ࡱ>  g2\pgorcosa Ba==xZW]88X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_-                           a> + )  ff , * P P       `              ||?T }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-}> _K_ }-}# _K_ }-}$ _K_ }-}' _K_ }-}( _K_ }-}0 _K_ }-}- _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }A}2 a_K_ ,##0}A}% _K_ ,##0}A}. e_K_ ,##0}}4 ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}6 ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}}5 }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }A}1 }_K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}3 _K_ }}/ _K_ ,##0K_ _"-"? _-; }-}7 _K_ }U}" _K_ ,##0K_ _}A}8 _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}9 _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}: _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}; _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}< _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}= _K_ ,##0}A} _K_ ef ,##0}A} _K_ L ,##0}A}! _K_ 23 ,##0)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L渷 %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 Lմ %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23ږ %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23כ %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23 %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23 % "CelkemOCelkem %OO# rka$< rky bez des. mst%Chybn?Chybn %#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 I}%O *Nadpis 2ENadpis 2 I}%? +Nadpis 3ENadpis 3 I}%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 I}% -Nzev1Nzev I}%. NeutrlnE Neutrln e%7Normln % /Poznmkaj Poznmka 0&Procenta#1Propojen buHkaSPropojen buHka }%2SprvnASprvn a%#3Text upozornnE Text upozornn % 4VstupuVstup ̙ ??v% 5Vpo etyVpo et }% 6VstupwVstup ???%????????? ???'7Vysvtlujc textI5Vysvtlujc text %8 Zvraznn 1K Zvraznn 1 O %9 Zvraznn 2K! Zvraznn 2 PM %: Zvraznn 3K% Zvraznn 3 Y %; Zvraznn 4K) Zvraznn 4 d %< Zvraznn 5K- Zvraznn 5 K %= Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 F %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`~ tabKarvin$ tabKarvin; | Nzev okresu Nzev obceNzev k OPSUB - typOPSUB - r / I OPSUB - nzevOPSUB - adresaID vlastnictv Podl itatelPodl jmenovatelParcela - vmraNzev druhu pozemkuNzev zposobu vyu~it pozemkuParcela (formtovno) slo LV (parcela)stavba - nzev sti obceStavba - nzev zposobu vyu~itStavba (formtovno) slo LV (budova)KarvinRj21zastavn plocha a ndvoYRj 663981, . 414/23825gar~* .e. 750, st obce Rj, na parcele 414/23 esk Tan20 esk Tan 623164, . 798/9215743 .e. 1208, st obce esk Tan, na parcele 798/9219 esk Tan 623164, . 798/8713553 .e. 1213, st obce esk Tan, na parcele 798/8734 esk Tan 623164, . 117/14215274 .e. 1273, st obce esk Tan, na parcele 117/14222 esk Tan 623164, . 3065/3615353 .e. 581, st obce esk Tan, na parcele 3065/36 esk Tan 623164, . 2989/1411034 .e. 1060, st obce esk Tan, na parcele 2989/14 Karvin-msto Karvin-msto 663824, . 1315/18995Fryatt. .e. 64, st obce Fryatt, na parcele 1315/18 esk Tan 623164, . 2989/911213 .e. 1055, st obce esk Tan, na parcele 2989/9HavYovProstYedn Such#ProstYedn Such 637742, . 1701/1319009 .e. 3050, st obce ProstYedn Such, na parcele 1701/13 Bludovice24Bludovice 637696, . 484/265701Podles0 .e. 1959, st obce Podles, na parcele 484/265Bludovice 637696, . 484/2895380 .e. 2247, st obce Podles, na parcele 484/289#ProstYedn Such 637742, . 1245/34100019 .e. 3354, st obce ProstYedn Such, na parcele 1245/34"ProstYedn Such 637742, . 1195/817328 .e. 3569, st obce ProstYedn Such, na parcele 1195/8#ProstYedn Such 637742, . 2200/359269 .e. 2979, st obce ProstYedn Such, na parcele 2200/35#ProstYedn Such 637742, . 1325/199 .e. 3115, st obce ProstYedn Such, na parcele 1325/1927Bludovice 637696, . 814/22288stavba pro rodinnou rekreaci/ .e. 115, st obce Bludovice, na parcele 814/248#ProstYedn Such 637742, . 1195/7915669 .e. 3643, st obce ProstYedn Such, na parcele 1195/79Bohumn Star BohumnOPO001Neznm vlastnkadresa neznm 17275229010194zahradaStar Bohumn 754897, . 188/2938ChotbuzPodoboraOFO Brudn Jan 807274803120 orn podaPodobora 652962, . 80/151147trval travn porostPodobora 652962, . 81/2 Zpupn Lhota Bardon Karel 807421803307ostatn plochaostatn komunikaceZpupn Lhota 652971, . 75275773Zpupn Lhota 652971, . 753 8076758033036 vodn plochazamokYen plochaZpupn Lhota 652971, . 755/1313102+koryto vodnho toku pYirozen nebo upravenZpupn Lhota 652971, . 755/2779Zpupn Lhota 652971, . 755/5152Zpupn Lhota 652971, . 756/2377 neplodn podaZpupn Lhota 652971, . 799/22890Zpupn Lhota 652971, . 799/366Zpupn Lhota 652971, . 799/4790Zpupn Lhota 652971, . 755/62095koryto vodnho toku umlZpupn Lhota 652971, . 755/7915Zpupn Lhota 652971, . 755/8295Zpupn Lhota 652971, . 799/262954Zpupn Lhota 652971, . 799/27 Walica Josef 8075698031262 lesn pozemekZpupn Lhota 652971, . 778/7213 Kalu~a Josef 807573803189Zpupn Lhota 652971, . 799/6216136Zpupn Lhota 652971, . 799/13Walicov Zuzana 807570803 Kalu~ov Anna 807574803DoubravaDoubrava u OrlovBrenner Salamon 969681803122!Doubrava u Orlov 631167, . 26926261137#Doubrava u Orlov 631167, . 2694/115#Doubrava u Orlov 631167, . 2694/2212#Doubrava u Orlov 631167, . 2694/3405!Doubrava u Orlov 631167, . 2695 Brenner Josef 969678803 Brenner Leo 969680803 Brenner Emil 969677803 u kov Anna 969679803Navrtilov }ofie 804845803604 Doubrava u Orlov 631167, . 102173Parchansk Arnoata 804846803Molinkov Marie 804847803Szelkov Irena 804848803Wewiora Vslav 804849803Cholevk Frantiaek 8048648033027"Doubrava u Orlov 631167, . 744/11921001"Doubrava u Orlov 631167, . 744/21030"Doubrava u Orlov 631167, . 744/3969 Doubrava u Orlov 631167, . 745Dzidov Ane~ka 804951803223!Doubrava u Orlov 631167, . 4777247158!Doubrava u Orlov 631167, . 4778735!Doubrava u Orlov 631167, . 4779561!Doubrava u Orlov 631167, . 478093!Doubrava u Orlov 631167, . 478179!Doubrava u Orlov 631167, . 4782 `veda Karel 8053958031073#Doubrava u Orlov 631167, . 3647/8559Kuchar k Eduard 805396803`vedov Andla 805397803`vedov Aloisie 805398803Babiaov Marie 805399803 `ajter Jan 805400803`trbov Marie 805401803Polednk Josef 805402803Polednk Ferdinand 805403803Herbachov Ro~ena 805548803 Pupkov Marie 8051018035548 Doubrava u Orlov 631167, . 363349 1021944803< 2309 Doubrava u Orlov 631167, . 3831270Kuznk BedYich 8056468032958 Doubrava u Orlov 631167, . 494710Kuznkov Helena 805647803 Wvra Karel 8057158032181#Doubrava u Orlov 631167, . 3642/4789Hanusiak Stanislav 8057218031440"Doubrava u Orlov 631167, . 621/5795 Mikula Alois 8052958032537silnice"Doubrava u Orlov 631167, . 867/1490 Mikula Adolf 805296803 Rozbroj Karel 805819803551!Doubrava u Orlov 631167, . 2728883 Fierla Josef 805820803Babiaov Viktorie 805821803Fierlov }ofie 805822803Viochnov Karolina 8048008031277 Doubrava u Orlov 631167, . 996155550!Doubrava u Orlov 631167, . 1064922!Doubrava u Orlov 631167, . 3507Novkov Libuae 804814803 Viochna Josef 804813803 Viochna Adolf 804811803Viochna Robert 804810803 Viochna Jan 804809803Kulich Frantiaek 805096803 1021939803Galuszka Karel 805095803 1021938803 BQhmov Marie 804885803141 Doubrava u Orlov 631167, . 495203Kochov Emlie 804886803 Koch Josef 804887803 Wawra Karel 805405803Wawrov Albna 805406803Scheurer Rudolf 805407803 9514248031648#Doubrava u Orlov 631167, . 3642/3Scheuerov Marie 805408803 951423803`ajterov Ludvina 805410803Hanusiakov Anna 805722803 Halamov Jana 8053238033281!Doubrava u Orlov 631167, . 3483506Kurowski Karel 8056658031211 Doubrava u Orlov 631167, . 929730Kurowsk Helena 805666803Wvrov Albna 805716803Tokarzov Terezie 8054578035995#Doubrava u Orlov 631167, . 2418/2573 Tokarz Felix 969608803401#Doubrava u Orlov 631167, . 2212/26477110!Doubrava u Orlov 631167, . 22172942#Doubrava u Orlov 631167, . 2212/3906#Doubrava u Orlov 631167, . 2374/3 Tokarz Teofil 969609803`afrnkov Garbiela 805466803`afrnek Karel 805468803 969604803!Doubrava u Orlov 631167, . 226655`afrnek Josef 805470803 Kulich Karel 805472803Burov Viktorie 805481803 Goldov Anna 8113428032605manipula n plochaKarvin-msto 663824, . 3787/1360617 jin plochaKarvin-msto 663824, . 3787/2Karvin-msto 663824, . 3814/4Krakowczykov Ro~ena 811370803117Karvin-msto 663824, . 20533631339zeleHKarvin-msto 663824, . 2121/7Witoszov `tpnka 811371803Czern Ferdinand 811375803257Karvin-msto 663824, . 1392/23634 Czern Anna 811376803Darkov Hillov Marie 8174558032122Darkov 664014, . 1467661 Havlov Olga 817548803976Darkov 664014, . 1449/7875Fischel Adolf Dr. 817549803Fogelbergov Lola 817550803Tomeczkov Alfrda 817283803982Darkov 664014, . 2181308 Karvin-DolyKaczmarczykov Bo~ena 8180098031396Karvin-Doly 664103, . 1740267Polednkov Valerie 818010803Endlicher Eduard 818071803268Karvin-Doly 664103, . 3655337Szewieczek Jan 818072803Fischel Adolf Dr. 818074803dobvac prostorKarvin-Doly 664103, . 964/833865Karvin-Doly 664103, . 990/1218Karvin-Doly 664103, . 1122/257Karvin-Doly 664103, . 6798/29727Karvin-Doly 664103, . 6798/34Fogelbergov Lo 818075803Seidmann Alois 818104803622Karvin-Doly 664103, . 128391 Sikora Karel 818125803430Karvin-Doly 664103, . 7127/10411Bonczkov Anna 818129803745Karvin-Doly 664103, . 6927/3415 Rulkov Anna 818130803Je~owiczov Julie 818131803Bonczkov Emilie 81813280362Karvin-Doly 664103, . 7127/11417 902057803180Karvin-Doly 664103, . 7127/155681111Karvin-Doly 664103, . 7127/1680Karvin-Doly 664103, . 7190/7Bonczkov Marie 818133803 902058803Bonczkov Viktorie 818134803 902060803Bonczkov Marta 818135803 902059803Pietrowsk Al~bta 818137803 902061803Sikorov Valerie 818126803Seidmannov Melita 818105803Mokroszov Anna 818205803326Karvin-Doly 664103, . 6769/1485229 zboYeniatKarvin-Doly 664103, . 6770/1Mokroszov Florentina 818206803 Mokrosz Ervin 818207803Mokroszov Hildegarda 818208803Mokrosz Vladislav 818209803Mokrosz Tadea 818210803Mokrosz Marian 818211803 Safar Roman pobyt neznm 1035450803469Karvin-Doly 664103, . 1484/464252Karvin-Doly 664103, . 1484/59Star Msto u KarvinPietrasz Emanuel 9124348035343'Star Msto u Karvin 664197, . 788/23685 Hansel Josef 819072803118'Star Msto u Karvin 664197, . 782/216824797'Star Msto u Karvin 664197, . 788/12 Hansel Emil 819073803Pietraszov Justina 912435803 Foltn Jan 896530803406'Star Msto u Karvin 664197, . 1300/21024(Star Msto u Karvin 664197, . 1301/17297(Star Msto u Karvin 664197, . 1300/1497(Star Msto u Karvin 664197, . 1301/21Gorniakov Marie 7966238031532 esk Tan 623164, . 26052499Wawroszova Marie 796624803Stonawsk Helena 796625803Politzer Valtr 797034803300 esk Tan 623164, . 12902970Schwarzov Herta 797035803Kemplerov Ro~ena 797106803293 esk Tan 623164, . 2423062 rodinn dom/ .p. 143, st obce esk Tan, na parcele 2423 esk Tan 623164, . 148/15Weinzeichov Berta 797107803Leserov Berta 797259803288 esk Tan 623164, . 227/23287286 spole n dvor esk Tan 623164, . 228/1187 esk Tan 623164, . 228/5 Stonawski Jan 796626803 MistYoviceMorcinkov Anna 821273803248MistYovice 696129, . 382/21971387MistYovice 696129, . 388Folwarczn Jan 821214803MistYovice 696129, . 506< 146Folwarczn Amalie 821215803Mosty u eskho Tana Kuliga Karel 8214958033913(Mosty u eskho Tana 696137, . 1174/14935)Mosty u eskho Tana 696137, . 1549/21 8222868031375&Mosty u eskho Tana 696137, . 1251712 Novk Josef 821496803 822287803 DtmaroviceTko Frantiaek 80061980382Dtmarovice 625965, . 45191438Kneblov Amlie 799235803139Dtmarovice 625965, . 4683/2137153Dtmarovice 625965, . 4685/5 986173803Dtmarovice 625965, . 4684/42660 1001501803537Dtmarovice 625965, . 4682/182704 246936470101250Dtmarovice 625965, . 4648/22910Stelmanov Xenie 8006588032951Dtmarovice 625965, . 2721/1314963237Dtmarovice 625965, . 2721/17820Dtmarovice 625965, . 2721/20Gryczov Vanda 800659803Gryczov JindYiaka 800661803Burkotov Libuae 801180803600Dtmarovice 625965, . 2471/42015 Polk Alois 801181803Tko ov Rozlie 800620803Jen kov Valerie 799372803Dtmarovice 625965, . 1056/3256468Dtmarovice 625965, . 1062/2630Dtmarovice 625965, . 1088/10Dtmarovice 625965, . 1087/1 8013488031848Dtmarovice 625965, . 1032/22180 935386803298Dtmarovice 625965, . 1062/12510 943480803Dtmarovice 625965, . 1054251840Dtmarovice 625965, . 1040/2 26742661010Dtmarovice 625965, . 1086/42929Dtmarovice 625965, . 1086/9282Dtmarovice 625965, . 1086/10Dragounov Frantiaka 9001418035173Dtmarovice 625965, . 1089344Gryczov Marieadresa neznm 1025426803 Doln Lutyn Mainka Erich 803332803148Doln Lutyn 629731, . 147510061 .p. 543, st obce Doln Lutyn, na parcele 147556Doln Lutyn 629731, . 1477527Doln Lutyn 629731, . 1476/1Doln Lutyn 629731, . 1476/2Gonsior Florin 8024848034476Doln Lutyn 629731, . 4329/3368 8037458034762Doln Lutyn 629731, . 4329/51321 Gonsior Josef 802485803 803746803Gonsiorov Ane~ka 802486803 803747803 `maa Alois 103024780314Doln Lutyn 629731, . 4161/3751 177754850101579Doln Lutyn 629731, . 4160/102634 `maa Josef 1030248803 17775486010Voj kov Marie 8020868034811Doln Lutyn 629731, . 4180101305Doln Lutyn 629731, . 4195/15Frejkov Marie 802081803Vodeck Aloisie 802102803PYibyla Antonn 802101803Kolarczykov Frantiaka 802100803Kiermaschek Jan 8026588032161Doln Lutyn 629731, . 2986/8489Kiermaschov Karolna 802659803Skowron Frantiaek 802660803Niedzwied Frantiaek 802661803Niedzwiedov Anna 802662803Popiolkov Marie 802663803Wro~yna Emanuel 802664803 Dudk Emanuel 802665803Chechelsk Anna 802666803Chechelsk Albn 802667803Kocynov Viktorie 802669803Kocynov Barbara 802670803Kocynov Anna 802671803Kocynov Hildegarda 802672803 KHa Karel 887231803123Doln Lutyn 629731, . 4068/22104357Doln Lutyn 629731, . 4069/230Doln Lutyn 629731, . 4068/4Doln Lutyn 629731, . 4068/5531Doln Lutyn 629731, . 4052/560Doln Lutyn 629731, . 4036/11451Doln Lutyn 629731, . 4035/1Morawiec Augustin 887228803 Hank Jan 887230803Varko ek Josef 887227803 Skupnik Karel 887229803Hankov Marie KaHov JanaMorawiecov JosefaSkupnikova MarieVarko kov Aloisie VYHoviceV orkov Valtrauda 8434068037384VYHovice 780359, . 853/18274Kviecinsk Josef 843086803824VYHovice 780359, . 56212Kviecinsk }ofie 843087803Ku okov `tpnka 843088803Roh Frantiaek 843089803Roh ov Al~bta 843090803 Ku okov Anna 843091803 Ku ok Emil 843092803 Sekerov Olga 843095803Cafandov MatyldaPolsko 8434328032147VYHovice 780359, . 813Starzyczn Al~bta 843433803 Jarosz Jan 8434548031094VYHovice 780359, . 898VYHovice 780359, . 894/11Jarosz Antonn 843455803Stankusz Alois 8435388031031VYHovice 780359, . 809/6392 Sosna Anton 843539803Stankuszov Albertina 843540803 Kajzar Josef 843097803Mazurek JindYich 843098803Mazurkov TerezieKajzarov Al~bta Nov Bohumn Kippel Josef 823493803369Nov Bohumn 707031, . 4801118Buchsbaum Zoltn 8234868031Nov Bohumn 707031, . 765/5111511Nov Bohumn 707031, . 766/744Nov Bohumn 707031, . 766/8Nov Bohumn 707031, . 766/970Nov Bohumn 707031, . 766/102588Nov Bohumn 707031, . 767/2Nov Bohumn 707031, . 818/2Buchsbaumov Terezie 823487803Vodkov Aranka 823488803Kippelov Markta 823494803Grychnikov Anna 823811803296Nov Bohumn 707031, . 2583/31439251Nov Bohumn 707031, . 2616/2529Nov Bohumn 707031, . 2703/6Novk Frantiaek 823813803KopytovHiltawski Toma 8244348038673Kopytov 707139, . 263524370Kopytov 707139, . 293 Kubk Jan 824451803783Kopytov 707139, . 39367Hiltawska Marie 824435803Kubkov Mariana 824452803PudlovLedererov Marie 8346838031351Pudlov 736716, . 589283807Pudlov 736716, . 590/12630Pudlov 736716, . 590/2Waclawkov Marie 834692803902Pudlov 736716, . 58287Waclawk Frantiaek 834693803Waclawkov Anna 834694803 Seifert Emil 8346988032606Pudlov 736716, . 124829169Pudlov 736716, . 1249KQnigov JulieNmecko 969600803< Seifertov Marie 834699803SkYe oH Gabzdyl ErvinAdresa neznm 17515527010SkYe oH 748871, . 1820/41552Neuwirtov Jana 839649803200SkYe oH 748871, . 167608 Quasnitza Jan 839650803Quasnitza Ev~en 839651803 Florek Josef 8397598031325SkYe oH 748871, . 1818/36991046SkYe oH 748871, . 1897Warcholkov Voraila 839812803443SkYe oH 748871, . 1818/7736334SkYe oH 748871, . 1819 279663150104941SkYe oH 748871, . 1818/91613Mrukvia Gustav70030 adresa neznm 839854803SkYe oH 748871, . 1549/2769SkYe oH 748871, . 1549/3190SkYe oH 748871, . 1550/1SkYe oH 748871, . 1550/2 Kubala Kareladresa neznm, Polsko 839974803165SkYe oH 748871, . 1898/58762653SkYe oH 748871, . 1901/5Gorowicz Antonn 840017803SkYe oH 748871, . 1580/1911Gorowiczov KateYina 840018803Kubalov Michalina 839975803Mrukviov Marie 839855803Filipov Helena 841176803196Star Bohumn 754897, . 301315222Star Bohumn 754897, . 302Seemannov Frantiaka 84091080359Star Bohumn 754897, . 102986 Bartek Josef 841248803112Star Bohumn 754897, . 1141/73943307vodn ndr~ uml Star Bohumn 754897, . 1156/15Bartkov Amalie 841249803Vrbice nad OdrouParva Valentin 844014803!Vrbice nad Odrou 785971, . 576/7241"Vrbice nad Odrou 785971, . 582/10 Parvov Marie 844015803 Varko ka Jan 844020803Varko kov Emilie 844021803`tverkov Emilie 843680803316!Vrbice nad Odrou 785971, . 547/3302!Vrbice nad Odrou 785971, . 547/4263!Vrbice nad Odrou 785971, . 549/4160!Vrbice nad Odrou 785971, . 550/7262!Vrbice nad Odrou 785971, . 550/81240!Vrbice nad Odrou 785971, . 553/7!Vrbice nad Odrou 785971, . 556/7 Palotz Eduard 8437488032516Vrbice nad Odrou 785971, . 584261806Vrbice nad Odrou 785971, . 588Pospchalov Marie 843739803Bo~ek Frantiaek 8437158032074!Vrbice nad Odrou 785971, . 596/825619"Vrbice nad Odrou 785971, . 605/13 Bo~ekov Anna 843716803Struhalov Emlie 843717803Zblat u BohumnaWolfov Frantiaka 844310803276!Zblat u Bohumna 789216, . 99785Pavlkov Pavla 8448388033730%Zblat u Bohumna 789216, . 1462/14503Taubov Eliaka 8448438033342!Zblat u Bohumna 789216, . 926491!Zblat u Bohumna 789216, . 9273311$Zblat u Bohumna 789216, . 1455/76821$Zblat u Bohumna 789216, . 1454/3 9696178032853rybnk#Zblat u Bohumna 789216, . 476/15073979$Zblat u Bohumna 789216, . 476/12 230607830108962%Zblat u Bohumna 789216, . 1482/151106Deutschov Hermina 844844803 969614803 23060784010Meislov Gertruda 844846803 969616803 23060782010 Heller Hanua 844845803 969615803 23060781010 Jelen Rudolf 8449688036844#Zblat u Bohumna 789216, . 445/3612 Jelenov Anna 844969803 Kellner Josef 1001786803111#Zblat u Bohumna 789216, . 469/9290442$Zblat u Bohumna 789216, . 470/101035#Zblat u Bohumna 789216, . 453/22254#Zblat u Bohumna 789216, . 467/2 10018008031853!Zblat u Bohumna 789216, . 466815106#Zblat u Bohumna 789216, . 467/4Kellnerov Ludmila 1001787803 1001801803V~entek Frantiaek 1001793803 1001807803V~entkov Otilie 1001794803 1001808803Peaat Frantiaek 1001791803 1001805803Peaatov Vlasta 1001792803 1001806803P ka Frantiaek 1001789803 1001803803 P kov Marie 1001790803 1001804803Drgel Inocenc 1001784803 1001798803Drgelov Aloisie 1001785803 1001799803Paaatov Frantiaka 844682803!Zblat u Bohumna 789216, . 576 Sklorz Pavel 844686803Sklorzov Florentina 844687803Tamela Frantiaek 844467803865"Zblat u Bohumna 789216, . 1536207OrlovNovkov }ofie 8251908031903Orlov 712361, . 4657638 Frnkel Eliaa 825237803Orlov 712361, . 4538681Polednkov Hermna 82500280391Orlov 712361, . 2622500Frnkel Viktor 825238803Polednk Erich 825003803 Rawek David 825021803Orlov 712361, . 4544516Niedermannov Hermna 825022803Brennerov Anna 825089803284Orlov 712361, . 1472558683Orlov 712361, . 1473 825090803 825093803 825091803 825092803 825094803 `vanda JiY 82512180336Orlov 712361, . 148582 Kubica Gustav 8251888031485Orlov 712361, . 4275637Kubicov Eleonora 825189803Mikolajewsk Helena 825191803 Rokick Marie 825192803Karnasov Ludmila 825193803`nyrchov Zdenka 8251968032042Orlov 712361, . 4706640`nyrchov `tpnka 825197803Schnirch Alfred 825198803 Altmann Erich 825199803Orlov 712361, . 1495641Orlov 712361, . 149623Orlov 712361, . 1497135Orlov 712361, . 1498Orlov 712361, . 1499 Altmann Felix 825200803 Werbel Emil 825240803273Orlov 712361, . 4509Orlov 712361, . 451072Orlov 712361, . 4511Kubiena Leonard 8250358031370Orlov 712361, . 428522145Orlov 712361, . 429Orlov 712361, . 430Orlov 712361, . 431281Orlov 712361, . 432Orlov 712361, . 4331154Orlov 712361, . 434Orlov 712361, . 448Kubiena Robert 825036803Kubiena Antonn 825037803Kubiena Bohumil 825042803Kubiena Emanuel 825038803 Kubiena Alois 825041803Geislerov Marie 825040803Wisniewsk Bo~ena 825039803 Rawek Robert 825023803< Stern Tobias 825024803 825056803159Orlov 712361, . 4541532Fliegelmann Hermann 825025803 825057803 Lazy u OrlovSantariusov Al~bta 825694803244Lazy u Orlov 712434, . 10371621181Lazy u Orlov 712434, . 1038VavYkov Florencie 825705803761Lazy u Orlov 712434, . 2757171726Lazy u Orlov 712434, . 2796/6KovaYk Matya 825706803Zapletalov Marie 825707803Jasiokov Adla 825708803Naschwitzov Matylda 825709803Skbov Frantiaka 825710803Kurzov Hedvika 825923803Lazy u Orlov 712434, . 2121/2399Lazy u Orlov 712434, . 2121/4 826005803Lazy u Orlov 712434, . 1982476 992631803690Lazy u Orlov 712434, . 2121/1Lazy u Orlov 712434, . 2121/3Miczkov Viktorie 825853803Lazy u Orlov 712434, . 2888/2335215Lazy u Orlov 712434, . 2888/31147Lazy u Orlov 712434, . 2888/8Mi ka Ladislav 825854803 Kurza Karel 825863803Lazy u Orlov 712434, . 6/63421332Lazy u Orlov 712434, . 6/7Lazy u Orlov 712434, . 23Parchansk Benedikt 825879803918Lazy u Orlov 712434, . 3352358Parchansk Jaroslav 825880803Hofmann Rudolf 8259248031453Lazy u Orlov 712434, . 2796/7400KovaYkov Emilie 825711803Hofmannov Marta 825925803Poruba u Orlov `trba Leo 82700480347!Poruba u Orlov 712493, . 2578/385633!Poruba u Orlov 712493, . 2578/4 828267803218!Poruba u Orlov 712493, . 2578/1193931!Poruba u Orlov 712493, . 2575/2`trbov Gabriela 827005803 828268803`trba Jaroslav 827006803 828269803 Kaniov Marie 8263378031131Poruba u Orlov 712493, . 2415232 913935803431Poruba u Orlov 712493, . 2460278 Gwuzd Albn 826340803Gwuzdov Hedvika 826286803 Gwuzdov Jana 826287803Tomicov Al~bta 826290803 Tomica Rudolf 826291803 Gavel k Emil 8261548031809Poruba u Orlov 712493, . 2031107Grabowsk Alois 826307803Gavel kov Ane~kaGrabowsk Marie Horn Lutyn Stan ek Jan 829833803 Horn Lutyn 712531, . 4213/6511151 82981880321521les jin ne~ hospodYskHorn Lutyn 712531, . 1503/111134 829819803Lihock BedYich 829794803 Horn Lutyn 712531, . 3936/39111165 Horn Lutyn 712531, . 3936/393 Horn Lutyn 712531, . 3936/394 Horn Lutyn 712531, . 3936/3964 Horn Lutyn 712531, . 3936/397 Horn Lutyn 712531, . 3936/398 Horn Lutyn 712531, . 3936/399 Cielepa Jan 8298928034348 ovocn sadHorn Lutyn 712531, . 360/112034650Horn Lutyn 712531, . 360/3Horn Lutyn 712531, . 432/243Horn Lutyn 712531, . 433/5Cielepa eslav 829893803Halaburdov Vanda 829894803Cielepov Halina 829895803 Cielepov Eva 829896803Holeszov Anna 8289718031416Horn Lutyn 712531, . 942359 828982803Horn Lutyn 712531, . 940360Kokotov Marie 828972803 828983803Sobocikov Al~bta 828974803 828985803 Sobocik Alois 828975803 828986803 Kokotov Jana 828976803 828987803Stan kov Bo~ena 829834803 Bukov Anna 828680803 Horn Lutyn 712531, . 3936/414 Horn Lutyn 712531, . 3936/43095 Horn Lutyn 712531, . 3936/42128 Horn Lutyn 712531, . 3936/424306 Horn Lutyn 712531, . 3936/425 Horn Lutyn 712531, . 3936/429Flachta Michal 828682803Hampl Frantiaek 828687803 830910803460Horn Lutyn 712531, . 16772204Petrovice u Karvin Cichy Ludwik 987268803%Petrovice u Karvin 720356, . 1775/52242Wclavk Pavel 832060803%Petrovice u Karvin 720356, . 1088/2265 9116408031550%Petrovice u Karvin 720356, . 1088/12149Grochov Ludmila 832303803%Petrovice u Karvin 720356, . 1929/4458%Petrovice u Karvin 720356, . 1929/5%Petrovice u Karvin 720356, . 1929/6%Petrovice u Karvin 720356, . 1929/7%Petrovice u Karvin 720356, . 1929/8 93345580313&Petrovice u Karvin 720356, . 1929/102169 950977803%Petrovice u Karvin 720356, . 1929/2 951188803%Petrovice u Karvin 720356, . 1944/22182 960811803168#Petrovice u Karvin 720356, . 19722189 971874803770#Petrovice u Karvin 720356, . 19382213 991917803%Petrovice u Karvin 720356, . 1929/12252%Petrovice u Karvin 720356, . 1929/9 10040728031646#Petrovice u Karvin 720356, . 19502268Pala Frantiaek 832289803 933459803 950981803 951192803 960814803 971884803 991905803 1004079803Palov Al~bta 832291803 933460803 950982803 951193803 960815803 971885803 991907803 1004080803Sztemonov Marie 832290803 933466803 950984803 951195803 960816803 971891803 991906803 1004086803 Damek Alois 832302803 933444803 950975803 951186803 960809803 971869803 991916803 1004069803 Damek Jan 832299803 933445803 950976803 951187803 960810803 971870803 991914803 1004070803 Jurnek Josef 832298803 933456803 950979803 951190803 960812803 971879803 991913803 1004075803Jurnkov Emilie 832297803 933457803 950980803 951191803 960813803 971880803 991912803 1004076803VidroHov Andla 832296803 933467803 950985803 951196803 960817803 971892803 991911803 1004088803 Cichy Jan 987267803 Sitko Alojzy 987266803Sitko KarolinaPrstn Morcinek Leo 83363680312628Prstn 720364, . 271951260Prstn 720364, . 272) .p. 60, st obce Prstn, na parcele 272Prstn 720364, . 2731747Prstn 720364, . 2741417Prstn 720364, . 275< 3876Prstn 720364, . 2762715Prstn 720364, . 2776194Prstn 720364, . 2781901Prstn 720364, . 279566Prstn 720364, . 291986Prstn 720364, . 2921523Prstn 720364, . 288/3Morcinek Richard 833637803Morcinek Frantiaek 833640803Kusov Gertruda 833638803Morcinkov Albertina 833639803Rychvald Toma Rudolf%(dat. nar. 31.3.1895), adresa neznm 836731803Rychvald 744441, . 5672/51156Rychvald 744441, . 5682/5Tomaov Marie$(dat.nar. 10.8.1897), adresa neznm 836733803 Hefner Adolf 836350803Rychvald 744441, . 6630/1Rychvald 744441, . 6630/27538Rychvald 744441, . 6631/1Rychvald 744441, . 6631/2Rychvald 744441, . 6632Rychvald 744441, . 6781/21141Rychvald 744441, . 6872/4105Rychvald 744441, . 6881/1Rychvald 744441, . 6881/2226Rychvald 744441, . 368/1557Rychvald 744441, . 368/2Biernatov Antonie 837513803Rychvald 744441, . 5959/21793 9618198037688Rychvald 744441, . 5958 175539410101536Rychvald 744441, . 59833836 27649740010Rychvald 744441, . 59824168 Hefner Alois 836351803Hefnerov Anna 836352803Hefner Stanislav 836353803Sikorov Bo~ena 8373628036240Rychvald 744441, . 2021/81682 Kluba Rudolf 837363803Jendrulkov Ludmila 837364803Marcalk Lubomr 837403803Rychvald 744441, . 41501712 Bobek Karel 8374048032446Rychvald 744441, . 52621714 Gajda Jan 8374068031850Rychvald 744441, . 29931716BardoH Ferdinand 837426803465Rychvald 744441, . 1522/117295758Rychvald 744441, . 1522/2983Rychvald 744441, . 1522/3279Rychvald 744441, . 1533/22179Rychvald 744441, . 1533/3Rychvald 744441, . 1533/4 BardoH Eduard 837427803BardoH Leonard 837428803BardoHov }ofie 837430803 Kozkov Anna 837431803`napkov Frantiaka 8374468032036Rychvald 744441, . 41141739`napkov Albertina 837447803 Rygel Edvn 8374988033073Rychvald 744441, . 30031780Ryglov Drahomra 837499803Ryglov Jaroslava 837500803Nieuwazn Barbora 837514803 961820803 17553947010 27649742010Vojtchovsk Ludvk 837515803615Rychvald 744441, . 6787/181794Urbanczyk Leszek Josef 8375378037898Rychvald 744441, . 134718133701Rychvald 744441, . 1346/2GYbek Augustin 8362488033790Rychvald 744441, . 6732GYbkov Valerie 836249803 Miksa Petr 838686803Rychvald 744441, . 6826/42874Bobkov Ane~ka 837405803Gajdov Karolna 837407803Vojtchovsk Emilie 837516803StonavaChrobokov Anna 841883803Stonava 755630, . 1379/14Janosztov Anna(nar.1938), adresa neznm 841866803574Stonava 755630, . 3023/11 Burkot Josef 841932803184Stonava 755630, . 1091/12 91512580353Stonava 755630, . 514/41390 10252138036455Stonava 755630, . 514/11510Hranoaov Vra 842157803362Stonava 755630, . 3755/1473542579Stonava 755630, . 3755/148 967621803819Stonava 755630, . 3755/1461412Kalinovsk JindYiaka 842158803 967622803 Choleva Karel 842619803Stonava 755630, . 1396/89815437Stonava 755630, . 2104/5 Mikula Teofil 8426218031592Stonava 755630, . 2411/16 Loewy Julius Palestina 8426238033298Stonava 755630, . 2104/1199Stonava 755630, . 2105/1SuchoH Maxmilin 842638803Stonava 755630, . 1379/289981432Stonava 755630, . 2104/10Strakov Al~bta 842639803Rzepkov JindYiaka 842656803Stonava 755630, . 2576/1210275194Stonava 755630, . 2576/13Buchtov Aloisie 842701803210Stonava 755630, . 1338/21071397Stonava 755630, . 1360/13Przybylov Helena 842702803 Otipka Jan 8428188033605Stonava 755630, . 21091193 erven Teofil 842964803280Stonava 755630, . 1530/131302 erven Mariana 842965803 Loewy Anna 842624803Cholevov Anna 842620803Mikulov KateYina 842622803Chrobokov Irena 841884803 Delong Josef 842660803720Stonava 755630, . 1112/31033Folvar n Karel 842661803Folvar n Helena 842662803Handzel Frantiaek 842663803Handzelov Barbara 842664803Miksa Frantiaek 842665803Miksov Aloisie 842666803 Niemczyk Jan 842667803Niemczykov Anna 842668803Petrovsk Josef 842669803Petrovsk Jenovefa 842670803Valoaek Teodor 842671803Valoakov Barbara 842672803 Stec Alois 843001803174Stonava 755630, . 1379/321329 Stecov Marie 843002803 Twyrd Marie 841872803Ru kov Valerie 841873803 Je~owicz Adam 841874803Je~owicz Karel 841875803Burkotov Marie 841944803 915126803 1025214803 HavYov-mstoOlak Stanislav 8012078332257HavYov-msto 637556, . 38761038 Olakov Anna 801208833`umbark`opk Frantiaek 811429833`umbark 637734, . 1213/301645`umbark 637734, . 391/6`umbark 637734, . 1203/13`umbark 637734, . 1203/1478`umbark 637734, . 1213/64 811448833540`umbark 637734, . 284/131655777`umbark 637734, . 285/8 960735833277sportoviat a rekrea n plocha`umbark 637734, . 1213/522152 22592543010`umbark 637734, . 1213/342392129`umbark 637734, . 1214/4 23353988010889`umbark 637734, . 1213/182410461`umbark 637734, . 1213/351340`umbark 637734, . 1214/1Buzek Vladislav 936927833"ProstYedn Such 637742, . 2627/2< 3094"ProstYedn Such 637742, . 2627/3312"ProstYedn Such 637742, . 2633/188"ProstYedn Such 637742, . 2633/2"ProstYedn Such 637742, . 1068/61195!ProstYedn Such 637742, . 752/429"ProstYedn Such 637742, . 2622/338!ProstYedn Such 637742, . 771/32680"ProstYedn Such 637742, . 817/17Horn Bludovice Pilch Josef 25510258026$Horn Bludovice 642401, st. . 247/21200 Horn Bludovice 642401, . 923/1 Horn Bludovice 642401, . 923/2 Pollokov Eva .p. 135, 73561 Chotbuz 8070228031949Chotbuz 652954, . 306/2389Chotbuz 652954, . 308132Chotbuz 652954, . 309 Malisz KarelNov Msto 1671, 73506 Karvin 805650803960!Doubrava u Orlov 631167, . 4873716Nowakov HermnaPogurze 133, Skoczow, Polsko 805103803 1021946803Gilov Viktorie .p. 72, Mal Gurky, Polsko 805102803 1021945803Kravakov SoHa MUDr. .p. 482, 79801 Mostkovice 805419803515#Doubrava u Orlov 631167, . 3598/3 Klepek Karel! .p. 585, 73533 Doubrava u Orlov 805624803484 Doubrava u Orlov 631167, . 895692Klepkov Jenovefa 805625803Szyrzina Josef .p. 363, 73533 Doubrava 8047768034192"Doubrava u Orlov 631167, . 629/1 22106233010"Doubrava u Orlov 631167, . 629/21308128"Doubrava u Orlov 631167, . 629/3"Doubrava u Orlov 631167, . 629/4"Doubrava u Orlov 631167, . 629/5"Doubrava u Orlov 631167, . 629/6"Doubrava u Orlov 631167, . 629/7M kov Antonie .p. 452, 73533 Doubrava 804777803 22106234010Koudlka Bohuml .p. 811, 73533 Doubrava 805100803 1021943803Koudlkov Marie 805099803 1021942803Foltn MiroslavLutyn 1167, 73514 Orlov 805098803 1021941803 Dal Frantiaek .p. 532, 73533 Doubrava 805097803 1021940803Havrnkov Marie .p. 679, 73533 Doubrava 805094803 1021937803Fojtkov VraLutyn 986, 73514 Orlov 805117803 1021954803Poruba 829, 73514 Orlov 804869803709!Doubrava u Orlov 631167, . 2910Buzkov Vlasta 804870803Stolyov Ludmila .p. 596, 73533 Doubrava 80514480377"Doubrava u Orlov 631167, . 630/1363"Doubrava u Orlov 631167, . 630/2"Doubrava u Orlov 631167, . 630/350"Doubrava u Orlov 631167, . 630/432"Doubrava u Orlov 631167, . 630/5191"Doubrava u Orlov 631167, . 630/6Maliszov Marie 805651803Zemblov Marie! .p. 681, 73533 Doubrava u Orlov 805011803124 Doubrava u Orlov 631167, . 315292 Skora Emil .p. 741, 73533 Doubrava 805496803!Doubrava u Orlov 631167, . 3204578Sznapka RudolfHrabinsk 21, esk Tan 810250803445Karvin-msto 663824, . 1381Voln JindYiaka"Holteistrasse 1035/33, SRN, Berln 808268803Karvin-msto 663824, . 3649/6 Karvin-msto 663824, . 4002/36 1017445803 Karvin-msto 663824, . 3631/148573Szczypek Josef"Bo~kova 542/41, Rj, 73401 Karvin 908813803Rj 663981, . 633/53731 Matloch PavelLzn Darkov 67, 73503 Karvin 81747980374Darkov 664014, . 528728Darkov 664014, . 529Orowski EduardRadwanowice, Polsko 974418803Bullanov Anna/Mutual Rd. 4, North Bolwyn, Viktoria, Australia 81796380376Karvin-Doly 664103, . 6945/3565Karvin-Doly 664103, . 7190/10 992701803Karvin-Doly 664103, . 6944/1587Matros MaxmilianPolsko, Polsko 818012803705Karvin-Doly 664103, . 6929Karvin-Doly 664103, . 6930Karvin-Doly 664103, . 6931Stuszkov Marie 818013803Sssov Viktorie 818014803Bonczkov Dorota .p. 432, Albrechtice 818128803 Valka Paul%Grafick 166/14, Smchov, 15000 Praha 966978803Karvin-Doly 664103, . 3548/1348 991377803170Karvin-Doly 664103, . 3548/3569Karvin-Doly 664103, . 3548/4579Karvin-Doly 664103, . 6798/18Karvin-Doly 664103, . 6798/20Karvin-Doly 664103, . 6798/2142Karvin-Doly 664103, . 6798/22Karvin-Doly 664103, . 6798/23Je~ov Jenovefa-Mysliveck 175/29, Star Msto, 73301 Karvin 818694803611$Star Msto u Karvin 664197, . 101393Raszykov Marie-Mysliveck 289/25, Star Msto, 73301 Karvin 818696803 9213368033089$Star Msto u Karvin 664197, . 849403Bonczkov Valerie4nm. Ondry Foltna 316/6, Star Msto, 73301 Karvin 818729803 921315803Powie[nik `tpnStar Msto 247, 73301 Karvin 8185128031534$Star Msto u Karvin 664197, . 914219Powie[nikov Karolina 818513803 Dzier~ga Jan/nm.O.Foltna 39/34, Star Msto, 73301 Karvin 818392803'Star Msto u Karvin 664197, . 2224/1113 907411803&Star Msto u Karvin 664197, . 609/62026 10068548032046'Star Msto u Karvin 664197, . 2224/22168Louky nad OlaMotykov `tpnka2Vrchlickho sady 2449/1, Nov Msto, 73506 Karvin 819920803634Louky nad Ola 687308, . 12871108!Louky nad Ola 687308, . 2730/13 8200088032241Louky nad Ola 687308, . 1220166 Monczka Karel/(dat. nar. 10.11.1898) 37, Louky, 73573 Karvin 820093803!Louky nad Ola 687308, . 2694/75 8201168031075!Louky nad Ola < 687308, . 2694/72237Monczkov }ofie-(dat. nar.14.5.1899) 37, Louky, 73573 Karvin 820094803 820117803Wawzyczkov Emilie" .p. 83, 73572 Petrovice u Karvin 8201758033234!Louky nad Ola 687308, . 2694/51198!Louky nad Ola 687308, . 2694/52 Siudov EmaLouky 13, 73573 Karvin 820514803 Louky nad Ola 687308, . 647/181320!Louky nad Ola 687308, . 2197/24!Louky nad Ola 687308, . 2707/25 Siuda Otto 820515803 Chlebk Alois&}i~kova 2530/9, Mizerov, 73401 Karvin 819869803 8205228032016 Louky nad Ola 687308, . 1290/2739Witosz Frantiaek Albrechtice 8205248039210 Louky nad Ola 687308, . 1698/1744866 Louky nad Ola 687308, . 2221/2Nohelov MarktaLouky 415, 73573 Karvin 820095803 Motyka EmilLouky, 73301 Karvin 819870803 820028803 8202478031288Louky nad Ola 687308, . 1268 820288803378Louky nad Ola 687308, . 1256382167 Louky nad Ola 687308, . 1245/3 Polok Jan$Ostravsk 1619/48, 73701 esk Tan 819812803!Louky nad Ola 687308, . 1657/24!Louky nad Ola 687308, . 1657/3310!Louky nad Ola 687308, . 1657/34837 Louky nad Ola 687308, . 1660/2 Stiller Ervn .p. 229, 73561 Chotbuz 820389803519Louky nad Ola 687308, . 590/4544Stillerov Luisa 820390803Schubertov Anna Bonn, Nmecko 796245803264 esk Tan 623164, . 122521830 .p. 559, st obce esk Tan, na parcele 1225 esk Tan 623164, . 1226 Katz Jakob Meltzer st. 8, Bne-Berak, Izrael 797258803KoHkovKajzarov Anna!Horn }ukov 49, 73701 esk Tan 820752803KoHkov 696111, . 385/2243KoHkov 696111, . 392/290KoHkov 696111, . 410/287KoHkov 696111, . 414/2KoHkov 696111, . 415/10Kocurov Helena#`koln 70, Mosty, 73562 esk Tan 821840803(Mosty u eskho Tana 696137, . 1259/61326)Mosty u eskho Tana 696137, . 1263/12Urbanczykov Marie!Na Dolinch 10, 73701 esk Tan 821498803 822289803Szostokov `tpnka .p. 230, 73553 Doln Lutyn 799492803 Randov Marta Gottwaldova 72/33, 73601 HavYov 799493803Szostok Rudolf 799519803Urbanov Frantiaka .p. 112, 73535 Horn Such 799694803896Dtmarovice 625965, . 1556502 Kaniov Anna .p. 154, 73571 Dtmarovice 8007388038166Dtmarovice 625965, . 2721/71572684Dtmarovice 625965, . 2724/2Lobodzinsk MichalPoruba 353, 73514 Orlov 800630803390Dtmarovice 625965, . 18341459Babinsk Frantiaek .p. 129, 73553 Doln Lutyn 799410803 801345803 935369803 943466803 26742652010Lobodzinsk Anna 800631803Kokotkov Rozlie .p. 618, 73571 Dtmarovice 799520803Valov EmanuelMsto 713, 73511 Orlov 799374803 801346803 935422803 943545803 26742673010Valov Frantiaka 799373803 801347803 935421803 943544803 26742636010Ligocky Frantiaek .p. 620, 73553 Doln Lutyn 799369803 801292803 935389803 943492803 26742675010Babinsk Hedvika 799368803 801293803 935368803 943465803 26742651010Mencner Frantiaek .p. 86, 73571 Dtmarovice 799367803 801294803 935412803 943494803 26742677010Bortlk Augustin .p. 610, 73571 Dtmarovice 799375803 801302803 935374803 943467803 26742653010Mencnerov HelenaBortlkov AnnaKoukoln Gruatk JosefKoukoln 72, 73571 Dtmarovice 801763803Koukoln 625973, . 547/5974Koukoln 625973, . 549/9161Koukoln 625973, . 550/468Koukoln 625973, . 495/24Pastuakov Anna,(dat. nar. 1.7.1897) 955, 73553 Doln Lutyn 8043418032718Doln Lutyn 629731, . 3301/491864 Adam k Josef .p. 475, 73553 Doln Lutyn 802571803793Doln Lutyn 629731, . 28423Krul Frantiaek .p. 511, Krsn 803155803Doln Lutyn 629731, . 17458702806Doln Lutyn 629731, . 1746/9Dospailov Ane~ka 803157803 Grauer KarelUSA,Pobyt nezjiatn 80316280312014Doln Lutyn 629731, . 2176/2871Wencel Frantiaek .p. 249, 73553 Dolni Lutyn 803215803Doln Lutyn 629731, . 2621913 Stoszek Emil"Ul.Kolataja .7, Myslowice, Polsko 803539803424Doln Lutyn 629731, . 335811651 .p. 361, st obce Doln Lutyn, na parcele 33581265Doln Lutyn 629731, . 33601157Doln Lutyn 629731, . 3361/1Doln Lutyn 629731, . 3362/21045Doln Lutyn 629731, . 3371/6 Stoszek JosefOrzesze u Katowic, Polsko 803540803Galuakov Helena .p. 451, 79383 JindYichov 8019428031789Doln Lutyn 629731, . 4003/9 8036518033220Doln Lutyn 629731, . 4003/51249 Pilch Jakub!VYHovice 190, 73553 Doln Lutyn 802480803 8036528035142Doln Lutyn 629731, . 4329/14Moj~aek Josef VYHovice 68, 73553 Doln Lutyn 802481803 8036568039680Doln Lutyn 629731, . 4329/221252 Wodeck Julie VYHovice 11, 73553 Doln Lutyn 802483803 Rakus Alois,Jeremenkova 396, Nov Bohumn, 73581 Bohumn 8037558031588Doln Lutyn 629731, . 3396/51328781Doln Lutyn 629731, . 3411/2 Rakus Josef,Jeremenkova 394, Nov Bohumn, 73581 Bohumn 803756803Moj~akov Bronislava 802488803 803657803Pilchov Tekla 802489803 803653803Kurtyka Vojtch!VYHovice 126, 73553 Doln Lutyn 801943803Kurtykov Josefa 801944803Nierychlov Albna< VYHovice 17, 73553 Doln Lutyn 802490803Nierychel Frantiaek 802491803 Kubica Josef!VYHovice 122, 73553 Doln Lutyn 802492803 Sosna Rudolf!VYHovice 106, 73553 Doln Lutyn 802458803Kyjonkov Helena VYHovice 31, 73553 Doln Lutyn 801945803 Navrat Jan VYHovice 90, 73553 Doln Lutyn 801946803Gawlasov AnnaSkYe oH 539, 73531 Bohumn 802120803Richterov Marie)Fu kova 1605, 75661 Ro~nov pod Radhoatm 887223803)Fu kova 1605, 75661 Ro~nov Pod Radhoatm 802077803 969726803299Doln Lutyn 629731, . 4035/31825Wencelov Marianna .p. 259, 73553 Doln Lutyn 803216803Adam kov Marie 802573803Pohludkov Frantiaka .p. 479, 73553 Doln Lutyn 802119803 Tomao Josef.(dar. nar. 28.10.1882) 476, 73553 Doln Lutyn 802079803 969729803 Tomao Terezie.( dar. nar. 6.10.1889) 476, 73553 Doln Lutyn 802118803 969730803 Joako Ev~en .p. 541, 73553 Doln Lutyn 802087803FlQssnerov `epnka .p. 523, 73553 Doln Lutyn 802083803Maslowski Ev~en .p. 118, 73553 Doln Lutyn 802082803Frejka Ladislav*Vtznho nora 599, Poruba, 70800 Ostrava 802103803Oraulkov Ane~ka .p. 182, 73571 Dtmarovice 803009803 17775477010Szyrok Andla$}eronskiho 10, Wodzislav Sl., Polsko 802673803Zwientkowsk Jadwiga'Sosnova 20, Radlin na Gorzynach, Polsko 935630803 Sosna JanVYHovice 1, 73553 Doln Lutyn 965030803 Sosnov Julie Machil JosefJastrzembi Zdroj, Polsko 843276803VYHovice 780359, . 800Tatar kov EmilieSkYe oH 474, 73531 Bohumn 843283803VYHovice 780359, . 894/101635386VYHovice 780359, . 961/14 Kruh JosefNov Bohumn, 73581 Bohumn 82347380361Nov Bohumn 707031, . 9081105Buchsbaumov Klra"SibiYsk 52, Bratislava, Slovensko 823489803Buchsbaumov Mja 823490803 Kippel HeYmanPobyt neznm, Usa 823496803Kippelov Anna 823495803 Novk PetrNov Bohumn 234, Bohumn 823814803 Kruhov Selma 823474803 Glenc Teofil Olza, Polsko 8244378031029Kopytov 707139, . 322544100Kopytov 707139, . 325Kopytov 707139, . 326 Glencov Anna 824438803 Florek EdvinAugsburg, Nmecko 839758803Widerov WandaKatowice, Polsko 839811803 27966314010Stefek Zbygniev 839813803 27966316010 Adamczyk LeoStar Bohumn 35, 73581 Bohumn 841573803116Star Bohumn 754897, . 471729 Gabria GustavBrno 843746803 905277803 Remea LudvkVrbice 31, 73551 Bohumn 843737803Remeaov Josefa 843736803 Wicherek MaxNov Bohumn 544, 73581 Bohumn 843665803Wicherkov Marie 843664803Pavlk Emanuel((dat. nar. 3.10.1883) 131, 73581 Bohumn 8448808032877#Zblat u Bohumna 789216, . 445/5 8448828035403$Zblat u Bohumna 789216, . 441/12#Zblat u Bohumna 789216, . 443/5Pavlkov Anna((dat. nar. 23.7.1891) 131, 73581 Bohumn 844883803Klenkov Al~bta$Sokolsk 274, Zblat, 73552 Bohumn 844472803564#Zblat u Bohumna 789216, . 444/5211Barte ek Frantiaek HavYov 1 8448268032651%Zblat u Bohumna 789216, . 1462/43494Dudaov Bo~enaOstrava 844839803Pavlk OldYich 844840803Detourov Vlasta 844841803 73581 Bohumn 844967803Barte kov Al~btaBohumn-Zblat 8449108031133!Zblat u Bohumna 789216, . 4635522119!Zblat u Bohumna 789216, . 4643831#Zblat u Bohumna 789216, . 465/1Nrostkov AnnaZblat 53, 73552 Bohumn 1001797803 Duda Josef `turova 842/39, Detva, Slovensko 844683803Duda JanzemYel 10.9.1978, 73581 Bohumn 844684803Dudov `tpnka'Rychvaldsk 530, SkYe oH, 73531 Bohumn 844685803Pardubick FerdinandLutyn 277, 73514 Orlov 935205803472%Zblat u Bohumna 789216, . 1462/57957$Zblat u Bohumna 789216, . 1426/3Weisbergerov IdaMsto 393, 73511 Orlov 825004803776Orlov 712361, . 4383501Hladk Jaromr#Leninova 680, Poruba, 70800 Ostrava 82503080363Orlov 712361, . 637517Pal ka Antonn 79401 Krnov 825139803Orlov 712361, . 1615601621Orlov 712361, . 1616Postuwkov Malvina 825005803Hladk Jarmila 825031803 Dikov Vanda HavYov-Such 825048803Orlov 712361, . 420Orlov 712361, . 421784Orlov 712361, . 422Orlov 712361, . 423Orlov 712361, . 424`vandov BohumilaDlic 941, 73601 HavYov 2 825118803Kone n ZdenkaDlc 941, 73601 HavYov 825119803 `vanda RobertMsto 956, 73511 Orlov 825120803Msto 861, 73511 Orlov 825239803Pal kov Ro~ena 825140803Kraina Vladislav .p. 789, 73541 PetYvald 8258868031135Lazy u Orlov 712434, . 492364Ginzel BedYichStar Blidlo, Karvin 1 8258758031398Lazy u Orlov 712434, . 2553/2356}e~ulkov MariePodol 88, 14000 Praha 4 826390803 913936803 830878803Bortlkov KarolinaLutyn 111, 73514 Orlov 831131803Horn Lutyn 712531, . 2613/65090832Horn Lutyn 712531, . 2630/3Horn Lutyn 712531, . 2631/4 830906803 Opolka JosefLutyn 20, 73514 Orlov 829565803Horn Lutyn 712531, . 2770/59093140Horn Lutyn 712531, . 3752/1Horn Lutyn 712531, . 3753/21309Horn Lutyn 712531, . 3752/7Horn Lutyn 712531, . 2721/9Horn Lutyn 712531, . 2742/4Horn Lutyn 712531, . 2745/4Horn Lutyn 712531, . 2746/5Horn Lutyn< 712531, . 2788/6Horn Lutyn 712531, . 2789/24 899025803Horn Lutyn 712531, . 3752/85221 Maraal JosefLutyn 38, 73514 Orlov 828672803 829801803109 Horn Lutyn 712531, . 3936/4021122 Horn Lutyn 712531, . 3936/412 Horn Lutyn 712531, . 3936/413Malyjurek Lubomr .p. 673, 73533 Doubrava 829907803836Horn Lutyn 712531, . 1038/11215`eliga EmanuelLutyn 267, 73514 Orlov 1006641803Horn Lutyn 712531, . 2611/15745 1007581803Horn Lutyn 712531, . 258257512421Horn Lutyn 712531, . 2598/7Horn Lutyn 712531, . 2553/7285Horn Lutyn 712531, . 2577/4Podgrabinsk AndlaLutyn 76, 73514 Orlov 8290538031283Horn Lutyn 712531, . 2714/41088Horn Lutyn 712531, . 2719/2 Jurnek Jan 1006637803 1007576803 Drozd Emanuel"Na Olmovci 440, 73553 Doln Lutyn 829054803 1006633803 1007574803Sobocikov }ofieLutyn 174, 73514 Orlov 83114080337Horn Lutyn 712531, . 1020/85096131Horn Lutyn 712531, . 1021/7Malyjurkov Emilie 829908803Chovanec Hubert .p. 655, 73532 Rychvald 831155803275Horn Lutyn 712531, . 3435/15109Chovancov Marta 831156803Barte kov }ofieLutyn 211, 73514 Orlov 828970803 828981803 .p. 618, Dtmarovice 830908803Doln MarkloviceWolarkov Hermna# .p. 145, 73572 Petrovice u Karvin 8316388033789!Doln Marklovice 720321, . 734/41220Pavlitov Marie! .p. 8, 73572 Petrovice u Karvin 831639803Michlov Ane~ka" .p. 89, 73572 Petrovice u Karvin 8312868031642!Doln Marklovice 720321, . 553/1133 Uliarczyk JanLagievnick 48, Polsko 832468803#Petrovice u Karvin 720356, . 1286732140%Petrovice u Karvin 720356, . 1312/8Michlov Berta" .p. 19, 73572 Petrovice u Karvin 8324618031044&Petrovice u Karvin 720356, . 1825/14Dytkov Adolfna! .p. 9, 73572 Petrovice u Karvin 832231803258"Petrovice u Karvin 720356, . 4025877$Petrovice u Karvin 720356, . 405/1$Petrovice u Karvin 720356, . 405/2289$Petrovice u Karvin 720356, . 405/3 8330488031359"Petrovice u Karvin 720356, . 760 83337080328659&Petrovice u Karvin 720356, . 1867/202060 25074426010"Petrovice u Karvin 720356, . 4262368 2507447401073667$Petrovice u Karvin 720356, . 406/12369 273854250102668"Petrovice u Karvin 720356, . 40423791324"Petrovice u Karvin 720356, . 6651672"Petrovice u Karvin 720356, . 762908$Petrovice u Karvin 720356, . 666/4 Morcinek Jan" .p. 31, 73572 Petrovice u Karvin 8323178032164&Petrovice u Karvin 720356, . 1800/58466 832321803806&Petrovice u Karvin 720356, . 1800/65467Morcinkov Ro~ena 832322803Foltyn Frantiaek# .p. 185, 73572 Petrovice u Karvin 8320958031316"Petrovice u Karvin 720356, . 542Foltynov }ofie 832096803 Nogly Josef" .p. 84, 73572 Petrovice u Karvin 832185803%Petrovice u Karvin 720356, . 1799/2 9861488031357&Petrovice u Karvin 720356, . 1800/3122391515&Petrovice u Karvin 720356, . 1800/30Szotek Ferdinand# .p. 259, 73572 Petrovice u Karvin 832304803 933462803 950969803 951180803 960803803 971887803 991918803 1004082803Szotkov Barbara 832288803 933465803 950972803 951183803 960806803 971890803 991904803 1004085803 Szotek ViktorRj 532, 73401 Karvin 832295803 933463803 950970803 951181803 960804803 971888803 991910803 1004083803Szotkov Ane~ka 832294803 933464803 950971803 951182803 960805803 971889803 991909803 1004084803Wnukov Gertruda3(dat. nar.15.11.1899) 62, 73572 Petrovice u Karvin 8335188032657Prstn 720364, . 210/3560Jastrzembski ViktorPrstn 63, Petrovice u Karvin 833612803Prstn 720364, . 456/3814134Prstn 720364, . 456/4741Prstn 720364, . 459/1Prstn 720364, . 368/21}urkov Viktorie$Prstn 11, 73572 Petrovice u Karvin 833519803 }urek Karel 833520803 Mencner Emil$Prstn 25, 73572 Petrovice u Karvin 833521803 Jaworek Josef$Prstn 39, 73572 Petrovice u Karvin 833524803Zvada nad OlaPatas FrantiaekGolkowice, Polsko 834169803603 Zvada nad Ola 720372, . 360/3968449 Zvada nad Ola 720372, . 360/6 Zvada nad Ola 720372, . 360/7383 Zvada nad Ola 720372, . 362/3613 Zvada nad Ola 720372, . 363/84227!Zvada nad Ola 720372, . 365/272285!Zvada nad Ola 720372, . 365/30Patasov }ofie 834170803PetYvaldPetYvald u Karvin Toman Jan HavYov-Msto 819066833"PetYvald u Karvin 720488, . 5559 jin stavba.budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 5559$PetYvald u Karvin 720488, . 5558/4$PetYvald u Karvin 720488, . 5558/5%PetYvald u Karvin 720488, . 6397/30 .p. 213, 73541 PetYvald 8183788332618%PetYvald u Karvin 720488, . 740/372%PetYvald u Karvin 720488, . 740/373 Sebera Alois .p. 87, 78816 Sobotn 818379833 KHa Rudolf .p. 355, 73541 PetYvald 8184848333056"PetYvald u Karvin 720488, . 4986450"PetYvald u Karvin 720488, . 4987526"PetYvald u Karvin 720488, . 4988%PetYvald u Karv< in 720488, . 4955/39%PetYvald u Karvin 720488, . 4955/88%PetYvald u Karvin 720488, . 4955/91 KHa Josef 818485833 KHa JindYich 818487833Raszkov `tpnka%(dat.nar.20.6.1897), Ciesovka, Polsko 818488833 Skbov Marie 818495833 Skba Ludvk 818489833 Skba Gabriel 818494833Vicherek JindYich$(nar. 28.6.1872) 355, 73541 PetYvald 818490833Havlas Antonn 818493833Mokroaov Marie 818491833Vicherek Ludvk .p. 249, 73541 PetYvald 8194128331676#PetYvald u Karvin 720488, . 324/31280 Mokroa LudvkKloko ov 150, 74747 Vtkov 818478833"PetYvald u Karvin 720488, . 4255447 Mokroaov EvaOldYichovice 86, 73961 TYinec 818479833 Kochan JakubDomkaYsk 613, 73541 PetYvald 818196833310"PetYvald u Karvin 720488, . 4786Kochanov Anna 818197833Vicherkov Marie 819413833 Tomanov Anna 819067833Velkovov Elen .p. 1142, 73532 Rychvald 837032803Rychvald 744441, . 48651405. .p. 1142, st obce Rychvald, na parcele 4865598Rychvald 744441, . 4866Rychvald 744441, . 4867Szkucik FerdinandZabrze,Biskupice, Polsko 837468803435Rychvald 744441, . 47351757Rychvald 744441, . 4736.budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 47365365Rychvald 744441, . 4737228Rychvald 744441, . 4738Bielov Florentina .p. 175, 73532 Rychvald 837974803Rychvald 744441, . 20762212 838649803643Rychvald 744441, . 2077Littnerov `tpnka .p. 31, 73532 Rychvald 838420803208Rychvald 744441, . 635/22624Vale kov Marie .p. 501, 73532 Rychvald 836275803Rychvald 744441, . 4092/2794Szkucikov Erna 837469803Kaszov Milada .p. 893, 73534 Stonava 842547803Stonava 755630, . 290+ .p. 893, st obce Stonava, na parcele 290Stonava 755630, . 291895Stonava 755630, . 292Banasov }ofie .p. 132, 73542 Trlicko-2 8417948034190Stonava 755630, . 234241Michalski Josef .p. 677, 73534 Stonava 841822803156Stonava 755630, . 1324/881Stonava 755630, . 1360/10 ernohorsk AloisMsto 93, Orlov 841935803 915130803 1025218803Bokov AurliePoruba, 73514 Orlov 842350803Stonava 755630, . 1379/30586Macura Frantiaek .p. 400, 73534 Stonava 842442803Stonava 755630, . 1396/4746 }dkov MarieNov Msto 1209, 73506 Karvin 84267680383Stonava 755630, . 1324/5 Feber Karel .p. 603, 73534 Stonava 842681803Stonava 755630, . 633/2509Stonava 755630, . 634/2 842682803PgYimov Zdenka .p. 577, 73534 Stonava 8418428031145Stonava 755630, . 3023/894584Stonava 755630, . 3023/9Hjkov Bronislava .p. 1042, 73534 Stonava 841841803Wawrzyczkov AdlaOlainy 3, 73543 Albrechtice 841840803 Kus Frantiaek .p. 626, 73534 Stonava 841839803Michalsk Hedvika 841823803 Feber Alois .p. 38, Albrechtice 841947803 842190803707Stonava 755630, . 1049/17 915137803 1025225803Macurov Marie 842443803Waloszkov Barbora .p. 503, 73534 Stonava 842447803Stonava 755630, . 39437532693Stonava 755630, . 3965/2PazdoH JindYich .p. 29, 73561 Chotbuz 842302803Stonava 755630, . 1816/7521Stonava 755630, . 1839/5Klimsza Frantiaek .p. 462, 73534 Stonava 841943803 915147803 1025233803Klimszov Frantiaka 841942803 915148803 1025234803 Horn SuchBujok Agnieszka&Osiedlowa 20/7, 43-430 Skoczw, Polsko 19876930010Horn Such 644404, . 3138/681627Bylica StanisBaw Rynek 13, 43-430 Skoczw, Polsko 19876932010Kllner RichardDoly 658, 73506 Karvin 8133678331715ProstYedn Such 637742, . 708 Marcolov EmaTbor Gottwaldova 95 8133708331333ProstYedn Such 637742, . 9241442Raakov Emilie/U Vodojemu 852/1, Marinsk Hory, 70900 Ostrava 813371833Kllnerov Anna 813368833Albrechtice u eskho Tana Bubik Rudolf! .p. 69, Marklowice Grne, Polsko 798559833.Albrechtice u eskho Tana 600121, . 2296/66793647.Albrechtice u eskho Tana 600121, . 2296/72034.Albrechtice u eskho Tana 600121, . 2296/83914.Albrechtice u eskho Tana 600121, . 2297/1347.Albrechtice u eskho Tana 600121, . 2297/3Siostrzonek Jan .p. 99, 73543 Albrechtice 797701833+Albrechtice u eskho Tana 600121, . 815 798255833742+Albrechtice u eskho Tana 600121, . 8254409302.Albrechtice u eskho Tana 600121, . 877/11 799549833-Albrechtice u eskho Tana 600121, . 877/71450 947049833246.Albrechtice u eskho Tana 600121, . 814/181730Siostrzonkov Jana 797705833 798256833 799553833 947050833TrlickoHorn Trlicko Wranov Anna .p. 202, 73953 TYanovice 821678833Horn Trlicko 766577, . 1395387Horn Trlicko 766577, . 1398 Baron John K.X9 Gorsey Brow, SK14 6EB Broadbottom, Spojen krlovstv Velk Britnie a Severnho Irska 957877833Horn Trlicko 766577, . 3171933Baron Derek P.OCourt Lodge, BS12 3AT Aust, Spojen krlovstv Velk Britnie a Severnho Irska 957876833Baron Peter E.Y206 Whalley Road, BB5 5AA Accrington, Spojen krlovstv Velk Britnie a Severnho Irska 957879833Marshall Sonia H.\75 Thwaites Road, BB5 4QT Oswaldtwistle, Spojen krlovstv Velk Britnie a Severnho Irska 957880833 OBEC KARVIN 73301 Karvin 8175918033160Darkov 664014, < . 703/1923785Darkov 664014, . 703/2BYTOSTAV N.P. OSTRAVA, I :14672-Bohumnsk 63, Slezsk Ostrava, 71000 Ostrava 832300803 960819803 971896803 991915803 933468803 950973803 951200803 1004092803SkYaovsk Marcela Bezru ova 11, 73553 Doln Lutyn 803824803Doln Lutyn 629731, . 715718/ .p. 11, st obce Doln Lutyn, na parcele 71513795neznm vlastnk na esko-polskch sttnch hranicch 18276117010Podobora 652962, . 63/411001907Podobora 652962, . 277/14975Podobora 652962, . 277/15 18276110010353Rj 663981, . 1484/9 182761120102724Darkov 664014, . 2407 182761110101693 Louky nad Ola 687308, . 2662/1862 Louky nad Ola 687308, . 2662/2 Louky nad Ola 687308, . 2713/52723 Louky nad Ola 687308, . 2597/23143!Louky nad Ola 687308, . 2713/201954!Louky nad Ola 687308, . 2713/211152!Louky nad Ola 687308, . 2728/80 Louky nad Ola 687308, . 2603/2810 Louky nad Ola 687308, . 2605/2524 Louky nad Ola 687308, . 2607/2798!Louky nad Ola 687308, . 2713/105872!Louky nad Ola 687308, . 2713/11556!Louky nad Ola 687308, . 2728/81 Louky nad Ola 687308, . 2671/258 Louky nad Ola 687308, . 2672/21491 Louky nad Ola 687308, . 2679/2 Louky nad Ola 687308, . 2682/2624!Louky nad Ola 687308, . 2713/13830!Louky nad Ola 687308, . 2713/147158!Louky nad Ola 687308, . 2696/144717!Louky nad Ola 687308, . 2713/16104!Louky nad Ola 687308, . 2728/83492!Louky nad Ola 687308, . 2728/82714 Louky nad Ola 687308, . 2597/6505 Louky nad Ola 687308, . 2597/7508 Louky nad Ola 687308, . 2597/8108 Louky nad Ola 687308, . 2597/9!Louky nad Ola 687308, . 2713/38!Louky nad Ola 687308, . 2713/791423!Louky nad Ola 687308, . 2713/80!Louky nad Ola 687308, . 2713/661611 Louky nad Ola 687308, . 2619/7100 Louky nad Ola 687308, . 2619/8 Louky nad Ola 687308, . 2619/9!Louky nad Ola 687308, . 2619/10314!Louky nad Ola 687308, . 2619/111472!Louky nad Ola 687308, . 2619/12331!Louky nad Ola 687308, . 2619/13202!Louky nad Ola 687308, . 2619/14!Louky nad Ola 687308, . 2619/1510255!Louky nad Ola 687308, . 2619/16!Louky nad Ola 687308, . 2619/173136!Louky nad Ola 687308, . 2619/181754!Louky nad Ola 687308, . 2619/19827!Louky nad Ola 687308, . 2619/20!Louky nad Ola 687308, . 2619/21!Louky nad Ola 687308, . 2619/221319!Louky nad Ola 687308, . 2713/78164!Louky nad Ola 687308, . 2713/77441!Louky nad Ola 687308, . 2713/761292!Louky nad Ola 687308, . 2713/751138!Louky nad Ola 687308, . 2713/74!Louky nad Ola 687308, . 2713/73!Louky nad Ola 687308, . 2713/72!Louky nad Ola 687308, . 2713/71375!Louky nad Ola 687308, . 2713/701056!Louky nad Ola 687308, . 2713/69!Louky nad Ola 687308, . 2713/681062!Louky nad Ola 687308, . 2713/67227!Louky nad Ola 687308, . 2713/65!Louky nad Ola 687308, . 2713/64!Louky nad Ola 687308, . 2713/63548!Louky nad Ola 687308, . 2713/62224!Louky nad Ola 687308, . 2713/61!Louky nad Ola 687308, . 2713/60!Louky nad Ola 687308, . 2713/59842!Louky nad Ola 687308, . 2713/224147!Louky nad Ola 687308, . 2713/231048!Louky nad Ola 687308, . 2713/24!Louky nad Ola 687308, . 2713/251633!Louky nad Ola 687308, . 2713/26414!Louky nad Ola 687308, . 2713/27199!Louky nad Ola 687308, . 2713/28553!Louky nad Ola 687308, . 2713/29!Louky nad Ola 687308, . 2713/301707!Louky nad Ola 687308, . 2713/3145!Louky nad Ola 687308, . 2713/32855!Louky nad Ola 687308, . 2713/33!Louky nad Ola 687308, . 2713/34!Louky nad Ola 687308, . 2713/35!Louky nad Ola 687308, . 2713/36235!Louky nad Ola 687308, . 2713/37!Louky nad Ola 687308, . 2713/39!Louky nad Ola 687308, . 2713/40!Louky nad Ola 687308, . 2713/41416!Louky nad Ola 687308, . 2713/425351!Louky nad Ola 687308, . 2713/461522!Louky nad Ola 687308, . 2713/47662!Louky nad Ola 687308, . 2713/48!Louky nad Ola 687308, . 2713/49931!Louky nad Ola 687308, . 2713/508830!Louky nad Ola 687308, . 2713/51!Louky nad Ola 687308, . 2713/5296!Louky nad Ola 687308, . 2713/53!Louky nad Ola 687308, . 2713/54!Louky nad Ola 687308, . 2713/55654!Louky nad Ola 687308, . 2713/56!Louky nad Ola 687308, . 2713/57!Louky nad Ola 687308, . 2713/58< Louky nad Ola 687308, . 2597/5666 Louky nad Ola 687308, . 2682/4144 Louky nad Ola 687308, . 2682/5 Louky nad Ola 687308, . 2676/31087 Louky nad Ola 687308, . 2679/5 Louky nad Ola 687308, . 2679/61218 Louky nad Ola 687308, . 2679/7!Louky nad Ola 687308, . 2696/15!Louky nad Ola 687308, . 2696/16!Louky nad Ola 687308, . 2696/17!Louky nad Ola 687308, . 2696/187166!Louky nad Ola 687308, . 2696/191209 Louky nad Ola 687308, . 2691/31925 Louky nad Ola 687308, . 2662/4473 Louky nad Ola 687308, . 2662/5535 Louky nad Ola 687308, . 2662/63212!Louky nad Ola 687308, . 2619/23 18276116010Dtmarovice 625965, . 4850Dtmarovice 625965, . 48518467Dtmarovice 625965, . 4847/7Dtmarovice 625965, . 4849/42773Dtmarovice 625965, . 4852/4 182761130103258VYHovice 780359, . 9185175VYHovice 780359, . 9461305VYHovice 780359, . 9481549VYHovice 780359, . 949VYHovice 780359, . 9871879VYHovice 780359, . 988VYHovice 780359, . 9913388VYHovice 780359, . 10033792VYHovice 780359, . 1007/11724VYHovice 780359, . 943/21819VYHovice 780359, . 957/2VYHovice 780359, . 1037/62365VYHovice 780359, . 1037/7185VYHovice 780359, . 1038/17138VYHovice 780359, . 1038/24655VYHovice 780359, . 1039/12760VYHovice 780359, . 1039/26711VYHovice 780359, . 1039/27VYHovice 780359, . 947/1954VYHovice 780359, . 947/2 18276114010Star Bohumn 754897, . 1146/3Star Bohumn 754897, . 1146/49732Star Bohumn 754897, . 1187/16058Star Bohumn 754897, . 1187/75789Star Bohumn 754897, . 1197/12837Star Bohumn 754897, . 1197/21753Star Bohumn 754897, . 1197/31618Star Bohumn 754897, . 1197/75529Star Bohumn 754897, . 1366/4149Star Bohumn 754897, . 1366/62979Star Bohumn 754897, . 1366/71222Star Bohumn 754897, . 1366/81526 Star Bohumn 754897, . 1366/12 Star Bohumn 754897, . 1366/13 Star Bohumn 754897, . 1366/181402 Star Bohumn 754897, . 1366/26863 Star Bohumn 754897, . 1366/275731 Star Bohumn 754897, . 1366/328103 Star Bohumn 754897, . 1366/38487 Star Bohumn 754897, . 1366/40454 Star Bohumn 754897, . 1197/12 Star Bohumn 754897, . 1197/131022 Star Bohumn 754897, . 1197/14 Star Bohumn 754897, . 1366/423082 Star Bohumn 754897, . 1187/19722 Star Bohumn 754897, . 1187/20800 Star Bohumn 754897, . 1187/212117 Star Bohumn 754897, . 1187/221486 Star Bohumn 754897, . 1187/23169 Star Bohumn 754897, . 1187/241069 Star Bohumn 754897, . 1187/25 Star Bohumn 754897, . 1366/43Star Bohumn 754897, . 1146/5 Star Bohumn 754897, . 1366/441745 Star Bohumn 754897, . 1197/15238 Star Bohumn 754897, . 1197/16771 Star Bohumn 754897, . 1197/174503 Star Bohumn 754897, . 1197/18330 Star Bohumn 754897, . 1366/45838 Star Bohumn 754897, . 1366/46 Star Bohumn 754897, . 1366/47 Star Bohumn 754897, . 1366/48632 Star Bohumn 754897, . 1366/49 18276109010"Doln Marklovice 720321, . 1078/31437"Doln Marklovice 720321, . 1078/1"Doln Marklovice 720321, . 1078/2 18276115010324!Zvada nad Ola 720372, . 875/79Morcinkov Eva 80703780310971Chotbuz 652954, . 1158/75945Chotbuz 652954, . 1159/2 Novk Gustav 807268803205Podobora 652962, . 192 Brann Josef 807537803885Zpupn Lhota 652971, . 6811883608Zpupn Lhota 652971, . 778/1183Zpupn Lhota 652971, . 799/19Zawadzki Pavel 8075668031508Zpupn Lhota 652971, . 778/6Zpupn Lhota 652971, . 799/5Zpupn Lhota 652971, . 799/12Zpupn Lhota 652971, . 799/18 Pindr Josef 807572803Zpupn Lhota 652971, . 778/3Zpupn Lhota 652971, . 778/11Hermannov Anna 8075768031016Zpupn Lhota 652971, . 778/8Zpupn Lhota 652971, . 779/3Sroka Emil Dr. 805538803479 Doubrava u Orlov 631167, . 119618 Doubrava u Orlov 631167, . 120367 Doubrava u Orlov 631167, . 121Prochzkov Vilemna 805427803!Doubrava u Orlov 631167, . 1635567464!Doubrava u Orlov 631167, . 1638 8056348031830 pohYebiat Doubrava u Orlov 631167, . 261702Ve erkov Vilemna 805672803#Doubrava u Orlov 631167, . 3529/2733 Gabrya Jakub 805687803!Doubrava u Orlov 631167, . 28681649!Doubrava u Orlov 631167, . 2867Hanusiakov Marie 8057208031424"Doubrava u Orlov 631167, . 621/6792 805725803< 1000"Doubrava u Orlov 631167, . 862/3"Doubrava u Orlov 631167, . 867/2 805806803"Doubrava u Orlov 631167, . 862/4"Doubrava u Orlov 631167, . 867/3Koderov Aloisie 805810803595!Doubrava u Orlov 631167, . 2142869!Doubrava u Orlov 631167, . 2143 }ila Adolf 805818803119!Doubrava u Orlov 631167, . 1980881 969650803 Doubrava u Orlov 631167, . 289693Kuminek Osvald$(dat. nar.11.9.1897), adresa neznm 809221803177Karvin-msto 663824, . 5041480Czempielov `tpnka 812868803Karvin-msto 663824, . 1392/14640 Rothov }ofie 8175628031161Darkov 664014, . 91891Sikorov Helena 8176058031225Darkov 664014, . 121/4937 Gerbrov Olga 8180818031902Karvin-Doly 664103, . 1737Kunzov Emilie 818100803Karvin-Doly 664103, . 97/1388Schwarz Harald A.J. 818151803Karvin-Doly 664103, . 7487434Karvin-Doly 664103, . 7488Karvin-Doly 664103, . 7489Karvin-Doly 664103, . 7490Karvin-Doly 664103, . 7491361Karvin-Doly 664103, . 7492Karvin-Doly 664103, . 7493Karvin-Doly 664103, . 7494Karvin-Doly 664103, . 7495Karvin-Doly 664103, . 7496Karvin-Doly 664103, . 7497463Karvin-Doly 664103, . 7498Karvin-Doly 664103, . 7484/2142Karvin-Doly 664103, . 7486/23844Karvin-Doly 664103, . 7481/1Karvin-Doly 664103, . 7481/2 Eliasz Ludvk 818171803317Karvin-Doly 664103, . 7661448Karvin-Doly 664103, . 7664/6Kru kov Emilie 8190818033735&Star Msto u Karvin 664197, . 571/41104'Star Msto u Karvin 664197, . 571/54Tomiczkov Marie 796592803864 esk Tan 623164, . 2845/402468 Brann Jan 796594803 esk Tan 623164, . 3082/82470 esk Tan 623164, . 3082/9 esk Tan 623164, . 3083/13 esk Tan 623164, . 3092/43 esk Tan 623164, . 3113/13 esk Tan 623164, . 3113/14 esk Tan 623164, . 3125/3Kaletov Terezie 796612803 esk Tan 623164, . 7292490Lipa Arnoat Mikula 7966308038425 esk Tan 623164, . 2673/92504 Doln }ukovStoklasa Karel 798656803Doln }ukov 623261, . 52/32146Doln }ukov 623261, . 54/2Doln }ukov 623261, . 55Doln }ukov 623261, . 60/2Zabystrzanov KateYina3Spojen krlovstv Velk Britnie a Severnho Irska 8208698032872KoHkov 696111, . 136/1103KoHkov 696111, . 140/13813KoHkov 696111, . 1503436KoHkov 696111, . 151304KoHkov 696111, . 156/284KoHkov 696111, . 156/4Poloczkov JindYiaka 821933803914&Mosty u eskho Tana 696137, . 1193&Mosty u eskho Tana 696137, . 119413327(Mosty u eskho Tana 696137, . 1190/72489(Mosty u eskho Tana 696137, . 1191/2(Mosty u eskho Tana 696137, . 1195/2Zaremba Silvestr 800264803Dtmarovice 625965, . 2811/21107Niebroj Ferdinand 800605803Dtmarovice 625965, . 4093/21419`ostokov Ane~ka 8006158031462Dtmarovice 625965, . 4397/11433346Dtmarovice 625965, . 4397/24349Dtmarovice 625965, . 4407/23`eliga Miroslav 8006218033387Dtmarovice 625965, . 4682/131445`lachta Frantiaek 800623803179Dtmarovice 625965, . 3845/111449Dtmarovice 625965, . 3918/2 8006348035870Dtmarovice 625965, . 4685/41461 `vedov Julie 800646803Dtmarovice 625965, . 4167/2Dtmarovice 625965, . 4208/15 Pleva JiY 8006508032901vodn ndr~ pYrodnDtmarovice 625965, . 3336/5Dtmarovice 625965, . 3389/1 Skibov }ofie 801589803Koukoln 625973, . 471/1Je monek Frantiaek 801804803Koukoln 625973, . 123/151447Je monek Sylvestr 801805803Koukoln 625973, . 123/211448Sznapkov Rozalie 801806803422Koukoln 625973, . 121/6Koukoln 625973, . 122/5Koukoln 625973, . 123/18Waroschov JanaRakousko 8037378031164Doln Lutyn 629731, . 13761314Doln Lutyn 629731, . 1377 Sosnov Marie 803741803Doln Lutyn 629731, . 3806/213174690Doln Lutyn 629731, . 3849/7 Herman Antoni 102376580326459Doln Lutyn 629731, . 4259/125632820Doln Lutyn 629731, . 4264/6 Herman KlaraPrachowski Franciszek 1023768803580Doln Lutyn 629731, . 4261/112562Doln Lutyn 629731, . 4263/32981Doln Lutyn 629731, . 4264/8Prachowski KlaraPrzybyBa Wiktoria 1023764803642Doln Lutyn 629731, . 4261/725613217Doln Lutyn 629731, . 4261/8Doln Lutyn 629731, . 4262/5Doln Lutyn 629731, . 4262/6 Potysz Wiktor 1023766803588Doln Lutyn 629731, . 4261/102564808Doln Lutyn 629731, . 4263/23948Doln Lutyn 629731, . 4264/7 Tatarczyk Jan 8434028037239VYHovice 780359, . 971/16271Sztajer Wiktor 84342480389VYHovice 780359, . 746/1 Bauer Wilhelm 8434258033184VYHovice 780359, . 746/2 PkaBa Jzef 8434268032767VYHovice 780359, .< 746/3Skrzyszowski Jzef 8434278032530VYHovice 780359, . 746/5 Kania Emanuel 8434288032380VYHovice 780359, . 746/4Cyrulik Alojzy 8434298032261VYHovice 780359, . 746/6Baurek Wilhelm 843430803396VYHovice 780359, . 7422435VYHovice 780359, . 746/7 Wala Jacek 8434318031341VYHovice 780359, . 7439066VYHovice 780359, . 746/83720VYHovice 780359, . 748/13983VYHovice 780359, . 748/2Adamczykov Hedvika 843434803839VYHovice 780359, . 842294VYHovice 780359, . 8464743VYHovice 780359, . 8542480VYHovice 780359, . 8561185VYHovice 780359, . 85721285VYHovice 780359, . 814/3VYHovice 780359, . 839/6VYHovice 780359, . 840/82751VYHovice 780359, . 843/11836VYHovice 780359, . 845/1VYHovice 780359, . 847/1211004VYHovice 780359, . 853/3024428VYHovice 780359, . 858/2Wieczorkov Marie 843435803VYHovice 780359, . 843/312763VYHovice 780359, . 845/2Wodecki Leopold 8434368031197VYHovice 780359, . 816 Sitek Martin 843437803780VYHovice 780359, . 86111283VYHovice 780359, . 862Wawrzyczn Eleonora 8434388031742VYHovice 780359, . 8551677VYHovice 780359, . 8648564VYHovice 780359, . 867/1Adamczyk Antonn 843442803646VYHovice 780359, . 929301VYHovice 780359, . 930 Sosna JiY 8434438033096VYHovice 780359, . 875VYHovice 780359, . 876VYHovice 780359, . 8952548VYHovice 780359, . 896VYHovice 780359, . 9336783VYHovice 780359, . 9812639VYHovice 780359, . 9975593VYHovice 780359, . 10141899VYHovice 780359, . 10155042VYHovice 780359, . 878/2220VYHovice 780359, . 894/8Jaroszov Inge 8434468032973VYHovice 780359, . 885Nikielov Marie 8434488032975VYHovice 780359, . 887VYHovice 780359, . 902VYHovice 780359, . 903VYHovice 780359, . 904VYHovice 780359, . 894/13Skrzyszowsk Frantiaka 843450803857VYHovice 780359, . 908309VYHovice 780359, . 909898VYHovice 780359, . 9103162VYHovice 780359, . 888/1Niestroj Dominik 843453803VYHovice 780359, . 890/3Kostkov Frantiaka 843457803VYHovice 780359, . 897195VYHovice 780359, . 894/9Widenka Rudolf 843459803759VYHovice 780359, . 927VYHovice 780359, . 928VYHovice 780359, . 100812099VYHovice 780359, . 1009 Luska Leon 843460803427VYHovice 780359, . 931318157VYHovice 780359, . 932Jaroszov Luiza 843462803VYHovice 780359, . 935320Szczepanek Antonn 843465803VYHovice 780359, . 942323VYHovice 780359, . 957/6VYHovice 780359, . 958/24943VYHovice 780359, . 1011/1Milionov Josefa 8434668031493VYHovice 780359, . 9522702VYHovice 780359, . 954667VYHovice 780359, . 943/1750VYHovice 780359, . 953/1 Widenka Alois 843467803VYHovice 780359, . 9443252817VYHovice 780359, . 9513159VYHovice 780359, . 10044857VYHovice 780359, . 1005365VYHovice 780359, . 953/3 WysBucha Olga 8434688033268VYHovice 780359, . 9452296VYHovice 780359, . 950VYHovice 780359, . 953/2Szcepankov Agta 8434718036036VYHovice 780359, . 1012/1329Stankusz Vilm 8434728037VYHovice 780359, . 941Wodecki Frantiaek 8434738033273VYHovice 780359, . 974VYHovice 780359, . 990 Stajer Alois 8434748031915VYHovice 780359, . 975332VYHovice 780359, . 992Wysluchov Julie 8434758031705VYHovice 780359, . 976333VYHovice 780359, . 993 Osadnik Jan 8434768031278VYHovice 780359, . 979 Wawrzycny Jan 8434778031531VYHovice 780359, . 977723VYHovice 780359, . 994 Nikiel Josef 843478803VYHovice 780359, . 995336Twardzikov Marie 8434798034636VYHovice 780359, . 9801997VYHovice 780359, . 996 Wodecki Alois 8434848036585VYHovice 780359, . 10163405416VYHovice 780359, . 1017 Olszar Jan 171505380102599VYHovice 780359, . 886VYHovice 780359, . 900VYHovice 780359, . 894/12 Olszar MariaEichenbaumov Erna 823977803204Nov Bohumn 707031, . 154/41584497Nov Bohumn 707031, . 155 Krajczy Jzef 8244808032155Kopytov 707139, . 396Nadazy Franciszek 8244848033081Kopytov 707139, . 346633Kopytov 707139, . 363Machaczek Antoni 8244868031132Kopytov 707139, . 395Chlebisz Amalia 1017659803Kopytov 707139, . 230/11 Kalisz Jzef 1017660803Kopytov 707139, . 126Kopytov 707139, . 230/121512Kopytov 707139, . 230/144118Kopytov 707139, . 3885259Kopytov 707139, . 390 Kubik Jzef 1017663803Kopytov 707139, . 230/132300Kopytov 707139, . 387948Kopytov 707139, . 394Kremserov Valerie 834695803Pudlov 736716, . 1293Podeszwov Josefna 8347018032707Pudlov 736716, . 1240Malcherov Anna 8347208036077Pudlov 736716, . 181Pudlov 736716, . 182/3Pudlov 736716, . 320< 15183Pudlov 736716, . 3326022Pudlov 736716, . 33311830Pudlov 736716, . 334Pudlov 736716, . 335Pudlov 736716, . 3361764Pudlov 736716, . 337/1150Pudlov 736716, . 337/24572Pudlov 736716, . 338322Pudlov 736716, . 3391368Pudlov 736716, . 34010288Pudlov 736716, . 357Hopperov Julie 839926803SkYe oH 748871, . 1931/6834Kaplarczykov Anna 839937803SkYe oH 748871, . 1057844Marczynsk Helena 839198803SkYe oH 748871, . 1887/6 Borsk Karel 840384803371SkYe oH 748871, . 1721306Jaworkov Marie 8412478033532 Star Bohumn 754897, . 1285/10Waschkov Anna 8412508032994Star Bohumn 754897, . 1136/1395221Star Bohumn 754897, . 1137Sankov Aloisie 841251803999 Star Bohumn 754897, . 1285/18398Chorzempov Tekla 84127780337252 Star Bohumn 754897, . 1295/21429 Haarov Marie 8412788031609 Star Bohumn 754897, . 1165/1013900 Star Bohumn 754897, . 1165/11 Star Bohumn 754897, . 1165/19Krakowsk Robert 841279803691Star Bohumn 754897, . 451/2432Grabovsk Jana 844853803421$Zblat u Bohumna 789216, . 901/10Konieczn Josef 825136803178Orlov 712361, . 44485972137Orlov 712361, . 4449 Videra Karel 825168803Orlov 712361, . 4598629Kwiczala Alois 8251948032066Orlov 712361, . 3642639Mu ka Frantiaek 825205803Orlov 712361, . 3641644Pospailov Marta 825206803Orlov 712361, . 3639645 Bobkov Jana 825207803Orlov 712361, . 3638Herdov Amlie 825900803Lazy u Orlov 712434, . 3288Krzystek Pavel 825855803Lazy u Orlov 712434, . 2046Santariusov Anna 8258268034130Lazy u Orlov 712434, . 2796/3Fiszkalov Helena 8258648032722Lazy u Orlov 712434, . 462345 Schwarz Oskar 8258768032136Lazy u Orlov 712434, . 860 Kurek Rudolf 825899803Lazy u Orlov 712434, . 2824374 913937803Lazy u Orlov 712434, . 3281/1Lazy u Orlov 712434, . 3281/7Kuliaov Frantiaka 8298708035545Horn Lutyn 712531, . 1503/51175Halfar JindYich 8299118039856Horn Lutyn 712531, . 2486/9Horn Lutyn 712531, . 2488/2 829797803 Horn Lutyn 712531, . 3936/4201117 Horn Lutyn 712531, . 3936/431Gabzdylov Marie 8299018036481Horn Lutyn 712531, . 2714/5Horn Lutyn 712531, . 2721/4 832705803%Petrovice u Karvin 720356, . 1776/3 833325803%Petrovice u Karvin 720356, . 1776/22055%Petrovice u Karvin 720356, . 2007/5 8333268035011%Petrovice u Karvin 720356, . 1776/12056%Petrovice u Karvin 720356, . 2007/6Szczygiel JindYich 834076803628Zvada nad Ola 720372, . 3358794546Zvada nad Ola 720372, . 350 Zvada nad Ola 720372, . 758/3125 Zvada nad Ola 720372, . 344/5 Zvada nad Ola 720372, . 854/44166!Zvada nad Ola 720372, . 855/10 Potysz Alojzy 1023237803Zvada nad Ola 720372, . 8482000!Zvada nad Ola 720372, . 875/77Wawrzeczny Karol 10233848031227 Zvada nad Ola 720372, . 798/32001436!Zvada nad Ola 720372, . 875/78Robenek Franciszek 1023761803!Zvada nad Ola 720372, . 875/822004Damec Bohuslav 837110803Rychvald 744441, . 2341469 Tobias Adolf 837482803653Rychvald 744441, . 6848/21765Rychvald 744441, . 6874/5Rychvald 744441, . 6874/6Kol ek Ladislav 837488803846Rychvald 744441, . 54091771Rychvald 744441, . 5408/4Schnapkov Frantiaka 837570803Rychvald 744441, . 4115231Rychvald 744441, . 6819/8 Fulkov Marie 837572803Rychvald 744441, . 208/21842Nalewajkov Julie 842599803Stonava 755630, . 1530/19941Ciompov Marie 842603803Stonava 755630, . 1396/93806Stonava 755630, . 2104/7Videnkov Anna 842618803Stonava 755630, . 1396/59803974Stonava 755630, . 2161/5Sicher Andln 842596803Stonava 755630, . 1379/13932Kawkov Amlie 842607803Stonava 755630, . 1379/21963Ku erov Marie 805922833Bludovice 637696, . 856/31568Bludovice 637696, . 857Bludovice 637696, . 797/4 8133528335617ProstYedn Such 637742, . 8241425 Doln Such Stichler Leo 814895833Doln Such 637777, . 1252/3433Doln Such 637777, . 2755/55Gavlasov Marie 25510268025587 Horn Bludovice 642401, . 741/3 Motl Josef 25510338023661 Horn Bludovice 642401, . 465/6Hradiat pod Bab horou Kupka Jan 817544833)Hradiat pod Bab horou 647489, . 1501/4206Urbanczykov OlgaNov Msto 1451, 73506 Karvin 805515803!Doubrava u Orlov 631167, . 2549596379!Doubrava u Orlov 631167, . 2550Michejdov Marianna! .p. 488, 73533 Doubrava u Orlov 805514803!Doubrava u Orlov 631167, . 1043Szweda Frantiaek 805607803848!Doubrava u Orlov 631167, . 3962 Steuer Viktor,Dr.Beneae 187, Marinsk Hory, 70900 Ostrava 811050803Karvin-msto 663824, . 2893392Hanzlov `tpnka#Tansk 10, Fryatt, 73301 Karvin 811377803 Karvin-msto 663824, . 12< 10/243635 Karvin-msto 663824, . 1210/25351 Karvin-msto 663824, . 1210/26Karvin-msto 663824, . 4072/3Kone n Ane~kaStar Msto 23, 73301 Karvin 8190548032799'Star Msto u Karvin 664197, . 1326/16651870'Star Msto u Karvin 664197, . 1326/21054%Star Msto u Karvin 664197, . 1328 Raus Robert.(dat. nar. 23.2.1899), Buenos Aires, Argentina 8204998038779!Louky nad Ola 687308, . 2017/18700 Filipczyk Jan-(dat. nar.5.5.1899) 177, Louky, 73573 Karvin 8206818037016 Louky nad Ola 687308, . 1761/6942Zbijowsk Lucie!Marxova 704/11, 73701 esk Tan 796295803 esk Tan 623164, . 152422240 .p. 704, st obce esk Tan, na parcele 1524583 esk Tan 623164, . 1525ParchaDski FrantiaekRj 484, 73401 Karvin 797701803 esk Tan 623164, . 446/53828 Horn }ukov Kroczek Josef!Horn }ukov 23, 73701 esk Tan 806385803Horn }ukov 644722, . 126. .p. 23, st obce Horn }ukov, na parcele 126593Horn }ukov 644722, . 127Przeczek Gustav .p. 752, 73701 esk Tan 806370803Horn }ukov 644722, . 1229/73918Horn }ukov 644722, . 1233/9Horn }ukov 644722, . 1234/3 Surmov Anna!Horn }ukov 77, 73701 esk Tan 8063718034647Horn }ukov 644722, . 1233/10Morawiecov MarieFrdeck 40, 73701 esk Tan 821950803635(Mosty u eskho Tana 696137, . 1261/52623(Mosty u eskho Tana 696137, . 1296/6KYistkov Jana .p. 954, 73571 Dtmarovice 800612803Dtmarovice 625965, . 126/21431VideHkov Josefa .p. 351, 73571 Dtmarovice 8006448031230Dtmarovice 625965, . 4208/51478Gembal kov MarieZvada 34, 73572 Petrovice 8008148031212Dtmarovice 625965, . 4974Golasovsk AloisZvada 83, 73572 Petrovice 8008168031409Dtmarovice 625965, . 49991644 Zaremba Josef .p. 233, 73553 Doln Lutyn 803189803Doln Lutyn 629731, . 3350/4 8037058034959Doln Lutyn 629731, . 4329/181289 Durczok KarelSkYe oH 275, 73531 Bohumn 8037158038813Doln Lutyn 629731, . 3638/161299Doln Lutyn 629731, . 3666/3Potyszov Al~btaLutyn 134, 73514 Orlov 80372180319794Doln Lutyn 629731, . 3301/311303`iYinov Marie .p. 191, 73553 Doln Lutyn 8037268035473Doln Lutyn 629731, . 2780/23Robynkov Ane~ka)Fu kova 548, Nov Bohumn, 73581 Bohumn 843198803VYHovice 780359, . 971/44VYHovice 780359, . 1023/6Malchrek Frantiaek VYHovice 10, 73553 Doln Lutyn 8434128036991VYHovice 780359, . 971/12VYHovice 780359, . 1030/6Dudov Viktorie VYHovice 77, 73553 Doln Lutyn 843574803VYHovice 780359, . 646/25 8434418038605VYHovice 780359, . 8718661VYHovice 780359, . 8722966VYHovice 780359, . 8732378VYHovice 780359, . 874545VYHovice 780359, . 877VYHovice 780359, . 89127146VYHovice 780359, . 8928028VYHovice 780359, . 9833181VYHovice 780359, . 999768VYHovice 780359, . 893/2Wawrzyczny Ignc 8434448032012VYHovice 780359, . 8793032411VYHovice 780359, . 882Szczepanek VilmPolsk republika 843445803VYHovice 780359, . 883VYHovice 780359, . 884VYHovice 780359, . 978Wodecki Antonn 843449803381VYHovice 780359, . 905VYHovice 780359, . 906VYHovice 780359, . 9072113VYHovice 780359, . 888/2Szczepanek Jan 843456803VYHovice 780359, . 919VYHovice 780359, . 920VYHovice 780359, . 921VYHovice 780359, . 9221980VYHovice 780359, . 9567840VYHovice 780359, . 9854676VYHovice 780359, . 1001VYHovice 780359, . 957/4 Tomala Jan 843458803697VYHovice 780359, . 923VYHovice 780359, . 924249VYHovice 780359, . 925459VYHovice 780359, . 9264075VYHovice 780359, . 9862747VYHovice 780359, . 10024950VYHovice 780359, . 1010/1Adamczyk Adolf 843461803VYHovice 780359, . 934319Koczwara Antonn 84346380398VYHovice 780359, . 936321 Molata Robert 843464803VYHovice 780359, . 9374385VYHovice 780359, . 9731089VYHovice 780359, . 989VYHovice 780359, . 966/23VYHovice 780359, . 967/11VYHovice 780359, . 972/12 Krupa Jan 843470803VYHovice 780359, . 938328 Ciuraj Josef 8434808037784VYHovice 780359, . 1013Wawrzyczn OtlieAdamczykov MariannaSzczepankov Mariana Wodeck }ofieSzczepankov MarieTomalov LudvinaKoczwarov FrantiakaMolatov KarolinaCiurajov Mariana Krupov AnnaAdamczykov Al~btaKaliszov TerezieNov Bohumn 44, 73581 Bohumn 8233408039422Nov Bohumn 707031, . 2340/171007Hiltawski Narcis 824429803Kopytov 707139, . 3302677Kopytov 707139, . 331Kopytov 707139, . 3325402Kopytov 707139, . 335Hiltawsk Ludvina 82442880311003Kopytov 707139, . 30746Kopytov 707139, . 3274994Kopytov 707139, . 328Kopytov 707139, . 337Hiltawski `t< pn 8244268033517Kopytov 707139, . 329/1Kopytov 707139, . 329/2Kopytov 707139, . 336 Opitz Isidor 82443080313162Kopytov 707139, . 372 Opitz Leo 82443380334381Kopytov 707139, . 369/16968Kopytov 707139, . 369/2Opitzov Mariana 82442280310690Kopytov 707139, . 2905829Kopytov 707139, . 299Szymiczkov Bernardeta 976294803462Kopytov 707139, . 321127Ziehlarz Josef 82443180316275Kopytov 707139, . 2917220Kopytov 707139, . 302Ziehlarz Alfred 8244458037344Kopytov 707139, . 311977Kopytov 707139, . 312Ziehlarz Vclav 8244448035748Kopytov 707139, . 3131930Kopytov 707139, . 314Kopytov 707139, . 315Ziehlarzov Berta 824443803Kopytov 707139, . 3161861Kopytov 707139, . 317Kopytov 707139, . 3182185Kopytov 707139, . 341 8244238036173Kopytov 707139, . 3752317Kopytov 707139, . 3534042Kopytov 707139, . 354 Hiltawski Jan 8244328038727Kopytov 707139, . 344 969630803Kopytov 707139, . 3231797Kopytov 707139, . 3245238Kopytov 707139, . 338Waloszkov Marie 8399658032814SkYe oH 748871, . 1891Gwozdz Kazimr+v roce 1949 ul. Krzycka 31, Wroclaw, Polsko 8412378033812Star Bohumn 754897, . 1146/23852568Star Bohumn 754897, . 1165/9Star Bohumn 754897, . 1173/33422Star Bohumn 754897, . 1176Star Bohumn 754897, . 1177/1Star Bohumn 754897, . 1212/36100 Star Bohumn 754897, . 1366/14Brno Pobyt Nezjiatn 843981803886!Vrbice nad Odrou 785971, . 593/12156!Vrbice nad Odrou 785971, . 605/5Bogumsk Josef .p. 250, 73532 Rychvald 844904803"Zblat u Bohumna 789216, . 1396549%Zblat u Bohumna 789216, . 1462/48 ap a Viktor HeYmanice 844890803407#Zblat u Bohumna 789216, . 468/5#Zblat u Bohumna 789216, . 469/1#Zblat u Bohumna 789216, . 469/211597#Zblat u Bohumna 789216, . 470/1 Gall HansMsto 883, 73511 Orlov 8252418031080Orlov 712361, . 4636Bon kov Frantiaka .p. 31, Ch.Brunehalt, Belgie 825110803Orlov 712361, . 4281Orlov 712361, . 4282Szymikov EmlieLazy 94, 73511 Orlov 825828803253Lazy u Orlov 712434, . 579Lazyobjekt k bydlen' .p. 94, st obce Lazy, na parcele 5791155Lazy u Orlov 712434, . 580Lazy u Orlov 712434, . 581Zembolov MartaMsto 470, 73511 Orlov 828376803!Poruba u Orlov 712493, . 3459/62038Maslovsk Augustin Ing./338 E Street Bronx 139, New York, Spojen stty 8303768033475Horn Lutyn 712531, . 41831660Horn Lutyn 712531, . 4184Borowska Anna GizelaSolna 6, Cieszyn, Polsko 8315358031778!Doln Marklovice 720321, . 273/3 8326348032039%Petrovice u Karvin 720356, . 1312/61072Potyszov EmilieNov 34, 73701 esk Tan 8327018034449%Petrovice u Karvin 720356, . 1899/11236%Petrovice u Karvin 720356, . 1900/13213#Petrovice u Karvin 720356, . 1963#Petrovice u Karvin 720356, . 1964 Grzonka JanZabkov, Polsko 833582803Prstn 720364, . 7783682Prstn 720364, . 779/3Prstn 720364, . 780/2Sikorov `tpnkaHornopoln 19, 70100 Ostrava 1 834183803Zvada nad Ola 720372, . 651985!Zvada nad Ola 720372, . 610/12 Zvada nad Ola 720372, . 659/4Hanuskov Filomena$Zvada 24, 73572 Petrovice u Karvin 834197803 Zvada nad Ola 720372, . 815/3 Zvada nad Ola 720372, . 816/53520 Zvada nad Ola 720372, . 817/5 `vecov MartaDoly 164, 73506 Karvin 819079833!PetYvald u Karvin 720488, . 6909911446%PetYvald u Karvin 720488, . 740/381Ganiekov Filomena .p. 173, Mal Kun ice, Polsko 8373618032886Rychvald 744441, . 52161681Voln Arnoatka, s.Armdy 69, 71200 Ostrava 12 8375568034265Rychvald 744441, . 2813/21827 Mrozek Karel .p. 61, 73532 Rychvald 987665803Rychvald 744441, . 6857/32217Febrov Al~bta .p. 99, 73534 Stonava 84260280310863Stonava 755630, . 919/36956Stankuszova Markta .p. 622, 73534 Stonava 8426138031984Stonava 755630, . 3274/4973Waloszek Bernhard .p. 119, 73534 Stonava 842614803Stonava 755630, . 1316/3Stonava 755630, . 1316/4Widlarzov Emilie .p. 453, 73534 Stonava 842957803Stonava 755630, . 1530/221297Molinkov Anna"Star petYvaldsk 206, 73934 `enov 8104528334330`umbark 637734, . 1540/10`umbark 637734, . 1540/13Kun ick Josef .p. 331, 73937 Horn Bludovice 25510478021244!Horn Bludovice 642401, . 329/15471ProstYedn Bludovice 00427462-024SVAZ PO}RN OCHRANY ZO 921107833110'ProstYedn Bludovice 642410, st. . 186 2551044802"Horn Bludovice 642401, st. . 179stavba ob anskho vybaven@budova bez p/ e, stavba ob anskho vybaven, na parcele st. 179 00427471-003SVAZ PO}RN OCHRANYSkYe oD, 73531 Bohumn 84017480371SkYe oH 748871, . 22601052#RADA STAR`CH CRKVE ESKOSLOVENSKProstYedn Such, 73564 HavYo<v 8133858333371"ProstYedn Such 637742, . 1068/51452"ProstYedn Such 637742, . 1062/3TJ SOKOL OKD ORLOV-LAZYLazy, 73511 Orlov 8259128034052Lazy u Orlov 712434, . 2170/5Lazy u Orlov 712434, . 2170/3 Lazy u Orlov 712434, . 2170/12Lazy u Orlov 712434, . 2170/9!TLOVCHOVN JEDNOTA DnL DOUBRAVA 73511 Orlov 825443803Orlov 712361, . 1827877 TJ SOKOL LAZY 825911803Lazy u Orlov 712434, . 7128Pozemkov stav Olomouc, spole enstvo s ru enm omezenm 825231803Orlov 712361, . 1617672664Orlov 712361, . 16183Slezsk crkev Evangelick a farn sbor esk Tan 9060148031170Zpupn Lhota 652971, . 186/1Zpupn Lhota 652971, . 708/11*j3 8MA E:J;NRfOVYA] aa ~dhkothw\Z|€% 4iK>CU q<)$| Dg /3V<_mlA@yx J-f 7hK d#o!. \%({-2~7AN=A DkI}M"KRMX\`lb g j.ou yA~N XINq۫A{ \w l - Uu1s!/ p',,0=d6<]A GKPrU+Yh]chlns/3zccB g2 h ,X>$4JNhH|\.6PjdXT!;@Vp ܤ $=Wqv6 'FAZztZʧ|$f)C](x@tp$ 0 J he 6 $ $ 0 J c } 4 l " - dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",B333333?333333?t&<3U} >} $ > ,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >! >" > > ># > > > >$ > >% >& > > >' > > > >( > >) >* > > >+ > > > > > >, >- > > >. > > >/ > > >0 >1 >2 > >3 > > > > > >4 >5 > > >6 > >7 >8 >( > >9 >: >8 > >; > >7 >< >= > >> >? >@ > >A > >7 >< > > >B >C >@ > >D > >7 >8 >( > >E >F >8 > >G > >7 >8 > > >H >I >8 > >J > >7 >8 > > >K >L >8 > >M > >7 >8 > > >N >F >8 > >O > >7 >< >P > >Q >R >< >S >T > >7 >8 >U > >V >W >8 > >X > >Y >Z >[ >\ >] >^ >_>@>@ >` >a >b >c > >d >e >f >g >^ >h>?>@ >i >j >k >l > >d >e >f >g >^ >h>?>@ >m >n >o >l > >d >p >f >q >^ >r>@> @ >s >t >u >v >w > >d >p >f >q >^ >r>@> @ >x >j >y >w > >d >p >f >q >^ >z>@> @ >{ >| >} >~ > > >d >p >f >q >^ >z>@> @ > >| > > > > >d >p >f >q >^ >z>@> @ > > > > > >d >p >f >q >^ >z>@> @ > > > > > >d >p >f >q >^ >z>@> @ > >t > > > > >d >p >f >q >^ >z>@> @ > >| > > > > >d >p >f >q >^ >z>@> @ > >t > > > > >d >p >f >q >^ >z>@> @ > >| >} > > > >d >p >f >q >^ >z>@> @ > >| > > >Dl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > >d >p >f >q >^ >z >@> @ > >| >} > > !> !>d !>p !>f !>q !>^ !>z!>@> @ ! > ! >t ! > ! > !> "> ">d ">p ">f ">q ">^ ">z">@> @ " > " >| " > " > "> #> #>d #>p #>f #> #>^ #>#>?>@ # > # > # > #> $> $>d $>p $>f $> $>^ $>$>?>@ $ > $ >| $ > $ > $> %> %>d %>p %>f %> %>^ %>%>?>@ % > % >t % > % > %> &> &>d &>p &>f &> &>^ &>&>?>@ & > & > & > &> '> '>d '>p '>f '> '>^ '>'>?>@ ' > ' >| ' > ' > '> (> (>d (>p (>f (> (>^ (>(>?>@ ( > ( >t ( > ( > (> )> )> )> )>f )> )>^ )>)>@>@ ) > ) > ) > )> *> *> *> *>f *> *>^ *>*>@>@ * > * > * > *> +> +> +> +>f +> +>^ +>+>@>@ + > + >t + > + > +> ,> ,> ,> ,>f ,> ,>^ ,>,>@>@ , > , >t , >u , > ,> -> -> -> ->f -> ->^ ->->@>@ - > - > - > -> .> .> .> .>f .> .>^ .>.>X@>@ . > . > . > .> /> /> /> />f /> />^ />/>X@>@ / > / > / > /> 0> 0> 0> 0>f 0> 0>^ 0>0>X@>@ 0 > 0 >t 0 > 0 > 0> 1> 1> 1> 1>f 1> 1>^ 1>1>X@>@ 1 > 1 >t 1 >u 1 > 1> 2> 2> 2> 2>f 2> 2>^ 2>2>X@>@ 2 > 2 > 2 > 2> 3> 3> 3> 3>f 3> 3>^ 3>3>X@>@ 3 > 3 > 3 > 3> 4> 4> 4> 4>f 4> 4>^ 4>4>X@>@ 4 > 4 > 4 > 4> 5> 5> 5> 5>f 5> 5>^ 5>5>X@>@ 5 > 5 >t 5 > 5 > 5> 6> 6> 6> 6>f 6> 6>^ 6>6>X@>@ 6 > 6 >t 6 >u 6 > 6> 7> 7> 7> 7>f 7> 7>^ 7>7>X@>@ 7 > 7 > 7 > 7> 8> 8> 8> 8>f 8> 8>^ 8>8>X@>@ 8 > 8 > 8 > 8> 9> 9> 9> 9>f 9> 9>^ 9>9>X@>@ 9 > 9 > 9 > 9> :> :> :> :>f :> :>^ :>:>X@>@ : > : >t : > : > :> ;> ;> ;> ;>f ;> ;>^ ;>;>X@>@ ; > ; >t ; >u ; > ;> <> <> <> <>f <> <>^ <><>X@>@ < > < > < > <> => => => =>f => =>^ =>=>X@>@ = > = > = > => >> >> >> >>f >> >>^ >>>>X@>@ > > > > > > >> ?> ?> ?> ?>f ?> ?>^ ?>?>X@>@ ? > ? >t ? > ? > ?>D`l@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @> @>f @> @>^ @>@>X@>@ @ > @ >t @ >u @ > @> A> A> A> A>f A> A>^ A>A>X@>@ A > A > A > A> B> B> B> B>f B> B>^ B>B>?>@ B > B >t B > B > B> C> C> C> C>f C> C>^ C>C>?>@ C > C >t C > C > C> D> D> D> D>f D> D>^ D>D>?>@ D > D >t D > D > D> E> E> E> E>f E> E>^ E>E>?>@ E > E >t E > E > E> F> F> F> F>f F> F>^ F>F>?>@ F > F >t F > F > F> G> G> G> G>f G> G>^ G>G>@>H@ G > G >a G > G> H> H> H> H>f H> H>^ H>H>@>H@ H > H >a H > H> I> I> I> I>f I> I>^ I>I>@>H@ I > I >a I > I> J> J> J> J>f J> J>^ J>J>@>H@ J > J >a J > J> K> K> K> K>f K> K>^ K>K>?>@ K > K >| K >} K > K> L> L> L> L>f L> L>^ L>L>?>@ L > L >n L > L> M> M> M> M>f M> M>^ M>M>?>@ M > M >n M > M> N> N> N> N>f N> N>^ N>N>?>@ N > N >t N >u N > N> O> O> O> O>f O> O>^ O>O>?>@ O > O >n O > O> P> P> P> P>f P> P>^ P>P>?>@ P > P >t P >u P > P> Q> Q> Q> Q>f Q> Q>^ Q>Q>?>=@ Q > Q >t Q > Q > Q> R> R> R> R>f R> R>^ R>R>?>=@ R > R >t R > R > R> S> S> S> S>f S> S>^ S>S>?>=@ S > S >t S > S > S> T> T> T> T>f T> T>^ T>T>?>=@ T > T >t T > T > T> U> U> U> U>f U> U>^ U>U>?>=@ U > U >t U > U > U> V> V> V> V>f V> V>^ V>V>?>=@ V > V >t V > V > V> W> W> W> W>f W> W>^ W>W>?>=@ W > W >t W > W > W> X> X> X> X>f X> X>^ X>X>?>=@ X > X >t X > X > X> Y> Y> Y> Y>f Y> Y>^ Y>Y>?>=@ Y > Y >t Y > Y > Y> Z> Z> Z> Z>f Z> Z>^ Z>Z>?>@ Z > Z > Z > Z> [> [> [> [>f [> [>^ [>[>?>@ [ > [ > [ > [> \> \> \> \>f \> \>^ \>\>?>@ \ > \ >t \ > \ > \> ]> ]> ]> ]>f ]> ]>^ ]>]>?>@ ] > ] >t ] >u ] > ]> ^> ^> ^> ^>f ^> ^>^ ^>^>?>@ ^ > ^ > ^ > ^> _> _> _> _>f _> _>^ _>_>@>@n@ _ > _ >t _ >u _ > _>Dl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>f `> `>^ `>`>@>@n@ ` > ` >t ` >u ` > `> a> a> a> a>f a> a>^ a> a>@>@ a > a >j a > a> b> b> b> b>f b> b>^ b>b>?>@ b > b >j b > b> c> c> c> c>f c> c>^ c>c>?>@ c > c >j c > c> d> d> d> d>f d> d>^ d>d>?>@ d > d >j d > d> e> e> e> e>f e> e>^ e>e>@>U@ e > e >t e > e > e> f> f> f> f>f f> f>^ f> f>,@>U@ f > f >t f > f > f> g> g> g> g>f g>! g>^ g>"g>@> @ g ># g >t g >u g >$ g>% h> h> h> h>f h>& h>^ h>'h>?> @ h ># h >t h >u h >$ h>% i> i> i> i>f i>( i>^ i>)i>@> @ i ># i >t i >u i >$ i>% j> j> j> j>f j>* j>^ j>+j>?> @ j ># j >t j >u j >$ j>% k> k> k> k>f k>, k>^ k>-k>P@>@ k >. k >t k >u k >/ k>0 l> l> l> l>f l>, l>^ l>-l>P@>@ l >1 l >t l >u l >2 l>0 m> m> m> m>f m>, m>^ m>-m>P@>@ m >3 m >t m >u m >4 m>0 n> n> n> n>f n>5 n>^ n>6n>@@>@ n >. n >t n >u n >/ n>0 o> o> o> o>f o>5 o>^ o>6o>@@>@ o >1 o >t o >u o >2 o>0 p> p> p> p>f p>5 p>^ p>6p>@@>@ p >3 p >t p >u p >4 p>0 q> q> q> q>f q>7 q>^ q>8q>@@>@ q >. q >t q >u q >/ q>0 r> r> r> r>f r>7 r>^ r>8r>@@>@ r >1 r >t r >u r >2 r>0 s> s> s> s>f s>7 s>^ s>8s>@@>@ s >3 s >t s >u s >4 s>0 t> t> t> t>f t>9 t>^ t>:t>@@>@ t >. t >t t >u t >/ t>0 u> u> u> u>f u>9 u>^ u>:u>@@>@ u >1 u >t u >u u >2 u>0 v> v> v> v>f v>9 v>^ v>:v>@@>@ v >3 v >t v >u v >4 v>0 w> w> w> w>f w>; w>^ w><w>r@>@ w >. w >t w >u w >/ w>0 x> x> x> x>f x>; x>^ x><x>r@>@ x >1 x >t x >u x >2 x>0 y> y> y> y>f y>; y>^ y><y>r@>@ y >3 y >t y >u y >4 y>0 z> z> z> z>f z>= z>^ z>>z>@>P@ z >. z >t z >u z >/ z>0 {> {> {> {>f {>= {>^ {>>{>@>P@ { >1 { >t { >u { >2 {>0 |> |> |> |>f |>= |>^ |>>|>@>P@ | >3 | >t | >u | >4 |>0 }> }> }> }>f }>? }>^ }>@}>?>@ } > } >t } >u } > }> ~> ~> ~> ~>f ~>? ~>^ ~>A~>?>@ ~ > ~ >t ~ >u ~ > ~> > > > >f >B >^ >C>$@>@ > >t >u > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f >B >^ >D>$@>@ > >t >u > > > > > >f >E >^ >F>?> @ >G >t >u >H >I > > > >f >J >^ >K>?> @ >G >t >u >H >I > > > >f >L >^ >M>?> @ >G >t >u >H >I > > > >f >N >^ >O>?>=@ > >t > > > > > > >f >P >^ >Q>?>=@ > >t > > > > > > >f >R >^ >S>?>=@ > >t > > > > > > >f >R >^ >T>?>@ >U >j >V > > > > >f >W >^ >X>?>=@ > >t > > > > > > >f >W >^ >Y>?>@ >U >j >V > > > > >f >Z >^ >[>?>=@ > >t > > > > > > >f >\ >^ >]>?>@ > >j > > > > > >f >^ >^ >_>I@>h@ >` >t >u >a >b > > > >f >c >^ >d>@>@@ >e >t >u >f >g > > > >f >h >^ >i>@>@@ >e >t >u >f >g > > > >f >j >^ >k>?>@ > >j > > > > > >f >l >^ >m>@>Z@ >n >t >u >o >p > > > >f >q >^ >r>?> @ >s >n >t >u > > > >f >q >^ >r>?> @ >v >n >w >u > > > >f >q >^ >r>?> @ >x > >y >u > > > >f >q >^ >r>?> @ >z >n >{ >u > > > >f >| >^ >}>?> @ >s >n >t >u > > > >f >| >^ >}>?> @ >v >n >w >u > > > >f >| >^ >}>?> @ >x > >y >u > > > >f >| >^ >}>?> @ >z >n >{ >u > > > >f >~ >^ >>?>@ >n >t >u >o >p > > > >f > >^ >>?>@ >n >t >u >o >p > > > >f > >^ >>@>(@ >* >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ >n >t >u >o >p > > > >f > >^ >>?>@}@ >n >t >u >o >p > > > >f > >^ >>3@>H@ >n >t >u >o >p > > >/ >f > >^ >>?> @ > >t > > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >/ >f > >^ >>?> @ > >t > > > > > >/ >f > >^ >>?> @ > >t >u > > > > >/ >f > >^ >>?>@ > >| > > > > > >/ >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > >/ >f > >^ >>?>@ > >| > > > > > >/ >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > >/ >f > >^ >>@>@ > >t >u > > > > >/ >f > >^ >>@>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?> @ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@ > >a > > > > > >f > >^ >>?>@ > >a > > > > > >f > >^ >>?>@ > >a > > > > > >f > >^ >>@>P@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@ > >a > > > > > >f > >^ >>?>@ > >a > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >a > > > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >a > > > > > >f > >^ > > @>@@ > >t > > > > > > >f > >^ > > @>@@ > > > > > > > > >f > >^ >>$@>@@ > >t > > > > > > >f > >^ >>$@>@@ > > > > > > > > >f > >^ >>@>@@ > >t > > > > > > >f > >^ >>@>@@ > > > > > > > > >f > >^ >>@>@@ > >t > > > > > > >f > >^ >>@>@@ > > > > > > > > >f > >^ >>@>@@ > >t > > > > > > >f > >^ >>@>@@ > > > > > Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > >^ >>@>@@ > >t > > > > > > >f > >^ >>@>@@ > > > > > > > > >f > >^ >>@>@@ > >t > > > > > > >f > >^ >>@>@@ > > > > > > > > >f > > >>?>@ > >t > > >! > > > >f > > >>?>@ >" >t > ># >! > > >$ >f >% >^ >&>?>@ >' >j >( >) > > >$ >f >* >^ >+>?>@ >, >t > >- >. > > >$ >f >* >^ >+>?>@ >/ >j >0 >. > > >$ >f >1 >^ >2>?>@ >, >t > >- >. > > >$ >f >1 >^ >2>?>@ >/ >j >0 >. > > >$ >f >3 >^ >4>?>@ >' >j >( >) > > >$ >f >5 >6>@>,@ >7 >t > >8 > > > >$ >f >5 >6>@>,@ >9 >j >: > > > >$ >f >5 >6>@>,@ >; >t > >< > > > >$ >f >5 >6>@>,@ >= >j >> > > > > >f >? >^ >@>?>@ >A >t > >B >C > > > >f >D >^ >E>?>@ >A >t > >B >C > > > >f >F >^ >G>?>0@ >A >t > >B >C > > > >f >H >^ >I>?>@ >J >t > >K >L > > > >f >M >^ >N>?>@ >J >t > >K >L > > > >f >O >^ >P>"@>,@ >Q > >R >S > >T >U >S > > > >f >O >^ >P>"@>,@ >V >t > >W >S > > > >f >X >^ >Y>@>,@ >Q > >R >S > >T >U >S > > > >f >X >^ >Y>@>,@ >V >t > >W >S > > > >f >Z >^ >[>?>@ >\ > >] >^ > > > >f >Z >^ >[>?>@ >_ > >` >a >^ > > > >f >Z >^ >[>?>@ >b > >` >c >^ > > > >f >d >^ >e>?> @ >A >t > >B >C > > >f >f >g >^ >h>?>@ >i > >j >k > > >f >f >g >^ >h>?>@ >l >a >m >k > > >f >f >n >^ >o>?>@ >) >t >u >p >qDl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >f >f >r >^ >s>?>@ >) >t >u >p >q > > >t >f >u >^ >v>0@>t@ >w >t >u >x >y > > >t >f >u >^ >v>0@>t@ >z >t >u >{ >y > > >t >f >u >^ >|>0@>t@ >} >t >u >~ > > > >t >f > >^ >>T@>t@ >w >t >u >x >y > > >t >f > >^ >>T@>t@ >z >t >u >{ >y > > >t >f > >^ >>T@>t@ >} >t >u >~ > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>2@ > >t > > > > > > >f > >^ > >?>2@ > >j > > > > > >f > >^ > >?>2@ > >t >u > > > > > >f > >^ > >?>2@ > >j > > > > > >f > >^ > >?>2@ > >t >u > > > > > >f > >^ > >=@>@@ > >j > > > > > >f > >^ >>=@>@@ > >j > > > > > >f > >^ >>=@>@@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>`@ >0 >t > > > > > > >f > >^ >>?>`@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>`@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>`@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>`@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>`@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>`@ > >t >u > >D|l ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > > > >f > >^ > >?>`@ > >t >u > > !> !> !> !>f !> !>^ !>!>?>`@ ! > ! > ! > !> "> "> "> ">f "> ">^ ">">?>`@ " >( " > " > "> #> #> #> #>f #> #>^ #>#>?>`@ # > # > # > #> $> $> $> $>f $> $>^ $>$>?>M@ $ > $ >t $ >u $ > $> %> %> %> %>f %> %> %>%>?>@@ % > % >j % > %> &> &> &> &>f &> &> &>&>?>@@ & > & >j & > &> '> '> '> '>f '> '> '>'>?>@@ ' > ' >j ' > '> (> (> (> (>f (> (>^ (>(>?>@ ( > ( > ( > (> (> (>T (> (> )> )> )> )>f )> )>^ )>)>?>@ ) > ) >t ) >u ) > )> *> *> *> *>f *> *>^ *>*>?>@ * > * >a * > *> +> +> +> +>f +> +>^ +>+>?>@ + >$ + > + > +> ,> ,> ,> ,>f ,> ,>^ ,>,>H@>@@ , > , >j , > ,> -> -> -> ->f -> ->^ ->->@>4@ - > - >j - > -> .> .> .> .>f .> .>^ .>.>H@>@@ . > . >j . > .> /> /> /> />f /> />^ />/>@>4@ / > / >j / > /> 0> 0> 0> 0>f 0> 0>^ 0>0>l@>@@ 0 > 0 >j 0 > 0> 1> 1> 1> 1>f 1> 1>^ 1>1>,@>4@ 1 > 1 >j 1 > 1> 2> 2> 2> 2>f 2> 2>^ 2>2>?>b@ 2 > 2 >t 2 >u 2 > 2> 3> 3> 3> 3>f 3> 3>^ 3>3>?>b@ 3 > 3 >j 3 > 3> 4> 4> 4> 4>f 4> 4>^ 4>4>?>b@ 4 > 4 >t 4 >u 4 > 4> 5> 5> 5> 5>f 5> 5>^ 5>5>?>b@ 5 > 5 >j 5 > 5> 6> 6> 6> 6>f 6> 6>^ 6>6>@>O@ 6 > 6 >t 6 >u 6 > 6> 7> 7> 7> 7>f 7> 7>^ 7>7>@>O@ 7 > 7 >j 7 > 7> 8> 8> 8> 8>f 8> 8>^ 8>8>?>O@ 8 > 8 >t 8 >u 8 > 8> 9> 9> 9> 9>f 9> 9>^ 9>9>?>O@ 9 > 9 >j 9 > 9> :> :> :> :>f :> :>^ :>:>@>O@ : > : >t : >u : > :> ;> ;> ;> ;>f ;> ;>^ ;>;>@>O@ ; > ; >j ; > ;> <> <> <> <>f <> <>^ <><>?>O@ < > < >t < >u < > <> => => => =>f => =>^ =>=>?>O@ = > = >j = > => >> >> >> >>f >> >>^ >> >>@>O@ > > > >t > >u > > >> ?> ?> ?> ?>f ?> ?>^ ?> ?>@>O@ ? > ? >j ? > ?>DDl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @> @>f @> @>^ @> @>?>,@ @ > @ >t @ >u @ > @> A> A> A> A>f A> A>^ A>A>?>,@ A > A >t A >u A > A> B> B> B> B>f B> B>^ B>B>@>,@ B > B >t B >u B > B> C> C> C> C>f C> C>^ C>C>?><@ C > C >t C >u C > C> D> D> D> D>f D> D>^ D>D>?><@ D > D >t D >u D > D> E> E> E> E>f E> E>^ E>E>?>U@ E > E >t E >u E > E> F> F> F> F>f F> F>^ F>F>@>,@ F > F >t F >u F > F> G> G> G> G>f G> G>^ G>G>@><@ G > G >t G >u G > G> H> H> H> H>f H> H>^ H>H>@>|@ H > H >t H >u H > H> I> I> I> I>f I> I>^ I>!I>@>|@ I > I >t I >u I > I> J> J> J> J>f J>" J>^ J>#J>@>\@ J > J >t J >u J > J> K> K> K> K>f K>$ K>^ K>%K>?>\@ K > K >t K >u K > K> L> L> L> L>f L>& L>^ L>'L>?>\@ L > L >t L >u L > L> M> M> M> M>f M>( M>^ M>)M>?>\@ M > M >t M >u M > M> N> N> N> N>f N>* N>^ N>+N>?>.@ N >, N >t N > N >- N>. O> O> O> O>f O>* O>^ O>+O>?>.@ O >/ O >t O > O >0 O>. P> P> P> P>f P>* P>^ P>+P>?>.@ P >1 P > P >2 P>. Q> Q> Q> Q>f Q>* Q>^ Q>+Q>?>.@ Q >= Q >t Q > Q >3 Q>. R> R> R> R>f R>* R>^ R>+R>?>.@ R >4 R >t R >u R >5 R>. S> S> S> S>f S>* S>^ S>+S>?>.@ S >6 S >| S > S >7 S>. T> T> T> T>f T>* T>^ T>+T>?>.@ T >8 T >t T >u T >9 T>. U> U> U> U>f U>: U>^ U>;U>?>.@ U >, U >t U > U >- U>. V> V> V> V>f V>: V>^ V>;V>?>.@ V >/ V >t V > V >0 V>. W> W> W> W>f W>: W>^ W>;W>?>.@ W >1 W > W >2 W>. X> X> X> X>f X>: X>^ X>;X>?>.@ X >= X >t X > X >3 X>. Y> Y> Y> Y>f Y>: Y>^ Y>;Y>?>.@ Y >4 Y >t Y >u Y >5 Y>. Z> Z> Z> Z>f Z>: Z>^ Z>;Z>?>.@ Z >6 Z >| Z > Z >7 Z>. [> [> [> [>f [>: [>^ [>;[>?>.@ [ >8 [ >t [ >u [ >9 [>. \> \> \> \>f \>< \>^ \>=\>?>.@ \ >, \ >t \ > \ >- \>. ]> ]> ]> ]>f ]>< ]>^ ]>=]>?>.@ ] >/ ] >t ] > ] >0 ]>. ^> ^> ^> ^>f ^>< ^>^ ^>=^>?>.@ ^ >1 ^ > ^ >2 ^>. _> _> _> _>f _>< _>^ _>=_>?>.@ _ >= _ >t _ > _ >3 _>.Dl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>f `>< `>^ `>=`>?>.@ ` >4 ` >t ` >u ` >5 `>. a> a> a> a>f a>< a>^ a>=a>?>.@ a >6 a >| a > a >7 a>. b> b> b> b>f b>< b>^ b>=b>?>.@ b >8 b >t b >u b >9 b>. c> c> c> c>f c>> c>^ c>?c>?>.@ c >, c >t c > c >- c>. d> d> d> d>f d>> d>^ d>?d>?>.@ d >/ d >t d > d >0 d>. e> e> e> e>f e>> e>^ e>?e>?>.@ e >1 e > e >2 e>. f> f> f> f>f f>> f>^ f>?f>?>.@ f >= f >t f > f >3 f>. g> g> g> g>f g>> g>^ g>?g>?>.@ g >4 g >t g >u g >5 g>. h> h> h> h>f h>> h>^ h>?h>?>.@ h >6 h >| h > h >7 h>. i> i> i> i>f i>> i>^ i>?i>?>.@ i >8 i >t i >u i >9 i>. j> j> j> j>f j>@ j>^ j>Aj>?>.@ j >, j >t j > j >- j>. k> k> k> k>f k>@ k>^ k>Ak>?>.@ k >/ k >t k > k >0 k>. l> l> l> l>f l>@ l>^ l>Al>?>.@ l >1 l > l >2 l>. m> m> m> m>f m>@ m>^ m>Am>?>.@ m >= m >t m > m >3 m>. n> n> n> n>f n>@ n>^ n>An>?>.@ n >4 n >t n >u n >5 n>. o> o> o> o>f o>@ o>^ o>Ao>?>.@ o >6 o >| o > o >7 o>. p> p> p> p>f p>@ p>^ p>Ap>?>.@ p >8 p >t p >u p >9 p>. q> q> q> q>f q>B q>^ q>=q>?>.@ q >, q >t q > q >- q>. r> r> r> r>f r>B r>^ r>=r>?>.@ r >/ r >t r > r >0 r>. s> s> s> s>f s>B s>^ s>=s>?>.@ s >1 s > s >2 s>. t> t> t> t>f t>B t>^ t>=t>?>.@ t >= t >t t > t >3 t>. u> u> u> u>f u>B u>^ u>=u>?>.@ u >4 u >t u >u u >5 u>. v> v> v> v>f v>B v>^ v>=v>?>.@ v >6 v >| v > v >7 v>. w> w> w> w>f w>B w>^ w>=w>?>.@ w >8 w >t w >u w >9 w>. x> x> x> x>f x>C x>^ x>+x>?>.@ x >, x >t x > x >- x>. y> y> y> y>f y>C y>^ y>+y>?>.@ y >/ y >t y > y >0 y>. z> z> z> z>f z>C z>^ z>+z>?>.@ z >1 z > z >2 z>. {> {> {> {>f {>C {>^ {>+{>?>.@ { >= { >t { > { >3 {>. |> |> |> |>f |>C |>^ |>+|>?>.@ | >4 | >t | >u | >5 |>. }> }> }> }>f }>C }>^ }>+}>?>.@ } >6 } >| } > } >7 }>. ~> ~> ~> ~>f ~>C ~>^ ~>+~>?>.@ ~ >8 ~ >t ~ >u ~ >9 ~>. > > > >f >D >^ >;>?>.@ >, >t > >- >.Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f >D >^ >;>?>.@ >/ >t > >0 >. > > > >f >D >^ >;>?>.@ >1 > >2 >. > > > >f >D >^ >;>?>.@ >= >t > >3 >. > > > >f >D >^ >;>?>.@ >4 >t >u >5 >. > > > >f >D >^ >;>?>.@ >6 >| > >7 >. > > > >f >D >^ >;>?>.@ >8 >t >u >9 >. > > > >f >E >^ >A>?>.@ >, >t > >- >. > > > >f >E >^ >A>?>.@ >/ >t > >0 >. > > > >f >E >^ >A>?>.@ >1 > >2 >. > > > >f >E >^ >A>?>.@ >= >t > >3 >. > > > >f >E >^ >A>?>.@ >4 >t >u >5 >. > > > >f >E >^ >A>?>.@ >6 >| > >7 >. > > > >f >E >^ >A>?>.@ >8 >t >u >9 >. > > > >f >F >^ >?>?>.@ >, >t > >- >. > > > >f >F >^ >?>?>.@ >/ >t > >0 >. > > > >f >F >^ >?>?>.@ >1 > >2 >. > > > >f >F >^ >?>?>.@ >= >t > >3 >. > > > >f >F >^ >?>?>.@ >4 >t >u >5 >. > > > >f >F >^ >?>?>.@ >6 >| > >7 >. > > > >f >F >^ >?>?>.@ >8 >t >u >9 >. > > >G >f >H >^ >I>?>$@ >J >j >K >L > > >G >f >M >^ >N>?>@@ >O >t >u >P >Q > > >G >f >R >^ >S>?>@@ >O >t >u >P >Q > > >G >f >T >^ >U>@>`@ >O >t >u >P >Q > > >G >f >V >^ >W>?>0@ >O >t >u >P >Q > > >G >f >X >^ >Y>?>0@ >O >t >u >P >Q > > >G >f >Z >^ >[>@>p@ >O >t >u >P >Q > > >G >f >\ >^ >]>@>p@ >O >t >u >P >Q > > >G >f >^ >^ >_>?> @ >O >t >u >P >Q > > >G >f >` >a >b>?>@ >c >n >d >Q > > >G >f >e >a >f>?>@ >c >n >d >Q > > >G >f >g >a >h>?>@ >i >| >} >j >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >G >f >g >a >h>?>@ > >t > >k > > > >G >f >l >a >m>?>@ >i >| >} >j > > > >G >f >l >a >m>?>@ > >t > >k > > > >G >f >n >^ >o>?>@ >p >j >q >r > > >G >f >s >^ >t>?>@ >p >j >q >r > > >G >f >u >^ >v>?>@ >p >j >q >r > > >G >f >w >^ >x>?> @ >O >t >u >P >Q > > >G >f >y >^ >z>?> @ >O >t >u >P >Q > > >G >f >{ >^ >z>?> @ >O >t >u >P >Q > > >G >f >| >^ >x>?> @ >O >t >u >P >Q > >Y >} >f >~ >^ >>?>@ > >t > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > >t >u > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > >t >u > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > >t >u > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > >t >u > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > > > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > >t >u > > > >Y >} >f > >^ >>@>(@ > >t >u > >DDl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >Y >} >f > >^ >>?>@ > >t > > > > >Y >} >f > >>?>(@ > >t > > > > >Y >} >f > >>?>(@ > >t >u > > > >Y >} >f > >>?>(@ > >t > > > > >Y >} >f > >>?>(@ > >t > > > > >Y >} >f > >>?>(@ > >t >u > > > >Y >} >f > >>?>(@ > >t > > > > >Y > >f > >a >>?>@ > >j > > > >Y > >f > >a >>?>@ > >j > > > >Y > >f > >^ >>?>@ > >n > > > >Y > >f > >a >>?>@ > >j > > > >Y > >f > >a >>?>@ > >j > > > >Y > >f > >^ >>?>@ > >n > > > >Y > >f > >^ >>@>0@ > >j > > > >Y > >f > >^ >>@>0@ > >j > > > >Y > >f > >^ >>@>0@ > >j > > > >Y > >f > >^ >>?>@ > >| >} > > > >Y > >f > >^ >>?>@ > >| >} > > > >Y > >f > >^ >>?>@ > >| >} > > > >Y > >f > >^ >>?>@ > >j > > > >Y > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > >Y > >f > > >>@>0@ > >j > > > >Y > >f > > >>@>0@ > >j > > > >Y > >f > > >>@>0@ > >j > > > >Y > >f > >^ >>?>@ > >j > > > >Y > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > >Y > >f > > >>?>@ > >t > > > > >Y > >f > >^ >>4@>T@ > >t >u > > > >Y > >f > >^ >>@>T@ > >t >u > > > >Y > >f > >^ >>@>T@ > >t >u > > > >Y > >f > >^ >>@>@@ > >j > > > >Y > >f > >^ >>@>@@ > >n > >D l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >Y > >f > >^ >>?>0@ > >j > > > >Y > >f > >^ >>?>0@ > >a > > > >Y > >f > >^ >>?>0@ > >j > > > >Y > >f > > >>?>@ >" > > > > >Y > >f > > >>?>@ > >t > > > > >Y > >f > > >>?>@ > >j > > > >Y > >f > > >>?>@ > > > > > >Y > >f > > >>?>@ > >t >u > > > >Y > >f > > >>?>@ > >j > > > >Y > >f > >a >>?>@ > >t >u > > > >Y > >f > >a > >?>@ > >t >u > > > >Y > >f > > > >?>@ > >t >u > > > >Y > >f > > > >?>@ > >j > > > >Y > >f > > >>?>@ >" > > > > >Y > >f > > >>?>@ > >t > > > > >Y > >f > > >>?>@ > >j > > > >Y > >f > > >>?>@ > > > > > >Y >Z >f > >a >>?>@ > >a > > > >Y >Z >f > >a >>?>@ > >a > > > >Y >Z >f > >^ >>?>@ > >n > > > >Y >Z >f > >^ >>?>@ > >t > > > > >Y >Z >f > >^ >>?>@ >  >| >! >" > > >Y >Z >f ># >^ >$>?>@ > >t > > > > >Y >Z >f ># >^ >$>?>@ >  >| >! >" > > >Y >% >f >& >^ >'>?>;@ > >j >( >) > >Y >% >f >& >^ >'>?>;@ >P >n >* >) > >Y >% >f >+ >^ >,>?>;@ > >j >( >) > >Y >% >f >+ >^ >,>?>;@ >P >n >* >) > >Y >% >f >- >^ >.>?>K@ > >j >( >) > >Y >% >f >- >^ >.>?>K@ >P >n >* >) > >Y >% >f >/ >^ >0>?>K@ > >j >( >) > >Y >% >f >/ >^ >0>?>K@ >P >n >* >)D l,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >Y >% >f >1 >^ >2>?>R@ >3 >| >} >4 > > >Y >% >f >1 >^ >2>?>R@ >5 >| >} >6 > > >Y >% >f >1 >^ >2>?>R@ >7 >| >} >8 > > >Y >% >f >1 >^ >2>?>R@ >9 >j >: > > >Y >% >f >1 >^ >2>?>R@ >; >j >< > > >Y >% >f >1 >^ >2>?>R@ >= >j >> > > >Y >% >f >1 >^ >2>?>R@ >6 >| >} >? > > >Y >% >f >@ >^ >A>?>S@ >B >t >u >C >D > >Y >% >f >@ >^ >A>?>S@ >E >t > >F >D > >Y >% >f >G >^ >H >?>S@ >B >t >u >C >D > >Y >% >f >G >^ >H >?>S@ >E >t > >F >D > >Y >% >f >I >^ >J >?>N@ >K >n >L >M > >Y >% >f >I >^ >J >?>N@ >N >j >O >M > >Y >% >f >P >^ >Q >?>N@ >K >n >L >M > >Y >% >f >P >^ >Q>?>N@ >N >j >O >M > >Y >% >f >R >^ >S>?>N@ >K >n >L >M > >Y >% >f >R >^ >S>?>N@ >N >j >O >M > >Y >T >f >U >^ >V>?>@ >W >t >u >X >Y > >Y >T >f >Z >^ >[>?>@ >\ >j >] >^ > >Y >T >f >_ >^ >`>?>@ >a >j >b >b > >Y >T >f >_ >^ >`>?>@ >c >n >d >b > >Y >T >f >_ >^ >`>?>@ >e >j >f >b > >Y >T >f >_ >^ >`>?>@ >g > >h >b > >Y >T >f >_ >^ >i>@>(@ >j >| >k >l >m > >Y >T >f >_ >^ >i>@>(@ >n >| >k >o >m > >Y >T >f >_ >^ >p>?>@ >q >j >r >s > >Y >T >f >t >^ >u>?>(@ >a >j >b >b > >Y >T >f >t >^ >u>?>(@ >c >n >d >b > >Y >T >f >t >^ >u>?>(@ >e >j >f >b > >Y >T >f >t >^ >u>?>(@ >g > >h >b > >Y >T >f >t >^ >v>?>(@ >j >| >k >l >m > >Y >T >f >t >^ >v>?>(@ >n >| >k >o >mD6l ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > >Y >T >f >t >^ >w >?>(@ >q >j >r >s !> !>Y !>T !>f !>x !>^ !>y!>?>(@ ! >a ! >j ! >b !>b "> ">Y ">T ">f ">x ">^ ">y">?>(@ " >c " >n " >d ">b #> #>Y #>T #>f #>x #>^ #>y#>?>(@ # >e # >j # >f #>b $> $>Y $>T $>f $>x $>^ $>y$>?>(@ $ >g $ > $ >h $>b %> %>Y %>T %>f %>x %>^ %>z%>?>(@ % >j % >| % >k % >l %>m &> &>Y &>T &>f &>x &>^ &>z&>?>(@ & >n & >| & >k & >o &>m '> '>Y '>T '>f '>x '>^ '>{'>?>(@ ' >q ' >j ' >r '>s (> (>Y (>T (>f (>| (>^ (>}(>?>(@ ( >a ( >j ( >b (>b )> )>Y )>T )>f )>| )>^ )>})>?>(@ ) >c ) >n ) >d )>b *> *>Y *>T *>f *>| *>^ *>}*>?>(@ * >e * >j * >f *>b +> +>Y +>T +>f +>| +>^ +>}+>?>(@ + >g + > + >h +>b ,> ,>Y ,>T ,>f ,>| ,>^ ,>~,>?>(@ , >j , >| , >k , >l ,>m -> ->Y ->T ->f ->| ->^ ->~->?>(@ - >n - >| - >k - >o ->m .> .>Y .>T .>f .>| .>^ .>.>?>(@ . >q . >j . >r .>s /> />Y />T />f /> />^ />/>?> @ / > / >n / > /> 0> 0>Y 0>T 0>f 0> 0>^ 0>0>?> @ 0 > 0 >n 0 > 0> 1> 1>Y 1>T 1>f 1> 1>^ 1>1>?>2@ 1 > 1 >t 1 >u 1 > 1> 2> 2>Y 2>T 2>f 2> 2>^ 2>2>?>2@ 2 > 2 >t 2 > 2 > 2> 3> 3>Y 3>T 3>f 3> 3>^ 3>3>?>2@ 3 > 3 >t 3 >u 3 > 3> 4> 4>Y 4>T 4>f 4> 4>^ 4>4>?>2@ 4 > 4 >t 4 >u 4 > 4> 5> 5>Y 5>T 5>f 5> 5>^ 5>5>?>2@ 5 > 5 >| 5 > 5 > 5> 6> 6>Y 6>T 6>f 6> 6>^ 6>6>?>2@ 6 > 6 >t 6 >u 6 > 6> 7> 7>Y 7>T 7>f 7> 7>^ 7>7>?>2@ 7 > 7 >t 7 >u 7 > 7> 8> 8>Y 8>T 8>f 8> 8>^ 8>8>?>2@ 8 > 8 >t 8 > 8 > 8> 9> 9>Y 9>T 9>f 9> 9>^ 9>9>?>2@ 9 > 9 >t 9 >u 9 > 9> :> :>Y :>T :>f :> :>^ :>:>?>2@ : > : >t : >u : > :> ;> ;>Y ;>T ;>f ;> ;>^ ;>;>?>2@ ; > ; >| ; > ; > ;> <> <>Y <>T <>f <> <>^ <><>?>2@ < > < >t < >u < > <> => =>Y =>T =>f => =>^ =>=>?>2@ = > = >t = >u = > => >> >>Y >>T >>f >> >>^ >>>>?>2@ > > > >t > > > > >> ?> ?>Y ?>T ?>f ?> ?>^ ?>?>?>2@ ? > ? >t ? >u ? > ?>Dl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @>Y @>T @>f @> @>^ @>@>?>2@ @ > @ >t @ >u @ > @> A> A>Y A>T A>f A> A>^ A>A>?>2@ A > A >| A > A > A> B> B>Y B>T B>f B> B>^ B>B>?>2@ B > B >t B >u B > B> C> C>Y C>T C>f C> C>^ C>C>?>2@ C > C >t C >u C > C> D> D>Y D>T D>f D> D>^ D>D>?>2@ D > D >t D > D > D> E> E>Y E>T E>f E> E>^ E>E>?>2@ E > E >t E >u E > E> F> F>Y F>T F>f F> F>^ F>F>?>2@ F > F >t F >u F > F> G> G>Y G>T G>f G> G>^ G>G>?>2@ G > G >| G > G > G> H> H>Y H>T H>f H> H>^ H>H>?>2@ H > H >t H >u H > H> I> I>Y I>T I>f I> I>^ I>I>?>2@ I > I >t I >u I > I> J> J>Y J>T J>f J> J>^ J>J>?>2@ J > J >t J > J > J> K> K>Y K>T K>f K> K>^ K>K>?>2@ K > K >t K >u K > K> L> L>Y L>T L>f L> L>^ L>L>?>2@ L > L >t L >u L > L> M> M>Y M>T M>f M> M>^ M>M>?>2@ M > M >| M > M > M> N> N>Y N>T N>f N> N>^ N>N>?>2@ N > N >t N >u N > N> O> O>Y O>T O>f O> O>^ O>O>?>2@ O > O >t O >u O > O> P> P>Y P>T P>f P> P>^ P>P>?>2@ P > P >t P > P > P> Q> Q>Y Q>T Q>f Q> Q>^ Q>Q>?>2@ Q > Q >t Q >u Q > Q> R> R>Y R>T R>f R> R>^ R>R>?>2@ R > R >t R >u R > R> S> S>Y S>T S>f S> S>^ S>S>?>2@ S > S >| S > S > S> T> T>Y T>T T>f T> T>^ T>T>?>2@ T > T >t T >u T > T> U> U>Y U>T U>f U> U>^ U>U>?>2@ U > U >t U >u U > U> V> V>Y V>T V>f V> V>^ V>V>?>2@ V > V >t V > V > V> W> W>Y W>T W>f W> W>^ W>W>?>2@ W > W >t W >u W > W> X> X>Y X>T X>f X> X>^ X>X>?>2@ X > X >t X >u X > X> Y> Y>Y Y>T Y>f Y> Y>^ Y>Y>?>2@ Y > Y >| Y > Y > Y> Z> Z>Y Z>T Z>f Z> Z>^ Z>Z>?>2@ Z > Z >t Z >u Z > Z> [> [>Y [>T [>f [> [>^ [>[>?>2@ [ > [ >t [ >u [ > [> \> \>Y \>T \>f \> \>^ \>\>?>2@ \ > \ >t \ > \ > \> ]> ]>Y ]>T ]>f ]> ]>^ ]>]>?>2@ ] > ] >t ] >u ] > ]> ^> ^>Y ^>T ^>f ^> ^>^ ^>^>?>2@ ^ > ^ >t ^ >u ^ > ^> _> _>Y _>T _>f _> _>^ _>_>?>2@ _ > _ >| _ > _ > _>D@l`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `>Y `>T `>f `> `>^ `>`>?>2@ ` > ` >t ` >u ` > `> a> a>Y a>T a>f a> a>^ a>a>?>2@ a > a >t a >u a > a> b> b>Y b>T b>f b> b>^ b>b>?>2@ b > b >t b > b > b> c> c>Y c>T c>f c> c>^ c>c>?>2@ c > c >t c >u c > c> d> d>Y d>T d>f d> d>^ d>d>?>2@ d > d >t d >u d > d> e> e>Y e>T e>f e> e>^ e>e>?>2@ e > e >| e > e > e> f> f>Y f>T f>f f> f>^ f>f>?>2@ f > f >t f >u f > f> g> g>Y g>T g>f g> g>^ g>g>?>2@ g > g >t g >u g > g> h> h>Y h>T h>f h> h>^ h>h>?>2@ h > h >t h > h > h> i> i>Y i>T i>f i> i>^ i>i>?>2@ i > i >t i >u i > i> j> j>Y j>T j>f j> j>^ j>j>?>2@ j > j >t j >u j > j> k> k>Y k>T k>f k> k>^ k>k>?>2@ k > k >| k > k > k> l> l>Y l>T l>f l> l>^ l>l>?>2@ l > l >t l >u l > l> m> m>Y m>T m>f m> m>^ m>m>?>@ m >Y m >t m >u m > m> n> n>Y n>T n>f n> n>^ n>n>?>(@ n >Y n >t n >u n > n> o> o>Y o>T o>f o> o>^ o>o>?>(@ o >Y o >t o >u o > o> p> p>Y p>T p>f p> p>^ p>p>?>@ p > p >t p >u p > p> q> q> q> q>f q> q>^ q>q>?>@ q > q >a q > q> r> r> r> r>f r> r>^ r>r>?>@ r > r >a r > r> s> s> s> s>f s> s>^ s>s>?>@ s > s >t s >u s > s> t> t> t> t>f t> t>^ t>t>?>@ t > t >a t > t> u> u> u> u>f u> u>^ u>u>?>@ u > u >t u >u u > u> v> v> v> v>f v> v>^ v>v>?> @ v >5 v > v > v > v> w> w> w> w>f w> w>^ w>w>@> @ w >5 w > w > w > w> x> x> x> x>f x> x>^ x>x> @>0@ x > x >t x > x > x> y> y> y> y>f y> y>^ y>y> @>0@ y > y >a y > y> z> z> z> z>f z> z>^ z>z>@>0@ z > z >t z > z > z> {> {> {> {>f {> {>^ {>{>@>0@ { > { >a { > {> |> |> |> |>f |> |>^ |>|>?>0@ | > | >t | > | > |> }> }> }> }>f }> }>^ }>}>?>0@ } > } >a } > }> ~> ~> ~> ~>f ~> ~>^ ~>~>?>0@ ~ > ~ >t ~ > ~ > ~> > > > >f > >^ >>?>0@ > >a > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > >^ >>?>0@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>0@ > >a > > > > > >f > >^ >>?>0@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>0@ > >a > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>@>H@ > >a > > > > > >f > >^ >>@>H@ > >a > > > > > >f > >^ >>?>@ > >a > > > > > >f > >^ >>?>@ > >a > > > > > >f > >^ >>?>@ > >a > > > > > >f > >^ >>?>@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >a > > > > > >f > >^ >>?>@ > >a > > > > > >f > >^ > >?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ > >?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ > >?>@ > >t > > > > > > >f > >^ > >?>@ > >a > > > > > >f > >^ > >?>@ > >a > > > > > >f > >^ > >?>@ >  > > > >. > > > >f > >^ > >?>@ > >a > >. > > > >f > >^ > >?>@ > >t >u > >. > > > >f > >^ >>?> @ > >t > > > > > > >f > >^ >>?> @ > >t > > > > > > >f > >^ >>?> @ >0 >| > > > > > > >f > >^ >>?> @ >( >| > > > > > > >f > >^ >>?> @ > >t > > > > > > >f > >^ >>?> @ >M >t > > >Dnl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > >^ >>?> @ > >t > > > > > > >f > >^ >>?> @ > >t > > > > > > >f >! >^ >">?> @ > >t > > > > > > >f >! >^ >">?> @ > >t > > > > > > >f >! >^ >">?> @ >0 >| > > > > > > >f >! >^ >">?> @ >( >| > > > > > > >f >! >^ >">?> @ > >t > > > > > > >f >! >^ >">?> @ >M >t > > > > > > >f >! >^ >">?> @ > >t > > > > > > >f >! >^ >">?> @ > >t > > > > > > >f ># >^ >$>?> @ > >t > > > > > > >f ># >^ >$>?> @ > >t > > > > > > >f ># >^ >$>?> @ >0 >| > > > > > > >f ># >^ >$>?> @ >( >| > > > > > > >f ># >^ >$>?> @ > >t > > > > > > >f ># >^ >$>?> @ >M >t > > > > > > >f ># >^ >$>?> @ > >t > > > > > > >f ># >^ >$>?> @ > >t > > > > > > >f >% >^ >&>?> @ > >t > > > > > > >f >% >^ >&>?> @ > >t > > > > > > >f >% >^ >&>?> @ >0 >| > > > > > > >f >% >^ >&>?> @ >( >| > > > > > > >f >% >^ >&>?> @ > >t > > > > > > >f >% >^ >&>?> @ >M >t > > > > > > >f >% >^ >&>?> @ > >t > > > > > > >f >% >^ >&>?> @ > >t > > > > > > >f >' >^ >(>?> @ > >t > > > > > > >f >' >^ >(>?> @ > >t > > > > > > >f >' >^ >(>?> @ >0 >| > > > > > > >f >' >^ >(>?> @ >( >| > > > > > > >f >' >^ >(>?> @ > >t > > > > > > >f >' >^ >(>?> @ >M >t > > >D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f >' >^ >(>?> @ > >t > > > > > > >f >' >^ >(>?> @ > >t > > > > > > >f >) >^ >*>?> @ > >t > > > > > > >f >) >^ >*>?> @ > >t > > > > > > >f >) >^ >*>?> @ >0 >| > > > > > > >f >) >^ >*>?> @ >( >| > > > > > > >f >) >^ >*>?> @ > >t > > > > > > >f >) >^ >*>?> @ >M >t > > > > > > >f >) >^ >*>?> @ > >t > > > > > > >f >) >^ >*>?> @ > >t > > > > > > >f >+ >^ >,>?> @ > >t > > > > > > >f >+ >^ >,>?> @ > >t > > > > > > >f >+ >^ >,>?> @ >0 >| > > > > > > >f >+ >^ >,>?> @ >( >| > > > > > > >f >+ >^ >,>?> @ > >t > > > > > > >f >+ >^ >,>?> @ >M >t > > > > > > >f >+ >^ >,>?> @ > >t > > > > > > >f >+ >^ >,>?> @ > >t > > > > > > >f >- >^ >.>?> @ > >t > > > > > > >f >- >^ >.>?> @ > >t > > > > > > >f >- >^ >.>?> @ >0 >| > > > > > > >f >- >^ >.>?> @ >( >| > > > > > > >f >- >^ >.>?> @ > >t > > > > > > >f >- >^ >.>?> @ >M >t > > > > > > >f >- >^ >.>?> @ > >t > > > > > > >f >- >^ >.>?> @ > >t > > > > > > >f >/ >^ >0>?> @ >5 > > > > > > > >f >1 >^ >2>@>(@ >5 > > > > > > > >f >1 >^ >3>@>@ >4 >a >5 >6 > > > >f >7 >^ >8>?>(@ >5 > > > > > > > >f >7 >^ >9>?>@ >4 >a >5 >6 > > >: >f >; >^ ><>?>0@ >= > > >> >?D$l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >: >f >; >^ ><>?>0@ >@ >t > >A >? > > >: >f >B >^ >C>@>A@ >D >t > >E >F > > >: >f >B >^ >C>@>A@ >G >t >u >H >F > > >: >f >I >^ >J>@>A@ >D >t > >E >F > > >: >f >I >^ >J>@>A@ >G >t >u >H >F > > >: >f >K >^ >L>@>A@ >D >t > >E >F > > >: >f >K >^ >L>@>A@ >G >t >u >H >F > > >: >f >M >^ >N>@>A@ >D >t > >E >F > > >: >f >M >^ >N>@>A@ >G >t >u >H >F > > >: >f >O >^ >P>@>A@ >D >t > >E >F > > >: >f >O >^ >P>@>A@ >G >t >u >H >F > > >: >f >Q >^ >R>@>A@ >D >t > >E >F > > >: >f >Q >^ >R>@>A@ >G >t >u >H >F > > >: >f >S >^ >T>Y@>@ > >t >u >U >V > > >: >f >S >^ >T>Y@>@ >z >t >u >W >V > > >: >f >S >^ >X>Y@>@ > >a >Y >Z > > >: >f >S >^ >[>Y@>@ >\ >t >u >] >4 > > >: >f >S >^ >[>Y@>@ > >t >u >^ >4 > > >: >f >_ >^ >`>?>@ > >a >a >b > > >: >f >_ >^ >`>?>@ >c > >d >b > > >: >f >_ >^ >`>?>@ >e >a >f >b > > >: >f >g >^ >h>?>@ > >a >a >b > > >: >f >g >^ >h>?>@ >c > >d >b > > >: >f >g >^ >h>?>@ >e >a >f >b > > >: >f >i >^ >j>?>@ > >t > >k >l > > >: >f >i >^ >j>?>@ >m >t > >n >l > > >: >f >i >^ >j>?>@ >, >| >! >o >l > > >: >f >p >^ >q>@>0@ >r >a >s >t > > >: >f >u >^ >v>@>0@ >r >a >s >t > > >: >f >w >^ >x>?>@ >y >j >z >{ > > >: >f >| >^ >}>@>A@ >D >t > >E >F > > >: >f >| >^ >}>@>A@ >G >t >u >H >FDl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >: >f >~ >^ >>?>@ >y >j >z >{ > > > >f > >^ >>?>>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>>@ > >| >} > > > > > >f > >^ >>?>>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>>@ > >| >} > > > > > >f > >^ > >@>>@ > >t > > > > > > >f > >^ > >@>>@ > >t > > > > > > >f > >^ > >@>>@ > >t > > > > > > >f > >^ > >@>>@ > >| >} > > > > > >f > >^ > >.@>P@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>@>Y@ > >t > > > > > > >f > >^ >>$@>@p@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>$@>@@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>>@>@@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@`@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@`@ > >t >u > > > > > >f > >^ >><@>@z@ > >t >u > > > > > >f > >^ >> @>@`@ > >t >u > > > > > >f > >^ >><@>@z@ > >t >u > > > > > >f > >^ >> @>@`@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > > >f > >^ >>?>@ >D >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > >D$l ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > > > >f > >^ > >?>@ >M >t > > > !> !> !> !>f !> !>^ !>!>?>@ ! > ! >t ! > ! > !> "> "> "> ">f "> ">^ ">">@>@ " > " > " > "> #> #> #> #>f #> #>^ #>#>@>@ # > # > # > #> $> $> $> $>f $> $>^ $>$>@>@ $ >U $ >t $ >u $ > $> %> %> %> %>f %> %>^ %>%>@>@ % > % >| % > % > %> &> &> &> &>f &> &>^ &>&>?>@ & > & > & > &> '> '> '> '>f '> '>^ '>'>?>@ ' > ' > ' > '> (> (> (> (>f (> (>^ (>(>?>@ ( >U ( >t ( >u ( > (> )> )> )> )>f )> )>^ )>)>?>@ ) > ) >| ) > ) > )> *> *> *> *>f *> *>^ *>*>?>5@ * > * > * > *> +> +> +> +>f +> +>^ +>+>?>5@ + > + > + > +> ,> ,> ,> ,>f ,> ,>^ ,>,>?>5@ , >U , >t , >u , > ,> -> -> -> ->f -> ->^ ->->?>5@ - > - >| - > - > -> .> .> .> .>f .> .>^ .>.>?>5@ . > . > . > .> /> /> /> />f /> />^ />/>?>5@ / > / > / > /> 0> 0> 0> 0>f 0> 0>^ 0>0>?>5@ 0 >U 0 >t 0 >u 0 > 0> 1> 1> 1> 1>f 1> 1>^ 1>1>?>5@ 1 > 1 >| 1 > 1 > 1> 2> 2> 2> 2>f 2> 2>^ 2>2>?>5@ 2 > 2 > 2 > 2> 3> 3> 3> 3>f 3> 3>^ 3>3>?>5@ 3 > 3 > 3 > 3> 4> 4> 4> 4>f 4> 4>^ 4>4>?>5@ 4 >U 4 >t 4 >u 4 > 4> 5> 5> 5> 5>f 5> 5>^ 5>5>?>5@ 5 > 5 >| 5 > 5 > 5> 6> 6> 6> 6>f 6> 6>^ 6>6>?>4@ 6 > 6 >t 6 >u 6 > 6> 7> 7> 7> 7>f 7> 7>^ 7>7>?>>@ 7 >1 7 >t 7 >u 7 > 7> 8> 8> 8> 8>f 8> 8>^ 8>8>?>D@ 8 > 8 >t 8 >u 8 > 8> 9> 9> 9> 9>f 9> 9>^ 9>9>?>N@ 9 >1 9 >t 9 >u 9 > 9> :> :> :> :>f :> :>^ :>:>?>4@ : > : >t : >u : > :> ;> ;> ;> ;>f ;> ;>^ ;>;>?>>@ ; >1 ; >t ; >u ; > ;> <> <> <> <>f <> <>^ <><>?>4@ < > < >t < >u < > <> => => => =>f => =>^ =>=>?>>@ = >1 = >t = >u = > => >> >> >> >>f >> >>^ >>>>?>D@ > > > >t > >u > > >> ?> ?> ?> ?>f ?> ?>^ ?>?>?>N@ ? >1 ? >t ? >u ? > ?>Dl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @> @>f @> @>^ @>@>?>@ @ > @ >t @ > @ > @> A> A> A> A>f A> A>^ A>A>?>7@ A > A > A > A> B> B> B> B>f B> B>^ B>B>?>7@ B > B >t B >u B > B> C> C> C> C>f C> C>^ C>C>?>7@ C > C > C > C> D> D> D> D>f D> D>^ D>D>?>7@ D > D >t D > D > D> E> E> E> E>f E> E>^ E>E>?>7@ E > E >t E > E > E> F> F> F> F>f F> F>^ F>F>?>7@ F >, F >t F >u F > F> G> G> G> G>f G> G>^ G>G>?>7@ G > G > G > G> H> H> H> H>f H> H>^ H>H>?>7@ H > H >t H >u H > H> I> I> I> I>f I> I>^ I>I>?>7@ I > I > I > I> J> J> J> J>f J> J>^ J>J>?>7@ J > J >t J > J > J> K> K> K> K>f K> K>^ K>K>?>7@ K > K >t K > K > K> L> L> L> L>f L> L>^ L>L>?>7@ L >, L >t L >u L > L> M> M> M> M>f M> M>^ M>M>?>7@ M > M > M > M> N> N> N> N>f N> N>^ N>N>?>7@ N > N >t N >u N > N> O> O> O> O>f O> O>^ O>O>?>7@ O > O > O > O> P> P> P> P>f P> P>^ P>P>?>7@ P > P >t P > P > P> Q> Q> Q> Q>f Q> Q>^ Q>Q>?>7@ Q > Q >t Q > Q > Q> R> R> R> R>f R> R>^ R>R>?>7@ R >, R >t R >u R > R> S> S> S> S>f S> S>^ S>S>?>M@ S > S >t S >u S > S> T> T> T> T>f T> T>a T>T>?>G@ T > T >n T > T> U> U> U> U>f U> U>^ U> U>E@>@@ U > U >t U >u U > U> V> V> V> V>f V> V>^ V> V>E@>@@ V > V >t V >u V > V> W> W> W> W>f W> W>^ W>W>?>J@ W >( W >t W >u W > W> X> X> X> X>f X> X>^ X>X>?>J@ X > X >t X >u X > X> Y> Y> Y> Y>f Y> Y>^ Y>Y>?>J@ Y > Y >t Y >u Y > Y> Z> Z> Z> Z>f Z> Z>^ Z>Z>?>J@ Z >= Z >t Z >u Z > Z> [> [> [> [>f [> [>^ [>[>?>J@ [ > [ >t [ >u [ > [> \> \> \> \>f \> \>^ \>\>?>J@ \ > \ > \ > \> ]> ]> ]> ]>f ]> ]>^ ]>]>?>J@ ] >D ] >t ] >u ] > ]> ^> ^> ^> ^>f ^> ^>^ ^>^>?>J@ ^ > ^ >t ^ >u ^ > ^> _> _> _> _>f _> _>^ _>!_>?>J@ _ >" _ >t _ >u _ ># _>$Dl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>f `> `>^ `>%`>?>J@ ` >& ` >t ` >u ` >' `>( a> a> a> a>f a> a>^ a>)a>?>J@ a > a >t a >u a >* a>+ b> b> b> b>f b> b>^ b>)b>?>J@ b > b >t b >u b >, b>+ c> c> c> c>f c> c>^ c>-c>?>J@ c >. c >t c >u c >/ c>0 d> d> d> d>f d>1 d>^ d>2d>?>J@ d >( d >t d >u d > d> e> e> e> e>f e>1 e>^ e>2e>?>J@ e > e >t e >u e > e> f> f> f> f>f f>1 f>^ f>2f>?>J@ f > f >t f >u f > f> g> g> g> g>f g>1 g>^ g>2g>?>J@ g >= g >t g >u g > g> h> h> h> h>f h>1 h>^ h>2h>?>J@ h > h >t h >u h > h> i> i> i> i>f i>1 i>^ i>3i>?>J@ i > i > i > i> j> j> j> j>f j>1 j>^ j>4j>?>J@ j >D j >t j >u j > j> k> k> k> k>f k>1 k>^ k>5k>?>J@ k > k >t k >u k > k> l> l> l> l>f l>1 l>^ l>6l>?>J@ l >" l >t l >u l ># l>$ m> m> m> m>f m>1 m>^ m>7m>?>J@ m >& m >t m >u m >' m>( n> n> n> n>f n>1 n>^ n>8n>?>J@ n > n >t n >u n >* n>+ o> o> o> o>f o>1 o>^ o>8o>?>J@ o > o >t o >u o >, o>+ p> p> p> p>f p>1 p>^ p>9p>?>J@ p >. p >t p >u p >/ p>0 q> q> q> q>f q>: q>^ q>;q>?>J@ q >( q >t q >u q > q> r> r> r> r>f r>: r>^ r>;r>?>J@ r > r >t r >u r > r> s> s> s> s>f s>: s>^ s>;s>?>J@ s > s >t s >u s > s> t> t> t> t>f t>: t>^ t>;t>?>J@ t >= t >t t >u t > t> u> u> u> u>f u>: u>^ u>;u>?>J@ u > u >t u >u u > u> v> v> v> v>f v>: v>^ v><v>?>J@ v > v > v > v> w> w> w> w>f w>: w>^ w>=w>?>J@ w >D w >t w >u w > w> x> x> x> x>f x>: x>^ x>>x>?>J@ x > x >t x >u x > x> y> y> y> y>f y>: y>^ y>?y>?>J@ y >" y >t y >u y ># y>$ z> z> z> z>f z>: z>^ z>@z>?>J@ z >& z >t z >u z >' z>( {> {> {> {>f {>: {>^ {>A{>?>J@ { > { >t { >u { >* {>+ |> |> |> |>f |>: |>^ |>A|>?>J@ | > | >t | >u | >, |>+ }> }> }> }>f }>: }>^ }>B}>?>J@ } >. } >t } >u } >/ }>0 ~> ~> ~> ~>f ~>C ~>^ ~>D~>?>J@ ~ >( ~ >t ~ >u ~ > ~> > > > >f >C >^ >D>?>J@ > >t >u > >D$l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f >C >^ >D>?>J@ > >t >u > > > > > >f >C >^ >D>?>J@ >= >t >u > > > > > >f >C >^ >D>?>J@ > >t >u > > > > > >f >C >^ >E>?>J@ > > > > > > > >f >C >^ >F>?>J@ >D >t >u > > > > > >f >C >^ >G>?>J@ > >t >u > > > > > >f >C >^ >H>?>J@ >" >t >u ># >$ > > > >f >C >^ >I>?>J@ >& >t >u >' >( > > > >f >C >^ >J>?>J@ > >t >u >* >+ > > > >f >C >^ >J>?>J@ > >t >u >, >+ > > > >f >C >^ >K>?>J@ >. >t >u >/ >0 > > > >f >L >^ >M>?>J@ >( >t >u > > > > > >f >L >^ >M>?>J@ > >t >u > > > > > >f >L >^ >M>?>J@ > >t >u > > > > > >f >L >^ >M>?>J@ >= >t >u > > > > > >f >L >^ >M>?>J@ > >t >u > > > > > >f >L >^ >N>?>J@ > > > > > > > >f >L >^ >O>?>J@ >D >t >u > > > > > >f >L >^ >P>?>J@ > >t >u > > > > > >f >L >^ >Q>?>J@ >" >t >u ># >$ > > > >f >L >^ >R>?>J@ >& >t >u >' >( > > > >f >L >^ >S>?>J@ > >t >u >* >+ > > > >f >L >^ >S>?>J@ > >t >u >, >+ > > > >f >L >^ >T>?>J@ >. >t >u >/ >0 > > > >f >U >^ >V>?>J@ >( >t >u > > > > > >f >U >^ >V>?>J@ > >t >u > > > > > >f >U >^ >V>?>J@ > >t >u > > > > > >f >U >^ >V>?>J@ >= >t >u > > > > > >f >U >^ >V>?>J@ > >t >u > > > > > >f >U >^ >W>?>J@ > > > > > > > >f >U >^ >X>?>J@ >D >t >u > > > > > >f >U >^ >Y>?>J@ > >t >u > > Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f >U >^ >Z>?>J@ >" >t >u ># >$ > > > >f >U >^ >[>?>J@ >& >t >u >' >( > > > >f >U >^ >\>?>J@ > >t >u >* >+ > > > >f >U >^ >\>?>J@ > >t >u >, >+ > > > >f >U >^ >]>?>J@ >. >t >u >/ >0 > > > >f >^ >^ >_>?>J@ >( >t >u > > > > > >f >^ >^ >_>?>J@ > >t >u > > > > > >f >^ >^ >_>?>J@ > >t >u > > > > > >f >^ >^ >_>?>J@ >= >t >u > > > > > >f >^ >^ >_>?>J@ > >t >u > > > > > >f >^ >^ >`>?>J@ > > > > > > > >f >^ >^ >a>?>J@ >D >t >u > > > > > >f >^ >^ >b>?>J@ > >t >u > > > > > >f >^ >^ >c>?>J@ >" >t >u ># >$ > > > >f >^ >^ >d>?>J@ >& >t >u >' >( > > > >f >^ >^ >e>?>J@ > >t >u >* >+ > > > >f >^ >^ >e>?>J@ > >t >u >, >+ > > > >f >^ >^ >f>?>J@ >. >t >u >/ >0 > > > >f >g >^ >h>@>Z@ >( >t >u > > > > > >f >g >^ >h>@>Z@ > >t >u > > > > > >f >g >^ >h>@>Z@ > >t >u > > > > > >f >g >^ >h>@>Z@ >= >t >u > > > > > >f >g >^ >h>@>Z@ > >t >u > > > > > >f >g >^ >i>@>Z@ > > > > > > > >f >g >^ >j>@>Z@ >D >t >u > > > > > >f >g >^ >k>@>Z@ > >t >u > > > > > >f >g >^ >l>@>Z@ >" >t >u ># >$ > > > >f >g >^ >m>@>Z@ >& >t >u >' >( > > > >f >g >^ >n>@>Z@ > >t >u >* >+ > > > >f >g >^ >n>@>Z@ > >t >u >, >+ > > > >f >g >^ >o>@>Z@ >. >t >u >/ >0 > > > >f >p >^ >q>?>Z@ >( >t >u > >D$l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f >p >^ >q>?>Z@ > >t >u > > > > > >f >p >^ >q>?>Z@ > >t >u > > > > > >f >p >^ >q>?>Z@ >= >t >u > > > > > >f >p >^ >q>?>Z@ > >t >u > > > > > >f >p >^ >r>?>Z@ > > > > > > > >f >p >^ >s>?>Z@ >D >t >u > > > > > >f >p >^ >t>?>Z@ > >t >u > > > > > >f >p >^ >u>?>Z@ >" >t >u ># >$ > > > >f >p >^ >v>?>Z@ >& >t >u >' >( > > > >f >p >^ >w>?>Z@ > >t >u >* >+ > > > >f >p >^ >w>?>Z@ > >t >u >, >+ > > > >f >p >^ >x>?>Z@ >. >t >u >/ >0 > > > >f >y >a >z>"@>l@ > >n > > > > > >f >{ >a >|>?@>l@ > >n > > > > > >f >} >a >|>?@>l@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > > > > >~ >T > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >a > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >j > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >j > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > > > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > > > > >~ >T > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >a > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >j > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >j > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > > > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > > > > >~ >T > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >a > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >j > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >j > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > > > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > > > > >~ >T > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >a > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >j > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >j > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>?>2@ > > > > > > >~ >f > >^ >>@>2@ > >n > >Dl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >~ >f > >^ >>@>2@ > > > > >~ >T > > > > >~ >f > >^ >>@>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>@>2@ > >a > > > > >~ >f > >^ >>@>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>@>2@ > >j > > > > >~ >f > >^ >>@>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>@>2@ > >j > > > > >~ >f > >^ >>@>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ >>@>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ > >@>2@ > >n > > > > >~ >f > >^ > >@>2@ > > > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > > > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > >>?>@ > > > > > > > >f > >^ >>@>@ >P >n > > > > > >f > >^ >>@>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>@>@ > >j > > > > > >f > >^ >>@>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>@>@ >q >t >u > > > > > >f > >^ >>@>@ >z >t >u > > > > > >f > >^ >>@>@ > >| > > > > > > >f > >^ >>@>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>@>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>@>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>@>@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > >| >} > >e > > > >f > >^ >>?>@ > >j > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ >P >n > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t > > >Dnl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > > > >f > >^ > >?>@ > >j > > !> !> !> !>f !> !>^ !>!>?>@ ! > ! >t ! > ! > !> "> "> "> ">f "> ">^ ">">?>@ " >q " >t " >u " > "> #> #> #> #>f #> #>^ #>#>?>@ # >z # >t # >u # > #> $> $> $> $>f $> $>^ $>$>?>@ $ > $ >| $ > $ > $> %> %> %> %>f %> %>^ %>%>?>@ % > % >t % >u % > %> &> &> &> &>f &> &>^ &>&>?>@ & > & >t & >u & > &> '> '> '> '>f '> '>^ '>'>?>@ ' > ' >t ' > ' > '> (> (> (> (>f (> (>^ (>(>?>@ ( > ( >t ( > ( > (> )> )> )> )>f )> )>^ )>)>?>@ ) >P ) >n ) > )> *> *> *> *>f *> *>^ *>*>?>@ * > * >t * > * > *> +> +> +> +>f +> +>^ +>+>?>@ + > + >j + > +> ,> ,> ,> ,>f ,> ,>^ ,>,>?>@ , > , >t , > , > ,> -> -> -> ->f -> ->^ ->->?>@ - >q - >t - >u - > -> .> .> .> .>f .> .>^ .>.>?>@ . >z . >t . >u . > .> /> /> /> />f /> />^ />/>?>@ / > / >| / > / > /> 0> 0> 0> 0>f 0> 0>^ 0>0>?>@ 0 > 0 >t 0 >u 0 > 0> 1> 1> 1> 1>f 1> 1>^ 1>1>?>@ 1 > 1 >t 1 >u 1 > 1> 2> 2> 2> 2>f 2> 2>^ 2>2>?>@ 2 > 2 >t 2 > 2 > 2> 3> 3> 3> 3>f 3> 3>^ 3>3>?>@ 3 > 3 >t 3 > 3 > 3> 4> 4> 4> 4>f 4> 4>^ 4>4>?>@ 4 >P 4 >n 4 > 4> 5> 5> 5> 5>f 5> 5>^ 5>5>?>@ 5 > 5 >t 5 > 5 > 5> 6> 6> 6> 6>f 6> 6>^ 6>6>?>@ 6 > 6 >j 6 > 6> 7> 7> 7> 7>f 7> 7>^ 7>7>?>@ 7 > 7 >t 7 > 7 > 7> 8> 8> 8> 8>f 8> 8>^ 8>8>?>@ 8 >q 8 >t 8 >u 8 > 8> 9> 9> 9> 9>f 9> 9>^ 9>9>?>@ 9 >z 9 >t 9 >u 9 > 9> :> :> :> :>f :> :>^ :>:>?>@ : > : >| : > : > :> ;> ;> ;> ;>f ;> ;>^ ;>;>?>@ ; > ; >t ; >u ; > ;> <> <> <> <>f <> <>^ <><>?>@ < > < >t < >u < > <> => => => =>f => =>^ =>=>?>@ = > = >t = > = > => >> >> >> >>f >> >>^ >>>>?>@ > > > >t > > > > >> ?> ?> ?> ?>f ?> ?>^ ?>?>?>@ ? > ? >j ? > ?>Dl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @> @>f @> @>^ @>@>?>@ @ > @ >j @ > @> A> A> A> A>f A> A>^ A>A>?>@ A > A >j A > A> B> B> B> B>f B> B>^ B>B>?>@ B > B >j B > B> C> C> C> C>f C> C>^ C>C>?>@ C > C >j C > C> D> D> D> D>f D> D>^ D>D>?>@ D > D >j D > D> E> E> E> E>f E> E>^ E>E>?>@ E > E >j E > E> F> F> F> F>f F> F>^ F>F>?>@ F > F >j F > F> G> G> G> G>f G> G>^ G>G>?>@ G > G >j G > G> H> H> H> H>f H> H>^ H>H>?>@ H > H > H > H> I> I> I> I>f I> I>^ I>I>?>@ I > I > I > I> J> J> J> J>f J> J>^ J>J>?>@ J > J > J > J> K> K> K> K>f K> K>^ K>K>?>@ K > K >j K > K> L> L> L> L>f L> L>^ L>L>?>@ L > L >j L > L> M> M> M> M>f M> M>^ M>M>?>@ M > M >j M > M> N> N> N> N>f N> N>^ N>N>?>@ N > N > N > N> O> O> O> O>f O> O>^ O>O>?>@ O > O > O > O> P> P> P> P>f P> P>^ P>P>?>@ P > P > P > P> Q> Q> Q> Q>f Q> Q>^ Q>Q>?>@ Q > Q >j Q > Q> R> R> R> R>f R> R>^ R>R>?>@ R > R >j R > R> S> S> S> S>f S> S>^ S>S>?>@ S > S >j S > S> T> T> T> T>f T> T>^ T>T>?>@ T > T > T > T> U> U> U> U>f U> U>^ U>U>?>@ U > U > U > U> V> V> V> V>f V> V>^ V>V>?>@ V > V > V > V> W> W> W> W>f W> W>^ W>W>?>@ W > W >j W > W> X> X> X> X>f X> X>^ X>X>?>@ X > X >j X > X> Y> Y> Y> Y>f Y> Y>^ Y>Y>?>@ Y > Y >j Y > Y> Z> Z> Z> Z>f Z> Z>^ Z>Z>?>@ Z > Z > Z > Z> [> [> [> [>f [> [>^ [>[>?>@ [ > [ > [ > [> \> \> \> \>f \> \>^ \>\>?>@ \ > \ > \ > \> ]> ]> ]> ]>f ]> ]>^ ]>]>?>@ ] > ] >j ] > ]> ^> ^> ^> ^>f ^> ^>^ ^>^>?>@ ^ > ^ >j ^ > ^> _> _> _> _>f _> _>^ _>_>?>@ _ > _ >j _ > _>Dl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>f `> `>^ `>`>?>@ ` > ` > ` > `> a> a> a> a>f a> a>^ a>a>?>@ a > a > a > a> b> b> b> b>f b> b>^ b>b>?>@ b > b > b > b> c> c> c> c>f c> c>^ c>c>@> @ c > c >t c > c > c> d> d> d> d>f d> d>^ d>d>@> @ d > d >t d > d > d> e> e> e> e>f e> e>^ e>e>@> @ e > e >j e > e> f> f> f> f>f f> f>^ f> f>@>0@ f > f >j f > f> g> g> g> g>f g> g>^ g>g>@>0@ g > g >j g > g> h> h> h> h>f h> h>^ h>h>?>@ h > h >t h >u h > h> i> i> i> i>f i> i>^ i>i>?>@ i > i >| i >} i > i>e j> j> j> j>f j> j>^ j>j>?>@ j > j >j j > j> k> k> k> k>f k> k>^ k>k>?>@ k > k >t k >u k > k> l> l> l> l>f l> l>^ l>l>?>@ l > l >t l >u l > l> m> m> m> m>f m> m>a m>m>?>@ m > m >a m > m> n> n> n> n>f n> n>a n>n>?>@ n > n > n > n> o> o> o> o>f o> o>^ o>!o>?>X@ o >" o >t o >u o ># o> p> p> p> p>f p>$ p>^ p>%p>?>X@ p >" p >t p >u p ># p> q> q> q> q>f q>& q>^ q>'q>@> @ q >_ q >t q >u q >( q>) r> r> r> r>f r>* r>^ r>+r>?>@ r > r >j r > r> s> s> s> s>f s>, s>^ s>-s>?>@ s > s >j s > s> t> t> t> t>f t>. t>^ t>/t>?>@ t > t >t t >u t > t> u> u>0 u>0 u>f u>1 u>^ u>2u>?>@ u > u >t u >u u >3 u> v> v>0 v>0 v>f v>4 v>5 v>6v>@>R@ v >7 v >t v >u v >8 v> w> w>0 w>0 w>f w>9 w>^ w>:w>?>Q@ w >; w >t w > w >< w> x> x>0 x>0 x>f x>9 x>^ x>=x>?>Q@ x >> x >t x >u x >? x>@ y> y>0 y>0 y>f y>9 y>^ y>Ay>?>Q@ y >B y >t y >u y >C y>D z> z>0 z>0 z>f z>E z>^ z>Fz>?>@ z >G z >t z > z >H z>I {> {>0 {>0 {>f {>E {>^ {>F{>?>@ { >J { >t { > { >K {>I |> |>0 |>0 |>f |>E |>^ |>L|>?>@ | >M | >t | > | >N |>O }> }>0 }>0 }>f }>P }>^ }>Q}>&@>d@ } >G } >t } > } >H }>I ~> ~>0 ~>0 ~>f ~>P ~>^ ~>Q~>&@>d@ ~ >J ~ >t ~ > ~ >K ~>I > >0 >0 >f >P >^ >R>&@>d@ >M >t > >N >ODl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >0 >0 >f >S >^ >T>?>@ >L >t >u >U >V > >0 >0 >f >S >^ >T>?>@ >W >j >X >V > >0 >0 >f >Y >^ >Z>?>@ >[ >j >\ > > >0 >0 >f >] >^ >_>?>@ >` >j >a > > >0 >0 >f >] >^ >_>?>@ >b >n >c > > >0 >0 >f >d >^ >e>?>@ > >t >u >f >g > >0 >0 >f >d >^ >e>?>@ >h >j >i >g > >0 >0 >f >j >^ >k>@>@ > >t >u >f >g > >0 >0 >f >j >^ >k>@>@ >h >j >i >g > >0 >0 >f >l >^ >m>?>@ >M >j >n >o > >0 >0 >f >l >^ >m>?>@ >p >j >q >o > >0 >0 >f >r >^ >s>?>@ >t >t >u >u >v > >0 >0 >f >r >^ >s>?>@ >w > >x >v > >0 >0 >f >y >^ >z>?>@ >t >t >u >u >v > >0 >0 >f >y >^ >z>?>@ >w > >x >v > >0 >0 >f >{ >a >|>?>@ >} >j >~ > > >0 >0 >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > >0 >0 >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > >0 >0 >f > >^ >>?>@ >` >j >a > > >0 >0 >f > >^ >>?>@ >b >n >c > > >0 >0 >f > >^ >>?>@ >L >t >u >U >V > >0 >0 >f > >^ >>?>@ >W >j >X >V > >0 >0 >f > >^ >>?>@ >[ >j >\ > > >0 >0 >f > >^ >>?>@ > >t >u >3 > > >0 >0 >f > >^ >>@>,@ > >j > > > >0 >0 >f > >^ >>?>,@ > >j > > > >0 >0 >f > >^ >>?>,@ > >j > > > >0 >0 >f > >^ >>?>,@ > >j > > > >0 >0 >f > >^ >>?>,@ > >j > > > >0 >0 >f > >^ >>?>,@ > >j > > > >0 >0 >f > >^ >>?>,@ > >j > > > >0 >0 >f > >^ >>?>,@ > >j > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >0 >0 >f > >^ >>?>,@ > >j > > > >0 >0 >f > >^ >>?>,@ > >j > > > >0 >0 >f > >^ >>?>,@ > >j > > > >0 >0 >f > >^ >>?>,@ > >j > > > >0 >0 >f > >^ >>?>,@ > >j > > > >0 >0 >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > >0 >0 >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > >0 >0 >f > >^ >>@>R@ >7 >t >u >8 > > >0 >0 >f > >^ >>?>2@ >7 >t >u >8 > > >0 >0 >f > >^ >>?>B@ >7 >t >u >8 > > >0 >0 >f > >^ >>?>B@ >7 >t >u >8 > > >0 >0 >f > >^ >>?>Q@ >; >t > >< > > >0 >0 >f > >^ >>?>Q@ >> >t >u >? >@ > >0 >0 >f > >^ >>?>Q@ >B >t >u >C >D > >7 > >f > >>?>@ > >t > > > > >7 > >f > >>?>@ > >t > > > > >7 > >f > >^ >>@>@@ > >t > > > > >7 > >f > >^ >>@>@@ >V >t >u > > > >7 > >f > >^ >>@>@@ >$ >t > > > > >7 > >f > >^ >>@>@@ >= >t > > > > >7 > >f > >^ >>@>@@ > >t > > > > >7 > >f > >^ >>@>4@ > >t > > > > >7 > >f > >^ >>@>4@ > >t >u > > > >7 > >f > >^ >>@>@@ > >t > > > > >7 > >f > >^ >>@>@@ > >t > > > > >7 > >f > >^ >>@>@@ > > > > > >7 > >f > >^ >>@>4@ > >t > > > > >7 > >f > >^ >>@>4@ > >t > > > > >7 > >f > >^ >>@>4@ > > > > > >7 >8 >f > >>?>F@ >i >t >u > > > >7 >8 >f > >>?>F@ > >t >u > > > >7 >8 >f > >>?>F@ > >t >u > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >7 >8 >f > >>?>F@ > >t >u > > > >7 >8 >f > >>?>F@ >r >j > > > >7 >8 >f > >>?>F@ > >| >! > > > >7 >8 >f > >>?>F@ > >t >u > > > >7 >8 >f > >>?>F@ > >t >u > > > >7 >8 >f > >>?>F@ > >t > > > > > > >f > >^ >>?>@ > > > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>@ > >t >u > > > >d >d >f > > >>?>@ > >j > > > >d >d >f > > >>?>@ > >t >u > > > >d >d >f > > >>?>@ >  >t >u > > > > > >f > > >>?>@ > >j > > > > > >f > > >>@>@ > >t >u > > > > > >f > > >>@>@ > >t >u > > > > > >f > > >>@>@ > >t >u > > > > > >f > > >>@>@ > >t >u > > > > > >f > > >>?>2@ > > > > > > > >f > > >!>?>@ >" >t >u ># >$ > > > >f >% > >&>?>@ >" >t >u ># >$ > > > >f >' >( >)>&@>`m@ >* >t >u >+ > > > > >f >' >( >,>&@>`m@ >Y >t >u >- >. > > > >f >' >( >,>&@>`m@ >/ >t > >0 >. > > > >f >' >( >,>&@>`m@ >U >t > >1 >. > > > >f >' >( >,>&@>`m@ > >j >2 >. > > > >f >' >( >,>&@>`m@ >( >t >u >3 >. > > > >f >' >( >,>&@>`m@ > >t > >4 >. > > > >f >5 >6 >7>?>`m@ >* >t >u >+ > > > > >f >5 >6 >8>?>`m@ >Y >t >u >- >. > > > >f >5 >6 >8>?>`m@ >/ >t > >0 >. > > > >f >5 >6 >8>?>`m@ >U >t > >1 >. > > > >f >5 >6 >8>?>`m@ > >j >2 >.Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f >5 >6 >8>?>`m@ >( >t >u >3 >. > > > >f >5 >6 >8>?>`m@ > >t > >4 >. > > > >f >9 >: >;>@>@~@ > >t >u > > > > > >f >9 >: ><>@>@~@ > >t >u > > > > > >f >= >: >>>@>@~@ > >t >u > > > > > >f >= >: >?>@>@~@ > >t >u > > > > > >f >@ >A >B>@>@@ > >t >u > > > > > >f >@ >A >C>@>@@ > >t >u > > > > > >f >D >E >F>@>@~@ > >t >u > > > > > >f >D >E >G>@>@~@ > >t >u > > > > > >f >H >I >J>?>@~@ > >t >u > > > > > >f >H >I >K>?>@~@ > >t >u > > > > > >f >L >M >N>@>@n@ > >t >u > > > > > >f >L >M >O>@>@n@ > >t >u > > > > > >f > >P >Q>?>0@ >R >t >u >S >` > > > >f >T >P >U>?>0@ >R >t >u >S >` > > > >f >V >W >X>?>(@ >Y >t > >Z >[ > > > >f >V >W >X>?>(@ > >| > >\ >[ > > > >f >V >W >X>?>(@ > >t > >] >[ > > > >f >V >W >X>?>(@ >^ >t > >_ >[ > > > >f >V >W >X>?>(@ >` >| > >a >[ > > > >f >V >W >X>?>(@ >b >j >c >[ > > > >f >d > >e>?>@ > >j > > > > > >f >f >g >h>?>@ >i >t >u >j >k > > > >f >l >m >n>?>(@ > >t >u >o >p > > >/ >f >q >r >s>?>@ >t >t >u >u >J > > >/ >f >v >w >x>?>@ > >t > >y > > > >/ >f >v >w >x>?>@ > >| > >z > > > >/ >f >v >w >{>?>@ >? >t >u >| >} > > > >f >~ > >>?>@ > >j > > > > > >f > > >>?>@ > > > > > > > > >f > > >>?>@ > >a > >Dl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > > >>?>@ > > > > > > > > >f > > >>?>@ > >a > > > > > >f > > >>?>@ > >| >} > > > > > >f > > >>?>@ > >t >u > > > > > >f > > >>?>@ > >t > > > > > > >f > > >>@>@@ > > > > > > > > >f > > >>@>@@ >J >t > > > > > > >f > > >>@>@@ >i >t > > > > > > >f > >a >>@>@@ > > > > > > > > >f > >a > >@>@@ >J >t > > > > > > >f > >a > >@>@@ >i >t > > > > > > >f > >a > >@>@@ > > > > > > > > >f > >a > >@>@@ >J >t > > > > > > >f > >a > >@>@@ >i >t > > > > > > >f > > >>?>@ > >t > > > > > > >f > > >>@>$@ >D >t >u > > > > > >f > > >>@>$@ > >t > > > > > > >f > > >>@>$@ > >t > > > > > > >f > > >>@>$@ > >t > > > > > > >f > > >>@>$@ > >t > > > > > > >f > > >>@>$@ > >t > > > > > > >f > > >>@>$@ > >t > > > > > > >f > > >>@>$@ > >t > > > > > >$ >f > > >>?>7@ > >t >u > > > > >$ >f > > >>?>7@ > >t >u > > > > >$ >f > > >>?>8@ > >t >u > > > > >$ >f > > >>?>8@ > >t >u > > > > >$ >f > > >>?>7@ > >t >u > > > > >$ >f > > >>?>9@ > >t >u > > > > >$ >f > > >>?>9@ > >t >u > > > > >$ >f > > >>?>M@ > >| > > > > > >$ >f > > >>?>M@ > >| > > >D2l ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > > >$ >f > > > >?>M@ > >| > > > !> !> !> !>f !> !> !>!>?>Z@ ! > ! >t ! >u ! > !> "> "> "> ">f "> "> ">">?>Z@ " > " >t " >u " > "> #> #> #> #>f #> #> #>#>?>R@ # > # >t # >u # > #> $> $> $> $>f $> $> $>$>?>4@ $ > $ >n $ > $> %> %> %> %>f %> %> %>%>?>@ % > % >n % > %> &> &> &> &>f &> &> &>&>?>4@ & > & >n & > &> '> '> '> '>f '> '> '>'>?>@ ' > ' >n ' > '> (> (> (> (>f (> (> (>(>?>@ ( > ( >n ( > (> )> )> )> )>f )> )> )>)>?>@ ) > ) >n ) > )> *> *> *> *>f *> *> *>*>?>@ * >^ * >n * > *>G +> +> +> +>f +> +> +>+>?>@ + > + > + > +>G ,> ,> ,> ,>f ,> ,> ,>,>?>@ , > , >| , > , > ,>G -> -> -> ->f -> -> -> ->?>@ - >^ - >n - > ->G .> .> .> .>f .> .> .> .>?>@ . > . > . > .>G /> /> /> />f /> /> /> />?>@ / > / >| / > / > />G 0> 0> 0> 0>f 0> 0> 0> 0>?>Z@ 0 > 0 >t 0 >u 0 > 0> 1> 1> 1> 1>f 1> 1> 1> 1>?>Z@ 1 > 1 >t 1 >u 1 > 1> 2> 2> 2> 2>f 2> 2> 2> 2>?>@ 2 > 2 >j 2 > 2> 3> 3> 3> 3>f 3> 3> 3> 3>?>@ 3 > 3 >j 3 > 3> 4> 4> 4> 4>f 4> 4> 4> 4>?>@ 4 > 4 > 4 > 4 > 4> 5> 5> 5> 5>f 5> 5> 5> 5>?>4@ 5 > 5 >n 5 > 5> 6> 6> 6> 6>f 6> 6> 6> 6>?>J@ 6 > 6 >t 6 >u 6 > 6> 7> 7> 7> 7>f 7> 7> 7> 7>?>J@ 7 > 7 >t 7 >u 7 > 7> 8> 8> 8> 8>f 8> 8> 8> 8>?>B@ 8 > 8 >t 8 >u 8 > 8> 9> 9> 9> 9>f 9> 9> 9> 9>?>0@ 9 > 9 >t 9 >u 9 > 9>l :> :> :> :>f :> :> :> :>?>$@ : > : >t : >u : > :> ;> ;> ;> ;>f ;> ;> ;> ;>?>$@ ; > ; >j ; >! ;> <> <> <> <>f <>" <># <>$ <>?>F@ < >z < >j < >% <> => => => =>f =>" =># =>$ =>?>F@ = > = >j = >& => >> >> >> >>f >>" >># >>$ >>?>F@ > >' > >j > >( >> ?> ?> ?> ?>f ?>" ?># ?>$ ?>?>F@ ? >) ? >t ? > ? >* ?>DRl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @> @>f @>+ @>, @>- @>?>2@ @ >. @ >t @ >u @ >/ @>0 A> A> A> A>f A>1 A>, A>2 A>?>2@ A >. A >t A >u A >/ A>0 B> B> B> B>f B>3 B>4 B>5 B>?>@ B >6 B > B >7 B>8 B> B>T B>9 B>8 C> C> C> C>f C>3 C>4 C>5 C>?>@ C > C >a C >: C>8 D> D> D> D>f D>; D>< D>= D>@>@ D >\ D > D >] D>^ E> E> E> E>f E>; E>< E>= E>@>@ E >_ E > E >` E >a E>^ F> F> F> F>f F>; F>< F>= F>@>@ F >b F > F >` F >c F>^ G> G> G>> G>f G>? G>@ G>A G>?>@ G >^ G >| G >} G >B G>1 H> H> H>> H>f H>? H>@ H>A H>?>@ H >C H >n H >D H>1 I> I> I>> I>f I>? I>@ I>A I>?>@ I >E I >n I >F I>1 J> J> J>> J>f J>? J>@ J>A J>?>@ J >G J >t J > J >H J>1 K> K> K>> K>f K>? K>@ K>A K>?>@ K > K >j K >I K>1 L> L> L>t L>f L>J L>K L>L L>@>8@ L > L > L >M L> M> M> M>t M>f M>J M>K M>L M>@>8@ M >N M >j M >O M> N> N> N>t N>f N>P N>Q N>R N>0@>t@ N >w N >t N >u N >x N>y O> O> O>t O>f O>P O>Q O>R O>0@>t@ O >z O >t O >u O >{ O>y P> P> P>t P>f P>P P>Q P>S P>0@>t@ P >} P >t P >u P >~ P> Q> Q> Q> Q>f Q>T Q>U Q>V Q>?>]@ Q > Q >t Q >u Q > Q> R> R> R> R>f R>W R>X R>Y R>?>=@ R > R >t R >u R > R> S> S> S> S>f S>Z S>U S>[ S>?>]@ S > S >t S >u S > S> T> T> T> T>f T>\ T>] T>^ T>?>@ T >_ T >n T >` T>a U> U> U> U>f U>b U>c U>d U>?>@ U >e U >j U >f U>g V> V> V> V>f V>b V>c V>d V>?>@ V >h V >t V > V >i V>g W> W> W> W>f W>j W>k W>l W>?>@ W >m W >t W >u W >n W>o X> X> X> X>f X>p X>q X>r X>?>P@ X >0 X >t X > X > X> Y> Y> Y> Y>f Y>p Y>q Y>r Y>?>P@ Y > Y >t Y >u Y > Y> Z> Z> Z> Z>f Z>p Z>q Z>r Z>?>P@ Z > Z >j Z > Z> [> [> [> [>f [>p [>q [>r [>?>P@ [ > [ >t [ > [ > [> \> \> \> \>f \>p \>q \>s \>?>P@ \ > \ >t \ >u \ > \> ]> ]> ]> ]>f ]>p ]>q ]>t ]>?>P@ ] > ] >t ] >u ] > ]> ^> ^> ^> ^>f ^>p ^>q ^>u ^>?>P@ ^ > ^ >t ^ >u ^ > ^> _> _> _> _>f _>p _>q _>u _>?>P@ _ > _ >t _ >u _ > _>Dl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>f `>p `>q `>v `>?>P@ ` > ` > ` > `> a> a> a> a>f a>p a>q a>v a>?>P@ a >( a > a > a> b> b> b> b>f b>p b>q b>v b>?>P@ b > b > b > b> c> c> c> c>f c>w c>k c>x c>?>@ c >m c >t c >u c >n c>o d> d> d> d>f d>y d>z d>{ d>?>=@ d > d >t d >u d > d> e> e> e> e>f e>| e>} e>~ e>?>P@ e >0 e >t e > e > e> f> f> f> f>f f>| f>} f>~ f>?>P@ f > f >t f >u f > f> g> g> g> g>f g>| g>} g>~ g>?>P@ g > g >j g > g> h> h> h> h>f h>| h>} h>~ h>?>P@ h > h >t h > h > h> i> i> i> i>f i>| i>} i> i>?>P@ i > i >t i >u i > i> j> j> j> j>f j>| j>} j> j>?>P@ j > j >t j >u j > j> k> k> k> k>f k>| k>} k> k>?>P@ k > k >t k >u k > k> l> l> l> l>f l>| l>} l> l>?>P@ l > l >t l >u l > l> m> m> m> m>f m>| m>} m> m>?>P@ m > m > m > m> n> n> n> n>f n>| n>} n> n>?>P@ n >( n > n > n> o> o> o> o>f o>| o>} o> o>?>P@ o > o > o > o> p> p> p> p>f p> p>} p> p>?>P@ p >0 p >t p > p > p> q> q> q> q>f q> q>} q> q>?>P@ q > q >t q >u q > q> r> r> r> r>f r> r>} r> r>?>P@ r > r >j r > r> s> s> s> s>f s> s>} s> s>?>P@ s > s >t s > s > s> t> t> t> t>f t> t>} t> t>?>P@ t > t >t t >u t > t> u> u> u> u>f u> u>} u> u>?>P@ u > u >t u >u u > u> v> v> v> v>f v> v>} v> v>?>P@ v > v >t v >u v > v> w> w> w> w>f w> w>} w> w>?>P@ w > w >t w >u w > w> x> x> x> x>f x> x>} x> x>?>P@ x > x > x > x> y> y> y> y>f y> y>} y> y>?>P@ y >( y > y > y> z> z> z> z>f z> z>} z> z>?>P@ z > z > z > z> {> {> {> {>f {> {> {> {>?>@@ { >0 { >t { > { > {> |> |> |> |>f |> |> |> |>?>@@ | > | >t | >u | > |> }> }> }> }>f }> }> }> }>?>@@ } > } >j } > }> ~> ~> ~> ~>f ~> ~> ~> ~>?>@@ ~ > ~ >t ~ > ~ > ~> > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > > > > > > > >f > > > >?>@@ >( > > > > > > >f > > > >?>@@ > > > > > > > >f > >q > >?>P@ >0 >t > > > > > > >f > >q > >?>P@ > >t >u > > > > > >f > >q > >?>P@ > >j > > > > > >f > >q > >?>P@ > >t > > > > > > >f > >q > >?>P@ > >t >u > > > > > >f > >q > >?>P@ > >t >u > > > > > >f > >q > >?>P@ > >t >u > > > > > >f > >q > >?>P@ > >t >u > > > > > >f > >q > >?>P@ > > > > > > > >f > >q > >?>P@ >( > > > > > > >f > >q > >?>P@ > > > > > > > >f > > > >?>@@ >0 >t > > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >j > > > > > >f > > > >?>@@ > >t > > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > > > > > > > >f > > > >?>@@ >( > > > > > > >f > > > >?>@@ > > > > > > > >f > > > >?>@@ >0 >t > > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >j > > > > > >f > > > >?>@@ > >t > > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > > > > > > > >f > > > >?>@@ >( > > > > > > >f > > > >?>@@ > > > > > > > >f > > > >?>@@ >0 >t > > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >j > > > > > >f > > > >?>@@ > >t > > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > > > > > > > >f > > > >?>@@ >( > > > > > > >f > > > >?>@@ > > > > > > > >f > > > >?>@@ >0 >t > > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >j > > > > > >f > > > >?>@@ > >t > > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@@ > > > > > > > >f > > > >?>@@ >( > > > > > > >f > > > >?>@@ > > > > > > > >f > > > >?>@ >D >j > > > > > >f > > > >?>@ > >| > > > > > > >f > > > >?>@ > >t > > > Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >?> @ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@ >y >t >u > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >?> @ >y >t >u > > > > > >f > > > >?> @ > >j > > > > > >f > > > > @>H@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > >t >u > > > > > >f > > > >T@>@ > > > > > >T > > > > > >f > > > >T@>@ > >a > > > > > >f > > > >T@>@ > >n > > > > > >f > > > >T@>@ >w >j > > > > > >f > > > >T@>@ > >j > > > > > >f > > > >T@>@ > > > > > >T > > > > > >f > > > >T@>@ > >a > > > > > >f > > > >T@>@ > >n > > > > > >f > > > >T@>@ >w >j > > > > > >f > > > >T@>@ > >j > > > > > >f > > > >?>:@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >d@>@@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >d@>@@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >t@>@@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >d@>@@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > D(l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > > > >d@>@@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >?>:@ > >j > > > > > >f > > > >?>:@ > >j > > > > > >f > > > >d@>@@ > >j > > > > > >f > > > >d@>@@ > >j > > > > > >f > > > >t@>@@ > >j > > > > > >f > > > >t@>@@ > >j > > > > > >f > > > >@>:@ > >j > > > > > >f > > >! >@>:@ > >j > > > > > >f >" ># >$ >?>_@ > >t >u > > > > > >f >" ># >$ >?>_@ > >j > > > > > >f >% >& >' >?>>@ >, >t > >- >. > > > >f >% >& >' >?>>@ >/ >t > >0 >. > > > >f >% >& >' >?>>@ >1 > >2 >. > > > >f >% >& >' >?>>@ >= >t > >3 >. > > > >f >% >& >' >?>>@ >4 >t >u >5 >. > > > >f >% >& >' >?>>@ >6 >| > >7 >. > > > >f >% >& >' >?>>@ >8 >t >u >9 >. > > > >f >% >( >) >?>O@ > >t >u > > > > > >f >% >( >) >?>O@ > >j > > > > > >f >% >( >* >?>@ >+ >t >u >, >- > > > >f >. >/ >0 >?>@ > >t >u > > > > > >f >1 > >2 >?> @ > >t >u > > > > > >f >3 >4 >5 >?>O@ > >t >u > > > > > >f >3 >4 >5 >?>O@ > >j > > > > > >f >6 >7 >8 >?>O@ > >t >u > > > > > >f >6 >7 >8 >?>O@ > >j > > > > > >f >6 >7 >9 >?> @ > >t >u > > > > > >f >: >; >< >?>O@ > >t >u > > > > > >f >: >; >< >?>O@ > >j > > > > > >f >: >; >= >?> @ > >t >u > > D`l,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f >> >? >@ >@>_@ > >t >u > > > > > >f >> >? >@ >@>_@ > >j > > > > > >f >A >B >C >?>O@ > >t >u > > > > > >f >A >B >C >?>O@ > >j > > > > > >f >D >E >F >?>O@ > >t >u > > > > > >f >D >E >F >?>O@ > >j > > > > > >f >G >H >I >?>O@ > >t >u > > > > > >f >G >H >I >?>O@ > >j > > > > > >f >J >K >L >?>"@ > >t >u > > > > > >f >J >K >M >?>"@ > >j > > > > > >f >N >O >P >?>U@ >  >t >u > > > > > >f >Q >R >S >@>u@ >  >t >u > > > > > >f >T >U >V >t@>@@ > >j > > > > > >f >W >U >V >t@>@@ > >j > > > > >G >f >X >Y >Z >?>@ >% >t > >[ >4 > > >G >f >\ >] >^ >@> @ > >t > >_ >` > > >G >f >\ >] >^ >@> @ >a >j >b >` > >Y >} >f >c >d >e >?>@ >f >t > >g >h > >Y >} >f >i >j >k >?>(@ > > > > > >Y >} >f >i >j >k >?>(@ > > > > > >Y >} >f >i >j >k >?>(@ > > > > > >Y >} >f >i >j >k >?>(@ > > > > > >Y >} >f >i >j >k >?>(@ > > > > > >Y >} >f >i >j >k >?>(@ > >t >u > > > >Y >} >f >i >j >k >?>(@ > >t >u > > > >Y >} >f >l >j >m >?>(@ > > > > > >Y >} >f >l >j >m >?>(@ > > > > > >Y >} >f >l >j >m >?>(@ > > > > > >Y >} >f >l >j >m >?>(@ > > > > > >Y >} >f >l >j >m >?>(@ > > > > > >Y >} >f >l >j >m >?>(@ > >t >u > > > >Y >} >f >l >j >m >?>(@ > >t >u > >DDl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > >Y >} >f >n >o >p >?>@ > >t > > > !> !>Y !>} !>f !>q !>o !>r !>?>@ ! > ! >t ! > ! > !> "> ">Y ">} ">f ">s ">t ">u ">?>(@ " > " >t " > " > "> #> #>Y #>} #>f #>s #>t #>u #>?>(@ # > # >t # >u # > #> $> $>Y $>} $>f $>s $>t $>u $>?>(@ $ > $ >t $ > $ > $> %> %>Y %>} %>f %>v %>d %>w %>?>@ % >f % >t % > % >g %>h &> &>Y &> &>f &>x &>y &>z &>?>@ & >{ & >| & > & >| &>} '> '>Y '> '>f '>x '>y '>z '>?>@ ' >~ ' >n ' > '>} (> (>Y (> (>f (>x (>y (>z (>?>@ ( > ( >t ( > ( > (>} )> )>Y )> )>f )> )>y )> )>?>@ ) >{ ) >| ) > ) >| )>} *> *>Y *> *>f *> *>y *> *>?>@ * >~ * >n * > *>} +> +>Y +> +>f +> +>y +> +>?>@ + > + >t + > + > +>} ,> ,>Y ,> ,>f ,> ,> ,> ,>@>@@ , > , >j , > ,> -> ->Y -> ->f -> -> -> ->@>@@ - > - >n - > -> .> .>Y .> .>f .> .> .> .>?>0@ . > . >j . > .> /> />Y /> />f /> /> /> />?>0@ / > / >a / > /> 0> 0>Y 0> 0>f 0> 0> 0> 0>?>0@ 0 > 0 >j 0 > 0> 1> 1>Y 1> 1>f 1> 1>a 1> 1>?>0@ 1 > 1 >j 1 > 1> 2> 2>Y 2> 2>f 2> 2>a 2> 2>?>0@ 2 > 2 >a 2 > 2> 3> 3>Y 3> 3>f 3> 3>a 3> 3>?>0@ 3 > 3 >j 3 > 3> 4> 4>Y 4>Z 4>f 4> 4> 4> 4>?>@ 4 > 4 >t 4 > 4 > 4> 5> 5>Y 5>% 5>f 5> 5> 5> 5>?>S@ 5 >B 5 >t 5 >u 5 >C 5>D 6> 6>Y 6>% 6>f 6> 6> 6> 6>?>S@ 6 >E 6 >t 6 > 6 >F 6>D 7> 7>Y 7>% 7>f 7> 7> 7> 7>?>N@ 7 >K 7 >n 7 >L 7>M 8> 8>Y 8>% 8>f 8> 8> 8> 8>?>N@ 8 >N 8 >j 8 >O 8>M 9> 9>Y 9>% 9>f 9> 9> 9> 9>?>S@ 9 >B 9 >t 9 >u 9 >C 9>D :> :>Y :>% :>f :> :> :> :>?>S@ : >E : >t : > : >F :>D ;> ;>Y ;>% ;>f ;> ;> ;> ;>?>S@ ; >B ; >t ; >u ; >C ;>D <> <>Y <>% <>f <> <> <> <>?>S@ < >E < >t < > < >F <>D => =>Y =>% =>f => => => =>?>R@ = >3 = >| = >} = >4 => >> >>Y >>% >>f >> >> >> >>?>R@ > >5 > >| > >} > >6 >> ?> ?>Y ?>% ?>f ?> ?> ?> ?>?>R@ ? >7 ? >| ? >} ? >8 ?>Dl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @>Y @>% @>f @> @> @> @>?>R@ @ >9 @ >j @ >: @> A> A>Y A>% A>f A> A> A> A>?>R@ A >; A >j A >< A> B> B>Y B>% B>f B> B> B> B>?>R@ B >= B >j B >> B> C> C>Y C>% C>f C> C> C> C>?>R@ C >6 C >| C >} C >? C> D> D>Y D>% D>f D> D> D> D>?>R@ D >3 D >| D >} D >4 D> E> E>Y E>% E>f E> E> E> E>?>R@ E >5 E >| E >} E >6 E> F> F>Y F>% F>f F> F> F> F>?>R@ F >7 F >| F >} F >8 F> G> G>Y G>% G>f G> G> G> G>?>R@ G >9 G >j G >: G> H> H>Y H>% H>f H> H> H> H>?>R@ H >; H >j H >< H> I> I>Y I>% I>f I> I> I> I>?>R@ I >= I >j I >> I> J> J>Y J>% J>f J> J> J> J>?>R@ J >6 J >| J >} J >? J> K> K>Y K>T K>f K> K> K> K>?>@ K > K >n K > K>4 L> L>Y L>T L>f L> L> L> L>?>@ L > L >j L > L>6 M> M>Y M>T M>f M> M> M> M>?>@ M >4 M > M > M>6 N> N>Y N>T N>f N> N> N> N>?>@ N > N >j N > N>6 O> O>Y O>T O>f O> O> O> O>?>@ O >4 O > O > O>6 P> P>Y P>T P>f P> P> P> P>?>@ P > P >n P > P> Q> Q>Y Q>T Q>f Q> Q> Q> Q>@>L@ Q > Q >j Q > Q> R> R>Y R>T R>f R> R> R> R>?> @ R >\ R >j R >] R>^ S> S>Y S>T S>f S> S> S> S>?> @ S >\ S >j S >] S>^ T> T>Y T>T T>f T> T> T> T>?> @ T >\ T >j T >] T>^ U> U>Y U>T U>f U> U> U> U>?>@ U > U >n U > U> V> V>Y V>T V>f V> V> V> V>?>@ V > V > V > V> W> W>Y W>T W>f W> W> W> W>?>@ W > W >t W >u W > W> X> X>Y X>T X>f X> X> X> X>?>@ X > X >j X > X> Y> Y>Y Y>T Y>f Y> Y> Y> Y>?>"@ Y > Y >| Y > Y > Y> Z> Z>Y Z>T Z>f Z> Z> Z> Z>?>"@ Z > Z >t Z >u Z > Z> [> [>Y [>T [>f [> [> [> [>?>(@ [ >Y [ >t [ >u [ > [> \> \>Y \>T \>f \> \> \> \>?>8@ \ >Y \ >t \ >u \ > \> ]> ]>Y ]>T ]>f ]> ]> ]> ]>?>8@ ] >Y ] >t ] >u ] > ]> ^> ^>Y ^>T ^>f ^> ^> ^> ^>?>@ ^ > ^ >j ^ > ^> _> _>Y _>T _>f _> _> _> _>?>@ _ > _ >t _ > _ > _> D(l`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>f `> `> `> `>?>@ ` > ` > ` > ` > `> a> a> a> a>f a> a> a> a>@>0@ a > a >t a >u a > a> b> b> b> b>f b> b> b> b>?>@ b > b >j b > b> c> c> c> c>f c> c> c> c>?>@ c > c >t c >u c > c> d> d> d> d>f d> d> d> d>?>@ d > d > d > d > d> e> e> e> e>f e> e> e> e> @>0@ e > e >t e >u e > e> f> f> f> f>f f> f> f> f>?>@ f >b f >a f > f> g> g> g> g>f g> g> g> g>?>@ g >z g >n g > g> h> h> h> h>f h> h> h> h>?>@ h > h >j h > h> i> i> i> i>f i> i> i> i>?>@ i > i >j i > i> j> j> j> j>f j> j> j> j>?>@ j >D j >j j > j> k> k> k> k>f k> k> k> k>?>@ k > k >t k >u k > k> l> l> l> l>f l> l> l> l>?>@ l > l >t l >u l > l> m> m> m> m>f m> m> m> m>?>@ m > m >t m >u m > m> n> n> n> n>f n> n> n> n>?>@ n > n > n > n > n>. o> o> o> o>f o> o> o> o>?>@ o > o >a o > o>. p> p> p> p>f p> p> p> p>?>@ p > p >t p >u p > p>. q> q> q> q>f q> q> q> q>?>@ q > q >j q > q> r> r> r> r>f r> r> r> r>?>@ r > r >t r >u r > r> s> s> s>: s>f s> s> s> s>?>@ s > s >a s > s> t> t> t>: t>f t> t> t> t>?>@ t > t >j t > t> u> u> u> u>f u> u> u> u>?>Y@ u > u >t u > u > u> v> v> v> v>f v> v> v> v>"@>P@ v > v >t v >u v > v> w> w> w> w>f w>T w>U w> w>?>]@ w > w >t w >u w > w> x> x> x> x>f x> x> x> x>?>@ x >Y x > x > x>! y> y> y> y>f y> y> y> y>?>@ y >" y >n y ># y>! z> z> z> z>f z> z> z> z>?>@ z > z >t z > z >$ z>! {> {> {> {>f {>Z {>U {>% {>?>]@ { > { >t { >u { > {> |> |> |> |>f |>& |>' |>( |>?>@ | > | >t | >u | >) |>* }> }> }> }>f }>& }>' }>( }>?>@ } >+ } >t } >u } >, }>* ~> ~> ~> ~>f ~>& ~>' ~>( ~>?>@ ~ >G ~ >t ~ >u ~ >- ~>* > > > >f >& >' >( >?>@ >. >t >u >/ >* Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f >& >' >( >?>@ > >t >u >0 >* > > > >f >& >' >( >?>@ > >n >1 >* > > > >f >& >' >( >?>@ > >j >2 >* > > > >f >& >' >( >?>@ > >t >u >3 >* > > > >f >& >' >( >?>@ > >j >4 >* > > > >f >& >' >( >?>@ > >n >5 >* > > > >f >& >' >6 >?>@ > >t >u >7 >8 > > > >f >9 >: >; >?>G@ > > > > > > > >f >9 >: >; >?>G@ > >t >u > > > > > >f >9 >: >; >?>G@ > > > > > > > >f >9 >: >; >?>G@ > >t > > > > > > >f >9 >: >; >?>G@ > >t > > > > > > >f >9 >: >; >?>G@ >, >t >u > > > > > >f >9 >: >< >?>@ >= > >> >? > > > >f >9 >: >< >?>@ > >t > >@ >? > > > >f >9 >: >< >?>@ >" >t >u >A >? > > > >f >B >C >D >?>@ >E > > >F >G > > > >f >H >I >J >?>@@ > >t >u >K >L > > > >f >H >I >M >?>@@ >  >t >u >N >O > > > >f >H >I >M >?>@@ >P >n >Q >O > > > >f >H >I >M >?>@@ >( >t >u >R >O > > > >f >H >I >M >?>@@ >S >j >T >O > > > >f >U >V >W >?>0@ >X >j >Y >7 > > > >f >U >V >W >?>0@ >Z >t >u >[ >7 > > > >f >\ >I >] >@>@@ > >t >u >K >L > > > >f >\ >I >^ >@>@@ >  >t >u >N >O > > > >f >\ >I >^ >@>@@ >P >n >Q >O > > > >f >\ >I >^ >@>@@ >( >t >u >R >O > > > >f >\ >I >^ >@>@@ >S >j >T >O > > > >f >_ >` >a >@>@@ >X >j >Y >7 > > > >f >_ >` >a >@>@@ >Z >t >u >[ >7 > > > >f >_ >` >b >?>@@ > >t >u >K >L Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f >_ >` >c >?>@@ >  >t >u >N >O > > > >f >_ >` >c >?>@@ >P >n >Q >O > > > >f >_ >` >c >?>@@ >( >t >u >R >O > > > >f >_ >` >c >?>@@ >S >j >T >O > > > >f >d >e >f >?>@ >g >j >h >i > > > >f >d >e >f >?>@ >j >t >u >k >i > > > >f >l >C >m >?>@ >E > > >F >G > > > >f >n >o >p >?>@ >q > > >r >s > > > >f >t >o >u >?>@ >q > > >r >s > > > >f >v >w >x >@>@ > >t >u > > > > > >f >v >w >y >@>@ >1 >t >u > > > > > >f >y >z >{ >?>=@ > >t >u > > > > >| >f >} >~ > >@>0@ > >n > > > > >| >f > > > >@>0@ > >n > > > > >| >f > > > >@>@@ > >t >u > > > > > >f > > > >@> @ >7 >n > > > > > >f > > > >@> @ > >n > > > > > >f > > > >?> @ > >j > >g > > > >f > > > >@>A@ > >t >u > > > > > >f > > > >@>A@ > >t > > > > > > >f > > > >@>A@ > >t > > > > > > >f > > > >@>A@ > >t > > > > > > >f > > > >@>A@ > >t > > > > > > >f > > > >@>A@ > >j > > > > > >f > > > >@>A@ >, >t > > > > > > >f > > > >@>A@ > >j > > > > > >f > > > >@>A@ > >j > > > > > >f > > > >@>A@ > >n > > > > > >f > > > >@>A@ > >j > > > > > >f > > > >@>A@ > >j > > > > > >f > > > >?>(@ > >j > > > > > >f > > > >?>@ > >j > > D`l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > > > >?>@ > >j > > > > > >f > > > >?>N@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>N@ > >t >u > > > > > >f > > > >@>T@ > >t > > > > > > >f > > > >@>T@ > >j > > > > > >f > > > >@>T@ > >j > > > > > >f > > > >?>J@ >( >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ >= >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > > > > > > > >f > > > >?>J@ >D >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ >" >t >u ># >$ > > > >f > > > >?>J@ >& >t >u >' >( > > > >f > > > >?>J@ > >t >u >* >+ > > > >f > > > >?>J@ > >t >u >, >+ > > > >f > > > >?>J@ >. >t >u >/ >0 > > > >f > > > >?>J@ >( >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ >= >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > > > > > > > >f > > > >?>J@ >D >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ >" >t >u ># >$ > > > >f > > > >?>J@ >& >t >u >' >( > > > >f > > > >?>J@ > >t >u >* >+ > > > >f > > > >?>J@ > >t >u >, >+ > > > >f > > > >?>J@ >. >t >u >/ >0Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > > > >?>J@ >( >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ >= >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > > > > > > > >f > > > >?>J@ >D >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ >" >t >u ># >$ > > > >f > > > >?>J@ >& >t >u >' >( > > > >f > > > >?>J@ > >t >u >* >+ > > > >f > > > >?>J@ > >t >u >, >+ > > > >f > > > >?>J@ >. >t >u >/ >0 > > > >f > > > >?>J@ >( >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ >= >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > > > > > > > >f > > > >?>J@ >D >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>J@ >" >t >u ># >$ > > > >f > > > >?>J@ >& >t >u >' >( > > > >f > > > >?>J@ > >t >u >* >+ > > > >f > > > >?>J@ > >t >u >, >+ > > > >f > > > >?>J@ >. >t >u >/ >0 > > >~ >f > > > >?>.@ > >t >u > > > > >~ >f > > > >?>@ > >j > > > > >~ >f > > > >?>@ > >j > > > > >~ >f > > > >?>@ > >t >u > > > > >~ >f > > > >?>@ >V >t >u > > > > >~ >f > > > >?>>@ > >t >u > > Dl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >~ >f > > > >?>>@ > >t >u > > > > >~ >f > > > >?>>@ > >t >u > > > > >~ >f > > > >?>.@ > >t >u > > > > > >f > > > >?>@ > >t > > > > > > >f > > > >?>@ > >t > > > > > > >f > > > >?>@ > >t > >! > > > > >f > > > >?>@ >" >j ># > > > > >f > > > >?>@ >$ >t > >% > > > > >f > > > >?>@ >& >n >' > > > > >f > > > >?>@ >( >n >) > > > > >f >* > >+ >?>@ > >t > > > > > > >f >* > >+ >?>@ > >t > > > > > > >f >* > >+ >?>@ > >t > >! > > > > >f >* > >+ >?>@ >" >j ># > > > > >f >* > >+ >?>@ >$ >t > >% > > > > >f >* > >+ >?>@ >& >n >' > > > > >f >* > >+ >?>@ >( >n >) > > >, >- >f >. >/ >0 >?>@ > > >1 >V >2 >3 >V > >, >- >f >. >/ >0 >?>@ >M >t > >4 >V > >, >- >f >. >/ >0 >?>@ > >t >u >5 >V > >, >- >f >. >/ >0 >?>@ >" >t >u >6 >V > >, >- >f > >7 >8 >7@>@@ >9 >t > >: > > >, >- >f > >7 >8 >7@>@@ > >t > >; > > >, >- >f >< >= >> >@>@@ >9 >t > >: > > >, >- >f >< >= >> >@>@@ > >t > >; > > >, >- >f >? >@ >A >?>"@ >B >j >C >D > >, >- >f >? >@ >A >?>"@ > >t > >E >D > >, >- >f >? >@ >A >?>"@ >F >a >G >D > >, >- >f >? >@ >A >?>"@ >G >t > >H >D > >, >- >f >? >@ >A >?>"@ > >t > >I >D > >, >- >f >? >@ >A >?>"@ > >t > >J >D > >, >- >f >K >@ >L >?>"@ >B >j >C >D Dl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > >, >- >f >K >@ >L >?>"@ > >t > >E >D !> !>, !>- !>f !>K !>@ !>L !>?>"@ ! >F ! >a ! >G !>D "> ">, ">- ">f ">K ">@ ">L ">?>"@ " >G " >t " > " >H ">D #> #>, #>- #>f #>K #>@ #>L #>?>"@ # > # >t # > # >I #>D $> $>, $>- $>f $>K $>@ $>L $>?>"@ $ > $ >t $ > $ >J $>D %> %>, %>- %>f %>M %>@ %>N %>?>"@ % >B % >j % >C %>D &> &>, &>- &>f &>M &>@ &>N &>?>"@ & > & >t & > & >E &>D '> '>, '>- '>f '>M '>@ '>N '>?>"@ ' >F ' >a ' >G '>D (> (>, (>- (>f (>M (>@ (>N (>?>"@ ( >G ( >t ( > ( >H (>D )> )>, )>- )>f )>M )>@ )>N )>?>"@ ) > ) >t ) > ) >I )>D *> *>, *>- *>f *>M *>@ *>N *>?>"@ * > * >t * > * >J *>D +> +>, +>- +>f +>O +>P +>Q +>?>2@ + >B + >j + >C +>D ,> ,>, ,>- ,>f ,>O ,>P ,>Q ,>?>2@ , > , >t , > , >E ,>D -> ->, ->- ->f ->O ->P ->Q ->?>2@ - >F - >a - >G ->D .> .>, .>- .>f .>O .>P .>Q .>?>2@ . >G . >t . > . >H .>D /> />, />- />f />O />P />Q />?>2@ / > / >t / > / >I />D 0> 0>, 0>- 0>f 0>O 0>P 0>Q 0>?>2@ 0 > 0 >t 0 > 0 >J 0>D 1> 1>, 1>- 1>f 1>R 1>@ 1>S 1>?>;@ 1 >B 1 >j 1 >C 1>D 2> 2>, 2>- 2>f 2>R 2>@ 2>S 2>?>;@ 2 > 2 >t 2 > 2 >E 2>D 3> 3>, 3>- 3>f 3>R 3>@ 3>S 3>?>;@ 3 >F 3 >a 3 >G 3>D 4> 4>, 4>- 4>f 4>R 4>@ 4>S 4>?>;@ 4 >G 4 >t 4 > 4 >H 4>D 5> 5>, 5>- 5>f 5>R 5>@ 5>S 5>?>;@ 5 > 5 >t 5 > 5 >I 5>D 6> 6>, 6>- 6>f 6>R 6>@ 6>S 6>?>;@ 6 > 6 >t 6 > 6 >J 6>D 7> 7>, 7>- 7>f 7>T 7>@ 7>U 7>?>;@ 7 >B 7 >j 7 >C 7>D 8> 8>, 8>- 8>f 8>T 8>@ 8>U 8>?>;@ 8 > 8 >t 8 > 8 >E 8>D 9> 9>, 9>- 9>f 9>T 9>@ 9>U 9>?>;@ 9 >F 9 >a 9 >G 9>D :> :>, :>- :>f :>T :>@ :>U :>?>;@ : >G : >t : > : >H :>D ;> ;>, ;>- ;>f ;>T ;>@ ;>U ;>?>;@ ; > ; >t ; > ; >I ;>D <> <>, <>- <>f <>T <>@ <>U <>?>;@ < > < >t < > < >J <>D => =>, =>- =>f =>V =>@ =>W =>?>;@ = >B = >j = >C =>D >> >>, >>- >>f >>V >>@ >>W >>?>;@ > > > >t > > > >E >>D ?> ?>, ?>- ?>f ?>V ?>@ ?>W ?>?>;@ ? >F ? >a ? >G ?>D Dl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @>, @>- @>f @>V @>@ @>W @>?>;@ @ >G @ >t @ > @ >H @>D A> A>, A>- A>f A>V A>@ A>W A>?>;@ A > A >t A > A >I A>D B> B>, B>- B>f B>V B>@ B>W B>?>;@ B > B >t B > B >J B>D C> C>, C>- C>f C>X C>Y C>Z C>?>"@ C >B C >j C >C C>D D> D>, D>- D>f D>X D>Y D>Z D>?>"@ D > D >t D > D >E D>D E> E>, E>- E>f E>X E>Y E>Z E>?>"@ E >F E >a E >G E>D F> F>, F>- F>f F>X F>Y F>Z F>?>"@ F >G F >t F > F >H F>D G> G>, G>- G>f G>X G>Y G>Z G>?>"@ G > G >t G > G >I G>D H> H>, H>- H>f H>X H>Y H>Z H>?>"@ H > H >t H > H >J H>D I> I>, I>- I>f I>[ I>@ I>\ I>?>"@ I >B I >j I >C I>D J> J>, J>- J>f J>[ J>@ J>\ J>?>"@ J > J >t J > J >E J>D K> K>, K>- K>f K>[ K>@ K>\ K>?>"@ K >F K >a K >G K>D L> L>, L>- L>f L>[ L>@ L>\ L>?>"@ L >G L >t L > L >H L>D M> M>, M>- M>f M>[ M>@ M>\ M>?>"@ M > M >t M > M >I M>D N> N>, N>- N>f N>[ N>@ N>\ N>?>"@ N > N >t N > N >J N>D O> O>, O>- O>f O>] O>@ O>^ O>?>"@ O >B O >j O >C O>D P> P>, P>- P>f P>] P>@ P>^ P>?>"@ P > P >t P > P >E P>D Q> Q>, Q>- Q>f Q>] Q>@ Q>^ Q>?>"@ Q >F Q >a Q >G Q>D R> R>, R>- R>f R>] R>@ R>^ R>?>"@ R >G R >t R > R >H R>D S> S>, S>- S>f S>] S>@ S>^ S>?>"@ S > S >t S > S >I S>D T> T>, T>- T>f T>] T>@ T>^ T>?>"@ T > T >t T > T >J T>D U> U>, U>- U>f U>_ U>` U>a U>?>@ U >b U >j U >c U>d V> V>, V>- V>f V>e V>f V>g V>?>4@ V > V >t V >u V >h V>i W> W>, W>- W>f W>j W>k W>l W>?>4@ W > W >t W >u W >h W>i X> X>, X>- X>f X>m X>n X>o X>?>0@ X >p X >t X >u X >q X>c Y> Y>, Y>- Y>f Y>r Y>n Y>s Y>?>0@ Y >p Y >t Y >u Y >q Y>c Z> Z>, Z>- Z>f Z>t Z>` Z>u Z>?>@ Z >b Z >j Z >c Z>d [> [>, [>- [>f [>v [>/ [>w [>?>@ [ > [ > [ >1 [>V [>2 [>3 [>V \> \>, \>- \>f \>v \>/ \>w \>?>@ \ >M \ >t \ > \ >4 \>V ]> ]>, ]>- ]>f ]>v ]>/ ]>w ]>?>@ ] > ] >t ] >u ] >5 ]>V ^> ^>, ^>- ^>f ^>v ^>/ ^>w ^>?>@ ^ >" ^ >t ^ >u ^ >6 ^>V _> _> _> _>f _>x _>y _>z _>?> @ _ > _ > _ >{ _>| _> _>T _>} _>| Dl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>f `>x `>y `>z `>?> @ ` >~ ` >a ` > `>| a> a> a> a>f a>x a>y a>z a>?> @ a > a >j a > a>| b> b> b> b>f b> b> b> b>?>@ b > b >n b > b> c> c> c> c>f c> c> c> c>?>@ c >Y c > c > c> c>2 c> c> d> d> d> d>f d> d> d> d>?>@ d > d >j d > d> e> e> e> e>f e> e> e> e>?>@ e > e >n e > e> f> f> f> f>f f> f> f> f>@><@ f > f > f > f > f> g> g> g> g>f g> g> g> g>@><@ g > g >a g > g>j h> h> h> h>f h> h> h> h>?>@ h > h >t h >u h > h> i> i> i> i>f i> i> i> i>?> @ i ># i >t i >u i > i> j> j> j> j>f j> j> j> j>?>@ j > j >n j > j> k> k> k> k>f k> k> k> k>?>@ k >Y k > k > k> k>2 k> k> l> l> l> l>f l> l> l> l>?>@ l > l >j l > l> m> m> m> m>f m> m> m> m>?>@ m > m >n m > m> n> n>0 n>0 n>f n> n> n> n>?>@ n > n > n > n> n>0 n>T n> n> o> o>0 o>0 o>f o> o> o> o>?>@ o > o >a o > o> p> p>0 p>0 p>f p> p> p> p>?>@ p > p >a p > p> q> q>0 q>0 q>f q> q> q> q>?>@ q > q >j q > q> r> r>0 r>0 r>f r> r> r> r>?>@ r > r >t r >u r > r> s> s>0 s>0 s>f s> s> s> s>?>@ s > s >j s > s> t> t>0 t>0 t>f t> t> t> t>?>A@ t >; t >t t > t >< t> u> u>0 u>0 u>f u> u> u> u>?>A@ u >> u >t u >u u >? u>@ v> v>0 v>0 v>f v> v> v> v>?>A@ v >B v >t v >u v >C v>D w> w>0 w>0 w>f w> w> w> w>?>@ w > w >t w >u w > w> x> x>0 x>0 x>f x> x> x> x>?>@ x >f x >t x >u x > x> y> y>0 y>0 y>f y> y> y> y>?>@ y > y >t y >u y > y> z> z>0 z>0 z>f z> z> z> z>?>@ z > z >n z > z> {> {>0 {>0 {>f {> {> {> {>?>@ { > { >t { > { > {> |> |>0 |>0 |>f |> |> |> |>?>@ | > | >n | > |> }> }>0 }>0 }>f }> }> }> }>?>@ } > } >t } > } > }> ~> ~>0 ~>0 ~>f ~> ~> ~> ~>?><@ ~ > ~ >t ~ >u ~ > ~> > >0 >0 >f > > > >?><@ > >t >u > > Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >0 >0 >f > > > >?>,@ > >t >u > > > >0 >0 >f > > > >?>,@ > >t >u > > > >0 >0 >f > > > >?><@ > >t >u > > > >0 >0 >f > > > >?><@ > >t >u > > > >0 >0 >f > > > >?><@ > >t >u > > > >0 >0 >f > > > >?><@ > >t >u > > > >0 >0 >f > > > >?>@ > >t >u > > > >0 >0 >f > > > >?>@ > >j > > > >0 >0 >f > > > >?>@j@ >; >t > >< > > >0 >0 >f > > > >?>K@ > >j > > > >0 >0 >f > > > >?>@j@ >> >t >u >? >@ > >0 >0 >f > > > >?>@j@ >B >t >u >C >D > >0 >0 >f > > > >?>@ >f >t >u > > > >0 >0 >f > > > >?>@ > >t >u > > > >0 >0 >f > > > >?>@ > >j > > > >0 >0 >f > > > >?>@ > >| >! > > > >0 >0 >f > > > >?>@ > >| >! > > > >0 >0 >f > > > >?>Q@ >; >t > >< > > >0 >0 >f > > > >?>Q@ >> >t >u >? >@ > >0 >0 >f > > > >?>Q@ >B >t >u >C >D > >0 >0 >f > > > >?>Q@ >; >t > >< > > >0 >0 >f > > > >?>Q@ >> >t >u >? >@ > >0 >0 >f > > > >?>Q@ >B >t >u >C >D > > > >f > > > >.@>l@ > >| > > > > > > >f > > > >.@>l@ > >| > > > > >7 >8 >f > > > >?>@ > >t > > > > >7 >8 >f > > > >@>@ > >t > > > > >7 >8 >f > > > >?>@ > >t > > > > >7 >8 >f > > > >?>@ > >t > > > > > > >f > > >! >?>@ > > >" ># > > > >f > > >! >?>@ >$ > >% ># > > > >f > > >! >?>@ >& > >' ># Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > > >! >?>@ >( >t > >) ># > > > >f > > >! >?>@ >* >t > >+ ># > > > >f >, >- >. >?>6@ > >t >u >/ > > > > >f >, >- >0 >?>@ >1 >j >2 >3 > > > >f >, >- >0 >?>@ >4 >j >5 >3 > > > >f >, >- >6 >?>6@ >Q >j >7 >8 > > > >f >, >- >9 >?>6@ >: >j >; >< > > > >f >= >- >> >?>6@ > >t >u >/ > > > > >f >= >- >? >?>@ >1 >j >2 >3 > > > >f >= >- >? >?>@ >4 >j >5 >3 > > > >f >= >- >@ >?>6@ >Q >j >7 >8 > > > >f >= >- >A >?>6@ >: >j >; >< > >B >C >f >D >E >F >?>"@ > >a >G > > >B >C >f >D >E >F >?>"@ >H >t > >I > > >B >C >f >J >K >L >?> @ >6 >t > >M >N > >B >C >f >O >P >Q >?> @ >6 >t > >M >N > >B >C >f >R >S >T >?> @ >6 >t > >M >N > >B >C >f >U >V >W >?> @ >6 >t > >M >N > > > >[ >X >Y >Z >?>@ >[ > > >\ >] > > > >[ >X >Y >Z >?>@ >^ > > >_ >] > > > >[ >` >a >b >@>J@ >= >t >u > > > > > >[ >` >a >b >@>J@ > >t >u > > > > > >[ >` >a >b >@>J@ >( >t >u > > > > > >[ >` >a >b >@>J@ > >t >u > > > > > >[ >` >a >b >@>J@ > >t >u > > > > > >[ >` >a >c >@>J@ >" >t >u ># >$ > > > >[ >` >a >d >@>J@ >& >t >u >' >( > > > >[ >` >a >e >@>J@ > >t >u >, >+ > > > >[ >` >a >e >@>J@ > >t >u >* >+ > > > >[ >` >a >f >@>J@ > > > > > > > >[ >` >a >g >@>J@ >D >t >u > > > > > >[ >` >a >h >@>J@ > >t >u > > Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >[ >` >a >i >@>J@ >. >t >u >/ >0 > > > >f >j >k >l >?>? >j > >m >n > >T >o >p > >d >e >[ >q >^ >r >?>? > >t > >s >t > >d >e >[ >q >^ >r >?>? >u >| > >v >t > >d >e >[ >q >^ >r >?>? >w >| > >x >t > > > >[ >q >^ >y >?>? >z >n >{ >t > > > >[ >q >^ >| >?>? >} >| > >~ >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? >l >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| >} > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? >` >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t >u > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t D\l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? >J >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? >D >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? >` >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >t > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? >7 >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t D@l,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >[ >q >^ > >?>? >N >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? >S >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? >` >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? >h >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| >} > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| >} > >t > > > >[ >q >^ > >?>? >+ >| >} > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? >  >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t D@l ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > > > >[ >q >^ > >?>? > >| > > >t !> !> !> !>[ !>q !>^ !> !>?>? ! > ! >| ! > ! > !>t "> "> "> ">[ ">q ">^ "> ">?>? " > " >| " > " > ">t #> #> #> #>[ #>q #>^ #> #>?>? # > # >| # > # > #>t $> $> $> $>[ $>q $>^ $> $>?>? $ > $ >| $ > $ > $>t %> %> %> %>[ %>q %>^ %> %>?>? % > % >| % > % > %>t &> &> &> &>[ &>q &>^ &> &>?>? & > & >| & > & > &>t '> '> '> '>[ '>q '>^ '> '>?>? ' > ' >| ' > ' > '>t (> (> (> (>[ (>q (>^ (> (>?>? ( > ( >| ( > ( >! (>t )> )> )> )>[ )>q )>^ )> )>?>? ) > ) >| ) > ) >" )>t *> *> *> *>[ *>q *>^ *> *>?>? * > * >t * > * ># *>t +> +> +> +>[ +>q +>^ +> +>?>? + >$ + >t + > + >% +>t ,> ,> ,> ,>[ ,>q ,>^ ,> ,>?>? , >& , >| , > , >' ,>t -> -> -> ->[ ->q ->^ -> ->?>? - > - >t - > - >( ->t .> .> .> .>[ .>q .>^ .> .>?>? . >) . >t . > . >* .>t /> /> /> />[ />q />^ /> />?>? / >M / >t / > / >+ />t 0> 0> 0> 0>[ 0>q 0>^ 0> 0>?>? 0 >, 0 >t 0 > 0 >- 0>t 1> 1> 1> 1>[ 1>q 1>^ 1> 1>?>? 1 > 1 >t 1 > 1 >. 1>t 2> 2> 2> 2>[ 2>q 2>^ 2> 2>?>? 2 > 2 >t 2 > 2 >/ 2>t 3> 3> 3> 3>[ 3>q 3>^ 3> 3>?>? 3 > 3 >t 3 > 3 >0 3>t 4> 4> 4> 4>[ 4>q 4>^ 4> 4>?>? 4 > 4 >t 4 > 4 >1 4>t 5> 5> 5> 5>[ 5>q 5>^ 5> 5>?>? 5 >2 5 >t 5 > 5 >3 5>t 6> 6> 6> 6>[ 6>q 6>^ 6> 6>?>? 6 >4 6 >t 6 > 6 >5 6>t 7> 7> 7> 7>[ 7>q 7>^ 7> 7>?>? 7 >6 7 >t 7 > 7 >7 7>t 8> 8> 8> 8>[ 8>q 8>^ 8> 8>?>? 8 >8 8 >t 8 > 8 >9 8>t 9> 9> 9> 9>[ 9>q 9>^ 9> 9>?>? 9 >: 9 >| 9 > 9 >; 9>t :> :> :> :>[ :>q :>^ :> :>?>? : >< : >t : > : >= :>t ;> ;> ;> ;>[ ;>q ;>^ ;>>;>?>? ; > ; >| ; >} ; >? ;>t <> <> <> <>[ <>q <>^ <>><>?>? < > < >t < > < >@ <>t => => => =>[ =>q =>^ =>>=>?>? = >A = >| = > = >B =>t >> >> >> >>[ >>q >>^ >>>>>?>? > > > >t > > > >C >>t ?> ?> ?> ?>[ ?>q ?>^ ?>>?>?>? ? >D ? >t ? > ? >E ?>t D@l@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @>G @>[ @>q @>^ @>F@>?>? @ >G @ >n @ >H @>t A> A> A>G A>[ A>q A>^ A>FA>?>? A >I A >t A > A >J A>t B> B> B>G B>[ B>q B>^ B>FB>?>? B >K B >| B >} B >L B>t C> C> C>G C>[ C>q C>^ C>FC>?>? C >M C >n C >N C>t D> D> D>G D>[ D>q D>^ D>FD>?>? D > D >j D >O D>t E> E> E>G E>[ E>q E>^ E>FE>?>? E >P E >t E >u E >Q E>t F> F> F>G F>[ F>q F>^ F>FF>?>? F >" F > F >R F>t G> G> G>G G>[ G>q G>^ G>FG>?>? G >S G >j G >T G>t H> H> H>G H>[ H>q H>^ H>FH>?>? H >U H >t H > H >V H>t I> I> I>G I>[ I>q I>^ I>FI>?>? I >W I >| I >} I >X I>t J> J> J>G J>[ J>q J>^ J>FJ>?>? J >Y J >n J >Z J>t K> K> K>G K>[ K>q K>^ K>FK>?>? K > K >t K > K >[ K>t L> L> L>G L>[ L>q L>^ L>FL>?>? L >\ L >t L > L >] L>t M> M> M>G M>[ M>q M>^ M>FM>?>? M >^ M >t M > M >_ M>t N> N> N>G N>[ N>q N>^ N>FN>?>? N >` N >t N > N >a N>t O> O> O>G O>[ O>q O>^ O>FO>?>? O >b O >| O > O >c O>t P> P> P>G P>[ P>q P>^ P>FP>?>? P >d P >| P > P >e P>t Q> Q> Q>G Q>[ Q>q Q>^ Q>FQ>?>? Q >f Q >| Q > Q >g Q>t R> R> R>G R>[ R>q R>^ R>FR>?>? R > R >t R > R >h R>t S> S> S>G S>[ S>q S>^ S>FS>?>? S >i S >t S > S >j S>t T> T>Y T>Z T>[ T>q T>^ T>kT>?>? T > T >t T > T >l T>t U> U>Y U>Z U>[ U>q U>^ U>kU>?>? U > U >t U > U >m U>t V> V>Y V>Z V>[ V>q V>^ V>kV>?>? V >n V >| V >} V >o V>t W> W>Y W>Z W>[ W>q W>^ W>kW>?>? W >p W >| W >} W >q W>t X> X>Y X>Z X>[ X>q X>^ X>kX>?>? X >r X >t X > X >s X>t Y> Y>Y Y>Z Y>[ Y>q Y>^ Y>kY>?>? Y >t Y >t Y > Y >u Y>t Z> Z>Y Z>Z Z>[ Z>q Z>^ Z>kZ>?>? Z >v Z >t Z > Z >w Z>t [> [>Y [>Z [>[ [>q [>^ [>k[>?>? [ >x [ >t [ > [ >y [>t \> \>Y \>Z \>[ \>q \>^ \>k\>?>? \ >z \ >| \ > \ >{ \>t ]> ]>Y ]>Z ]>[ ]>q ]>^ ]>k]>?>? ] >| ] >| ] > ] >} ]>t ^> ^>Y ^>Z ^>[ ^>q ^>^ ^>k^>?>? ^ >~ ^ >| ^ > ^ > ^>t _> _>Y _>Z _>[ _>q _>^ _>k_>?>? _ > _ >| _ > _ > _>t Dl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `>Y `>Z `>[ `>q `>^ `>k`>?>? ` > ` >| ` > ` > `>t a> a>Y a>Z a>[ a>q a>^ a>ka>?>? a > a >| a > a > a>t b> b>Y b>Z b>[ b>q b>^ b>kb>?>? b >: b >| b > b > b>t c> c>Y c>Z c>[ c>q c>^ c>kc>?>? c > c >| c > c > c>t d> d>Y d>Z d>[ d>q d>^ d>kd>?>? d > d >| d > d > d>t e> e>Y e>Z e>[ e>q e>^ e>ke>?>? e > e >| e > e > e>t f> f>Y f>Z f>[ f>q f>^ f>kf>?>? f > f >| f > f > f>t g> g>Y g>Z g>[ g>q g>^ g>kg>?>? g > g >| g > g > g>t h> h>Y h>Z h>[ h>q h>^ h>kh>?>? h > h >t h > h > h>t i> i>Y i>Z i>[ i>q i>^ i>ki>?>? i > i >t i > i > i>t j> j>Y j>Z j>[ j>q j>^ j>kj>?>? j > j >t j > j > j>t k> k>Y k>Z k>[ k>q k>^ k>kk>?>? k >_ k >| k > k > k>t l> l>Y l>Z l>[ l>q l>^ l>kl>?>? l > l >| l >} l > l>t m> m>Y m>Z m>[ m>q m>^ m>km>?>? m > m >| m >} m > m>t n> n>Y n>Z n>[ n>q n>^ n>kn>?>? n > n >| n >} n > n>t o> o>Y o>Z o>[ o>q o>^ o>ko>?>? o > o >| o >} o > o>t p> p>Y p>Z p>[ p>q p>^ p>kp>?>? p > p >| p >} p > p>t q> q>Y q>Z q>[ q>q q>^ q>kq>?>? q > q >| q >} q > q>t r> r>Y r>Z r>[ r>q r>^ r>kr>?>? r > r >| r >} r > r>t s> s>Y s>Z s>[ s>q s>^ s>ks>?>? s > s >| s > s > s>t t> t>Y t>Z t>[ t>q t>^ t>kt>?>? t > t >t t > t > t>t u> u>Y u>Z u>[ u>q u>^ u>ku>?>? u > u >| u > u > u>t v> v>Y v>Z v>[ v>q v>^ v>kv>?>? v > v >t v > v > v>t w> w>Y w>Z w>[ w>q w>^ w>kw>?>? w > w >t w > w > w>t x> x>Y x>Z x>[ x>q x>^ x>kx>?>? x > x >t x > x > x>t y> y>Y y>Z y>[ y>q y>^ y>ky>?>? y > y >t y > y > y>t z> z>Y z>Z z>[ z>q z>^ z>kz>?>? z > z >| z > z > z>t {> {>Y {>Z {>[ {>q {>^ {>k{>?>? { > { >| { > { > {>t |> |>Y |>Z |>[ |>q |>^ |>k|>?>? | > | >| | > | > |>t }> }>Y }>Z }>[ }>q }>^ }>k}>?>? } > } >| } > } > }>t ~> ~>Y ~>Z ~>[ ~>q ~>^ ~>k~>?>? ~ > ~ >| ~ > ~ > ~>t > > >| >[ >q >^ >>?>? > >t >u > >t D@l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >| >[ >q >^ >>?>? > >t >u > >t > > >| >[ >q >^ >>?>? >{ >j > >t > > > >[ >q >^ >>?>? > >| > > >t > >d >d >f > >^ >>?>? > >j > > > >d >d >f > >^ >>?>? > > > > > >d >e >f > >^ >>?>? > >t >u > >y > >d >p >f > >^ >>?>? > >t > > > > >d >p >f > >^ >>?>? > > > > > >d >p >f > >^ >>?>? > >| > > > > >d >p >f > >^ >>?>? > > > > > >d >p >f > >^ >>?>? > >| > > > > >d >p >f > >^ >>?>? > >t > > > > >d >p >f > >^ >>?>? >` >| > > > > >d >p >f > >^ >>?>? > > > >c > >d >p >f > >^ >>?>? >y > > >c > >d >p >f > >^ >>?>? > > > > > >d >p >f > >^ >>?>? >6 >t > > > > > > >f > >^ >>?>? > >t > > > > > > >f > >^ >>?>? > >a > > > > > >f > >^ >>?>? > >a > > > > > >f > >^ >>?>? > >t > > > > > > >f > >^ >>?>? > >t > > > > > > >f > >^ >>?>? > >t > > > > > > >f > >^ >>?>? > >j > > > > > >f > >^ >>?>? >, >t >u > > > > > >f > >^ >>?>? > >j > > > > > >f > >^ >>?>? > >j > > > > > >f > >^ >>?>? > >j > > > > > >f > >^ >>?>? > >t > > > > > > >f > >^ >>?>? > >j > > > > > >f > >^ >>?>? > >t > > > > > > >f > >^ > >?>? >  >t > > >Dnl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > >^ > >?>? > > > > > > > >f > >^ >>?>? > > > > > > > >f >? >^ >>?>? >M >t >u > > > > >/ >f > > >>?>? > >t > > > > > >/ >f > >^ >>?>? >z >t >u > >! > > > >f >" >^ >#>?>? >$ >j >% >& > > > >f >' >^ >(>?>? >) > >* >+ > > > >f >, >^ >->?>? >. >t >u >/ > > > > >f >0 >^ >1>?>? > >t > >2 >3 > > > >f >4 >^ >5>?>? >b >t > >6 >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? >[ >a >8 >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? > >t > >9 >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? >z >a >: >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? > >t > >; >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? >< >a >= >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? >b >t > >> >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? > >a >? >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? > >t > >@ >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? >t >a >A >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? > >t > >B >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? >C >a >D >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? >i >a >E >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? >F >a >G >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? >H >t > >I >7 > > > >f >4 >^ >5>?>? > > >J >7 > > > >f >K >^ >L>?>? >M >n >N >O > > > >f >K >^ >L>?>? > >j >P >O > > >$ >f >Q >^ >R>?>? >S >t > >T >\ > > >$ >f >Q >^ >R>?>? >U >t > >V >\ > > > >f >W >^ >X>?>? >Y >j >Z >[ > > > >f >\ >^ >]>?>? > >t >u >^ >_ > > > >f >\ >^ >]>?>? > >j >` >_DRl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f >\ >^ >]>?>? >G >t >u >a >_ > > > >f >\ >^ >]>?>? > >t >u >b >_ > > > >f >\ >^ >]>?>? > >t > >c >_ > > > >f >\ >^ >]>?>? >1 >t > >d >_ > > > >f >\ >^ >]>?>? >^ >t >u >e >_ > > > >f >f >^ >g>?>? >P >j >h >i > > > >f >j >^ >k>?>? >l >j >m >n > > >o >f >p >^ >q>?>? > >a >r >s > > >o >f >p >^ >q>?>? >$ >a >t >s > > >o >f >p >^ >q>?>? > >a >u >s > > >o >f >p >^ >q>?>? >$ >t >u >v >s > > >> >f >w >x >y>?>? >z >j >{ >| > > >> >f >w >x >y>?>? > >n >} >| > > >> >f >w >x >y>?>? >~ >j > >| > > >> >f >w >x >y>?>? > >t > > >| > > >> >f >w >x >y>?>? > >t >u > >| > > >> >f >w >x >y>?>? > >t >u > >| > > >t >f > >^ >>?>? > > > > > > >t >f > >^ >>?>? >  > > > > > >t >f > >^ >>?>? > >j > > > > >t >f > >^ >>?>? > >t > > > > > >t >f > >^ >>?>? > >t > > > > > > >f > >^ >>?>? > >j > > > > > >f > > >>?>? >" >t >u > > > > > >f > >^ >>?>? > > > > > > > >f > >^ >>?>? > > > > > > > >f > >^ >>?>? > >j > > > > > >f > >^ >>?>? > >j > > > > > >f > >^ >>?>? > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>? >} >n > > > > > >f > >^ >>?>? > >j > > > > > >f > >^ >>?>? >k >a > >D6l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >f > >^ >>?>? > >j > > > > > >f > >^ >>?>? > >| > > > > > > >f > >^ >>?>? > >t >u > > > > > >f > >^ >>?>? > >t > > > > > > >f > >^ >>?>? >m >j > > > > > >f > >^ >>?>? > >j > > > > > >f > >^ >>?>? > >| >} > >8 > > > >f > >^ >>?>? > >t > > >8 > > > >f > >^ >>?>? > >j > >8 > > > >f > > >>?>? > >j > > > > > >f > > >>?>? >^ >n > > > > > >f > >^ >>?>? > >t > > > > > > >f > >^ >>?>? > >j > > > > > >f > >a >>?>? > >j > > > > > >f > >a >>?>? > > > > > > > >f > >a >>?>? > >j > > > > > >f > >a >>?>? > > > > > > > >f > >a >>?>? > >| > > > > > > >f > >a >>?>? > >t >u > > > > > >f > >a >>?>? > > > > > > > >f > >a >>?>? > >| > > > > > > >f > >a >>?>? > >t >u > > > > > >f > >a >>?>? > > > > > > > >f > >a >>?>? > >| > > > > > > >f > >a >>?>? > >| > > > > > > >f > >a >>?>? > > > > > > > >f > >a >>?>? >R > > > > > > >f > >a >>?>? > >| > > > > > > >f > >a >>?>? > >t >u > > > > > >f > >a >>?>? > > > > > > >G >f > >^ >>?>? > >j > > > > >G >f > >a >>?>? > > > >S DDl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > >G >f > >a > >?>? > > > >_ > > >G >f > >a > >?>? >  > >  > > > >G >f >  >a > >?>? > > > >\ > > >G >f > >a > >?>? > > > > > > >G >f > >a > >?>? > > > > > > >G >f > >a > >?>? > >n > > > > >G >f > >a > >?>? > > > > > > >G >f > >a > >?>? >  >j >! >k > > >G >f > >a > >?>? >" > ># >k > > >G >f > >a > >?>? >$ >j >% >k > > >G >f > >a > >?>? >& >j >' >k > > >G >f >( >a >) >?>? >* >n >+ >, > > >G >f >( >a >) >?>? > >t >u >- >, > > >G >f >( >a >) >?>? >. >j >/ >, > > >G >f >( >a >) >?>? >0 >n >1 >, > > >G >f >( >a >) >?>? >2 >n >3 >, > > >G >f >( >a >) >?>? >4 >j >5 >, > > >G >f >( >a >) >?>? > >j >6 >, > > >G >f >( >a >) >?>? >` >t > >7 >, > > >G >f >( >a >) >?>? >8 >t > >9 >, > > >G >f >( >a >) >?>? >: >j >; >, > > >G >f >( >a >) >?>? > >t >u >< >, > > >G >f >( >a >) >?>? >= >j >> >, > > >G >f >( >a >) >?>? >? >j >@ >, > > >G >f >A >a >B >?>? >i >t > >C > > > >G >f >A >a >B >?>? >D >j >E > > > >G >f >F >a >G >?>? >H >j >I > > > >G >f >J >a >K >?>? >L >t >u >M >; > > >G >f >J >a >K >?>? >N >j >O >; > > >G >f >P >a >Q >?>? >R >j >S > > > >G >f >P >a >Q >?>? >T >n >U > > > >G >f >P >a >Q >?>? >V >j >W >Dl ,! ," ,# ,$ ,% ,& ,' ,( ,) ,* ,+ ,, ,- ,. ,/ ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,: ,; ,< ,= ,> ,? , > > >G >f >X >a >Y >?>? >Z >n >[ >\ ! > ! > ! >G ! >f ! >X ! >a ! >Y! >?>? ! >Z ! >n ! >] ! >\ " > " > " >G " >f " >^ " >a " >_" >?>? " >` " >j " >a " >5 # > # > # >G # >f # >^ # >a # >_# >?>? # > # >n # >b # >5 $ > $ > $ >G $ >f $ >^ $ >a $ >_$ >?>? $ > $ >j $ >c $ >5 % > % > % >G % >f % >^ % >a % >_% >?>? % >d % >| % >} % >e % >5 & > & > & >G & >f & >^ & >a & >_& >?>? & > & >j & >f & >5 ' > ' > ' >G ' >f ' >^ ' >a ' >_' >?>? ' >g ' >j ' >h ' >5 ( > ( > ( >G ( >f ( >^ ( >a ( >_( >?>? ( >i ( >n ( >j ( >5 ) > ) > ) >G ) >f ) >^ ) >a ) >_) >?>? ) >k ) >j ) >l ) >5 * > * > * >G * >f * >^ * >a * >_* >?>? * >m * >n * >n * >5 + > + > + >G + >f + >^ + >a + >_+ >?>? + >o + >j + >p + >5 , > , > , >G , >f , >^ , >a , >_, >?>? , >q , >t , > , >r , >5 - > - > - >G - >f - >s - >a - >t- >?>? - >u - >j - >v - > . > . > . >G . >f . >w . >a . >x. >?>? . >y . >j . >z . >s / > / > / >G / >f / >w / >a / >x/ >?>? / >! / >| / >} / >{ / >s 0 > 0 > 0 >G 0 >f 0 >w 0 >a 0 >x0 >?>? 0 > 0 >n 0 >| 0 >s 1 > 1 > 1 >G 1 >f 1 >w 1 >a 1 >x1 >?>? 1 > 1 >| 1 >} 1 >} 1 >s 2 > 2 > 2 >G 2 >f 2 >w 2 >a 2 >x2 >?>? 2 > 2 >t 2 > 2 >~ 2 >s 3 > 3 > 3 >G 3 >f 3 > 3 >a 3 >3 >?>? 3 > 3 >n 3 > 3 > 4 > 4 > 4 >G 4 >f 4 > 4 >a 4 >4 >?>? 4 > 4 >| 4 >} 4 > 4 > 5 > 5 > 5 >G 5 >f 5 > 5 >a 5 >5 >?>? 5 > 5 >n 5 > 5 > 6 > 6 > 6 >G 6 >f 6 > 6 >a 6 >6 >?>? 6 > 6 >j 6 > 6 > 7 > 7 > 7 >G 7 >f 7 > 7 >a 7 >7 >?>? 7 >" 7 >n 7 > 7 > 8 > 8 > 8 >G 8 >f 8 > 8 >a 8 >8 >?>? 8 >( 8 >| 8 >} 8 > 8 > 9 > 9 > 9 >G 9 >f 9 > 9 >a 9 >9 >?>? 9 > 9 >t 9 > 9 > 9 > : > : > : >G : >f : > : >a : >: >?>? : > : >n : > : >M ; > ; > ; >G ; >f ; > ; >a ; >; >?>? ; >^ ; >| ; >} ; > ; >M < > < > < >G < >f < > < >a < >< >?>? < > < >n < > < >M = > = > = >G = >f = > = >a = >= >?>? = > = >j = > = >M > > > > > >G > >f > > > >a > >> >?>? > > > >j > > > > ? > ? > ? >G ? >f ? > ? >a ? >? >?>? ? > ? >j ? > ? >Dl@ ,A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y ,Z ,[ ,\ ,] ,^ ,_ , @ > @ > @ >G @ >f @ > @ >a @ >@ >?>? @ > @ >j @ > @ > A > A > A >G A >f A > A >a A >A >?>? A > A >| A >} A > A > B > B > B >G B >f B > B >a B >B >?>? B > B >n B > B > C > C > C >G C >f C > C >a C >C >?>? C > C >n C > C > D > D > D >G D >f D > D >a D >D >?>? D > D >j D > D > E > E > E >G E >f E > E >a E >E >?>? E > E >j E > E > F > F > F >G F >f F > F >a F >F >?>? F > F >n F > F > G > G > G >G G >f G > G >a G >G >?>? G > G >| G >} G > G > H > H > H >G H >f H > H >a H >H >?>? H > H >n H > H > I > I > I >G I >f I > I >a I >I >?>? I >O I >n I > I > J > J > J >G J >f J > J >a J >J >?>? J > J >j J > J > K > K > K >G K >f K > K >a K >K >?>? K > K >j K > K > L > L > L >G L >f L > L >a L >L >?>? L > L >n L > L > M > M > M >G M >f M > M >a M >M >?>? M > M >n M > M > N > N > N >G N >f N > N >a N >N >?>? N > N >t N > N > N > O > O > O >G O >f O > O >a O >O >?>? O > O >n O > O > P > P > P >G P >f P > P >a P >P >?>? P > P >n P > P > Q > Q > Q >G Q >f Q > Q >a Q >Q >?>? Q > Q >j Q > Q > R > R > R >G R >f R > R >a R >R >?>? R > R >| R >} R > R > S > S > S >G S >f S > S >a S >S >?>? S > S >j S > S > T > T > T >G T >f T > T >a T >T >?>? T >" T >n T > T > U > U > U >G U >f U > U >a U >U >?>? U > U >j U > U > V > V > V >G V >f V > V >a V >V >?>? V > V >n V > V > W > W > W >G W >f W > W >a W >W >?>? W > W >j W > W > X > X > X >G X >f X > X >a X >X >?>? X > X >n X > X > Y > Y > Y >G Y >f Y > Y >a Y >Y >?>? Y > Y >j Y > Y > Z > Z > Z >G Z >f Z > Z >a Z >Z >?>? Z > Z >j Z > Z >b [ > [ > [ >G [ >f [ > [ >a [ >[ >?>? [ > [ >n [ > [ >b \ > \ > \ >G \ >f \ > \ >a \ >\ >?>? \ >D \ >n \ > \ > ] > ] > ] >G ] >f ] > ] >a ] >] >?>? ] > ] >j ] > ] > ^ > ^ > ^ >G ^ >f ^ > ^ >a ^ >^ >?>? ^ > ^ >n ^ > ^ > _ > _ > _ >G _ >f _ > _ >a _ >_ >?>? _ > _ >j _ > _ >Dl` ,a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h ,i ,j ,k ,l ,m ,n ,o ,p ,q ,r ,s ,t ,u ,v ,w ,x ,y ,z ,{ ,| ,} ,~ , , ` > ` > ` >G ` >f ` > ` >a ` >` >?>? ` > ` >n ` > ` > a > a > a >G a >f a > a >a a >a >?>? a > a >j a > a > b > b > b >G b >f b > b >a b >b >?>? b > b >| b >} b > b > c > c > c >G c >f c > c >a c >c >?>? c > c >t c > c > c > d > d > d >G d >f d > d >a d >d >?>? d > d >j d > d > e > e > e >G e >f e > e >a e >e >?>? e > e >| e >} e > e > f > f > f >G f >f f > f >a f >f >?>? f > f >t f > f > f > g > g >Y g >} g >f g > g >^ g >g >?>? g > g > g > g > h > h >Y h >} h >f h > h >^ h >h >?>? h > h > h > h > i > i >Y i > i >f i > i >a i > i >?>? i > i >j i > i >= j > j >Y j > j >f j > j >a j >j >?>? j > j >j j > j >, k > k >Y k > k >f k > k >a k >k >?>? k > k >n k > k >, l > l >Y l > l >f l > l >a l >l >?>? l > l >n l > l >i m > m >Y m > m >f m > m >a m >m >?>? m >} m >| m > m > m > n > n >Y n > n >f n > n >a n >n >?>? n >g n >t n > n > n > o > o >Y o > o >f o > o >a o >o >?>? o > o >| o > o > o > p > p >Y p > p >f p > p >a p >p >?>? p >! p >| p > p >" p > q > q >Y q > q >f q > q >a q >q >?>? q ># q >t q > q >$ q > r > r >Y r > r >f r > r >a r >r >?>? r >% r >n r >& r > s > s >Y s > s >f s >' s >a s >(s >?>? s > s >| s > s >) s > t > t >Y t > t >f t >' t >a t >(t >?>? t >* t >t t > t >+ t > u > u >Y u > u >f u >' u >a u >(u >?>? u >, u >n u >- u > v > v >Y v > v >f v >. v >^ v >/v >?>? v > v >t v >u v >0 v > w > w >Y w > w >f w >1 w >^ w >2w >?>? w >3 w >j w >4 w >Q x > x >Y x > x >f x >5 x >^ x >6x >?>? x >7 x >j x >8 x >p y > y >Y y > y >f y >5 y >^ y >6y >?>? y > y >j y >9 y >p z > z >Y z > z >f z >5 z >^ z >6z >?>? z > z >t z > z >: z >p { > { >Y { > { >f { >5 { >^ { >6{ >?>? { >; { >j { >< { >p | > | >Y | > | >f | >5 | >^ | >6| >?>? | >= | >n | >> | >p } > } >Y } > } >f } >5 } >^ } >6} >?>? } >? } >n } >@ } >p ~ > ~ >Y ~ > ~ >f ~ >5 ~ >^ ~ >6~ >?>? ~ >Q ~ >| ~ >} ~ >A ~ >p > >Y > >f >5 >^ >6 >?>? > >n >B >p DDl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > >Y > >f >5 >^ >6 >?>? >C >t > >D >p > >Y > >f >5 >^ >6 >?>? >E >n >F >p > >Y > >f >5 >^ >6 >?>? >G >t > >H >p > >Y > >f >5 >^ >6 >?>? >I >t > >J >p > >Y > >f >5 >^ >6 >?>? >K >t > >L >p > >Y > >f >5 >^ >6 >?>? >M >j >N >p > >Y > >f >O >^ >P >?>? > >j >Q >R > >Y > >f >S >a >T >?>? > >j >U >V > >Y > >f >W >a >X >?>? > >j >Y > > >Y > >f >Z >^ >[ >?>? >\ >t >u >] >^ > >Y >Z >f >_ >^ >` >?>? >a >j >b > > >Y >Z >f >c >^ >d >?>? >e >j >f >g > >Y >Z >f >c >^ >d >?>? >h >| > >i >g > >Y >Z >f >j >^ >k >?>? >l >j >m >n > >Y >Z >f >o > >p >?>? >q >j >r >s > >Y >Z >f >t > >u >?>? >v >| > >w > > >Y >Z >f >t > >u >?>? >x >| > >y > > >Y >Z >f >t > >u >?>? > >| > >z > > >Y >Z >f >{ >^ >| >?>? >} >j >~ > > >Y >T >f > >^ > >?>? > > > > > > > >f > >a > >?>? > >n > > > > > >f > >a > >?>? > >j > > > > > >f > >^ > >?>? > >t > > > > > > >f > >^ > >?>? > > > > > > > >f > >^ > >?>? > > > > > > > >f > >^ > >?>? > > > > > > > >f > >^ > >?>? > > > >Z > > >: >f > >^ > >?>? > >| >} > > > > >: >f > >^ > >?>? > >n > > > > >: >f > >^ > >?>? > > > >3 > > >: >f > >^ > >?>? > >j > > > > >: >f > >^ > >?>? > >j > >/Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > >: >f > >^ > >?>? > >a > > > > >: >f > >^ > >?>? > >t > > > > > >: >f > >^ > >?>? >y >t > > > > > > >f > >^ > >?>? > > > > > > > > >f > >^ > >?>? > >j > >, > > > >f > >^ > >?>? > >t >u > >, > > > >f > >^ > >?>? > > > > > > > >f > >^ > >?>? > >t >u > > > > > >f > >^ > >?>? > >j > >4 > > > >f > >^ > >?>? >I >t >u > >4 > > > >f > >a > >?>? > >n > > > > > >f >y >a > >?>? > >n > > > > > >f >y >a > >?>? >q >| > > > > > > >f >{ >a > >?>? > >n > > > > > >f >{ >a > >?>? >O >| > > > > > > >f >} >a > >?>? > >n > > > > > >f >} >a > >?>? >O >| > > > > > > >f > >^ > >?>? > >j > > > > > >f > >^ > >?>? > >j > > > > > >f > >^ > >?>? > >t > > > > > > >f > >^ > >?>? > >n > > > > > >f > >^ > >?>? > >| > > > > > > >f > >^ > >?>? > >j > > > > > >f > >a > >?>? > >n > > > > > >f > >a > >?>? >" >| > > > > > > >f > >a > >?>? > >n > > > > > >f > >a > >?>? > >| > > > > > > >f > >a > >?>? > >| > > > > > > >f > >^ > >?>? > >n > > > > > >f > >^ > >?>? > >t >u > > > > > >f > >^ > >?>? >E >| > > > > > > >f > >^ > >?>? > >| > > >Dnl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >f > >^ > >?>? > >t > > > > > > >f > >^ > >?>? > >j > > > > > >f > >^ > >?>? > >t > > >: > > > >f > >^ > >?>? > >t >u > >: > > > >f > >^ > >?>? > >j > > > >0 >0 >f > >^ > >?>? > >t >u > > > >0 >0 >f > >^ > >?>? > >t >u > > > >0 >0 >f > >^ > >?>? > >j > > > >0 >0 >f > >^ > >?>? >c >t >u > > > >0 >0 >f > >^ > >?>? > >j > > > >0 >0 >f > >^ > >?>? > >t >u > > > >0 >0 >f >! >^ >" >?>? > >t >u ># >$ > >7 >< >f >% >^ >& >?>? > >j >' >( > >7 >< >f >% >^ >& >?>? > >t >u >) >( > >7 >< >f >% >^ >& >?>? >` >t >u >* >( > >7 >8 >f > >+ >?>? >, >t > >- >. > >7 >/ >f >0 >^ >1 >?>? > >j >2 >3 > >7 >/ >f >0 >^ >1 >?>? > >t >u >4 >3 > > > >f >5 >^ >6 >?>? >7 >j >8 > > > > >f >9 >^ >: >?>? >; >j >< >D > >B >= >f >> >^ >? >?>? > >j >@ >A > > > >f >B >C >D >?>? >6 >a >E >F > > > >f >B >C >D >?>? >G >t > >H >F > > > >f >I >J >K >?>? > >a >L > > > > >f >M >a >N >?>? >O >t > >P ># > > >/ >f >Q >R >S >?>? >; > >` >T >U > > >/ >f >V >W >X >?>? >y >t > >Y >Z > > >/ >f >V >W >X >?>? > >t > >[ >Z > > >/ >f >V >W >X >?>? >\ > >] >Z > > >/ >f >V >W >X >?>? > >t >u >^ >Z > > >$ >f >_ >` >a >?>? >b >j >c >d > > >$ >f >_ >` >a >?>? >e >t > >f >dD|l , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > >$ >f >_ >` >a >?>? >g >t > >h >d > > > >f >i >j >k >?>? >l >j >m >n > > > >f >o >p >q >?>? >r >j >s >t > > > >f >u >v >w >?>? > > >x >y > >T >z >y > > > >f >u >v >w >?>? >{ >a >| >y > > > >f >} >~ > >?>? >z >t >u > > > > > >f > > > >?>? >| > > > > >T > > > > > >f > > > >?>? > >a > > > > > >f > > > >?>? > >j > >c > > > >f > > > >?>? > >n > >c > > > >f > > > >?>? >| > > >c > > > >f > > > >?>? > >n > > > > >t >f > > > >?>? > >t > > > > > >t >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? > >a > > > > > >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? > > > > > > > >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? > >j > >^ > > >G >f > > > >?>? >d >j > > > > >G >f > > > >?>? > > > > > > >G >f > > > >?>? > >j > >W > > >G >f > > > >?>? > >| > > >W > > >G >f > > > >?>? > >j > > > > >G >f >X >a > >?>? > >j > >J > > >G >f >X >a > >?>? > >n > >J > > >G >f >X >a > >?>? > >j > >JD(l , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > >G >f >X >a > >?>? > >n > >J > > >G >f >X >a > >?>? > >n > >J > > >G >f >X >a > >?>? >  >t > > >J > > >G >f >X >a > >?>? > >j > >J > > >G >f >X >a > >?>? > >j > >J > > >G >f >X >a > >?>? > >j > >J > > >G >f >X >a > >?>? > >t > > >J > > >G >f > >a > >?>? > >j > > > > >G >f > >a > >?>? > >n > > > > >G >f > > > >?>? >I >n > > > > >G >f > > > >?>? > >j > > > > >G >f > > > >?>? > >j > > > > >G >f > > > >?>? > >| >} > > > > >G >f > > > >?>? > >n > > > > >G >f > > > >?>? >^ >| >} > > > > >G >f > > > >?>? > >j > > > > >G >f > > > >?>? > >| >} > > > > >G >f > > > >?>? > >n > > > > >G >f > > > >?>? >l >| >} >  > > > >G >f > > > >?>? >{ >n >  > > > >G >f > > > >?>? >  >n >  > > > >G >f > > > >?>? >  >j > > > > >G >f > > > >?>? > >n > > > > >G >f > > > >?>? > >n > > > > >G >f > > > >?>? > >n > >3 > > >G >f > > > >?>? > >| >} > >3 > > >G >f > > > >?>? > >n > >3 > > >G >f > > > >?>? > >| >} > >3 > > >G >f > > > >?>? > >j > >3 > > >G >f > > > >?>? > >j > >3 > > >G >f > > > >?>? > >j >  >3 > > >G >f >! > >" >?>? > >j ># >$Dl ,! ," ,# ,$ ,% ,& ,' ,( ,) ,* ,+ ,, ,- ,. ,/ ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,: ,; ,< ,= ,> ,? , > > >G >f >% > >& >?>? >' >j >( >) ! > ! > ! >G ! >f ! >* ! > ! >+! >?>? ! > ! >j ! >, ! >I " > " > " >G " >f " >* " > " >+" >?>? " >- " >j " >. " >I # > # > # >G # >f # >* # > # >+# >?>? # >/ # >n # >0 # >I $ > $ > $ >G $ >f $ >* $ > $ >+$ >?>? $ > $ >t $ > $ >1 $ >I % > % > % >G % >f % >* % > % >+% >?>? % > % >j % >2 % >I & > & > & >G & >f & >* & > & >+& >?>? & > & >t & >u & >3 & >I ' > ' > ' >G ' >f ' >4 ' > ' >5' >?>? ' > ' >n ' >6 ' >7 ( > ( > ( >G ( >f ( >8 ( > ( >9( >?>? ( >: ( >j ( >; ( > ) > ) > ) >G ) >f ) >< ) >a ) >) >?>? ) > ) >j ) > ) > * > * > * >G * >f * >< * >a * >* >?>? * > * >n * > * > + > + > + >G + >f + >= + >a + >+ >?>? + > + >j + > + >J , > , > , >G , >f , >= , >a , >, >?>? , > , >n , > , >J - > - > - >G - >f - >= - >a - >- >?>? - > - >j - > - >J . > . > . >G . >f . >= . >a . >. >?>? . > . >n . > . >J / > / > / >G / >f / >= / >a / >/ >?>? / > / >n / > / >J 0 > 0 > 0 >G 0 >f 0 >= 0 >a 0 >0 >?>? 0 > 0 >t 0 > 0 > 0 >J 1 > 1 > 1 >G 1 >f 1 >= 1 >a 1 >1 >?>? 1 > 1 >j 1 > 1 >J 2 > 2 > 2 >G 2 >f 2 >= 2 >a 2 >2 >?>? 2 > 2 >j 2 > 2 >J 3 > 3 > 3 >G 3 >f 3 >= 3 >a 3 >3 >?>? 3 > 3 >j 3 > 3 >J 4 > 4 > 4 >G 4 >f 4 >= 4 >a 4 >4 >?>? 4 > 4 >t 4 > 4 > 4 >J 5 > 5 > 5 >G 5 >f 5 >> 5 > 5 >5 >?>? 5 >I 5 >n 5 > 5 > 6 > 6 > 6 >G 6 >f 6 >> 6 > 6 >6 >?>? 6 > 6 >j 6 > 6 > 7 > 7 > 7 >G 7 >f 7 >> 7 > 7 >7 >?>? 7 > 7 >j 7 > 7 > 8 > 8 > 8 >G 8 >f 8 >? 8 > 8 >8 >?>? 8 > 8 >| 8 >} 8 > 8 > 9 > 9 > 9 >G 9 >f 9 >? 9 > 9 >9 >?>? 9 > 9 >n 9 > 9 > : > : > : >G : >f : >? : > : >: >?>? : >^ : >| : >} : > : > ; > ; > ; >G ; >f ; >? ; > ; >; >?>? ; > ; >j ; > ; > < > < > < >G < >f < >@ < > < >< >?>? < > < >| < >} < > < > = > = > = >G = >f = >@ = > = >= >?>? = > = >n = > = > > > > > > >G > >f > >@ > > > >> >?>? > >l > >| > >} > > > > ? > ? > ? >G ? >f ? >@ ? > ? >? >?>? ? >{ ? >n ? > ? > Dl@ ,A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y ,Z ,[ ,\ ,] ,^ ,_ , @ > @ > @ >G @ >f @ >@ @ > @ >@ >?>? @ > @ >n @ > @ > A > A > A >G A >f A >@ A > A >A >?>? A > A >j A > A > B > B > B >G B >f B >@ B > B >B >?>? B > B >n B > B > C > C > C >G C >f C >@ C > C >C >?>? C > C >n C > C > D > D > D >G D >f D >A D > D >D >?>? D > D >n D > D >3 E > E > E >G E >f E >A E > E >E >?>? E > E >| E >} E > E >3 F > F > F >G F >f F >A F > F >F >?>? F > F >n F > F >3 G > G > G >G G >f G >A G > G >G >?>? G > G >| G >} G > G >3 H > H > H >G H >f H >A H > H >H >?>? H > H >j H > H >3 I > I > I >G I >f I >A I > I >I >?>? I > I >j I > I >3 J > J > J >G J >f J >A J > J >J >?>? J > J >j J > J >3 K > K > K >G K >f K >B K > K >&K >?>? K >' K >j K >( K >) L > L > L >G L >f L >C L > L >+L >?>? L > L >j L >, L >I M > M > M >G M >f M >C M > M >+M >?>? M >- M >j M >. M >I N > N > N >G N >f N >C N > N >+N >?>? N >/ N >n N >0 N >I O > O > O >G O >f O >C O > O >+O >?>? O > O >t O > O >1 O >I P > P > P >G P >f P >C P > P >+P >?>? P > P >j P >2 P >I Q > Q > Q >G Q >f Q >C Q > Q >+Q >?>? Q > Q >t Q >u Q >3 Q >I R > R > R >G R >f R >D R > R >9R >?>? R >: R >j R >; R > S > S > S >G S >f S >E S > S >5S >?>? S > S >n S >6 S >7 T > T > T >G T >f T >F T > T >"T >?>? T > T >j T ># T >$ U > U >Y U >} U >f U >G U >H U >IU >?>? U >J U >j U >K U >L V > V >Y V > V >f V >M V >y V >NV >?>? V > V >n V >O V > W > W >Y W > W >f W >M W >y W >NW >?>? W >P W >n W >Q W > X > X >Y X > X >f X >M X >y X >NX >?>? X > X >t X > X >R X > Y > Y >Y Y > Y >f Y >M Y >y Y >NY >?>? Y >S Y > Y >T Y > Z > Z >Y Z > Z >f Z >U Z >y Z >VZ >?>? Z >W Z >j Z >X Z >Y [ > [ >Y [ > [ >f [ >U [ >y [ >V[ >?>? [ >e [ >t [ > [ >Z [ >Y \ > \ >Y \ > \ >f \ >U \ >y \ >V\ >?>? \ >[ \ >n \ >\ \ >Y ] > ] >Y ] > ] >f ] >U ] >y ] >V] >?>? ] > ] > ] >] ] >Y ^ > ^ >Y ^ > ^ >f ^ >^ ^ >y ^ >_^ >?>? ^ >` ^ >j ^ >a ^ > _ > _ >Y _ > _ >f _ >^ _ >y _ >__ >?>? _ > _ >t _ > _ >b _ >Dl` ,a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h ,i ,j ,k ,l ,m ,n ,o ,p ,q ,r ,s ,t ,u ,v ,w ,x ,y ,z ,{ ,| ,} ,~ , , ` > ` >Y ` > ` >f ` >^ ` >y ` >_` >?>? ` > ` > ` >c ` > a > a >Y a > a >f a >d a >y a >ea >?>? a >f a >j a >g a >U b > b >Y b > b >f b >h b >y b >ib >?>? b >j b >j b >k b >l c > c >Y c > c >f c >h c >y c >ic >?>? c >l c >n c >m c >l d > d >Y d > d >f d >n d >y d >od >?>? d >p d >t d > d >q d > e > e >Y e > e >f e >n e >y e >oe >?>? e >r e >j e >s e > f > f >Y f > f >f f >t f >y f >uf >?>? f >v f >| f > f >w f >x g > g >Y g > g >f g >y g >y g >zg >?>? g >{ g >t g > g >| g >y h > h >Y h > h >f h >y h >y h >zh >?>? h >} h >j h >~ h >y i > i >Y i > i >f i > i >y i >i >?>? i > i >j i > i > j > j >Y j > j >f j > j >y j >j >?>? j > j >t j > j > j > k > k >Y k > k >f k > k >y k >k >?>? k > k >j k > k >f l > l >Y l > l >f l > l >y l >l >?>? l > l >t l > l > l >f m > m >Y m > m >f m > m >y m >m >?>? m > m >| m > m > m >f n > n >Y n > n >f n > n >y n >n >?>? n >6 n >| n > n > n >6 o > o >Y o > o >f o > o >y o >o >?>? o > o >t o > o > o >6 p > p >Y p > p >f p > p >y p >p >?>? p >} p >n p > p >6 q > q >Y q > q >f q > q >y q >q >?>? q > q >n q > q >6 r > r >Y r > r >f r >T r > r >r >?>? r > r > r > r > s > s >Y s > s >f s >T s > s >s >?>? s > s >j s > s > t > t >Y t > t >f t >T t > t >t >?>? t > t > t > t > u > u >Y u > u >f u > u >a u >u >?>? u > u >j u > u >^ v > v >Y v > v >f v > v >y v >v >?>? v > v >t v > v > v > w > w >Y w > w >f w > w >y w >w >?>? w > w >n w > w > x > x >Y x > x >f x > x >y x >x >?>? x > x >n x > x > y > y >Y y > y >f y > y >a y >y >?>? y > y >j y > y > z > z >Y z >Z z >f z > z > z >z >?>? z > z >t z > z > z > { > { >Y { >Z { >f { > { > { >{ >?>? { > { >t { > { > { > | > | >Y | >Z | >f | > | > | >| >?>? | >( | >| | >! | > | > } > } >Y } >Z } >f } > } > } >} >?>? } > } > } > } > ~ > ~ >Y ~ >Z ~ >f ~ > ~ > ~ >~ >?>? ~ >2 ~ >t ~ >u ~ > ~ > > >Y >Z >f > > > >?>? > >t >u > >DDl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > >Y >Z >f > > > >?>? > >| > > > > >Y >% >f > > > >?>? > >t >u > > > >Y >% >f > > > >?>? > >j > > > >Y >T >f > > > >?>? > >j > > > >Y >T >f > > > >?>? >y >j > > > >Y >T >f > > > >?>? > >n > >C > >Y >T >f > > > >?>? > >t >u > >C > >Y >T >f > > > >?>? >y >t >u > >C > >Y >T >f > > > >?>? > >t > > >C > > > >f > > > >?>? > > > > > > > > >f > > > >?>? >Y >a > >7 > > > >f > > > >?>? >z >t >u > >7 > > >: >f > > > >?>? > > > > > > > > > > >: >f > > > >?>? > >j > > > > >: >f > > > >?>? > >a > > > > > >f > > > >?>? > >t > > > > > > >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? > >t >u > > > > >| >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? > >n > > > > > >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? >i >t > > > > > > >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? >, >t > > > > > >~ >f > > > >?>? > >t >u > > > > >~ >f > > > >?>? > >t > > > > > >~ >f > > > >?>? >q >| > > > > > > >f > > > >?>? >' >j > > > > > >f > > > >?>? > >j > > > > > >f > > > >?>? >G >t > > > > > > >f > > > >?>? > >t > > >L > > > >f > > > >?>? >i >t >u > >LDl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >f > > > >?>? > >j > >L > >, >- >f > > > >?>? > >t > > > > >, >- >f > > > >?>? > >t > > > > > > >f > > > >?>? > >j >! >" > > > >f ># >$ >% >?>? >& >j >' >( > > > >f >) >* >+ >?>? > >| > >, >- > >0 >0 >f >. >/ >0 >?>? >1 >j >2 >3 > >0 >0 >f >4 >5 >6 >?>? >7 >j >8 >9 > >0 >0 >f >: >; >< >?>? > >a >= >w > >0 >0 >f >: >; >< >?>? > >a >> >w > >0 >0 >f >? >@ >A >?>? > >t >u >B >C > >7 > >f >D >E >F >?>? >G > > >H > > >7 > >f >D >E >F >?>? > > > >I > > > > >f >J >K >L >?>? >M >j >N >O > > >P >[ >Q >R > >S >?>? >T > > >U > > > > >[ >Q >R > >V >?>? > > >W > >X >Y > > >Y > >[ >Z >[ >\ >] >?>? >^ >a >_ >` > >7 >8 >[ >a >b >c >?>? >d >j >e >f > >7 >8 >[ >a >b >c >?>? > > >g >f > > >: >[ >h >i >j >?>? >k > >l > > > >: >[ >h >i >j >?>? >b > >m > > > >: >[ >h >i >j >?>? > >t >u >n > > > >: >[ >h >i >j >?>? > >t > >o > > > > >[ >p >q >r >?>? > >t > >s >t > > >: >[ >u >i >v >?>? > >t > >w > > > > >[ >x >^ >y >?>? > >t >u >z >{ > > > >[ >x >^ >y >?>? >| >t >u >} >{ > >d >p >[ >~ >^ > >?>? > >t > > >h > >d >p >[ >~ >^ > >?>? > >t >u > >h>Z0>@>:ggD Oh+'0@H\l Ryant IvangorcosaMicrosoft Excel@J$h@5՜.+,0 PXl t| Microsoft tabKarvin tabKarvin listyPojmenovan oblasti !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FGZWorkbookP. SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreGZGZSXUOKAMSNRMA==2GZGZItem PropertiesT22LICCKUWCLK4CNFH==2 GZGZItem Properties This value indicates the number of saves or revisions. The application is responsible for updating this value after each revision. DocumentLibraryFormDocumentLibraryFormDocumentLibraryForm