Čtvrtek, 2. dubna 2020

Rozpočet ÚZSVM na rok 2014

 
 
Rozpočet ÚZSVM  je součástí rozpočtu kapitoly 312 – Ministerstvo financí.
Souhrnné ukazatele rozpočtu ÚZSVM 2014
Schválený rozpočet 2014
Příjmy celkem
760 000 000,00
Výdaje celkem
1 464 800 376,00
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
760 000 000,00
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem
0,00
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
760 000 000,00
SPECIFICKÉ  a PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE - VÝDAJE
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových
1 464 800 376,00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za prov. práci
644 793 633,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
219 229 835,00
Převod FKSP
6 272 649,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem
0,00
v tom: ze státního rozpočtu
0,00
v tom: podíl rozpočtu EU
0,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem
410 847 000,00