ࡱ> g2\pgorcosa Ba==xZW]88X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_-                           a> + )  ff , * P P       `              ||?T }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-}> _K_ }-}# _K_ }-}$ _K_ }-}' _K_ }-}( _K_ }-}0 _K_ }-}- _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }A}2 a_K_ ,##0}A}% _K_ ,##0}A}. e_K_ ,##0}}4 ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}6 ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}}5 }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }A}1 }_K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}3 _K_ }}/ _K_ ,##0K_ _"-"? _-; }-}7 _K_ }U}" _K_ ,##0K_ _}A}8 _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}9 _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}: _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}; _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}< _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}= _K_ ,##0}A} _K_ ef ,##0}A} _K_ L ,##0}A}! _K_ 23 ,##0)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L渷 %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 Lմ %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23ږ %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23כ %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23 %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23 % "CelkemOCelkem %OO# rka$< rky bez des. mst%Chybn?Chybn %#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 I}%O *Nadpis 2ENadpis 2 I}%? +Nadpis 3ENadpis 3 I}%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 I}% -Nzev1Nzev I}%. NeutrlnE Neutrln e%7Normln % /Poznmkaj Poznmka 0&Procenta#1Propojen buHkaSPropojen buHka }%2SprvnASprvn a%#3Text upozornnE Text upozornn % 4VstupuVstup ̙ ??v% 5Vpo etyVpo et }% 6VstupwVstup ???%????????? ???'7Vysvtlujc textI5Vysvtlujc text %8 Zvraznn 1K Zvraznn 1 O %9 Zvraznn 2K! Zvraznn 2 PM %: Zvraznn 3K% Zvraznn 3 Y %; Zvraznn 4K) Zvraznn 4 d %< Zvraznn 5K- Zvraznn 5 K %= Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 F %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`] tabBruntl$ tabBruntl; a Nzev okresu Nzev obceNzev k OPSUB - typOPSUB - r / I OPSUB - nzevOPSUB - adresaID vlastnictv Podl itatelPodl jmenovatelParcela - vmraNzev druhu pozemkuNzev zposobu vyu~it pozemkuParcela (formtovno) slo LV (parcela)stavba - nzev sti obceStavba - nzev zposobu vyu~itStavba (formtovno) slo LV (budova)Bruntl Horn BeneaovOFOOsykov Eliakaadresa neznm 90715080183ostatn plochaostatn komunikaceHorn Beneaov 642355, . 1476/1386Osykov Libuae 907151801Leskovec nad MoravicHausner Eduard 910468801270zastavn plocha a ndvoY*Leskovec nad Moravic 680010, st. . 208/3119 rodinn dom? .p. 216, st obce Leskovec nad Moravic, na parcele st. 208/3101 jin plocha&Leskovec nad Moravic 680010, . 428/4Gebauerov Marie 910469801Hausner BedYich 910471801RmaYov KQgler Adolf 1077039801601RmaYov 744468, . 185/123591RmaYov 744468, . 185/2KQglerov Marie 1077040801Svobodn HeYmaniceKosniovsk Marie 92275580172zahrada#Svobodn HeYmanice 761133, . 138/1146JanovJanov u Krnova Grychnk Janadresa neznma 486464831195 zboYeniatJanov u Krnova 656976, st. . 297147Janov u Krnova 656976, . 66/164Janov u Krnova 656976, . 66/2Grychnkov Libuae 486465831Krnov Krsn Lou kyPisk kov Ro~ena 498793831273Krsn Lou ky 674770, . 1601640 .p. 48, st obce Krsn Lou ky, na parcele 160189Krsn Lou ky 674770, . 161LiptaHNekrancov Marie 500078831269LiptaH 684813, st. . 162136142LiptaH 684813, st. . 1631147LiptaH 684813, . 189461LiptaH 684813, . 191/134LiptaH 684813, . 191/2D~i~ov Emilie 500079831Matjn Bo~ena 500080831Gaamanov Anna 500081831Nekranec Robert 500082831Msto Albrechtice Ztracen VodaPittnerov Auselma 486314831106 neplodn podaZtracen Voda 650404, . 3435552Ztracen Voda 650404, . 3451719 lesn pozemekZtracen Voda 650404, . 353/7651Ztracen Voda 650404, . 353/8737Ztracen Voda 650404, . 3551957Ztracen Voda 650404, . 360/13591trval travn porostZtracen Voda 650404, . 360/29 Pittner Josef 486315831Pittner Antonn 486316831 HrtoH Ilji .p. 1, Svobodn HeYmanice 498794831valno Sobek EmilPocheH 1, Brumovice 50394783114243 orn podavalno 775711, . 1163/163252870valno 775711, . 1174/10 `kuta MatouaPocheH 11, Brumovice 503952831762valno 775711, . 1067/2329121valno 775711, . 1067/42113valno 775711, . 1089/5valno 775711, . 1089/7258valno 775711, . 1116/242valno 775711, . 1134/66786valno 775711, . 1134/112855valno 775711, . 1163/24778valno 775711, . 1163/96160valno 775711, . 1163/184541valno 775711, . 1163/261028valno 775711, . 1174/5680valno 775711, . 1174/12451valno 775711, . 1174/135269valno 775711, . 1257/1317valno 775711, . 1257/32280valno 775711, . 1257/61832valno 775711, . 1289 Sobkov Anna 503948831`kutov Veronika 503953831LomniceTylovOPO001Neznm vlastnk 1795199101021Tylov 686671, st. . 12424zemdlsk stavba7budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele st. 12411000 18004388010846valno 775711, . 3014662valno 775711, . 30151370valno 775711, . 30161414valno 775711, . 3017218valno 775711, . 301863valno 775711, . 3019442valno 775711, . 3020576valno 775711, . 30211173valno 775711, . 3022494valno 775711, . 3023420valno 775711, . 30241136valno 775711, . 30251298valno 775711, . 3026valno 775711, . 3027280valno 775711, . 302844valno 775711, . 30291137valno 775711, . 3030 Velk `thleSilc Frantiaek 905239801392Velk `thle 615013, . 35587857Velk `thle 615013, . 356Martin ek OndYej 905253801140Velk `thle 615013, st. . 46102283Velk `thle 615013, . 349Kube kov Marie 90714380162Horn Beneaov 642355, . 721373BranticeRadim u Brantic Bal~ Josef 482446831356Radim u Brantic 609498, . 2114 Bal~ov Anna Hol oviceSplenStrauch Hubert 484832831Splen 640891, st. . 56/2422Splen 640891, . 222/2 Klein Hubert 484833831194Splen 640891, . 1245259Kleinov PavlnaStrauchov PavlnaPavlovsk Karel 486355831750Janov u Krnova 656976, . 949/3Pavlovsk FrantiakaStoklasa Josef 500077831313LiptaH 684813, st. . 166135903LiptaH 684813, . 194Opavice`rubaY Jaroslavadresa neznm - zemYel 499745831417Opavice 683884, . 13933 Ry~oviatJura ka Vincenc .p. 196, 79356 Ry~oviat 919401801Ry~oviat 744751, st. . 158 Hoaelkovy KYenek Rudolf .p. 104, Hoaelkovy 4851368312837Hoaelkovy 646091, . 470129Slezsk Rudoltice Ves RudolticeGabryaov Ludmila .p. 70, Slezsk Rudoltice 502606831 Ves Rudolt<Oice 750522, st. . 11266108Ves Rudoltice 750522, . 84/1239Ves Rudoltice 750522, . 84/2KY~ov ve Slezsku$EVANGELICK HXBITOVN SPOLEK KX}OV79401 Hoaelkovy 48527483130!KY~ov ve Slezsku 646105, . 8472221142#KY~ov ve Slezsku 646105, . 424/24ZV ROH OKRESNHO SVAZU SPOTXEBNCH DRU}STEV V KRNOV 79201 Bruntl 48475483188Splen 640891, st. . 316168Vrbno pod PraddemMnichov pod Praddem*ZO ROH - STAV RACIONALIZACE VE STAVEBNIC.`umavsk 33, 61156 Brno 92504980129"Mnichov pod Praddem 786063, . 36243 BYidli n*ROVNOST SPOTXEBN DRU}STVO V BRUNTLE ZSRO 903074801172BYidli n 614998, . 181232 Star MstoStar Msto u BruntluLESN DRU}STVO79201 Star Msto 90257580113363&Star Msto u Bruntlu 613312, . 1513284Nov HeYminovy4TOVRNY STROJRENSK TECHNIKY KONCERN PRAHA, I :2010Praha 91444580178 Nov HeYminovy 706183, . 1843/94984!Nov HeYminovy 706183, . 1843/10850silnice Nov HeYminovy 706183, . 2032/2RazovJAS N.P.GOTTWALDOV 914928801200Razov 739987, . 488/3Krnov-Horn PYedmst)OKRESN STAV NRODNHO ZDRAV, I O:95281 21807374010338%Krnov-Horn PYedmst 674737, . 55542150j3 3 5560v78HV9"::,;.<. == > >[ q? S@ OA BBeyCD.xEbF&GG6H%YI-JKLLkME7NOOVtPDQRRS<Tb V W XYYpZ8ccB g2 (^y/K'{K dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",B333333?333333? &<3U} >} $ >,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >>?>@ > > > > > > > > > > > >>?>@ > > > > > > > > > >! > >">?> @ ># >$ >% >& > >' >( >& > > > > >! > >">?> @ >) > >* >+ >& > > > > >, > >->?> @ ># >$ >% >& > >' >( >& > > > > >, > >->?> @ >) > >* >+ >& > > > > >. > >/>?> @ ># >$ >% >& > >' >( >& > > > > >. > >/>?> @ >) > >* >+ >& > >0 >0 > >1 > >2 >?>@ >3 > > >4 >5 > >0 >0 > >1 > >2 >?>@ >6 >$ >7 >5 > >0 >0 > >8 > >9 >?>@ >3 > > >4 >5 > >0 >0 > >8 > >9 >?>@ >6 >$ >7 >5 > >: >: > >; > >< >?>@ >= >> >? >@ > >A >B > >C >D >E>?>@ >F >$ >G >H >I > >A >B > >C >D >E>?>@ >J >> >K >I > >A >B > >C >D >E>?>@ >L >> >M >I > >A >B > >N >D >O>?>@ >F >$ >G >H >I > >A >B > >N >D >O>?>@ >J >> >K >I > >A >B > >N >D >O>?>@ >L >> >M >I > >P >Q > >R >D >S>?>$@ >T >$ >U >V >Q >' >W >V > >P >Q > >R >D >S>?>$@ >X >> >Y >V > >Z >Z > >[ >D >\>?>@ >] >$ >G >^ >_ > >Z >Z > >[ >D >\>?>@ >` >$ >G >a >_ > >Z >Z > >[ >D >\>?>@ >b >> >c >_ > >Z >Z > >[ >D >\>?>@ >d >> >e >_ > >Z >Z > >[ >D >\>?>@ >f >> >g >_ > >Z >Z > >h >D >i>?> @ >] >$ >G >^ >_ > >Z >Z > >h >D >i>?> @ >` >$ >G >a >_ > >Z >Z > >h >D >i>?> @ >b >> >c >_ > >Z >Z > >h >D >i>?> @ >d >> >e >_ > >Z >Z > >h >D >i>?> @ >f >> >g >_Dpl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > >Z >Z > >j >D >k >?> @ >] >$ >G >^ >_ !> !>Z !>Z !> !>j !>D !>k!>?> @ ! >` ! >$ ! >G ! >a !>_ "> ">Z ">Z "> ">j ">D ">k">?> @ " >b " >> " >c ">_ #> #>Z #>Z #> #>j #>D #>k#>?> @ # >d # >> # >e #>_ $> $>Z $>Z $> $>j $>D $>k$>?> @ $ >f $ >> $ >g $>_ %> %>Z %>Z %> %>l %>D %>m%>?> @ % >] % >$ % >G % >^ %>_ &> &>Z &>Z &> &>l &>D &>m&>?> @ & >` & >$ & >G & >a &>_ '> '>Z '>Z '> '>l '>D '>m'>?> @ ' >b ' >> ' >c '>_ (> (>Z (>Z (> (>l (>D (>m(>?> @ ( >d ( >> ( >e (>_ )> )>Z )>Z )> )>l )>D )>m)>?> @ ) >f ) >> ) >g )>_ *> *>Z *>Z *> *>n *>D *>o*>?> @ * >] * >$ * >G * >^ *>_ +> +>Z +>Z +> +>n +>D +>o+>?> @ + >` + >$ + >G + >a +>_ ,> ,>Z ,>Z ,> ,>n ,>D ,>o,>?> @ , >b , >> , >c ,>_ -> ->Z ->Z -> ->n ->D ->o->?> @ - >d - >> - >e ->_ .> .>Z .>Z .> .>n .>D .>o.>?> @ . >f . >> . >g .>_ /> />p />q /> />r /> />s/>?>@ / >t / > / >u / >v />w 0> 0>p 0>q 0> 0>r 0> 0>s0>?>@ 0 >x 0 > 0 >u 0 >y 0>w 1> 1>p 1>q 1> 1>r 1> 1>s1>?>@ 1 >z 1 >{ 1 >| 1>w 2> 2>p 2>q 2> 2>r 2> 2>s2>?>@ 2 >} 2 >{ 2 >~ 2>w 3> 3>p 3>q 3> 3>r 3> 3>s3>?>@ 3 > 3 > 3 >u 3 > 3>w 4> 4>p 4>q 4> 4>r 4> 4>s4>?>@ 4 > 4 > 4 >* 4 > 4>w 5> 5>p 5>q 5> 5>r 5> 5>s5>?>@ 5 > 5 > 5 > 5>w 6> 6>p 6>q 6> 6> 6> 6>6>?>@ 6 >t 6 > 6 >u 6 >v 6>w 7> 7>p 7>q 7> 7> 7> 7>7>?>@ 7 >x 7 > 7 >u 7 >y 7>w 8> 8>p 8>q 8> 8> 8> 8>8>?>@ 8 >z 8 >{ 8 >| 8>w 9> 9>p 9>q 9> 9> 9> 9>9>?>@ 9 >} 9 >{ 9 >~ 9>w :> :>p :>q :> :> :> :>:>?>@ : > : > : >u : > :>w ;> ;>p ;>q ;> ;> ;> ;>;>?>@ ; > ; > ; >* ; > ;>w <> <>p <>q <> <> <> <><>?>@ < > < > < > <>w => =>p =>q => => => =>=>?>@ = >t = > = >u = >v =>w >> >>p >>q >> >> >> >>>>?>@ > >x > > > >u > >y >>w ?> ?>p ?>q ?> ?> ?> ?>?>?>@ ? >z ? >{ ? >| ?>wD`l@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @>p @>q @> @> @> @>@>?>@ @ >} @ >{ @ >~ @>w A> A>p A>q A> A> A> A>A>?>@ A > A > A >u A > A>w B> B>p B>q B> B> B> B>B>?>@ B > B > B >* B > B>w C> C>p C>q C> C> C> C>C>?>@ C > C > C > C>w D> D>P D>Q D> D> D> D>D>?>$@ D >T D >$ D >U D>V D>Q D>' D>W D>V E> E>P E>Q E> E> E> E>E>?>$@ E >X E >> E >Y E>V F> F> F> F> F> F> F>F>?>@ F > F > F > F> G> G> G> G> G> G> G>G>?>@ G > G > G > G> H> H> H> H> H> H> H>H>?>@ H > H >{ H > H> I> I> I> I> I> I> I>I>?>@ I > I >{ I > I> J> J> J> J> J> J> J>J>?>@ J > J > J > J> K> K> K> K> K> K> K>K>?>@ K >] K > K > K> L> L> L> L> L> L> L>L>?>@ L > L > L > L> M> M> M> M> M> M> M>M>?>@ M > M >{ M > M> N> N> N> N> N> N> N>N>?>@ N > N >{ N > N> O> O> O> O> O> O> O>O>?>@ O > O > O > O> P> P> P> P> P> P> P>P>?>@ P > P > P > P> Q> Q> Q> Q> Q> Q> Q>Q>?>@ Q > Q > Q > Q> R> R> R> R> R> R> R>R>?>@ R > R > R > R> S> S> S> S> S> S> S>S>?>@ S > S > S > S> T> T> T> T> T> T> T>T>?>@ T > T > T > T> U> U> U> U> U> U> U>U>?>@ U > U > U > U> V> V> V> V> V> V> V>V>?>@ V > V > V > V> W> W> W> W> W> W> W>W>?>@ W > W >{ W > W> X> X> X> X> X> X> X>X>?>@ X > X > X > X> Y> Y> Y> Y> Y> Y> Y>Y>?>@ Y > Y > Y > Y> Z> Z> Z> Z> Z> Z> Z>Z>?>@ Z > Z > Z > Z> [> [> [> [> [> [> [>[>?>@ [ > [ > [ > [> \> \> \> \> \> \> \>\>?>@ \ > \ >{ \ > \> ]> ]> ]> ]> ]> ]> ]>]>?>@ ] > ] >{ ] > ]> ^> ^> ^> ^> ^> ^> ^>^>?>@ ^ > ^ > ^ > ^> _> _> _> _> _> _> _>_>?>@ _ >] _ > _ > _>Dl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `> `> `> `>`>?>@ ` > ` > ` > `> a> a> a> a> a> a> a>a>?>@ a > a >{ a > a> b> b> b> b> b> b> b>b>?>@ b > b >{ b > b> c> c> c> c> c> c> c>c>?>@ c > c > c > c> d> d> d> d> d> d> d>d>?>@ d > d > d > d> e> e> e> e> e> e> e>e>?>@ e > e > e > e> f> f> f> f> f> f> f>f>?>@ f > f > f > f> g> g> g> g> g> g> g>g>?>@ g > g > g > g> h> h> h> h> h> h> h>h>?>@ h > h > h > h> i> i> i> i> i> i> i>i>?>@ i > i > i > i> j> j> j> j> j> j> j>j>?>@ j > j > j > j> k> k> k> k> k> k> k>k>?>@ k > k >{ k > k> l> l> l> l> l> l> l>l>?>@ l > l > l > l> m> m> m> m> m> m> m>m>?>@ m > m > m > m> n> n> n> n> n> n> n> n>n>?>? n > n >$ n > n> n> n> n> o> o> o> o> o> o> o> o>o>?>? o > o > o >* o > o> p> p> p> p> p> p> p> p>p>?>? p > p > p >* p > p> q> q> q> q> q> q> q> q>q>?>? q > q > q >* q > q> r> r> r> r> r> r> r> r>r>?>? r > r > r >* r > r> s> s> s> s> s> s> s> s>s>?>? s > s > s >* s > s> t> t> t> t> t> t> t> t>t>?>? t > t > t >* t > t> u> u> u> u> u> u> u> u>u>?>? u > u > u >* u > u> v> v> v> v> v> v> v> v>v>?>? v > v > v >* v > v> w> w> w> w> w> w> w> w>w>?>? w > w > w >* w > w> x> x> x> x> x> x> x> x>x>?>? x > x > x >* x > x> y> y> y> y> y> y> y> y>y>?>? y > y > y >* y > y> z> z> z> z> z> z> z> z>z>?>? z > z > z >* z > z> {> {> {> {> {> {> {> {>{>?>? { > { > { >* { > {> |> |> |> |> |> |> |> |>|>?>? | > | > | >* | > |> }> }> }> }> }> }> }> }>}>?>? } > } > } >* } > }> ~> ~> ~> ~> ~> ~> ~> ~>~>?>? ~ > ~ > ~ >* ~ > ~> > > > > > > > >>?>? > > >* > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > > > > >>?>? > >> > > > > > > > > >>?>? > >> > > > > > > > > >>?>? > >$ >G > > > > > > > > >>?>? > >> > > > > > > > > >>?>? > >$ >G > > > > > > > > >>?>? > > >* > > > > > > > > >>?>? > > >* > > > > > > > >>?>? >& >$ >G > > > > > > > >>?>? > >> > > > > > > > >>?>? > > > > > > > > > > >>?>? > > > > > > > > > > >>?>? >& >$ >G > > > > > > > >>?>? > >> > > > >A >B > > >D >>?>? > > > > > >A >B > > >D >>?>? > > > > > >Z >Z > > >D >>?>? > >$ >G >! >" > >Z >Z > > >D >>?>? ># >> >$ >" > >p >% > >& >' >(>?>? >) >> >* >+ > >, >, > >- >. >/>?>? >& >$ >G >0 >` > >1 >1 > >2 >3 >4>?>? >5 > >6 >7 > >8 >9 > >: >; ><>?>? > >$ >G >= >> > >8 >9 > >: >; ><>?>? >? >> >@ >> > >8 >9 > >: >; ><>?>? >A >> >B >> > >1 >C > >D >E >F>?>? >G > >H >I > >1 >C > >D >E >F>?>? >J > >K >I > > > > >L >M >N>?>? >O >$ >G >P >Q > >R >S > >T >U >V>?>? >W >$ >X >Y > >Z >Z > >[ >M >\>?>? >] >$ >G >^ >_ > >` >a > >b >c >d>?>? >e > >f >g > >h >h > >i >j >k>?>? >l > > >m >n > >h >h > >i >j >k>?>? >o > > >p >n > >h >h > >i >j >k>?>? >q > >r >s >nD l,, > >t >t > >u > >v>?>? >w > >x > > >P >y > >z >M >{>?>? >| >$ >} >~>g@>:{{{ggD Oh+'0@H\l Ryant IvangorcosaMicrosoft Excel@;h@)_5՜.+,0 PXl t| Microsoft tabBruntl tabBruntl listyPojmenovan oblasti !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxy{|}~Root Entry F>8YWorkbookSummaryInformation(rDocumentSummaryInformation8zMsoDataStore>8Y>8Y5SQYGVRHK54UQ==2>8Y>8YItem PropertiesC0F3ECMUXRUO4A==2 >8Y>8YItem Properties This value indicates the number of saves or revisions. The application is responsible for updating this value after each revision. DocumentLibraryFormDocumentLibraryFormDocumentLibraryForm