Sobota, 29. února 2020

Rozpočet ÚZSVM na rok 2010

Rozpočet ÚZSVM je součástí rozpočtu kapitoly 312 - Ministerstvo financí.

Výše závazných ukazatelů schváleného rozpočtu ÚZSVM na rok 2010 v tis. KčSouhrnné ukazatele

Příjmy celkem 584 815
Výdaje celkem 1 738 936
Specifické ukazatele - příjmy 
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 584 815
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 79 815
příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 505 000
Specifické ukazatele - výdaje  
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 738 936
Průřezové ukazatele 
 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 685 116
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 232 940
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 13 335
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 93 900
v tom: ze státního rozpočtu 14 085
podíl rozpočtu Evropské unie 79 815
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 436 021

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění