Středa, 26. února 2020

Rozpočet ÚZSVM na rok 2008

Rozpočet ÚZSVM je součástí rozpočtu kapitoly 312 - Ministerstvo financí.

Výše závazných ukazatelů schváleného rozpočtu ÚZSVM na rok 2008 v tis. KčPříjmy celkem 500 000
Výdaje celkem 1 852 871

 
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0
v tom: pojistné na důchodové pojištění
0
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 500 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské únie bez SZP-programovací období 2007 až 2013 celkem
 0
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů
0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
500 000
dle struktury dohodnuté a schválené Ministerstvem financí  
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 711 859
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 249 151
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 13 861

V září 2008 bylo Ministerstvem financí provedeno rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočet ÚZSVM na rok 2008 o částku 1,280.000 Kč v položce Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ze 711,859.000 Kč na 710,579.000 Kč.


V listopadu 2008 bylo Ministerstvem financí provedeno rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočet výdajů ÚZSVM na rok 2008 o částku 34,100.000 Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v následující tabulce:

ukazatel schválený rozpočet
na rok 2008
upravený rozpočet
na rok 2008
výdaje celkem 1,852,871.000 1,817,691.000
prostředky na platy zaměstnanců
a ostatní platby za provedenou práci
711,859.000 687,579.000
povinné pojistné placené zaměstnavatelem 249,151.000 238,651.000
převod fondu kulturních a sociálních potřeb 13,861.000 13,261.000