Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

 
Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti poskytování informací za rok 2013 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
 
 
a)
 
počet podaných žádostí o informace
počet poskytnutých odpovědí
počet vydaných rozhodnutí
(pokud není žádosti vyhověno)
počet odložených žádostí
(podle §14 odst. 5c) zákona č. 106/1999 Sb.)
 
43
40
11)
 
3​
b)​
​počet podaných odvolání
počet rozhodnutí o odvolání
​0
0
​c) ​opis podstatných částí každého rozsudku soudu 22)
​d)
​výčet poskytnutých výhradních licencí
​0
​e)
počet stížností (podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.)
​23)
 
 
Komentář:
 
1) V případě jedné žádosti byla informace poskytnuta částečně a současně bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
 
2) V prvním případě Městský soud v Praze nařídil Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) poskytnout jmenný seznam zaměstnanců ÚZSVM, kteří měli v červenci 2007 oprávnění zastupovat ÚZSVM před soudy České republiky. Soud se s poukazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2011 č. j. 5 As 57/2010 – 79 přiklonil k argumentu žaloby, že zaměstnanci ÚZSVM, kteří mají oprávnění zastupovat ÚZSVM před soudy, jsou příjemci veřejných prostředků. Z tohoto důvodu lze poskytnout základní osobní údaje o těchto osobách i přes to, že jsou jinak chráněny předpisy o ochraně osobních údajů. Soud nařídil ÚZSVM zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 7.808,- Kč. ÚZSVM na základě rozsudku Městského soudu v Praze požadovanou informaci poskytnul.
 
Ve druhém případě Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí odvolacího orgánu povinného subjektu o neposkytnutí znaleckého posudku, jenž sloužil jako podklad pro stanovení kupní ceny při realizaci majetku státu, a věc vrátil k dalšímu řízení. Důvodem byla nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek odůvodnění. Soud nařídil ÚZSVM zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 2.000,- Kč. ÚZSVM po opětovném posouzení předmětné žádosti požadované informace poskytnul.
 
3) Ve dvou případech podali žadatelé stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím z důvodu poskytnutí neúplných informací. V obou případech jim bylo orgánem prvního stupně plně vyhověno, a požadované informace byly poskytnuty.
 
Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se neevidují, a proto nejsou uvedeny ani v této výroční zprávě. Žadatele nelze identifikovat, a proto není možné o telefonicky podané žádosti o informaci a poskytnutí odpovědi pořídit záznam.
 
Bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohou zájemci nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.
 
 
V Praze dne 12. února 2014
 
 
Zpracoval: Mgr. Ing. Robert Hurt, v. r.
v z. vedoucí sam. odd. Komunikace