Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti poskytování informací za rok 2012 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

 
a)
 
 
počet podaných žádostí o informace
počet poskytnutých odpovědí
počet vydaných rozhodnutí
(pokud není žádosti vyhověno)
počet odložených žádostí
(podle §14 odst. 5c) zákona č. 106/1999 Sb.)
 
40
32
2
 
61)
b)​ ​počet podaných odvolání
počet rozhodnutí o odvolání
​1
1
​c) ​opis podstatných částí každého rozsudku soudu ​02)
​d)
​výčet poskytnutých výhradních licencí
​0
​e)
počet stížností (podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.)
​0
 
 
Komentář:
 
1) Požadované informace se nevztahovaly k činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
2) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových neobdržel v roce 2012 žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 
Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se neevidují, a proto nejsou uvedeny ani v této výroční zprávě. Žadatele nelze identifikovat, a proto není možné o telefonicky podané žádosti o informaci a poskytnutí odpovědi pořídit záznam.
 
Bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohou občané nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.
 
V Praze dne 16. ledna 2013
 
Zpracoval: Mgr. Ing. Robert Hurt, v. r.
v z. vedoucí sam. odd. Komunikace