Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti poskytování informací za rok 2005 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.1) Počet podaných žádostí o informace 36
  z toho:      
a) písemných
20
  b) e-mailových 14
  c) faxových 0
  d) osobně ústně podaných na ÚZSVM 2
2) Počet poskytnutých odpovědí 36
3) Počet rozhodnutí
(pokud není žádosti vyhověno)
1*
4) Počet odvolání 2
5) Počet rozhodnutí o odvolání 2
6) Počet žalob 1**

Komentář:

* v jednom případě bylo žadateli odpovězeno na žádost o poskytnutí informace částečně odpovědí a částečně rozhodnutím.

** V současné době probíhá 1 soudní řízení mezi žadatelem o odpověď a ÚZSVM.

Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve Výroční zprávě. Žadatele nelze identifikovat, a není proto možné o telefonicky podané žádosti o informaci a poskytnutí odpovědi pořídit záznam.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl všechny informace bezplatně.

Bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohou občané nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.

V Praze dne 6. 2. 2006

zpracovala Izabela Filová, v.r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace