Výroční zpráva o poskytování informací 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) zveřejňuje výroční zprávu dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) a vnitřního příkazu ÚZSVM č. 17/2004 Poskytování informací. 
Počet žádostí o informace na ÚZSVM
ÚZSVM obdržel v roce 2018 celkem 162 žádostí o informace, což je druhý nejvyšší počet v historii
Žádosti o informace se týkaly zejména ukončených výběrových řízení na prodej majetku, církevních restitučních nároků, či poskytnutí kopií znaleckých posudků. Všechny žádosti i odpovědi na ně jsou zveřejněny na internetových stránkách ÚZSVM. ÚZSVM v roce 2018 v drtivé většině, požadované informace poskytl a ve třech případech byla žádost zpoplatněna.
ÚZSVM vydal osm rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V sedmi případech ÚZSVM rozhodl o odmítnutí žádosti na základě § 11 odst. 4 písm. b) InfZ tedy, že povinné subjekty dále neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků. Jednalo se o dokumenty související s probíhajícím soudním řízení.  V jednom případě byla žádost odmítnuta na základě § 11 odst. 1 písm. b) InfZ tedy, že povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci.
 ÚZSVM vydal šest rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
Ve čtyřech případech šlo o anonymizaci osobních údajů, které přesahovaly rámec vymezený § 8a InfZ, tedy informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby. Osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.
Ve dvou případech byla část žádosti odmítnuta na základě §11 odst. 1 písm. b) InfZ, jelikož se jednalo o novou informaci podle zákonné definice. V obou případech se jednalo o žádost k personálním otázkám.
ÚZSVM obdržel dvě stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a)
Jedna stížnost byla podaná podle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ, kdy tazatel reagoval na neobdržení odpovědi ze strany ÚZSVM. Tato stížnost byla vyhodnocena jako důvodná a odpověď byla následně poskytnuta. Druhá stížnost směřovala na výši úhrady za zpoplatněnou informaci a obsah poskytnuté informace. Žádost byla na základě stížnosti vrácena k novému vyřízení a následně byla z důvodu požadování nové informace zcela odmítnuta a zaplacená částka byla v plné výši vrácena žadateli.
Úřad obdržel v roce 2018 celkem tři odvolání
Všechna odvolání byla podána jako reakce na odmítnutí žádosti. Ve všech případech byla rozhodnutí o odmítnutí potvrzena a žádosti byly odmítnuty.  V jednom případě se jednalo o poskytnutí personálních informací, ve zbylých případech se jednalo o informace k běžícímu soudnímu řízení.
Další informace
ÚZSVM v roce 2018 neposkytl ani jednu výhradní licenci.  Jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo přezkoumáváno soudem. Jednalo o žádost z roku 2017, která byla soudem přezkoumána v roce 2018. Nejvyšší správní soud zamítl pro nepřípustnost kasační stížnost žadatele. Žaloba byla směřována proti výši úhrady za poskytnutí informací. Žaloba byla podána proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, který žalobu žadatele odmítl.
Telefonické žádosti o informaci podle Informačního zákona se neevidují, a proto nejsou uvedeny ani v této výroční zprávě.
Poskytnuté odpovědi na žádosti o informace dle Informačního zákona a bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je možné nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.