Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti poskytování informací za rok 2010 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.a)​
počet podaných žádostí o informace
počet poskytnutých odpovědí
počet vydaných rozhodnutí
(pokud není žádosti vyhověno)
počet odložených žádostí
(podle §14 odst. 5c) zákona č. 106/1999 Sb.)
12
9
 
2
 
1​
b)​ ​počet podaných odvolání
počet rozhodnutí o odvolání
​1
 
1
​c) ​opis podstatných částí každého rozsudku soudu ​0 1)
​d)
​výčet poskytnutých výhradních licencí
​0 2)
​e) ​počet stížností
(podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.)
​0
 
 
Komentář:
 
1) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových neobdržel v roce 2010 žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 
2) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a jeho zaměstnanci nezpracovávají a tudíž neposkytují informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského.
 
Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se neevidují, a proto nejsou uvedeny ani ve Výroční zprávě. Žadatele nelze identifikovat, a proto není možné o telefonicky podané žádosti o informaci a poskytnutí odpovědi pořídit záznam.
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl všechny informace bezplatně.
 
Bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohou občané nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.
 
V Praze dne 25. ledna 2011
 
Zpracovala: PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí sam. odd. Komunikace