ࡱ> g2\pgorcosa Ba==xZW]88X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_-                           a> + )  ff , * P P       `              ||?T }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-}> _K_ }-}# _K_ }-}$ _K_ }-}' _K_ }-}( _K_ }-}0 _K_ }-}- _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }A}2 a_K_ ,##0}A}% _K_ ,##0}A}. e_K_ ,##0}}4 ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}6 ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}}5 }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }A}1 }_K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}3 _K_ }}/ _K_ ,##0K_ _"-"? _-; }-}7 _K_ }U}" _K_ ,##0K_ _}A}8 _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}9 _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}: _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}; _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}< _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}= _K_ ,##0}A} _K_ ef ,##0}A} _K_ L ,##0}A}! _K_ 23 ,##0)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L渷 %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 Lմ %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23ږ %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23כ %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23 %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23 % "CelkemOCelkem %OO# rka$< rky bez des. mst%Chybn?Chybn %#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 I}%O *Nadpis 2ENadpis 2 I}%? +Nadpis 3ENadpis 3 I}%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 I}% -Nzev1Nzev I}%. NeutrlnE Neutrln e%7Normln % /Poznmkaj Poznmka 0&Procenta#1Propojen buHkaSPropojen buHka }%2SprvnASprvn a%#3Text upozornnE Text upozornn % 4VstupuVstup ̙ ??v% 5Vpo etyVpo et }% 6VstupwVstup ???%????????? ???'7Vysvtlujc textI5Vysvtlujc text %8 Zvraznn 1K Zvraznn 1 O %9 Zvraznn 2K! Zvraznn 2 PM %: Zvraznn 3K% Zvraznn 3 Y %; Zvraznn 4K) Zvraznn 4 d %< Zvraznn 5K- Zvraznn 5 K %= Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 F %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`%tabOpava" tabOpava; k Nzev okresu Nzev obceNzev k OPSUB - typOPSUB - r / I OPSUB - nzevOPSUB - adresaID vlastnictv Podl itatelPodl jmenovatelParcela - vmraNzev druhu pozemkuNzev zposobu vyu~it pozemkuParcela (formtovno) slo LV (parcela)stavba - nzev sti obceStavba - nzev zposobu vyu~itStavba (formtovno) slo LV (budova)OpavaHrabynOPO001Neznm vlastnkadresa neznm 182429180107637 lesn pozemekHrabyn 646601, . 671610167148Hrabyn 646601, . 672/1378Hrabyn 646601, . 1292/2Hradec nad Moravic }imrovice 27776993010476trval travn porost}imrovice 797006, . 24743110ostatn plochaostatn komunikace}imrovice 797006, . 248193zahrada}imrovice 797006, . 249Opava-PYedmstOFOOhralo JenovefaNmecko 36308080688silnice!Opava-PYedmst 711578, . 1601/4912125zastavn plocha a ndvoY!Opava-PYedmst 711578, . 1601/538!Opava-PYedmst 711578, . 1601/7 Bnisch Josef 36485280624#Opava-PYedmst 711578, . 2626/2282536 Kromer Josef 365033806106 spole n dvor Opava-PYedmst 711578, . 338/32661Bnischov Hedvika 364853806Kromerov Hilda 365034806KateYinky u Opavy Proksch Josef 3755608067376 orn poda$KateYinky u Opavy 711756, . 2054/351383Rochowansk Edita 37556280698 vodn plocha+koryto vodnho toku pYirozen nebo upraven$KateYinky u Opavy 711756, . 1890/431384Jutrzenkov Hilda 375563806 Waligov Ida 375564806 Rolln Jakub 3755658066439$KateYinky u Opavy 711756, . 1208/291386 Bena Josef 3756088063488#KateYinky u Opavy 711756, . 912/221428 Wrana Jan 3756248061064#KateYinky u Opavy 711756, . 512/641443Wranov Terezie 375625806Prokschov Marie 375561806 Rolln Marie 375566806Benaov Hedvika 375609806Valigov Kristina 37655580619499$KateYinky u Opavy 711756, . 1078/932366Brodiakov Albna 376556806 KyleaoviceJellinkov Theresie 378219806838Kyleaovice 711811, . 2599508Komrov u Opavy Luska Josef 38042280618364 Komrov u Opavy 711845, . 688/343857 Komrov u Opavy 711845, . 689/254drha!Komrov u Opavy 711845, . 976/14 Frey Rudolf 3804918061128!Komrov u Opavy 711845, . 688/13497 Freyov Marie 380492806Lacheta Rudolf 380819806460 Komrov u Opavy 711845, . 414/982892!Komrov u Opavy 711845, . 973/34Lacheta Leopold 380820806 Mal Hoatice Armlich Alois 3809948065269Mal Hoatice 711870, . 766/47117 Pavlk Jan 381326806855Mal Hoatice 711870, . 666/36393Klimkov Bernadeta 3813318062388Mal Hoatice 711870, . 898/11397Klimkov Marie 381332806 Klimek Robert 381333806Klimek Gerhard 381334806Klimkov Markta 381336806 Valk Petr 38135180610543Mal Hoatice 711870, . 755/8410 Jarolm Petr 381608806305Mal Hoatice 711870, . 641/7682 2291498601067Mal Hoatice 711870, . 930/6988`afar k Ignc 381609806 22915091010`afar kov Anna 381610806 22915109010 Vtek Vincenc 381611806 22915112010 Hermann Josef 381612806 22914983010Kanovsk Frantiaek 381613806 22914987010Adamcov Mariana 381614806 22914975010 Adamec Alois 381615806 22914976010 Adamec Josef 381616806 22914978010 Adamec Masn 381617806 22914979010Adamec Frantiaek 381618806 22914977010 Adamcov Jana 381619806 22914973010Adamcov Jenovefa 381620806 22914974010 Hermann Jan 381621806 22914982010 Wittek Josef 381622806 22915115010 Winkler Josef 381623806 22915113010Pavlkov Marie 381327806Valkov KateYina 381352806 Herman Max 3816728067Mal Hoatice 711870, . 641/13717100Mal Hoatice 711870, . 930/11Podvihov Pavelek Jan 3841338067725Podvihov 724637, . 769/162052528Podvihov 724637, . 913Podvihov 724637, . 914/1 Such LazceLarya Frantiaek 3910578063711Such Lazce 759180, . 846/35339Pavelek Antonn 391061806963Such Lazce 759180, . 852/38341 391071806634Such Lazce 759180, . 852/28348 Bala Josef 3910958065954Such Lazce 759180, . 890/51370Skuplikov Marie 391115806229Such Lazce 759180, . 229/2382263Such Lazce 759180, . 230Halakov Marie 391116806Laryaov Hedvika 391058806Pavelkov Ludmila 391062806Freyov Emilie 391072806 Balov Bo~ena 391096806 Dr~kovice Komenda JiY 39601680684Dr~kovice 777170, . 144/5762888Dr~kovice 777170, . 146/5 Potsch RudolfPolsko 39603480615175Dr~kovice 777170, . 126/279125Dr~kovice 777170, . 126/80954Dr~kovice 777170, . 126/96328Dr~kovice 777170, . 133/25130Dr~kovice 777170, . 136/19Dr~kovice 777170, . 175/20 Tkatzk Josef 396050806434Dr~kovice 777170, . 133/11104175Dr~kovice 777170, . 136/29Ko~an Frantiaek 3961018068382Dr~kovice 777170, . 121/67148Tkatzkov Antonie 396051806 Ko~an Anna 396102806Potschov Augusta 396035806Komendov Ane~ka 396017806PalhanecGebauer Antonn 396207806286 jin plochaPalhanec 777188, . 179/1469Palhanec 777188, . 179/3746 neplodn podaPalhanec 777188, . 180/4276Palhanec 777188, . 180/73258Palhanec 777188, . 181/610653Palhanec 777188, . 183/1217270Palhanec 777188, . 190/817512Palhanec 777188, . 190/341866Palhanec 777188, . 192/41368Palhanec 777188, . 192/8Gebauerov Imfrida 396208806 Ulrich Jan 396209806 JarkoviceHellebrand Frantiaek 4031168061828Jarkovice 7835< 95, . 152/119600Jarkovice 783595, . 211 BohuslaviceBohuslavice u Hlu naNewrzellov Brigita 312849806639%Bohuslavice u Hlu na 606529, . 22104201753%Bohuslavice u Hlu na 606529, . 2216Theuerov Aloisie 312850806 Theuer Josef 312851806BolaticeKupkov Juliana 31439880662Bolatice 606987, . 37351024 Kupkov Marie 314399806 `oltys Leo 31443280615014Bolatice 606987, . 37441053 BrumoviceBrumovice u Opavy `lapk OndYej 31636880648993!Brumovice u Opavy 613100, . 45144968251!Brumovice u Opavy 613100, . 4519Muslek OldYich 31638180672$Brumovice u Opavy 613100, st. . 145509zemdlsk stavba7budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele st. 145Ulmann Frantiaek 31638480622002!Brumovice u Opavy 613100, . 4867511Ulmannov Marie 316385806Muslkov Marie 316382806`lapkov Antonie 316369806BYezovBYezov u VtkovaBinar Frantiaek 3173998065843"BYezov u Vtkova 614718, . 265/2 317406806338"BYezov u Vtkova 614718, . 265/7127 Binarov Anna 317407806 317400806Jan  ernn Zdenk 343583806997Jan 656691, . 608/156 ernn Vlastimil 343584806Lesn Albrechtice Fajkus Josef 3517808061049#Lesn Albrechtice 680184, . 771/1270Fajkusov Zlatonka 351781806 Korbel Josef 3517828061214#Lesn Albrechtice 680184, . 771/1171Budiaov nad Budiaovkou Gaba Augustin 318044806181 zboYeniat(Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 80530Hluch Antonn 318046806180)Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 153531 Hluch Marie 318047806Gabov Antonie 318045806 Doln BeneaovZbYeh u Hlu naSlivka JindYich 4047218065169!ZbYeh u Hlu na 789411, . 529/219926"ZbYeh u Hlu na 789411, . 691/19Slivkov Berta 404722806 Sovk Adolf 404842806"ZbYeh u Hlu na 789411, . 333/21350 Magera Ludvk 404863806"ZbYeh u Hlu na 789411, . 391/17366Hj ve SlezskuChabi ov ve Slezsku Xmanov Anna 3266128064022&Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1473/385351509&Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1473/39Hlu nPospiechov Hedvika 51973080615Hlu n 639711, . 61/13072 223173180102Hlu n 639711, . 61/26113 HnvoaicePetrovsk Frantiaek 3349848062505Hnvoaice 640140, . 583/50208 Wannek Maxadresa neznm, Polsko 3349918062491Hnvoaice 640140, . 467/232172500Hnvoaice 640140, . 594/41 Loko Max 3349958064367Hnvoaice 640140, . 421/85220 Vank Bohumil 3349998065137Hnvoaice 640140, . 464/19223 Kuklk Vilm 3350028064630Hnvoaice 640140, . 421/61225Anders JindYich 335004806Hnvoaice 640140, . 421/62226 Pavlovsk Max 3350138064995Hnvoaice 640140, . 467/10232Berkov Augusta 33512580610185Hnvoaice 640140, . 572/50346Berkov Emilie 335126806Pavlovsk Eufemie 335014806Wannkov Emilie 334992806 Bohr Marta 335039806Hnvoaice 640140, . 594/38252Balmhorth MarthaCadresa neznm, Spojen krlovstv Velk Britnie a Severnho Irska 33491580612132Hnvoaice 640140, . 421/71140Andersov Pavlna 335005806Kuklkov Marie 335003806 VaHkov Mna 335000806Loko ov Marie 334996806 HolasoviceSchreier Josef 3356578065024Holasovice 640786, . 719689Tyll Frantiaek 3356668064913Holasovice 640786, . 718695Schebesta Daniel 33574280655Holasovice 640786, . 684/24768Ko~an Florian 335723806133Holasovice 640786, . 221/1754413Holasovice 640786, . 222/1 Branc BedYich 335753806523Holasovice 640786, . 1188775Schreierov Anna 335658806Tyllov Otilie 335667806 Ko~an Marie 335724806Schebestov Anna 335743806Brancov Josefa 335754806Korsistka Franz 3358178065753Holasovice 640786, . 990865Korsistka Maria 335818806 Gans Adolf 3358248062825Holasovice 640786, . 1020871 Gans Maria 335825806 3358268061698Holasovice 640786, . 1019872 335827806Pisch Alexander 3358508066325Holasovice 640786, . 992894 Pisch Hedwig 335851806 Kavan Jakob 3358748068172Holasovice 640786, . 1035917 Kavan Anna 335875806Cernohowsky Maria 3358798063570Holasovice 640786, . 1013920Cernohowsky Anna 335880806KamenecKokoakov Kristina 336000806433Kamenec 640794, . 58769543Kamenec 640794, . 588 467769806999Kamenec 640794, . 55273 7291958068731Kamenec 640794, . 568155 1787519101083Kamenec 640794, . 5861571615Kamenec 640794, . 760216Kamenec 640794, . 761 22888724010183Kamenec 640794, . 551170 22888775010408Kamenec 640794, . 585171 Roln Antonn 336070806975Kamenec 640794, . 46074Krlov Hildegarda 336071806LodniceGrossov Marie 33632180694Lodnice 640808, . 4431191950Lodnice 640808, . 539Voln Frantiaek 336358806595Lodnice 640808, . 483146 Kramer Jan 3363778061199Lodnice 640808, . 538159 336378806 3363798065814Lodnice 640808, . 540160 3364048063558Lodnice 640808, . 484173PYibyla Frantiaek 336405806 336430806493Lodnice 640808, . 482 Rychta Josef 3364438061111Lodnice 640808, . 660176 Voln Amlie 336360806 336407806 336431806 `templovec`indler Frantiaek 3372028062279`templovec 640824, . 484`templovec 640824, . 503812`templovec 640824, . 504345zamokYen plocha`templ< ovec 640824, . 505145`templovec 640824, . 506860`templovec 640824, . 507 468667806`templovec 640824, . 54952`templovec 640824, . 501 Jamnick Petr 337209806`templovec 640824, . 15260837manipula n plocha`templovec 640824, . 147/3144`templovec 640824, . 614805`templovec 640824, . 615 Agel Adolf 337255806Jedli kov Miroslava 18946369010Varyaov Emilie 3372848062439`templovec 640824, . 339 337285806 Kone n Ignc 337309806126`templovec 640824, . 595Anlov Aloisie 337310806 Kramn Josef 337311806 Voln Vilm 337312806 337313806 337314806 Moravec Josef 337329806789`templovec 640824, . 394Ranostaj JindYich 337330806Morycov Josefa 337361806137`templovec 640824, . 375103 178751220101410`templovec 640824, . 473143 337372806885`templovec 640824, . 321`indlerov Anna 337203806 468670806Jamnick `tefka 337210806Agelov Gabriela 337258806 Kramn Anna 337316806 Voln Marie 337317806Moravcov Terezie 337331806 BenkoviceMontag Frantiaek 3109428061207Benkovice 602591, . 324/62113577Benkovice 602591, . 307/8 Prda Ignac 310943806 Mruzek Albert 310944806 Elbel Karel 310945806Vavre kov Jana 310946806Wolf Jan 310947806 Prda Antonn 310948806 Frank Karel 310949806 Tich Jan 310950806Anderlov Anna 310951806Hulva Frantiaek 31112180636zeleHBenkovice 602591, . 460158234Benkovice 602591, . 547124Benkovice 602591, . 529/401414Benkovice 602591, . 385/44Gebauer BedYich 3111268061496Benkovice 602591, . 393/6166Gebauerov Aloisie 311127806Juchelka Alfred 3394408061661"Hradec nad Moravic 646814, . 617 Celta Jan 339444806 Celtov Julie 339445806 Jakub oviceTesaY Frantiaek 343001806113Jakub ovice 656496, . 355/28177Jakub ovice 656496, . 355/8Bhmov Antonie 343026806Jakub ovice 656496, . 1202/1 `indlY Josef 3430308067871Jakub ovice 656496, . 355/7169Orlk Frantiaek 3430488068102Jakub ovice 656496, . 1089/13177`indlYov Emilie 343031806Orlkov Marie 343049806TesaYov Josefa 343002806 ChuchelnSlavk Frantiaek 34188380642Chucheln 654876, . 850230 Jure ka Josef 3418818061777Chucheln 654876, . 558Jure kov Hedvika 341882806Slavkov Eufemie 341884806 JakartoviceDeatnPhillil Ludvk 321789806Deatn 625876, . 1231/6262Phillilov Josefna 321790806KobeYiceKobeYice ve SlezskuGrger Frantiaek 344307806560#KobeYice ve Slezsku 667340, . 2945 Halfar Ignc 344308806Rohovsk Josef 344309806 Quittek Jan 344312806Hanslk Frantiaek 344311806StYbn Viktorie 344310806NevYelov Jana 344313806Moravcov Marie 344319806KravaYeKravaYe ve Slezsku Jaroa Jan 3464868066207"KravaYe ve Slezsku 674231, . 6117Gratzov KateYina 3467078061430"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5137Snhota Vincenc 346708806Hlubkov Terezie 346709806PetYkov Apolonie 3470748062543"KravaYe ve Slezsku 674231, . 52605101271"KravaYe ve Slezsku 674231, . 52611273"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5347Taakov Terezie 3473478062903"KravaYe ve Slezsku 674231, . 6190761 Taaka Karel 347349806 Taaka Pavel 347351806 Taaka Alfrd 347352806Onderkov Monika 661513806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 29703944Peterkov Antonie 3483348064920%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4081/3516896596"KravaYe ve Slezsku 674231, . 6019Jarzabov Marie 3487128063216%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4211/202042 KY~ Josef 3489068061789$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4205/62208192%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4207/113148%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4207/13 348908806355"KravaYe ve Slezsku 674231, . 60612209"KravaYe ve Slezsku 674231, . 6063 3489128063704%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3757/182210 6359948065584"KravaYe ve Slezsku 674231, . 60913903 Hurnk Jan 5135668062689"KravaYe ve Slezsku 674231, . 53392245"KravaYe ve Slezsku 674231, . 53995308"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4955 348945806 Halfar Jan 348956806352$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4090/422635808$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4091/312461"KravaYe ve Slezsku 674231, . 61262826"KravaYe ve Slezsku 674231, . 6090Kerlnov Marta 3489638066125%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3770/252273Drabinov Marianna 348964806 Bennek Emil 3489758062171$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4028/72287Meleck Frantiaek 3489778067816%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3770/202288 Xeh ek Pavel 3489828068690%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3770/902292Sonkov Elfrda 348986806752"KravaYe ve Slezsku 674231, . 61032295Sonkov Hildegarda 348987806 Sonek Valter 348988806 Sonkov Ruth 348989806Luzarov Terezie 3489908069595"KravaYe ve Slezsku 674231, . 61202296Luzarov Marie 348991806 Kone n Erich 3490238064099$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3980/62322 Ve erek Josef 3490258065134$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3960/42326 Ricka BedYich 34902880610352$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3956/12327 Pavlk Alois 3490408062567$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3793/72337Hahn Fra< ntiaek 3490488061166$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4179/72345Seyfriedov Beata 3490568061448"KravaYe ve Slezsku 674231, . 52372352Seyfried Josef 349057806Seyfriedov Jana 349058806Wiillaschek Augustin 349065806%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4192/1423641140%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4192/15$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4199/1 3490898065236"KravaYe ve Slezsku 674231, . 60362391Lask Frantiaek 3491068065360"KravaYe ve Slezsku 674231, . 45582407 Rzehaczek Jan 3491118067417"KravaYe ve Slezsku 674231, . 49592412 Hlubkov Anna 3491188062434"KravaYe ve Slezsku 674231, . 54522417 Rinkov Marie 3469848063356"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4507437Wielschov Antonie 3491308064776"KravaYe ve Slezsku 674231, . 53922428 Pape~ Josef 349131806Bludovsk Anna 349132806Justov Ane~ka 349133806Seifriedov Otilie 349134806Pape~ JindYich 349135806 Pape~ Jan 349136806Meleck Ane~ka 346983806Peterek Antonn 349147806990%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4052/20570%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4052/21$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4054/5Peterkov Terezie 349148806Langrov Teresie 346982806Veczerkov Elfrda 346981806 Novk enk 346979806 3491888064416"KravaYe ve Slezsku 674231, . 48112478 Novk Jan 346939806 349189806 Meleck Karel 346940806 3491928062218"KravaYe ve Slezsku 674231, . 50592484482"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4500Vilakov Erna 346941806Sobotkov Andla 3491998062204"KravaYe ve Slezsku 674231, . 48102492Vl ek Frantiaek 349200806 }dek Pavel 3492028061320"KravaYe ve Slezsku 674231, . 48702494Gebkov Antonie 346942806Lehnertov Antonie 346943806Willaschek Antonn 3492088062998"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4657 Thiemel Josef 3492118061197"KravaYe ve Slezsku 674231, . 47242501Thiemelov Klotilda 349212806GlabazHov Apolonie 346944806Meleck Rozlie 346945806 346946806 349221806306"KravaYe ve Slezsku 674231, . 44922508 Peterek Jan 346947806Xeh kov Anna 346948806 Uvrov Jana 346949806Vilakov Marie 3492528062057"KravaYe ve Slezsku 674231, . 53262530Vilakov Hedvika 349253806 Michlek Jan 349265806464#KravaYe ve Slezsku 674231, . 174/32540Nikelov Beata 349266806Gratzov Marie 349267806Willaschkov Josefa 349268806 Vilaek Max 3492758067220"KravaYe ve Slezsku 674231, . 49542541 Vilaek Jan 349276806Vilakov Anna 349277806 Vilaek Josef 349278806 51867480610102"KravaYe ve Slezsku 674231, . 54262573"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5483Vilakov Annemarie 349279806 518675806Vilakov Edeltruda 349280806 518676806Vilakov Marliesa 349281806 518677806Stare kov Anna 3492828065396"KravaYe ve Slezsku 674231, . 48442542Harasimov Terezie 3492908064919"KravaYe ve Slezsku 674231, . 58522548Harasimov Hedvika 349291806Jaroaov Terezie 3493238062325%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4073/1925711719"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5540 349324806 Homola Karel 3493268064462"KravaYe ve Slezsku 674231, . 60392572 Vl kov Beata 346950806 349222806Laskov Ane~ka 349107806Rzehaczekov Marie 349112806Michlkov Jana 349269806Meleck Hedvika 346951806 349193806Pavlkov Albna 349041806 349201806 }dkov Marie 349203806Willaschkov Beata 349209806Ve erkov Anna 349026806Hahnov Gertruda 349049806Willaschkov Berta 349066806Moravcov Anna 349090806Halfarov Antonie 348957806Bennekov Marie 348976806Xeh kov Josefa 348983806 Ottmar Max 692427806800!KravaYe ve Slezsku 674231, . 219396Schwuchov Elfrda 692428806Mel Vclavkov Anna 35724980629Mel 692778, . 2677/51299 Stuchlk Jan 357208806664Mel 692778, . 2138/2277769Mel 692778, . 2142/1182Mel 692778, . 2142/21452Mel 692778, . 2143 `rom Alois 3572238064136Mel 692778, . 202/2638Mel 692778, . 2729991Mel 692778, . 20312997Mel 692778, . 874340Mel 692778, . 8756773Mel 692778, . 878/14465Mel 692778, . 881Mel 692778, . 895/42486Mel 692778, . 899/15914Mel 692778, . 902/5 445542806195Mel 692778, . 1279287Mel 692778, . 12801908Mel 692778, . 128115640Mel 692778, . 1282162Mel 692778, . 1283Mel 692778, . 1354394Mel 692778, . 1015/2Mel 692778, . 1352/111147Mel 692778, . 1353 Benea Rudolf 357224806 445543806 Benea Max 357225806 445544806 Benea Gustav 357228806 445545806 Beneaov Anna 357226806 445546806Beneaov Marie 357227806 445547806 Kajaba JiY 357247806Mel 692778, . 2539/9297Slov ek Frantiaek 357250806Kajabov Marie 357248806OldYiaovKnopov Renta 3607118064414OldYiaov 710113, . 858/34267 Proske Max 3608298065290OldYiaov 710113, . 675/1423689706OldYiaov 710113, . 675/143Proske BedYich 3608318062328OldYiaov 710113, . 675/1593696644OldYiaov 710113, . 675/160Heidrich Adolf 3608388066670OldYiaov 710113, . 1130/81375Heidrich Reinhold 360839806Heidrichov Vilemna 360840806Heidrichov Marie Josefa 360841806Borsutzk Rudolf 36084580610510OldYiaov 710113, . 1130/84379Proskeov Marie 3608648067837OldYiaov 710113, . 675/153Proskeov Hildegarda 360865806Strohalm Gotliem 3608678068459OldYiaov 7101< 13, . 675/170395896OldYiaov 710113, . 675/173 Jung JindYich 3608698069185OldYiaov 710113, . 675/172Bartelmus BedYich 3608738064820OldYiaov 710113, . 675/149399 3608788067562OldYiaov 710113, . 675/177403Burkowicz Arnoat 3608838063998OldYiaov 710113, . 883/53Strohalmov Marie 360868806 Titzov Marie 3613058061337OldYiaov 710113, . 1173799Vchov Jenovfa 361306806Vtkov Josefa 361307806Hartoa Andln 361308806Burkowiczov Marta 360884806Heidrichov Magdalna 360879806Bartelmusov Suzana 360874806 Jungov Marie 360870806Borsutzk Jana 360846806 Proske Marta 360832806 Proske Marie 360830806 PiskoY Vilm 3613298065014OldYiaov 710113, . 999/568147500OldYiaov 710113, . 1097/51PiskoYov Elfrda 361330806OticePaletov Frantiaka 382072806101Otice 716481, . 296248objekt ob ansk vybavenosti=budova bez p/ e, objekt ob ansk vybavenosti, na parcele 296Valuaek Frantiaek 382073806Valuakov Marie 382074806Pae Bo kov Anna 382693806517Pae 721085, . 1968/42 Krzefk Josef 382694806Haukov Mariana 382695806Vaa ek Frantiaek 382696806Masulkov Anna 382697806 Kotula Toma 382698806Jurakov Anastzie 382699806Jurakov Jana 382700806Jurakov Marie 382701806Jurakov KateYina 382702806Juraek Frantiaek 382703806 Juraek Jan 382704806 Kubica Osvald 3828758063785Pae 721085, . 2772/28332 `ipula Toma 3832178064882Pae 721085, . 2772/25640Jarosch Frantiaek 383281806258Pae 721085, . 1968/667034Pae 721085, . 1968/73188Pae 721085, . 2021/21109Pae 721085, . 2021/27Pae 721085, . 2021/28114koryto vodnho toku umlPae 721085, . 3274/4728Pae 721085, . 3274/54Placzek Antonn 383282806Boczek Antonn 383283806 Ulitzka Felix 383284806Schenbezcyk Urban 383285806 Badej Josef 383286806`ipulov Lucie 383218806 Pust Polom }urkov Anna 3843838061117Pust Polom 736830, . 1230/4463Mikoaka Arnoat 3848258064867Pust Polom 736830, . 1095/15448Ku erov JindYiaka 3848278061968Pust Polom 736830, . 1095/2449 Stonia Teodor 3848298062950Pust Polom 736830, . 1095/11450 Trojka Vilm 384839806Pust Polom 736830, . 1058/44591413Pust Polom 736830, . 1059/45 Trojka Rudolf 384840806Trojkov Marie 384841806Trojka Frantiaek 384842806 Trojkov Anna 384843806 Trojka Josef 384844806Vavre ka Josef 3848678062070Pust Polom 736830, . 1192/5Ilk Frantiaek 3848718061655Pust Polom 736830, . 1180/10485 Kr mY Emil 384899806506Pust Polom 736830, . 523/1507StYlkov Arnoatka 384929806Pust Polom 736830, . 1094534Xeh ek Frantiaek 384930806Xeh kov Emilie 384931806Grygar Frantiaek 384932806 384933806 384934806 Rajsk Karel 384935806Rajsk Gabriela 384936806 384937806Ku erov Adla 384938806Tomnkov Anna 384939806Mikoakov Adla 384826806Stoniaov Aloisie 384830806Vavre kov Ane~ka 384868806Ilkov Jenovefa 384872806Kr mYov Antonie 384900806 384940806 384941806SlavkovSlavkov u Opavy X n Jan 387405806"Slavkov u Opavy 750280, . 1226/9913Slavkov Antonie 387406806Rypel Frantiaek 387407806Naiserov Marie 387408806Anderla `tpn 387509806"Slavkov u Opavy 750280, . 1156/29 Vl ek Josef 3877818063253"Slavkov u Opavy 750280, . 1150/242822551"Slavkov u Opavy 750280, . 1150/25Deutsch Rudolf 3881928063483!Slavkov u Opavy 750280, . 1179/5666Koval k Josef 388256806"Slavkov u Opavy 750280, . 1400/30729359"Slavkov u Opavy 750280, . 1398/69495"Slavkov u Opavy 750280, . 1398/70!Slavkov u Opavy 750280, . 1356/2"Slavkov u Opavy 750280, . 1353/8840"Slavkov u Opavy 750280, . 1353/89347"Slavkov u Opavy 750280, . 1353/90 Rypelov Anna 387409806Anderlov Marie 387510806Deutschov Amlie 388193806Koval kov Marie 388257806 Slu~oviceBerekov Emilie 3888908066Slu~ovice 750832, . 355/718627Slu~ovice 750832, . 355/980Slu~ovice 750832, . 355/14249Slu~ovice 750832, . 355/18214Slu~ovice 750832, . 355/19Slu~ovice 750832, . 355/37Berekov Augusta 388891806LatoHov Elfrda 388895806Bitomsk Elfrda 388896806 StboYiceJamniceKirschner Luka 3431818062988Jamnice 656631, . 584/1022Kreutzberger Ignc 38933280614155StboYice 755435, . 1463 Fri Karel 3894058066170StboYice 755435, . 934SudiceAnders Gottlieb 3903868062270Sudice 758752, . 583/452184Sudice 758752, . 583/46 3903908062350Sudice 758752, . 583/411913600Sudice 758752, . 583/181560Sudice 758752, . 583/19 Wanek BedYich 3904028065285Sudice 758752, . 578/36201Gotzmann Vilem 3904068063614Sudice 758752, . 61020420668Sudice 758752, . 609/2Lokotsch Richard 3904198064898Sudice 758752, . 607/13Kutschera Emil 3904258063820Sudice 758752, . 607/25 Wannek Gustav 3904278063206Sudice 758752, . 607/24218 Czempa Samuel 39043880650Sudice 758752, . 605/93130Sudice 758752, . 607/6Hoffmann Gustav 390444806Sudice 758752, . 605/62283999Sudice 758752, . 607/9Strzibn Vilm 39044680695< Sudice 758752, . 605/56885Sudice 758752, . 607/10Czempa Bohumil 3904538065175Sudice 758752, . 588/3269Sudice 758752, . 603/1 Czempa Gustav 3904658062550Sudice 758752, . 583/24243 Proske Vilm 3904688062580Sudice 758752, . 583/15245Czempa Gottlieb 3904718062078Sudice 758752, . 5872479062Sudice 758752, . 583/32Viederov Selma 39047580611610Sudice 758752, . 578/16 Bohry Gustav 390476806Sudice 758752, . 583/262502120Sudice 758752, . 583/272830Sudice 758752, . 583/28540Sudice 758752, . 583/25 Wanek Susana 390403806 Gotzmann Mina 390407806Lokotsch Marta 390420806 Bohra Marta 3904248064590Sudice 758752, . 607/26Kutscherov Emma 390426806 Wannek Emilie 390428806 Czempa Mina 390439806Hoffmannov Emma 390445806Strzibn Emilie 390447806Czempov Magdalna 390454806 Czempov Anna 390466806Proske Pavlna 390469806Czempov Magdalena 390472806 Bohr Marie 390477806Andersov KateYina 390387806 390391806Havrlantov Hilda 390602806Sudice 758752, . 110/2389 `tpnkoviceDreslerov Marie 3934658065073`tpnkovice 763390, . 2473Velk HeralticeMal HeralticeTborsk Karel 355848806Mal Heraltice 690490, . 210/375 Tborsk Anna 355849806 Sdek u OpavyHaas Jan 3865838061072Sdek u Opavy 745863, . 728/125Werner Ladislav 386610806Sdek u Opavy 745863, . 748/3 461897806285Sdek u Opavy 745863, . 740/11Sdek u Opavy 745863, . 740/17Sdek u Opavy 745863, . 740/26Orlk Ferdinand 386616806Slavk Jaromr 386639806733Sdek u Opavy 745863, . 716/537Beckov Ev~enie 3867148061622Sdek u Opavy 745863, . 722/21`tborsk Josefa 386715806`lechta Leonard 38675180612849Sdek u Opavy 745863, . 698/1120992Sdek u Opavy 745863, . 722/2218263Sdek u Opavy 745863, . 722/25Sdek u Opavy 745863, . 722/31546Sdek u Opavy 745863, . 722/32 270612840105309Sdek u Opavy 745863, . 722/33305773Sdek u Opavy 745863, . 722/61215Sdek u Opavy 745863, . 722/9 Ludwig Pavel 386786806371!Sdek u Opavy 745863, st. . 59/1165Sdek u Opavy 745863, . 165/1Ludwigov Amalie 386787806`lechtov Augusta 386752806 Bartel Gustav 633628806 Beska Rudolf 386589806 Beskov MarieTbor ve SlezskuChalupa Frantiaek 3948628064674!Tbor ve Slezsku 764817, . 145/945Chalupov Aloisie 394863806 Velk HoaticeLorenc Bohumr 3994398061127Velk Hoatice 778826, . 961/42694Lorencov Hedvika 399440806 3991938066440Velk Hoatice 778826, . 882/9041153Velk Hoatice 778826, . 904/13PetYkov Marie 399194806Vilaek Frantiaek 3991918063528Velk Hoatice 778826, . 882/92 Karlov Anna 399192806VtkovLhotka u Vtkova Kopeck Josef 359809806864Lhotka u Vtkova 706809, . 8241Lhotka u Vtkova 706809, . 91412!Lhotka u Vtkova 706809, . 645/2 Kopeck Anna 359810806Haliaka JindYich 401214806458Vtkov 782998, . 12281193Haliakov Bo~ena 401215806VraoviceVraovice u Opavy Lenc Karel 4038048061654Vraovice u Opavy 786624, . 728309Vraovice u Opavy 786624, . 7301205Vraovice u Opavy 786624, . 7272068Vraovice u Opavy 786624, . 7296240Vraovice u Opavy 786624, . 731Lencov Helena 403805806 TakoviceVavre ka OldYich 3952298064198Takovice 766780, . 820/29290Vavre kov Anna 395230806 StrahoviceKurka Frantiaek 389939806221Strahovice 755826, . 141Jankov Ane~kaadresa neznm, Nmecko 389940806 Jankov Jana 389942806Kurkov BedYiaka 389943806Obrusnkov Antonie 39000980610097Strahovice 755826, . 470/10236Obrusnkov Emilie 390010806Slavk Florin 3901488062524Strahovice 755826, . 493/4362Slavkov Anna 390149806 Bolack Karel 473605806Strahovice 755826, . 756/70KyjoviceKyjovice ve SlezskuFojtkov Frantiaka 3512008066288%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1024/3416321%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1025/3Fojtkov JiYina 351201806Krayzel Theodor 351207806388%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 978/12422rybnk$Kyjovice ve Slezsku 678562, . 980/9588$Kyjovice ve Slezsku 678562, . 984/4%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 987/23Vl kov Vlasta 3513158064924%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1140/1515%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1143/6Krayzelov Amlie 351208806 Chlebi ovVe erkov Jenovefa 3414098061305Chlebi ov 651141, . 627/121Ve erkov Marie 341410806Novkov Erika 3414138065744Chlebi ov 651141, . 627/138266Novkov Emilie 341414806Kleinov Frantiaka 3411958061291Chlebi ov 651141, . 535/83 22360358010Chlebi ov 651141, . 68/13626178Chlebi ov 651141, . 68/18122Chlebi ov 651141, . 68/25Olbrechtov Anna 341196806 22360361010Kleinov Klra 341197806 22360363010 Kleinov Anna 341198806 22360359010BlBl ve SlezskuMrowzov Rozalie 310643806 Bl ve Slezsku 601616, . 548/3344336"Bl ve Slezsku 601616, . 558/142Kotzurov Marta 310644806 BratYkovice Duda Josef 316014806BratYkovice 609714, . 1252/31112 Dudov Bo~ena 316015806 Neplachovice 3368968063389Neplachovice 640816, . 882 Bonsch Josef 3369078064327Neplachovice 640816, . 1250 ech Aloi< s 3369188062525Neplachovice 640816, . 1193314Benish Leonhard 337045806Neplachovice 640816, . 866436 echov Viktorie 336919806 336897806Benishov Ludmila 337046806Branka u OpavyHjek Frantiaek 3155578064298 Branka u Opavy 609382, . 654/12372`indelek Frantiaek 3155598068054Branka u Opavy 609382, . 654/1373 Hjkov }ofie 315558806`indelkov Marie 315560806 Vcha Josef 3154218062735 Branka u Opavy 609382, . 463/352593127 Branka u Opavy 609382, . 463/3635Branka u Opavy 609382, . 695/4 315497806 Branka u Opavy 609382, . 463/43323`krobnek Jakub 315196806Branka u Opavy 609382, . 335/51669Branka u Opavy 609382, . 690/1 Sommer Josef 315197806HaeAdamiec Rudolf 3282998067848Hae 637491, . 4165663 5052738068206Hae 637491, . 4310882Hae 637491, . 4329 50528480610159Hae 637491, . 4359883 Adamiec Josef 328300806 505271806 505283806VYesinaVYesina u OpavyPospchov Cecilie 4043108061432!VYesina u Opavy 786691, . 607/691118!VYesina u Opavy 786691, . 607/78Pospchov Marta 404311806Pospchov Al~bta 404312806Christoph Emil 404328806 VYesina u Opavy 786691, . 351/5336!VYesina u Opavy 786691, . 352/10Christophov Anna 404329806 Kone n Alois 404446806 VYesina u Opavy 786691, . 399/8487 BudiaoviceChalupov Ludmila 31919580687Budiaovice 615552, st. . 79/1136Budiaovice 615552, . 1490/3Budiaovice 615552, . 1777 Kocin Karel 319198806 Mikolajice Martinek Jan 357525806Mikolajice 694061, . 1521105Mikolajice 694061, . 1526Mikolajice 694061, . 1695 `rom Josef 357526806 `romov Marie 357527806RadkovRadkov u VtkovaGebauerov Karla 38539080629308"Radkov u Vtkova 738018, . 685/1218421839!Radkov u Vtkova 738018, . 688/2Gebauerov Marta 385391806 385392806 `tblovice Montg Josef 392338806850`tblovice 763110, . 573/108163Prda Jan 392339806 Hahn Rudolf 392340806 Prdov Josefa 392346806RohovTernkov Antonie 3863478062264Rohov 740438, . 570/3194Rohov 740438, . 581/5Ternkov Josefa 386348806 Kubn Hedvika 386349806Rohov 740438, . 637/12127Rohov 740438, . 637/27368Rohov 740438, . 6382037Rohov 740438, . 636/11937Rohov 740438, . 637/34680Rohov 740438, . 637/4Bulendov Al~bta 386350806 Lasovsk Jan 386362806150Rohov 740438, . 660/14207 Mrva Josef 3864358062475Rohov 740438, . 434/1272 Lask Josef 3864548066030Rohov 740438, . 561/23291 Kaan Josef 386424806Rohov 740438, . 378/202612575Rohov 740438, . 378/21Niemetzov Andla 386516806300Rohov 740438, . 634/8385Nmcov Antonie 386517806 Lasovsk Anna 386363806 Mrvov Anna 386436806 Laskov Anna 386455806MoraviceDrssler Alfrd 359093806688Moravice 698601, . 1032/2190Moravice 698601, . 1039/8Moravice 698601, . 1040/4Drsslerov Hilda 359094806 Dobroslavice Mikeska Ryko Spojen stty 322274806Dobroslavice 627437, . 527/13373898Dobroslavice 627437, . 849/102055Dobroslavice 627437, . 850/12 Kusyn Josef 3224128064645Dobroslavice 627437, . 589/36Dobroslavice 627437, . 601/283387Dobroslavice 627437, . 610/11244Dobroslavice 627437, . 612/14Kusynov Arnoatka 322413806 ChvalkoviceChowanetzov Emilie 34240780614348Chvalkovice 655040, . 661 ermn ve SlezskuKrl Frantiaek 320024806661! ermn ve Slezsku 619761, . 21188113282# ermn ve Slezsku 619761, . 2123/14480# ermn ve Slezsku 619761, . 2123/22876! ermn ve Slezsku 619761, . 213211161# ermn ve Slezsku 619761, . 2120/1 Vtek Josef 3200318063676" ermn ve Slezsku 619761, . 863/385 Vtkov }ofie 320032806 Krlov }ofie 320025806 Czech Walter!Hafenmhlweg 36, Ausburk, Nmecko 3627198061703!Opava-PYedmst 711578, . 2822/3662"Opava-PYedmst 711578, . 2850/12"Opava-PYedmst 711578, . 2850/32!Opava-PYedmst 711578, . 3050/7"Opava-PYedmst 711578, . 3050/19 }dek JosefDlouh 14, Komrov, 74770 Opava 3803248064037!Komrov u Opavy 711845, . 670/29 380325806!Hafenmhlweg 36, Ausburg, Nmecko 3809968066811Mal Hoatice 711870, . 594/28Mal Hoatice 711870, . 624/5 Krontal Josef .p. 714, Mal Hoatice 3813428062479Mal Hoatice 711870, . 901/71 381607806 22914980010Krontalov Adla 381343806Ellisov FrantiakaPodbradova 85, Ostrava 38411980686Podvihov 724637, st. . 35/1Podvihov 724637, st. . 35/2Podvihov 724637, st. . 35/359Podvihov 724637, . 1155/2 Skuplk AloisSuch Lazce 80, 74795 Opava 3912688061018Such Lazce 759180, . 753/55553650Such Lazce 759180, . 799/19Skuplkov Marie .p. 80, Such Lazce 391269806`ime ek Bohumil(StYedn 127/10, Such Lazce, 74795 Opava 391270806451Such Lazce 759180, . 846/12556`ime kov Hedvika 391271806 GYeaek Jan"Polomsk 83, Podvihov, 74706 Opava 3912758061974Such Lazce 759180, . 802/635591288Such Lazce 759180, . 802/111 GYeakov Anna 391276806 Binar Jan .p. 11, < 79391 valno 391299806335Such Lazce 759180, . 816/8584246Such Lazce 759180, . 816/10203Such Lazce 759180, . 817/79794Such Lazce 759180, . 817/84Such Lazce 759180, . 824/37518Such Lazce 759180, . 827/5Binarov Bo~ena 391300806Rab Jan 3960438061100Dr~kovice 777170, . 146/2399471Dr~kovice 777170, . 147/2Borsutsk Frantiaek 3960478062463Dr~kovice 777170, . 146/19102Dr~kovice 777170, . 147/6 Kocin Ignc 396052806Dr~kovice 777170, . 126/74270Dr~kovice 777170, . 126/85406Dr~kovice 777170, . 133/83Dr~kovice 777170, . 136/131314Dr~kovice 777170, . 136/39Dr~kovice 777170, . 175/14Dr~kovice 777170, . 175/30Borsutsk Olga 396048806Kocinov Barbora 396053806 Rabov Anna 396044806 Vvrovice Bekov MarieMilostovice 4, 74707 Opava 3964948069765Vvrovice 777196, . 429/1Vvrovice 777196, . 429/2 396495806 Lebeda KarelKotraov 16, 74601 Opava 396748806233Vvrovice 777196, . 537/8Lebedov AndlaKotraov, Opava 396749806Baranov Albertina .p. 121, 74774 Neplachovice 4032508061179Jarkovice 783595, . 152/11Xehnek JindYich .p. 123, 74723 Bolatice 3144058065775Bolatice 606987, . 33781029 Adamec VilmHeneberky 87, 74723 Bolatice 314462806Bolatice 606987, . 31211083 Ku era HeYmanKouty, 74721 KravaYe 3145048063851Bolatice 606987, . 36211113Ku erov Al~bta 314505806Xehnkov Anna 314406806 SkrochoviceHoferek Frantiaek Masarykova 120, 76326 Luha ovice 316849806Skrochovice 613142, st. . 94/28budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele st. 94/2Hoferkov Antonie 316850806Hlav ov MarieJan 10, 74744 BYezov 623416806168Jan 656691, . 1088/5142 ernn Jan"Lesn Albrechtice 5, 74901 BYezov 351856806405 Lesn Albrechtice 680184, . 345 ernnov Anna 351857806 }i~ka Josef .p. 1, 74768 Kyjovice 318394806&Budiaov nad Budiaovkou 615501, . 48/4941Podles nad OdrouRoh Frantiaek .p. 36, Podles Nad Odrou 383760806 Podles nad Odrou 723916, . 20690#Podles nad Odrou 723916, . 2263/1Roh Miroslav-Na Sdliati 699, 74787 Budiaov nad Budiaovkou 383761806Nvratov Pavlna Hjeck 233, 74722 Doln Beneaov 323193806987Doln Beneaov 628638, . 10476174153Doln Beneaov 628638, . 1059/9 Ulman AlfonsPoatovn 126, 74719 Bohuslavice 4973778064652 Doln Beneaov 628638, . 1296/241411565 Doln Beneaov 628638, . 1296/25Ulmanov Klotilda 497378806Vl ek Maxmilin(Opavsk 119, ZbYeh, 74722 Doln Beneaov 404854806"ZbYeh u Hlu na 789411, . 428/24Vl kov Irmgarda 404855806Baarov Ceclie( ujkovova 1717/27, ZbYeh, 70030 Ostrava 3266418061503&Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1315/455751768%Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1317/2%Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1318/532%Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1318/7322&Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1320/10Peterkov KateYina"Parallelstrasse 16, Bytom, Nmecko 3300298062271Hlu n 639711, . 2650/24883344Hlu n 639711, . 2653/1Kahusov Anne-Marie .p. 90, 74801 Hlu n 3302498061150Hlu n 639711, . 2599/18801611Hlu n 639711, . 2599/23319Hlu n 639711, . 2600135Hlu n 639711, . 2642/14138Hlu n 639711, . 4514/8Burgstedtov Lucie 330250806Tyrtania Augustin 330251806 Tyrtania JiY 330252806`ikorov Marie!Swienta Jadwiga 3, Wielke Hajduki 332397806 22317317010Smolkov Josefina Buschhausen 3302638061460Hlu n 639711, . 18938895913Hlu n 639711, . 1896Ptzov Aloisie&Sterkeradestrasse 270a, Hambor na Rn 330264806Pecuchov LucieKiel 3302738064655Hlu n 639711, . 2717898Mertov Al~bta .p. 82, 74801 Hlu n 330469806Hlu n 639711, . 39281082Polnkov Valeska 74801 Hlu n 330470806 Polnk Jan 330471806Hanusik FrantiaekPYluky 151, 76001 Zln 330702806936Hlu n 639711, . 26651278Gattnarov Pavlna .p. 169, 74801 Hlu n 3309538061303Hlu n 639711, . 21121492Hlu n 639711, . 2264Pospch JindYich .p. 65, 74801 Hlu n 3309758062703Hlu n 639711, . 154015141977Hlu n 639711, . 2126Hlu n 639711, . 212710777Hlu n 639711, . 2128Hlu n 639711, . 226012130Hlu n 639711, . 2310154Hlu n 639711, . 2311Hlu n 639711, . 4468/12Drabk Herbert .p. 276, 74801 Hlu n 3309808061774Hlu n 639711, . 15391518 Kubina Hubert .p. 342, 74801 Hlu n 3312118065053Hlu n 639711, . 16001757Kubina Antonn 331212806Mualkov JulianaRovniny 495, 74801 Hlu n 332623806Hlu n 639711, . 345435032060Hlu n 639711, . 3455Mualkov Marie 332624806 Mualek Petr 332625806Mualkov }ofie 332626806Mualkov Josefa 332627806 Mualek Jan 332628806Pospchov Hedvika 330976806Drabkov Ruth 330981806Gatnarov Pavla 330954806Hanusikov Jarmila 330703806Miketov Filomena .p. 53, 74711 Kozmice< 32964380696Hlu n 639711, . 1799584664Hlu n 639711, . 1820Admek JindYichJasnky 455, 74801 Hlu n 3329268062902Hlu n 639711, . 36253736Admkov Hildegarda 332927806 Dvorsk JosefRovniny 106, 74801 Hlu n 332933806Hlu n 639711, . 33633738 Dvorsk Marie 332934806 Darkovi kyHYivnack Matya .p. 36, 74711 Kozmice 3345618062914Darkovi ky 639869, . 597/6380HYivnack Frantiaka 334562806Bttcherov Ro~enaGrebenstein, Nmecko 334913806Matuaek Matoua 335019806Hnvoaice 640140, . 452/32374926Hnvoaice 640140, . 462/12 Malich Pavel 3350358065010Hnvoaice 640140, . 467/8 Bohr Vilm 335038806 Matuaek Emil 3350428065000Hnvoaice 640140, . 421/64255Malichov Marta 335036806Matuakov Emma 335043806Matuakov Magdalena 335020806StYbn RichardProkopnick 32, 74735 Hnvoaice 3353448062426Hnvoaice 640140, . 551/7538 StYbn Marie 335345806Landbauerov EmiliePraha 3357498061119Holasovice 640786, . 1014771 Peakov MarieLodnice 23, 74774 Holasovice 629865806Kamenec 640794, . 287Kamenec 640794, . 288Bhm FrantiaekKamenec 39, 74774 Holasovice 336055806 729188806 22888702010 Antala JosefLodnice 73, 74774 Holasovice 3363838061011Lodnice 640808, . 204 3363878067776Lodnice 640808, . 627 Malurek Jan .p. 86, 74762 Mokr Lazce 338977806989Hrabyn 646601, . 980/15 Xman VilmLhota 84, 74792 Hj ve Slezsku 338978806Xmanov Marie 338979806Malurkov Frantiaka 338980806Hajdu ek Rudolf Hrabyn p.28 338593806Hrabyn 646601, st. . 382Hrabyn 646601, st. . 38382Hrabyn 646601, . 1215/72706Hrabyn 646601, . 1293/11947Hrabyn 646601, . 1293/2Hrabyn 646601, . 1294/12213Hrabyn 646601, . 1294/2745Hrabyn 646601, . 1772Hrabyn 646601, . 1294/3Hrabyn 646601, . 1294/4Hrabyn 646601, . 1294/5Hrabyn 646601, . 1294/651Hrabyn 646601, . 1294/7Hrabyn 646601, . 1294/8Hrabyn 646601, . 1294/9Hrabyn 646601, . 1294/1078Hrabyn 646601, . 1294/11Hrabyn 646601, . 1294/1293Hrabyn 646601, . 1294/13Hrabyn 646601, . 1294/14107Hrabyn 646601, . 1294/15Hrabyn 646601, . 1294/16 3392688064990Hrabyn 646601, . 672/2818Hrabyn 646601, . 1145 673269806Kadulov Frantiaka Hrabyn p.29 338595806 339267806 673271806Petrovsk Ludmila Hrabyn p.47 338659806 339265806 673318806 Pasker Josef Hrabyn p.54 338603806 339264806 673278806Paskerov Marie 338602806 339287806 673277806 Hrabyn p.62 338600806 339285806 673276806Krayzlov Miroslava .p. 15, Hrabyn 338598806 339283806 673274806Jiroutkov KamilaPraha 10 Na Zjezdu 16/1945 338597806 339282806 673273806Sedl ek JosefSkrochovice p.88 338596806 339281806 673272806Sedl kov }ofieOpava ajkovskho 15 338619806 339280806 673289806 KHura OldYichJosefovice 2, 74764 Hrabyn 338968806741Hrabyn 646601, . 1568/1 Dostl Ev~enJosefovice 31, 74764 Hrabyn 338969806Hajdu kov Marie 338618806 339299806 673288806Halfar BedYich Hrabyn p.38 338616806 339297806 673286806 .p. 28, Hrabyn 339330806Hrabyn 646601, . 1293/3513 .p. 29, Hrabyn 339331806 339332806Hrabyn p. 47 339335806 .p. 54, Hrabyn 339336806 339337806 .p. 62, 74763 Hrabyn 339339806*Na zjezdu 1945/16, Vinohrady, 10100 Praha 339341806 .p. 88, Skrochovice 339342806+ ajkovskho 1478/15, PYedmst, 74601 Opava 339343806 339344806 .p. 38, 74763 Hrabyn 339345806 Smolka Emil .p. 57, 74763 Hrabyn 339349806Smolkov Marie Domoradovice Jaaek Karel*Domoradovice 66, 74741 Hradec nad Moravic 325953806714Domoradovice 630951, . 127/15254Jaakov Pavlna 325954806 Draak Karel&Kajlovec 50, 74741 Hradec nad Moravic 339549806409%Hradec nad Moravic 646814, . 1826/3 Raaka Vincenc%Kajlovec 9, 74741 Hradec nad Moravic 469359806Novk Frantiaek .p. 163, 74791 `ttina 340628806#Hradec nad Moravic 646814, . 20501152Bortlik Mikula .p. 163, 74727 KobeYice 344993806490#KobeYice ve Slezsku 667340, . 27107811924#KobeYice ve Slezsku 667340, . 27112030#KobeYice ve Slezsku 667340, . 3167Bortlikov Al~bta 344994806Chlebek Antonn74727 KobeYice 344314806 344316806 Riemel JosefOkru~n 9, 74727 KobeYice 344315806Riemlov Helena 344318806Hlu nsk 243, 74721 KravaYe 349728806227$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4172/13251$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4367/8 349729806 Vrnov MarieLelkova 29, 74721 KravaYe 346952806Kraus Kornelia Konstanze.Majakowski Strasse 29, 180 59 Rostock, Nmecko 277356610102518"KravaYe ve Slezsku 674231, . 58022547Lehmann Udo Erich Gnter/Franz-Stenzer Strasse 13, 12679 Berlin, Nmecko 27735673010 Litultovice Kavan Alois .p. 55, 74754 Mladecko 352831806Litultovice 686018, . 922/425649Litultovice 686018, . 924/7601Litultovice 686018, . 924/8365Litultovice 686018, . 924/11 .p. 43, 74756 Doln }ivotice 35284080610494Litultovice 686018, . 1304 Palyza Emil< .p. 22, 74755 Litultovice 3529058063464Litultovice 686018, . 1316326Palyzov Marie 352906806Pavelkov Marie 352841806 Kavanov Anna 352832806 MarkvartoviceVclavk Alois .p. 32, 74714 Ludgerovice 3564388061580Markvartovice 691895, . 17874674066Markvartovice 691895, . 1802/9Vclavkov Otilie 356439806Ro~novjkov RozlieZlu~n 4, 74901 Vtkov 357243806Mel 692778, . 2539/3294Mel 692778, . 2993 Beneaov Eva .p. 16, 74784 Mel 357469806Mel 692778, . 2692539 Krmer Petr 3608268062457OldYiaov 710113, . 675/156 May JindYich 3608518069870OldYiaov 710113, . 675/873848210OldYiaov 710113, . 675/884020OldYiaov 710113, . 675/943200OldYiaov 710113, . 675/953228OldYiaov 710113, . 675/1232049OldYiaov 710113, . 675/124 Krmer Arnoat 3608538065198OldYiaov 710113, . 675/1576820OldYiaov 710113, . 675/1633829OldYiaov 710113, . 675/1648918OldYiaov 710113, . 675/169Mai Jan 3608588065449OldYiaov 710113, . 675/1315507OldYiaov 710113, . 675/132OldYiaov 710113, . 675/158Kremser Samuel 3608628063428OldYiaov 710113, . 675/1153921849OldYiaov 710113, . 675/1163924OldYiaov 710113, . 675/1543925OldYiaov 710113, . 675/155Kremserov Marie Elisabeth 360863806Maiov Magdalna 360859806Krmerov Magdalna 360854806Mayov Gertruda 360852806Krmer Magdalna 360827806 Kamrd JuliusOwsiste, Polsko 3832038067677Pae 721085, . 2054/3628 Zlot AloisBoleslav, Polsko 3831678062006Pae 721085, . 2547599796Pae 721085, . 2548Kamrdov Anastzie 383204806 Zlot Al~bta 383168806 .p. 28, Kyjovice 384828806RaduH Jilk JosefPodvihov 68, 74706 Opava 385928806RaduH 738824, . 729/5Plachk OldYichVraovice p 59 3859738061511RaduH 738824, . 604/55295 Jilkov Anna 385929806 Supa EduardHany Kvapilov 11, 74601 Opava 38799280666!Slavkov u Opavy 750280, . 1330/1486!Slavkov u Opavy 750280, . 1330/2!Slavkov u Opavy 750280, . 1321/2!Slavkov u Opavy 750280, . 1321/3 388300806"Slavkov u Opavy 750280, . 1322/16760 388318806"Slavkov u Opavy 750280, . 1322/13 7127638061599!Slavkov u Opavy 750280, . 1324/81336151!Slavkov u Opavy 750280, . 1322/820!Slavkov u Opavy 750280, . 1322/9 260127600101225!Slavkov u Opavy 750280, . 1331/51497PYibylov Matylda .p. 13, Slu~ovice 388860806Jarkulia FrantiaekSvobody 115, 74733 OldYiaov 388861806Jarkuliaov Matylda 388862806 Bitomsk Jan .p. 14, 74728 Slu~ovice 388863806Bitomsk Marie 388864806 Kriebel Josef .p. 28, 74728 Slu~ovice 388865806Kriebelov Otilie 388866806Matuatkov FrantiakaSlu~ovice p 32 388867806 Ciminga Karel .p. 21, 74728 Slu~ovice 388868806Cimingov Anna 388869806 D~emla Emil .p. 64, 74728 Slu~ovice 388870806Jur kov Anna .p. 58, 74728 Slu~ovice 388871806Kleinov Mariana .p. 27, 74728 Slu~ovice 388872806Kubakov Marie .p. 37, 74728 Slu~ovice 388873806 Pavera Jan .p. 19, 74728 Slu~ovice 388876806Paverov Josefa .p. 19, Slu~ovice 388877806Pavlenka HeYman .p. 20, 74728 Slu~ovice 388878806 BoYuck Max .p. 16, 74728 Slu~ovice 388879806Slu~ovice p 39 388881806 388882806Jur k Emerich 388884806 Jur k Lev 388885806 Jur k Jan 388886806Jur k Andln 388887806 Klein Alois .p. 5, 74728 Slu~ovice 388888806 388889806 Riemel Leo .p. 66, 74728 Slu~ovice 388893806Englischov Valeska .p. 51, 74728 Slu~ovice 388894806Bitomsk Erhard .p. 67, 74728 Slu~ovice 388897806Bitomsk Ro~ena 388898806 ern Vilm .p. 63, 74728 Slu~ovice 388899806 ern Marie 388900806Gletnkov Frantiaka .p. 59, 74728 Slu~ovice 389071806Slu~ovice 750832, . 396/14 Masek Josef Kamenec p 26 343175806360Jamnice 656631, . 4744714Jamnice 656631, . 475Krusbersk Antonn .p. 2, Jamnice 3434348062851Jamnice 656631, . 448/4 Hjkov Anna Jamnice p 16 343389806755Jamnice 656631, . 621/28Komrek Vclav 343391806Komrkov Frantiaka .p. 18, Jamnice 343392806 3432218061600Jamnice 656631, . 152826Jamnice 656631, . 150/1 343222806 Mi kov EmmaJamnice 35, 74601 StboYice 343225806Jamnice 38, 74601 StboYice 343227806Reichel RudolfJamnice 7, 74601 StboYice 3432938067498Jamnice 656631, . 257 343296806 343298806 343299806Mi ka Frantiaek 343302806 343312806701Jamnice 656631, . 661 3432668061808vodn ndr~ umlJamnice 656631, . 83/148Jamnice 656631, . 839/2 343267806Krusbersk Marie 343435806Chalupov FrantiakaJamnice 3, 74601 StboYice 343436806Chalupov MarieJamnice 4, 74601 StboYice 343438806 343439806 Chalupa Josef 343440806 Haika PetrJamnice 48, 74601 StboYice 343442806Krusbersk Jan .p. 33, Jamnice 343443806Jamnice 40, 74601 StboYice 343444806 Voln HelenaJamnice 6, 74601 StboYice 343445806 Zwinger AdolfJamnice 47, 74601 StboYice 343446806 343447806Klapetek AntonnJamnice 12, 74601 StboYice 343448806Klapetkov Bo~ena 343449806Kramn Leopold .p. 13, Jamnice 343450806 Uvra JanJamnice 23,< 74601 StboYice 343451806Uvrov Ludmila 343452806 Bor JosefJamnice 25, 74601 StboYice 343455806Bor ov Frantiaka 343456806Orlkov Al~bta 343457806Koudelkov `tpnka .p. 25, Jamnice 343458806 Eak LudvkJamnice 30, 74601 StboYice 343459806Eakov Frantiaka 343460806 343464806 343465806StupHov `tpnkaJamnice 36, 74601 StboYice 343467806Jamnice 37, 74601 StboYice 343468806 343477806787Jamnice 656631, . 210/21 483692806743Jamnice 656631, . 210/26 343480806 343491806Jamnice 656631, . 213/17167 Kremser VilmPlr 390394806Sudice 758752, . 583/20Sudice 758752, . 583/23Marczinek Antonn 3904098062118Sudice 758752, . 478/23206Matuschek Gottlieb 3904178063536Sudice 758752, . 607/12213 Bohry Vilm 390423806 Kolbe Gustav 3904298063239Sudice 758752, . 607/23219Kaske Gottlieb 39043280614Sudice 758752, . 605/146577Sudice 758752, . 607/22Matuschek BedYich 390435806Sudice 758752, . 605/102787Sudice 758752, . 607/565Sudice 758752, . 607/16 Kreis Arnoat 39044080664Sudice 758752, . 605/8Sudice 758752, . 607/7 Kaske Gustav 390442806Sudice 758752, . 605/73967Sudice 758752, . 607/8 Fabin Josef 3904568061385Sudice 758752, . 482/8 3904608062462Sudice 758752, . 583/8238 Voznicov Ema 390474806Matuschek KateYina 390418806 Kolbe Marta 390430806 Kaske Emma 390433806Matuschek Marie 390436806Kreisov Marta 390441806 390443806 390461806Kremserov Susana 390395806Marczinek Al~bta 390410806Fabinov Jana 390457806 Kamrd HeYman!Hlavn 113/95, 74728 `tpnkovice 3931848064971`tpnkovice 763390, . 22865145092`tpnkovice 763390, . 2587Kamrdov Ane~ka 393185806`ev kov AntoniePoatovn 77/19, 74721 KravaYe 3936018063922`tpnkovice 763390, . 2784901Hude kov Anna 393602806Hude kov Marie 393603806 Prchala Pavel$Hrani n 298/5, Kouty, 74721 KravaYe 3936058065294`tpnkovice 763390, . 2295902 Fuss Antonn74728 `tpnkovice 39373780623`tpnkovice 763390, . 27381025Grygar k Berthold!Kosteln 21/4, 74728 `tpnkovice 393740806`tpnkovice 763390, . 27131027Grygar kov Antonie 393741806 Fussov Anna 393738806Prchalov Marie 393606806Jaakov Ane~kaZahradn 412/9, 74727 KobeYice 3935638062464`tpnkovice 763390, . 2476867 Konetzn Anna Lipov 13/13, 74728 `tpnkovice 3940878062511`tpnkovice 763390, . 2328144411709`tpnkovice 763390, . 3331 394088806-Kaapara Peterka 279/241, Kouty, 74721 KravaYe 5524618063442`tpnkovice 763390, . 2767 ervenka JanBruzovice u Frdku 394860806656Tbor ve Slezsku 764817, . 22 ervinkov Bo~enka 394861806KuYitka AntonnKoksrensk 398, Ostrava 398464806!Velk Heraltice 778770, . 895/10 Malota Josef 4540048064500 Velk Heraltice 778770, . 895/7Nov Tchanovice `tefek Josef Nov Tchanovice 2, 74901 Vtkov 693166806Nov Tchanovice 706817, . 980`tefkov Jenovefa Vnek JosefNm.Svobody 497, Kraslice 401028806356Vtkov 782998, . 13601004Vnkov Frantiaka 401029806 ernoch Frantiaek .p. 36, 74743 VtYkovice 19084574010633Vtkov 782998, . 3220/43159 ernochov Olga 19084575010Kloko ov u VtkovaSkora SvatoplukKloko ov 22, 74901 Vtkov 403021806#Kloko ov u Vtkova 783081, . 421/22044Skorov Frantiaka 403022806Vavre ka Vladimr .p. 83, Btov 3952098064606Takovice 766780, . 820/28Klosov HedvikaNsr 389941806Hankov Vilemna Nsr 28/100375 389944806 Kreis Emil .p. 167, 74724 Strahovice 3900158068995Strahovice 755826, . 559/19240Mllerov HelenaWeis Wasser, Nmecko 341412806 Tvrd Marie .p. 10, 74723 Bl 310640806Schneiderov Anna 310641806Laskov Berta 310642806Kozmice Hruaka Ignatz 74711 Kozmice 3460838061334Kozmice 671878, . 1638/10`tefek Bernhard .p. 97, 74719 Bohuslavice 3460878065484Kozmice 671878, . 762/59470 Osman k Jan .p. 176, 74711 Kozmice 346389806Kozmice 671878, . 1699/2846Kozmice 671878, . 1699/3Kozmice 671878, . 1699/4`tefkov Elizabeth 346088806Hruakov Josefa 346084806Radoaovsk Alois .p. 132, 74711 Kozmice 3463998063353Kozmice 671878, . 1682/5858Radoaovsk Marie 346400806Doln }ivoticeGebauerov Andla"Na Horce 113, 74756 Doln }ivotice 325336806!Doln }ivotice 630454, . 1027/14298 Doln }ivotice 630454, . 1024/31960 Doln }ivotice 630454, . 1026/1Krtk 31, 74756 Doln }ivotice 3253128062381 Doln }ivotice 630454, . 987/23280Doln }ivotice 630454, . 986/8 Wilscher Jan Hlavn 110, 74756 Doln }ivotice 325706806239Doln }ivotice 630454, . 986/1644 Doln }ivotice 630454, . 987/10Lhotka u Litultovic Honka Emil" .p. 20, 74755 Lhotka u Litultovic 352256806683"Lhotka u Litultovic 681440, . 333"Lhotka u Litultovic 681440, . 334108"Lhotka u Litultovic 681440, . 3351265"Lhotka u Litultovic 681440, < . 336"Lhotka u Litultovic 681440, . 3372113$Lhotka u Litultovic 681440, . 367/5Ku a Frantiaek" .p. 47, 74755 Lhotka u Litultovic 3523318064035"Lhotka u Litultovic 681440, . 635$Lhotka u Litultovic 681440, . 636/2 Ku ov Bo~ena 352332806 337032806444Neplachovice 640816, . 1028426 Vcha Alois'Benkovice 58, 74741 Hradec Nad Moravic 315494806Kuznk Frantiaek .p. 39, 74741 Branka u Opavy 3158028061515Branka u Opavy 609382, . 634/5643Kuznkov Frantiaka 315803806Beinhauerov Anna#Pod Lesem 102, 74741 Branka u Opavy 315140806929 Branka u Opavy 609382, . 632/54Branka u Opavy 609382, . 635/4400 Branka u Opavy 609382, . 636/14 Nov SedliceKaatovsk Richard .p. 325, Straaice u Rokycan II 3597258061502Nov Sedlice 706647, . 341/9Kaatovsk Hermna 359726806Hanzlik AlzbetaNowa Wioska, Polsko 328301806 505275806 505286806Bogusz AugustynaJana, Tworkow, Polsko 328302806 505274806 505285806Adamiec BernardKrzynowice, Polsko 328571806 Pawlik Irena 328572806Adamiec HenrykOwsiszcze, Polsko 328573806 Klima Gizela 328574806 Nvrat Karel .p. 64, 74716 Hae 3279298062338Hae 637491, . 3734Dhylov Ulman Rudolf)Karla Svobody 4/25, Plesn, 72527 Ostrava 3211708062584Dhylov 625418, . 762/34Dhylov 625418, . 760/24Dhylov 625418, . 761/5 Jaroaov RuthHrn Ysk 237/13, 74801 Hlu n 32121180633Dhylov 625418, . 730265Dhylov 625418, . 731813Dhylov 625418, . 732Dhylov 625418, . 743311Dhylov 625418, . 751Dhylov 625418, . 879/2816Dhylov 625418, . 879/311135Dhylov 625418, . 741/2288Dhylov 625418, . 742/2604Dhylov 625418, . 744/16Dhylov 625418, . 744/17 Jaroa Kurt 321212806 Jaroaov Anna 321213806Jaroaov Judita 321214806Holuaov HedvikaPorubsk 119/6, 74794 Dhylov 3209828062000Dhylov 625418, . 652/2Ulmanov `tpnka 321171806RybYov TerezieVstavn 82/27, 74794 Dhylov 3211898061488Dhylov 625418, . 762/19Dhylov 625418, . 760/14 Solsk }ofie"Ke Koupaliati 144/8, 74794 Dhylov 3214578065336Dhylov 625418, . 716/32528Pla ek Stanislav .p. 139, 74794 Dhylov 5588608061825Dhylov 625418, . 652/16597Dhylov 625418, . 653/6Pla kov Ane~ka 558861806 .p. 169, 74784 Radkov 385417806349"Radkov u Vtkova 738018, . 1457/3200153"Radkov u Vtkova 738018, . 1457/414654"Radkov u Vtkova 738018, . 1458/8"Radkov u Vtkova 738018, . 1559/8"Radkov u Vtkova 738018, . 1559/9Hahnov Libuae .p. 182, 73532 Rychvald 3923638062923`tblovice 763110, . 573/113179Hahnov Antonie 392365806 .p. 197, 73541 PetYvald 392366806 .p. 11, 74782 `tblovice 392385806`tblovice 763110, . 20/210`tblovice 763110, . 681/9Tomnek Vilibald .p. 13, 74782 `tblovice 392386806 TesaY `tpn .p. 21, 74782 `tblovice 392387806 Hanl Rudolf .p. 25, 74782 `tblovice 392388806Hlsn Leopold .p. 31, 74782 `tblovice 392389806Lazeck Frantiaka .p. 44, 74782 `tblovice 392390806 Prda Josef .p. 27, 74782 `tblovice 392391806Martnkov Jana .p. 5, 74782 `tblovice 392392806 Galvas Adolf .p. 12, 74782 `tblovice 392393806Hahnov Emilie 483046806 Hahn Jaroslav 483042806Gloss Bohuslav(Nerudova 2493/50, PYedmst, 74601 Opava 392341806Glossov Hermna 392342806 Andrlov Anna .p. 26, 74784 UhlYov 392343806Hruakov Bo~ena .p. 63, 74784 UhlYov 392344806Esslerov Ane~ka .p. 46, 74784 UhlYov 392345806Galvasov Marie 482964806UhlYov 4830438066033UhlYov 773166, . 250/45 483044806 483047806 395707806 395708806Hlubo ecJaskula OldYich .p. 33, 74769 Hlubo ec 329528806624Hlubo ec 639508, . 1317/2331141Hlubo ec 639508, . 1317/4Jaskulov Eliaka 329529806Kavulla Vincenc 3863428066402Rohov 740438, . 570/18Rohov 740438, . 574/4Rohov 740438, . 576/1Sperlingov Marie 3863918065106Rohov 740438, . 418/26Kavulla Gertruda 386343806Wolfart StaHko#Dzierzynskiego 4/60, Krakow, Polsko 322275806Biadogorsk Anna Krowodersk 19/6, Krakow, Polsko 322276806PeYich FrantiaekPlesn 82, 72527 Ostrava 322436806Dobroslavice 627437, . 844/3533PeYichov }ofie 322437806Sttn statek KravaYe 74721 KravaYe 3906118066278Sudice 758752, . 570KNZ V OSTRAV, id. .98884Ostrava 673314806 338653806 339352806 Opava-Msto 20189727010Opava-Msto 711560, . 441/3705gar~)budova bez p/ e, gar~, na parcele 441/311000 17264254010Opava-PYedmst 711578, . 44/23618>budova bez p/ e, objekt ob ansk vybavenosti, na parcele 44/279!Opava-PYedmst 711578, . 112/29*budova bez p/ e, gar~, na parcele 112/2917!Opava-PYedmst 711578, . 571/10*budova bez p/ e, gar~, na parcele 571/10!Opava-PYedmst 711578, . 571/11*budova bez p/ e, gar~, na parcele 571/1118!Opava-PYedmst 711578, . 571/12*budova bez p/ e, gar~, na parcele 571/12!Opava-PYedmst 711578, . 571< /13*budova bez p/ e, gar~, na parcele 571/13!Opava-PYedmst 711578, . 571/14*budova bez p/ e, gar~, na parcele 571/14 Opava-PYedmst 711578, . 824/4)budova bez p/ e, gar~, na parcele 824/412 Opava-PYedmst 711578, . 824/6)budova bez p/ e, gar~, na parcele 824/6!Opava-PYedmst 711578, . 1136/43837promyslov objekt6budova bez p/ e, promyslov objekt, na parcele 1136/4!Opava-PYedmst 711578, . 1452/6492*budova bez p/ e, gar~, na parcele 1452/61!Opava-PYedmst 711578, . 1452/7*budova bez p/ e, gar~, na parcele 1452/7!Opava-PYedmst 711578, . 1492/26budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 1492/2!Opava-PYedmst 711578, . 1636/7*budova bez p/ e, gar~, na parcele 1636/731!Opava-PYedmst 711578, . 1673/361276budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 1673/3!Opava-PYedmst 711578, . 1683/2@budova bez p/ e, objekt ob ansk vybavenosti, na parcele 1683/230!Opava-PYedmst 711578, . 1684/26budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 1684/2!Opava-PYedmst 711578, . 1684/36budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 1684/321"Opava-PYedmst 711578, . 2166/191926+budova bez p/ e, gar~, na parcele 2166/19#Opava-PYedmst 711578, . 2168/156,budova bez p/ e, gar~, na parcele 2168/156"Opava-PYedmst 711578, . 2172/68+budova bez p/ e, gar~, na parcele 2172/68"Opava-PYedmst 711578, . 2172/69+budova bez p/ e, gar~, na parcele 2172/69"Opava-PYedmst 711578, . 2172/75+budova bez p/ e, gar~, na parcele 2172/75#Opava-PYedmst 711578, . 2172/115,budova bez p/ e, gar~, na parcele 2172/115"Opava-PYedmst 711578, . 2290/3360000+budova bez p/ e, gar~, na parcele 2290/33"Opava-PYedmst 711578, . 2290/34+budova bez p/ e, gar~, na parcele 2290/34"Opava-PYedmst 711578, . 2327/35+budova bez p/ e, gar~, na parcele 2327/35"Opava-PYedmst 711578, . 2327/41Abudova bez p/ e, objekt ob ansk vybavenosti, na parcele 2327/41"Opava-PYedmst 711578, . 2344/58stavba technickho vybavenAbudova bez p/ e, stavba technickho vybaven, na parcele 2344/58"Opava-PYedmst 711578, . 2370/78Abudova bez p/ e, stavba technickho vybaven, na parcele 2370/78#Opava-PYedmst 711578, . 2373/423,budova bez p/ e, gar~, na parcele 2373/423#Opava-PYedmst 711578, . 2530/304,budova bez p/ e, gar~, na parcele 2530/304#Opava-PYedmst 711578, . 2530/341,budova bez p/ e, gar~, na parcele 2530/341#Opava-PYedmst 711578, . 2530/576Bbudova bez p/ e, stavba technickho vybaven, na parcele 2530/576,budova bez p/ e, gar~, na parcele 2626/228#Opava-PYedmst 711578, . 2627/140,budova bez p/ e, gar~, na parcele 2627/140#Opava-PYedmst 711578, . 2702/299,budova bez p/ e, gar~, na parcele 2702/299#Opava-PYedmst 711578, . 2890/3041375,budova bez p/ e, gar~, na parcele 2890/304 17264215010%KateYinky u Opavy 711756, st. . 10721878,budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 1072%KateYinky u Opavy 711756, st. . 1662,budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 1662%KateYinky u Opavy 711756, st. . 19142233,budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 1914%KateYinky u Opavy 711756, st. . 2258Bbudova bez p/ e, stavba technickho vybaven, na parcele st. 2258 17264252010Kyleaovice 711811, . 285/58875budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 285/5Kyleaovice 711811, . 875/461388@budova bez p/ e, stavba technickho vybaven, na parcele 875/46 17264189010Mal Hoatice 711870, . 358/8100025budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 358/8 26487158010Podvihov 724637, st. . 127Abudova bez p/ e, stavba technickho vybaven, na parcele st. 127 21679433010$BYezov u Vtkova 614718, st. . 1007budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele st. 100 17264239010877Jan 656691, st. . 72 jin stavba+ .p. 61, st obce Jan , na parcele st. 72 23650192010#Lesn Albrechtice 680184, st. . 87 rodinn dom0budova bez p/ e, rodinn dom, na parcele st. 87$Lesn Albrechtice 680184, st. . 105132Abudova bez p/ e, stavba technickho vybaven, na parcele st. 105$Lesn Albrechtice 680184, st. . 1/2+budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 1/2 28326719010+Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 407/2803-budova bez p/ < e, gar~, na parcele st. 407/2+Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 407/4646-budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 407/4)Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 811+budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 8118)Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 812+budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 812)Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 813+budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 813)Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 814+budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 814)Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 817+budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 817)Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 822+budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 822)Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 825+budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 825)Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 867+budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 867)Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 877+budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 877*Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 1030,budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 1030*Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 1112,budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 1112 Jileaovice 17264245010Jileaovice 660035, . 406-budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 406 17264185010Hlu n 639711, . 3100/553879+budova bez p/ e, gar~, na parcele 3100/55 Bohu ovice 18833550010Bohu ovice 606332, st. . 131224+budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 131 17264253010"Hradec nad Moravic 646814, . 645329-budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 645 17264190010}imrovice 797006, . 360357-budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 360}imrovice 797006, . 196/3618)budova bez p/ e, gar~, na parcele 196/3}imrovice 797006, . 197/3/budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 197/3!Medlice u Budiaova nad Budiaovkou 172642000103Medlice u Budiaova nad Budiaovkou 645052, st. . 900budova bez p/ e, jin stavba, na parcele st. 90 17264232010Jakartovice 656488, st. . 66/42budova bez p/ e, jin stavba, na parcele st. 66/4Jakartovice 656488, st. . 796budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele st. 79111Jakartovice 656488, st. . 216stavba ob anskho vybaven@budova bez p/ e, stavba ob anskho vybaven, na parcele st. 216 17264228010$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3319/50budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 3319/5 17264214010Litultovice 686018, . 21474budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 2147 17264217010 Markvartovice 691895, . 1212/117budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 1212/11Markvartovice 691895, . 1257/30budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 1257/3Markvartovice 691895, . 1257/5@budova bez p/ e, stavba technickho vybaven, na parcele 1257/5770Markvartovice 691895, . 1258/20budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 1258/2 17264199010Mel 692778, st. . 347Abudova bez p/ e, stavba technickho vybaven, na parcele st. 347 17264237010RaduH 738824, . 684358'budova bez p/ e, gar~, na parcele 684 19178787010Slu~ovice 750832, . 279/27*budova bez p/ e, gar~, na parcele 279/27 27514645010Jamnice 656631, st. . 4/2objekt k bydlen6budova bez p/ e, objekt k bydlen, na parcele st. 4/2Jamnice 656631, st. . 87*budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 87 19514531010!Mal Heraltice 690490, st. . 108+budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 108 27035675010!Velk Heraltice 778770, . 1013/10budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 1013/1 21679432010%Nov Tchanovice 706817, st. . 256/1Dbudova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele st. 256/1, st. 256/2 17264256010Vtkov 782998, . 662635&budova bez p/ e, gar~, na parcele 66Vtkov 782998, . 1706/201913+budova bez p/ e, gar~, na parcele 1706/20Vtkov 782998, . 1936/2*budova bez p/ e, gar~, na parcele 1936/2Vtkov 782998, . 1938/31297*budova bez p/ e, gar~, na parcele 1938/3 172641870101105%Kloko ov u Vtkova 783081, st. . 25420987budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele st. 254 17264188010%Vraovice u Opavy 786624, st. . 167/12843budova bez p/ e, jin stavba, na parcele st. 167/1 31389590010Strahovice 755826, . 225/3/budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 225/3Mladecko 17264226010Mladecko 696820, st. . 25/10 .p. 47, st obce Mladecko, na parcele st. 25/1 17264250010Doln }ivotice 630454, . 427607-budova bez p< / e, jin stavba, na parcele 427Doln }ivotice 630454, . 1234615.budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 1234Doln }ivotice 630454, . 239/85budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 239/8241 Doln }ivotice 630454, . 239/116126budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 239/11 Doln }ivotice 630454, . 239/164566budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 239/16 17264225010'Lhotka u Litultovic 681440, st. . 31/18budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele st. 31/161'Lhotka u Litultovic 681440, st. . 84/1D .p. 3, st obce Lhotka u Litultovic, na parcele st. 84/1, st. 84/2 18012156010Neplachovice 640816, . 294/2/budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 294/2Neplachovice 640816, . 364-budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 364Kru~berk Star Lublice 17264204010 Star Lublice 675440, st. . 1247budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele st. 124 17264249010`tblovice 763110, . 16333<budova bez p/ e, objekt ob ansk vybavenosti, na parcele 16`tblovice 763110, . 186/1<budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 186/1, 186/2`tblovice 763110, . 362/4)budova bez p/ e, gar~, na parcele 362/4 17264195010Rohov 740438, . 248/33195budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 248/3 17264208010Moravice 698601, st. . 216stavba pro rodinnou rekreaciBbudova bez p/ e, stavba pro rodinnou rekreaci, na parcele st. 216Sosnov 25418736010Sosnov 752479, st. . 54/2,budova bez p/ e, gar~, na parcele st. 54/2 Vale ek JanU Nhonu 1, Opava 370480806!Opava-PYedmst 711578, . 752/4611127*budova bez p/ e, gar~, na parcele 752/465651Vrubel MiloslavNerudova 1986/26, 74601 Opava 368730806#Opava-PYedmst 711578, . 2530/6832budova bez p/ e, jin stavba, na parcele 2530/6835030"Opava-PYedmst 711578, . 1660/14#KateYinky u Opavy 711756, . 1163/31791#KateYinky u Opavy 711756, . 2325/3172#KateYinky u Opavy 711756, . 2303/6$KateYinky u Opavy 711756, . 2325/47$KateYinky u Opavy 711756, . 2325/484489$KateYinky u Opavy 711756, . 2326/35 18870159010Such Lazce 759180, . 852/39 17264231010Palhanec 777188, . 139/9Palhanec 777188, . 140/3Palhanec 777188, . 170/11Palhanec 777188, . 171/3 17264193010Bolatice 606987, . 2157 17264233010#Brumovice u Opavy 613100, . 4091/4!Brumovice u Opavy 613100, . 5251!Brumovice u Opavy 613100, . 5262 Gru ovice 188815280102877Gru ovice 636223, . 553/1455Gru ovice 636223, . 555/289Jan 656691, . 1088/4Jan 656691, . 1088/10 Guntramovice 17264255010Guntramovice 615510, . 906 17264220010#Podles nad Odrou 723916, . 2232/2Star OldYovky 17264251010Star OldYovky 754625, . 2165 17264223010296Doln Beneaov 628638, . 103110915vodn ndr~ pYrodnDoln Beneaov 628638, . 13275473Doln Beneaov 628638, . 2110Doln Beneaov 628638, . 132/10Doln Beneaov 628638, . 975/24 Doln Beneaov 628638, . 2051/23 17264213010ZbYeh u Hlu na 789411, . 548473!ZbYeh u Hlu na 789411, . 583/618001!ZbYeh u Hlu na 789411, . 696/1!ZbYeh u Hlu na 789411, . 696/3!ZbYeh u Hlu na 789411, . 485/2724!ZbYeh u Hlu na 789411, . 538/12009!ZbYeh u Hlu na 789411, . 538/5!ZbYeh u Hlu na 789411, . 538/6"ZbYeh u Hlu na 789411, . 633/15!ZbYeh u Hlu na 789411, . 467/3"ZbYeh u Hlu na 789411, . 468/18"ZbYeh u Hlu na 789411, . 468/19!ZbYeh u Hlu na 789411, . 498/6625!ZbYeh u Hlu na 789411, . 503/1!ZbYeh u Hlu na 789411, . 518/9 17264229010#Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1337#Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1402222%Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1473/6Smolkov 17264235010134Smolkov 636509, . 808/7Smolkov 636509, . 689/24Smolkov 636509, . 694/15Smolkov 636509, . 699/3580Hlu n 639711, . 1607/3Hlu n 639711, . 2377/2Hlu n 639711, . 3088/134Hlu n 639711, . 3088/154Hlu n 639711, . 3088/157Hlu n 639711, . 3088/158Hlu n 639711, . 3275/1836Hlu n 639711, . 3277/377Hlu n 639711, . 1712/22Hlu n 639711, . 1743578Hlu n 639711, . 1810Hlu n 639711, . 1847/42039Hlu n 639711, . 1847/63907Hlu n 639711, . 1847/7Hlu n 639711, . 2377/31206Hlu n 639711, . 2377/10Hlu n 639711, . 2878/15Hlu n 639711, . 2878/165630Hlu n 639711, . 32781212Hlu n 639711, . 3285/41173Hlu n 639711, . 3331/11Hlu n 639711, . 3< 336/51163Hlu n 639711, . 3343Hlu n 639711, . 4222/2Hlu n 639711, . 4530Hlu n 639711, . 4566/3Hlu n 639711, . 4567/31Hlu n 639711, . 4567/33 17264257010548Darkovi ky 639869, . 608/171055#Hradec nad Moravic 646814, . 18861074#Hradec nad Moravic 646814, . 1887#Hradec nad Moravic 646814, . 1892965#Hradec nad Moravic 646814, . 18931116#Hradec nad Moravic 646814, . 18941571#Hradec nad Moravic 646814, . 1900 1726424601021325Chucheln 654876, . 101282733Chucheln 654876, . 101394443Chucheln 654876, . 853/7363"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4383$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3956/247$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3957/2$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3980/2$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4347/8Litultovice 686018, . 829/1327Litultovice 686018, . 1031/2 Mokr Lazce 172641860101036Mokr Lazce 698237, . 889/5174Mokr Lazce 698237, . 1499/4 17264224010313OldYiaov 710113, . 1130/6549OldYiaov 710113, . 1130/710645OldYiaov 710113, . 1130/156286OldYiaov 710113, . 1130/16OldYiaov 710113, . 1130/17OldYiaov 710113, . 1130/18OldYiaov 710113, . 1130/296423OldYiaov 710113, . 1130/323645OldYiaov 710113, . 1130/3418699OldYiaov 710113, . 1130/37281OldYiaov 710113, . 1130/41501OldYiaov 710113, . 1130/4287444OldYiaov 710113, . 1130/43OldYiaov 710113, . 1130/441504OldYiaov 710113, . 1130/4519393OldYiaov 710113, . 1130/4611126OldYiaov 710113, . 1130/4710808OldYiaov 710113, . 1130/4811030OldYiaov 710113, . 1130/49OldYiaov 710113, . 1130/505027OldYiaov 710113, . 1130/511391OldYiaov 710113, . 1130/522071OldYiaov 710113, . 1130/53935OldYiaov 710113, . 675/22OldYiaov 710113, . 675/23OldYiaov 710113, . 1027/1742OldYiaov 710113, . 1027/21023OldYiaov 710113, . 1058/1303OldYiaov 710113, . 1063/12909OldYiaov 710113, . 1070/1OldYiaov 710113, . 1088/3OldYiaov 710113, . 1088/4343OldYiaov 710113, . 1099/3890OldYiaov 710113, . 1099/4OldYiaov 710113, . 1099/568OldYiaov 710113, . 1100/12OldYiaov 710113, . 1100/133596OldYiaov 710113, . 1100/14OldYiaov 710113, . 1100/151099OldYiaov 710113, . 1100/162310OldYiaov 710113, . 1100/17OldYiaov 710113, . 1101/3OldYiaov 710113, . 1102/3668OldYiaov 710113, . 1102/4OldYiaov 710113, . 1102/5OldYiaov 710113, . 1102/611534OldYiaov 710113, . 1106/3OldYiaov 710113, . 1106/4OldYiaov 710113, . 1106/5OldYiaov 710113, . 1106/6OldYiaov 710113, . 1106/7OldYiaov 710113, . 1128/1OldYiaov 710113, . 1133/8OldYiaov 710113, . 1133/9OldYiaov 710113, . 1133/10OldYiaov 710113, . 1133/12613OldYiaov 710113, . 1133/13OldYiaov 710113, . 1133/14 17264230010Pae 721085, . 1134/23619Pae 721085, . 1248Pae 721085, . 1603Pae 721085, . 311313533Pae 721085, . 31162682Pae 721085, . 3174139Pae 721085, . 3188Pae 721085, . 3189Pae 721085, . 3268211Pae 721085, . 3311Pae 721085, . 3312210Pae 721085, . 3313Pae 721085, . 3314Pae 721085, . 3315569Pae 721085, . 33162033Pae 721085, . 3317325Pae 721085, . 3318Pae 721085, . 3267/1Pae 721085, . 3267/2715Pae 721085, . 3114/1674Pae 721085, . 3114/2212Pae 721085, . 3114/3Slu~ovice 750832, . 355/15 `ilheYovice 17264206010`ilheYovice 762474, . 1322/7562`ilheYovice 762474, . 1326/3 17264203010377`tpnkovice 763390, . 1732Svoboda, .p. 353, st obce Svoboda, na parcele 1732423`tpnkovice 763390, . 17331887`tpnkovice 763390, . 29831294`tpnkovice 763390, . 2985`tpnkovice 763390, . 3132 17264227010361Sdek u Opavy 745863, . 988/2Sdek u Opavy 745863, . 1292/1Sdek u Opavy 745863, . 1361/1 Sdek u Opavy 745863, . 1361/16Sdek u Opavy 745863, . 218Sdek u Opavy 745863, . 1193/1Sdek u Opavy 745863, . 1294/4 Sdek u Opavy 745863, . 1361/20 Sdek u Opavy 745863, . 1361/21 Sdek u Opavy 745863, . 1361/22185 Sdek u Opavy 745863, . 1361/23 Sdek u Opavy 745863, . 1361/24 Sdek u Opavy 745863, . 1361/26 Sdek u Opavy 745863, . 1361/27 Sdek u Opavy 745863, . 1361/34 Sdek u Opavy 745863, . 1361/37 Sdek u Opavy 745863, . 1361/38Sdek u Opavy 745863, . 1394/6 172642100108723Velk Hoatice 778826, . < 789/1242Velk Hoatice 778826, . 1095/2Velk Hoatice 778826, . 1093/2376Velk Hoatice 778826, . 1093/4Velk Hoatice 778826, . 1175/4Vtkov 782998, . 564Vtkov 782998, . 568Vtkov 782998, . 569Vtkov 782998, . 572Vtkov 782998, . 5733734Vtkov 782998, . 2570/218202Vtkov 782998, . 2767/71022Vtkov 782998, . 2773/62083Vtkov 782998, . 2938/51940Vtkov 782998, . 3224/5Vtkov 782998, . 3224/62986Vtkov 782998, . 2571/1Vtkov 782998, . 2571/2'Kloko ov u Vtkova 783081, st. . 175/1980$Kloko ov u Vtkova 783081, . 2244/1$Kloko ov u Vtkova 783081, . 2719/1897$Kloko ov u Vtkova 783081, . 2719/2318$Kloko ov u Vtkova 783081, . 2719/3$Kloko ov u Vtkova 783081, . 2719/4 172642190104226%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 978/59 17264194010823Chlebi ov 651141, . 663/3Chlebi ov 651141, . 502/2Chlebi ov 651141, . 503/2Chlebi ov 651141, . 546/4Chlebi ov 651141, . 666/8 172642160101400Kozmice 671878, . 827Kozmice 671878, . 1433/6Kozmice 671878, . 16861713Kozmice 671878, . 18141635Kozmice 671878, . 1815/12051Kozmice 671878, . 1895/1Kozmice 671878, . 1900553Mladecko 696820, . 76654Mladecko 696820, . 579402#Lhotka u Litultovic 681440, . 1764Star Tchanovice 224022190101650#Star Tchanovice 675458, . 139/104769"Star Tchanovice 675458, . 574/85neznm vlastnk na esko-polskch sttnch hranicch 18277029010Hae 637491, . 467811001Hae 637491, . 4679304Hae 637491, . 4680Hae 637491, . 2839/1Hae 637491, . 4677/2Hae 637491, . 3959Hae 637491, . 39631409Hae 637491, . 3980Hae 637491, . 3988Hae 637491, . 4004 17264234010Dhylov 625418, . 834Dhylov 625418, . 805/112 17264236010651Mikolajice 694061, . 1434Lipina u Opavy 18882788010Lipina u Opavy 684074, . 165/1 182770280101595Rohov 740438, . 572Rohov 740438, . 573/2 17264244010Dobroslavice 627437, . 759/45 Feig Josef 365024806!Opava-PYedmst 711578, . 2433/12651!Opava-PYedmst 711578, . 2433/2!Opava-PYedmst 711578, . 2433/3Schwarz Ferdinand Dr. 365032806353 Opava-PYedmst 711578, . 489/12660JaktaYKrusbersk BedYich 373300806JaktaY 711730, . 1876571JaktaY 711730, . 1877Kaluschov Elsa 373301806JaktaY 711730, . 900572Holuscha Teodor 373299806811JaktaY 711730, . 1416 Heinz Gustav 375541806581#KateYinky u Opavy 711756, . 1208/213611377#KateYinky u Opavy 711756, . 1745/67460$KateYinky u Opavy 711756, . 1745/15$KateYinky u Opavy 711756, . 1745/17Stephanov Marie 3755468064651$KateYinky u Opavy 711756, . 2054/231367 616795806$KateYinky u Opavy 711756, . 1890/441369$KateYinky u Opavy 711756, . 2340/14Lhnertov Emma 3755518067841$KateYinky u Opavy 711756, . 1208/1213712017$KateYinky u Opavy 711756, . 1208/26Kopeck Robert 468545806%KateYinky u Opavy 711756, . 1079/264Kopeck Emanuel 468546806Mckov `tpnka 468549806Szczyrbov Anna 468550806Berntov Herta 468547806 Bernt Kurt 468548806Ulrich Richard 37555280617647$KateYinky u Opavy 711756, . 1208/181373Koste kov Ane~ka 3755538067807$KateYinky u Opavy 711756, . 1208/151374$KateYinky u Opavy 711756, . 1208/23Holubek Eduard 3755548064851$KateYinky u Opavy 711756, . 2054/22KoYstkov Marie 3755558065415#KateYinky u Opavy 711756, . 507/66 37555880612121#KateYinky u Opavy 711756, . 508/891380#KateYinky u Opavy 711756, . 512/29$KateYinky u Opavy 711756, . 2325/41 Vte ek Karel 3755598066117#KateYinky u Opavy 711756, . 508/421382Lauterbachov Hildegarda 3755758062065#KateYinky u Opavy 711756, . 1208/513986211$KateYinky u Opavy 711756, . 1208/33Ritschn Marie 3755768065705#KateYinky u Opavy 711756, . 912/271399Borsutzk Karolna 37557880610250$KateYinky u Opavy 711756, . 2054/481401`rajerov Tekla 37562780610810#KateYinky u Opavy 711756, . 512/681445Fuchskov Frantiaka 37835280617499Kyleaovice 711811, . 2688Klapetek Frantiaek 378354806Kyleaovice 711811, . 2199632 Stanke Jan 3787178062985Kyleaovice 711811, . 2344961 Smolka Jan 3795688067711Kyleaovice 711811, . 24591748Holubkov Berta 3804898065183!Komrov u Opavy 711845, . 687/40Hjkov Matylda 381322806621Mal Hoatice 711870, . 666/173911370Mal Hoatice 711870, . 766/561056Mal Hoatice 711870, . 766/91Hartmanov Frantiaka 3813288063086Mal Hoatice 711870, . 898/3Novkov Aloisie 381329806Mal Hoatice 711870, . 898/6Sniehottov Hedvika 3813478065016Mal Hoatice 711870, . 766/1Mal Hoatice 711870, . 923/2Juchelkov Majdalna 3813608066537Mal Hoatice 711870, . 594/19< 418 Kuffel Albert 3814868062755Mal Hoatice 711870, . 666/47537 Rybka Richard 381663806Mal Hoatice 711870, . 640/4710505Mal Hoatice 711870, . 641/3Mal Hoatice 711870, . 643/111293Mal Hoatice 711870, . 643/13Kotzian Frantiaek 381673806Mal Hoatice 711870, . 930/12718Kneblov Karla 391054806Such Lazce 759180, . 682/6Such Lazce 759180, . 683/2Such Lazce 759180, . 685/141235Such Lazce 759180, . 686/88StYlkov KateYina 3910928064666Such Lazce 759180, . 890/31Halakov Vilemna 391298806687Such Lazce 759180, . 824/41583Such Lazce 759180, . 828/8Paletov Antonie 396033806Dr~kovice 777170, . 126/30Dr~kovice 777170, . 126/33499Dr~kovice 777170, . 126/464553Dr~kovice 777170, . 126/49Dr~kovice 777170, . 132/2592Dr~kovice 777170, . 133/210903Dr~kovice 777170, . 151/12Dr~kovice 777170, . 154/3Dr~kovice 777170, . 155/1Dr~kovice 777170, . 179Behrov Emilie 39603780615845Dr~kovice 777170, . 126/20Dr~kovice 777170, . 126/21474Dr~kovice 777170, . 126/57Dr~kovice 777170, . 126/65Dr~kovice 777170, . 126/73Dr~kovice 777170, . 127/17Dr~kovice 777170, . 131/5Dr~kovice 777170, . 132/1307Dr~kovice 777170, . 133/26198Dr~kovice 777170, . 136/2Dr~kovice 777170, . 175/5Staniczek Anton 3960388061102Dr~kovice 777170, . 121/8 Militsch Leo 396041806Dr~kovice 777170, . 144/6974998Dr~kovice 777170, . 146/6Urbnkov Frantiaka 396042806Dr~kovice 777170, . 145/2Dr~kovice 777170, . 146/24824Dr~kovice 777170, . 147/1Ledwanov Anna 396049806Dr~kovice 777170, . 133/10Dr~kovice 777170, . 136/26Hendrichov Josefa 396054806Dr~kovice 777170, . 126/84424Dr~kovice 777170, . 133/9Dr~kovice 777170, . 136/301101Dr~kovice 777170, . 136/40Dr~kovice 777170, . 175/29Paletta Frantiaek 396056806Dr~kovice 777170, . 126/82670Dr~kovice 777170, . 126/86821Dr~kovice 777170, . 126/95Dr~kovice 777170, . 133/5404Dr~kovice 777170, . 133/17147Dr~kovice 777170, . 136/21152Dr~kovice 777170, . 136/31950Dr~kovice 777170, . 136/38Dr~kovice 777170, . 175/22Dr~kovice 777170, . 175/31 Ulrich Josef 396057806Dr~kovice 777170, . 133/12Dr~kovice 777170, . 136/25Dr~kovice 777170, . 175/26Stossel Bernhard 396058806Dr~kovice 777170, . 126/60563Dr~kovice 777170, . 126/68Dr~kovice 777170, . 126/77Dr~kovice 777170, . 133/14Dr~kovice 777170, . 136/5Dr~kovice 777170, . 136/16Dr~kovice 777170, . 175/8Dr~kovice 777170, . 175/17Fibich Frantiaek 396059806720Dr~kovice 777170, . 126/90758Dr~kovice 777170, . 126/93Dr~kovice 777170, . 133/6Dr~kovice 777170, . 136/28Poletschn Gustav 3960868064742Dr~kovice 777170, . 150/5Faralov Helena 396120806Dr~kovice 777170, . 121/54161 Ulrich Robert 3960368063032Dr~kovice 777170, . 126/26532Dr~kovice 777170, . 126/91759Dr~kovice 777170, . 126/92429Dr~kovice 777170, . 133/21Dr~kovice 777170, . 136/27Dr~kovice 777170, . 175/28 Rabak Gustav 3960398065902Dr~kovice 777170, . 121/27Ulrichov KateYina Rabakov Eva Satke Antonn 3962018061590Palhanec 777188, . 181/8 Luczny Julius 396202806425Palhanec 777188, . 180/112709Palhanec 777188, . 181/18085Palhanec 777188, . 181/34539Palhanec 777188, . 181/914711Palhanec 777188, . 183/719131Palhanec 777188, . 183/9Palhanec 777188, . 190/135046Palhanec 777188, . 190/336049Palhanec 777188, . 190/518426Palhanec 777188, . 190/2817357Palhanec 777188, . 190/311038Palhanec 777188, . 192/1 Paletta Alois 39620480610561Palhanec 777188, . 181/218070Palhanec 777188, . 183/836559Palhanec 777188, . 190/49235Palhanec 777188, . 190/29Mosler Richard 396205806Palhanec 777188, . 168/3Palhanec 777188, . 170/7Palhanec 777188, . 171/8Palhanec 777188, . 178123Palhanec 777188, . 179/7Palhanec 777188, . 179/911401Palhanec 777188, . 183/173562Palhanec 777188, . 183/192892Palhanec 777188, . 183/24Palhanec 777188, . 189/223830Palhanec 777188, . 190/1112406Palhanec 777188, . 190/1519820Palhanec 777188, . 190/37 Krummer Josef 3962658061969Palhanec 777188, . 149/46196Palhanec 777188, . 187/18Straka Gabriel 4032208064961Jarkovice 783595, . 152/5 Sliwkov Anna 3128558069624%Bohuslavice u Hlu na 606529, . 2929 Re~n XehoY 3128648062377%Bohuslavice u Hlu na 606529, . 2555 Snhota Jan 708998806Bolatice 606987, . 37672123Solichov Frantiaka 31438380613825Bolatice 60< 6987, . 31901007Kupka Frantiaek 3143888061186Bolatice 606987, . 33161013HYivnack Petronela 314412806253Bolatice 606987, . 33571034 Kupkov Berta 3144138061162Bolatice 606987, . 33181035 Duda BedYich 3144258061894Bolatice 606987, . 33661043Michalkov Marie 3144388061243Bolatice 606987, . 33601060Nvratov Marie 314446806Bolatice 606987, . 29971071 Thiel Emil 3144548061296Bolatice 606987, . 31881078blo Fiedor JiY 317134806blo 613151, . 78/3156blo 613151, . 79/2`krobnkov Marie 317398806"BYezov u Vtkova 614718, . 636/7623#BYezov u Vtkova 614718, . 641/394482#BYezov u Vtkova 614718, . 641/40Kuchtov Bla~ena 318053806'Budiaov nad Budiaovkou 615501, . 210/2536SklenY Ludvk 3837628063826!Podles nad Odrou 723916, . 2769Navrtil Alois 383820806!Podles nad Odrou 723916, . 17/5164 Hrub Ludmila 323160806Doln Beneaov 628638, . 4835943budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 483Hlubkov `tpnka 4047168062455"ZbYeh u Hlu na 789411, . 660/28 Kotzur Jan 404717806"ZbYeh u Hlu na 789411, . 391/22Schubertov Jenovefa 404718806!ZbYeh u Hlu na 789411, . 621/11961733"ZbYeh u Hlu na 789411, . 614/20"ZbYeh u Hlu na 789411, . 621/15"ZbYeh u Hlu na 789411, . 621/20 404724806"ZbYeh u Hlu na 789411, . 645/22sportoviat a rekrea n plocha"ZbYeh u Hlu na 789411, . 663/12Nadainsk KateYina 404729806"ZbYeh u Hlu na 789411, . 645/203976"ZbYeh u Hlu na 789411, . 663/15Peterkov Mariana 4047308063578"ZbYeh u Hlu na 789411, . 624/14"ZbYeh u Hlu na 789411, . 624/30"ZbYeh u Hlu na 789411, . 625/14"ZbYeh u Hlu na 789411, . 660/19Kerlinov Jana 4047328063597!ZbYeh u Hlu na 789411, . 660/4 }orkov Marie 332081806301Hlu n 639711, . 177027464604Hlu n 639711, . 1771Hole kov Gertruda 679564806Hlu n 639711, . 1712/205165Muschalek Richard 679562806Hlu n 639711, . 835163Hlu n 639711, . 84 Hrub Karel 6795658062905Hlu n 639711, . 24945166Krajs Berta Katarzyna 3348508062535Hnvoaice 640140, . 594/45Schwenzner Arnoat 334993806Hnvoaice 640140, . 464/6 Lokoc Max 3349948062514Hnvoaice 640140, . 594/29 Weiner Pavel 3349978062509Hnvoaice 640140, . 467/21Hnvoaice 640140, . 467/32512Hnvoaice 640140, . 476/5Hnvoaice 640140, . 477/5468Hnvoaice 640140, . 478/3Hnvoaice 640140, . 479/3Hnvoaice 640140, . 594/24 Weiner Samuel 334998806603Hnvoaice 640140, . 467/28Hnvoaice 640140, . 476/1Hnvoaice 640140, . 477/15196Hnvoaice 640140, . 594/105Anders Bohumil 3350018062499Hnvoaice 640140, . 594/362497Hnvoaice 640140, . 594/37Grittnerov KateYina 3350068064868Hnvoaice 640140, . 594/65 Hnida Max 335007806Hnvoaice 640140, . 464/8 335012806Hnvoaice 640140, . 594/48231 3350348062488Hnvoaice 640140, . 467/26Wannekov Emilie 335040806Hnvoaice 640140, . 594/30 Wannek Samuel 3350418065037Hnvoaice 640140, . 594/35 Kremser Josef 335355806469Hnvoaice 640140, . 482/4550 33565980610061Holasovice 640786, . 716690Ryakov Florentina 3356798062394Holasovice 640786, . 689707 3356828061834Holasovice 640786, . 1147711Holasovice 640786, . 1146 Warzog August 335731806Holasovice 640786, . 197/2Holasovice 640786, . 164/9Holasovice 640786, . 196/39Schreier Anton 335812806582Holasovice 640786, . 911 335816806Holasovice 640786, . 935 335819806Holasovice 640786, . 1081866Holasovice 640786, . 1080Korsistka Josef 335820806Holasovice 640786, . 945 Kral Thomas 33582280612933Holasovice 640786, . 1042869 Beck Antonia 335828806Holasovice 640786, . 989873 Hansel Anton 335831806Holasovice 640786, . 923876Hansel Hermann 3358328068922Holasovice 640786, . 1015Stawarz Winzenz 33583780610070Holasovice 640786, . 1017881 3358388063686Holasovice 640786, . 988 Stawarz Anton 335839806602Holasovice 640786, . 986 3358408061970Holasovice 640786, . 1023884 3358418061285Holasovice 640786, . 987 Bollick Jacob 335846806Holasovice 640786, . 918 Klein Franz 335853806529Holasovice 640786, . 1033Jamnitzky Josefa 335855806Holasovice 640786, . 928 Schreier Paul 335857806Holasovice 640786, . 927900 Tyll Maria 3358598066946Holasovice 640786, . 1010 Rabak Anton 335861806573Holasovice 640786, . 917904Scrobanek Georg 335865806Holasovice 640786, . 933908Skrobanek Franz 335866806608Holasovice 640786, . 916909 Kalny Josef 335867806Holasovice 640786, . 920910 Schmidt Anton 335872806589Holasovice 640786, . 931915Czernohorski Albert 335881806Holasovice 640786, . 1031921Tschernohorsky Fabian 335882806552Holasovice 640786, . 938922 Klein Anton 3358858061137Holasovice 640786, . 912925 Dehner Anton 335887806< Holasovice 640786, . 1032927 Nowak Alois 3358898065993Holasovice 640786, . 991Janotta Johann 2758152901036362Holasovice 640786, . 107920823Holasovice 640786, . 1078Holasovice 640786, . 1012 Klein Johann 3358548068028Holasovice 640786, . 1021Jamnitzky Josef 335856806Holasovice 640786, . 1034899 Kudla Anton 335858806Holasovice 640786, . 934 Kawan Jakob 3358738064473Holasovice 640786, . 1003916 335888806524Holasovice 640786, . 937928 Matyssek Karl 3358908067294Holasovice 640786, . 1011930Janottov JenoffenKleinov AnastaziaJamnitzka JosefaKudlov FranziskaKleinov TherezieMatysskov Pauline Kawanov AnnaMaskov Hedvika 335981806Kamenec 640794, . 3996700Kamenec 640794, . 401Warzogov Terezie 33637180612305Lodnice 640808, . 486 336482806Lodnice 640808, . 552Vaakov Frantiaka 3389178062643Hrabyn 646601, . 431 Hank Emil 3111158063602Benkovice 602591, . 287/58Machurov Marie 311119806128Benkovice 602591, . 29 Beinhauer Jan 312257806616Bohu ovice 606332, . 1548/4Fajkus Frantiaek 312258806Bohu ovice 606332, . 1553/18Bohu ovice 606332, . 1553/103315Bohu ovice 606332, . 1553/112Petranek Anton 340827806%Hradec nad Moravic 646814, . 2243/41280Jankovsk Robert 341876806Chucheln 654876, . 605/33 Mrozek Karel 3419078061001Chucheln 654876, . 754/142511501Chucheln 654876, . 754/15 348306806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 47751667"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4774 HYbkov Anna 348940806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 58552236 Hlubek Karel 3489428068273"KravaYe ve Slezsku 674231, . 569622381479"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5829"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5191Wedlichov Leopoldina 348943806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 47572239 3489448064205"KravaYe ve Slezsku 674231, . 517322444211"KravaYe ve Slezsku 674231, . 55072351"KravaYe ve Slezsku 674231, . 533539"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5398Pala kov Valeska 3489478065583"KravaYe ve Slezsku 674231, . 54442246 }dek Albert 348958806$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3861/52038"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5973 Luzar Josef 348965806$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3992/522741459$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3992/6$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3996/3Foltnkov Andla 348966806$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4052/122762197$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4052/2$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4053/1Jaroaov Marie 348967806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 60532278OpatYilov Anna 348968806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 61042280Skrzeczekov Marie 348969806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 54162281Sollich Valentin 3489718068710%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4114/102283Jochimov Terezie 3489728064880%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3770/7522841991$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4114/4Homolov Terezie 3489748063492%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4073/1622863412"KravaYe ve Slezsku 674231, . 6078 3489808067919$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4081/122892220$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4076/5$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4082/2Thiemelov Jana 3489858062081"KravaYe ve Slezsku 674231, . 57862294Stoklasa Josef 3489928062935%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3780/552297%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3781/16149%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3782/151888$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3783/72797%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3785/25851%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3786/63 3489948063593%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4132/1423001405%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4132/15$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4136/25199"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5544 3489958061463$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4205/923013591%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4207/1514968"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5908Peterek Frantiaek 3489968062471%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4081/2223025012"KravaYe ve Slezsku 674231, . 6007Langarov Jenovefa 348998806747%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4087/3623041833$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4089/7%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4089/215722"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5361Vilakov Beata 3489998062028"KravaYe ve Slezsku 674231, . 61622305}dkov KateYina 349000806$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4109/22308 3490028069152%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3770/36Jaroaov Adla 3490068064387$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4132/52314Homolov Mariana 3490078062227$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4132/42315PetYkov Amlie 3490178062738%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3770/432318Skrzeczkov Mariana 349018806%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3780/622319PetYkov Anna 349024806$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4122/3 Gertner Karel 3490298061198%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3956/32%Krava< Ye ve Slezsku 674231, . 3957/151168%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3958/17Gebauerov Marie 349036806849%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4205/1123314197%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4207/14 Meleck Anna 3490378063909$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3985/92332 Thiemel Jan 349038806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 57952333Malchrkov Hedvika 3490398062046"KravaYe ve Slezsku 674231, . 59882336 349045806#KravaYe ve Slezsku 674231, . 374/123413028"KravaYe ve Slezsku 674231, . 44661107"KravaYe ve Slezsku 674231, . 48071935"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5629Papeschov Marie 3490468062822"KravaYe ve Slezsku 674231, . 47442342Bortlkov Marie 3490478061871"KravaYe ve Slezsku 674231, . 55712343Dubielov Jana 349050806#KravaYe ve Slezsku 674231, . 494/32346#KravaYe ve Slezsku 674231, . 523/2Uvierov Julie 3490538063143"KravaYe ve Slezsku 674231, . 50542349Hahnov Josefa 3490558062260"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5631 3490608062191"KravaYe ve Slezsku 674231, . 50802354"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5147 Titz Emerich 3490628064229"KravaYe ve Slezsku 674231, . 58242357 3490648062242%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4098/172360}dkov Apolonie 3490678064782"KravaYe ve Slezsku 674231, . 53722365"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5205"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5477Krej Ysk Anna 3490688062821%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3770/312636$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4012/13636%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4081/171523%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4211/31 Richter Josef 3490708065154"KravaYe ve Slezsku 674231, . 53112368PetYkov Mariana 3490718061989"KravaYe ve Slezsku 674231, . 49512369Harasimov Ane~ka 3490738062627"KravaYe ve Slezsku 674231, . 58622371Gargoaov Cecilie 349079806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 56842378`afartkov Marie 3490818062442"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5744Hanslkov Edeltruda 3490948064665"KravaYe ve Slezsku 674231, . 59822393Willaschkov Marie 3490998063811"KravaYe ve Slezsku 674231, . 57722400Peterkov Anna 3491088067573"KravaYe ve Slezsku 674231, . 54022408Gratzov Ane~ka 3491098062050"KravaYe ve Slezsku 674231, . 50652410Seifriedov Anna 3491108065177"KravaYe ve Slezsku 674231, . 50452411Stoklasov Anna 349113806978%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3530/1024134635"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4845Sonnkov Antonie 3491148062207"KravaYe ve Slezsku 674231, . 48222414952"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4820"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4823Pavlkov Berta 349115806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 51212415 3491168062444"KravaYe ve Slezsku 674231, . 59142416 349120806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 52102419Urbiaov Amlie 3491218062601"KravaYe ve Slezsku 674231, . 53452420 Jankov Anna 3491228066085"KravaYe ve Slezsku 674231, . 49532421"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5145 3491258061148"KravaYe ve Slezsku 674231, . 49202423"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5091 Jochim Josef 349142806%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3861/111308"KravaYe ve Slezsku 674231, . 6070"KravaYe ve Slezsku 674231, . 6001 Jochym Adolf 349143806%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3861/1224351002"KravaYe ve Slezsku 674231, . 6004Ve erkov Marianna 3491448062176$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4179/62436 3491458061673$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4154/12438$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4155/1$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4156/11188$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4157/1$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4159/12801"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4808Jaroschov Terezie 3491528064911"KravaYe ve Slezsku 674231, . 56108283"KravaYe ve Slezsku 674231, . 6191Kocurov Marianna 3491548062183"KravaYe ve Slezsku 674231, . 39231679"KravaYe ve Slezsku 674231, . 39241938%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4073/15Willaschkov Terezie 349155806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 13562445Gratzov Hedvika 3491598062555%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4028/152447Kozelek Valter 3491638063149"KravaYe ve Slezsku 674231, . 59222451 3491648065483%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3956/1324524561%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4192/112840"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5989Rsslerov Marie 3491678062552$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3956/824565361%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4132/21NeminYov Marie 349168806$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3958/1$KravaYe ve Slezsku 674231, . 3959/87530%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3960/13 3491708065082%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3956/422460 Peterek Josef 3491738063675%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4211/32 349180806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 44952470 349182806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 49212472Glabasniov Anna 349184806< 1851"KravaYe ve Slezsku 674231, . 50022474Seifrdov Anna 3491908062654"KravaYe ve Slezsku 674231, . 49992482 3491918061944"KravaYe ve Slezsku 674231, . 48652483"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4726 Slan Marie 3491948064131"KravaYe ve Slezsku 674231, . 47252485Morawetzov Jana 3491958061800"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4996Novkov Marianna 349196806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 47182487 349204806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 44992495 349205806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4505Pruskov Terezie 3492068061088"KravaYe ve Slezsku 674231, . 46552498 Jaroa Josef 349213806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 475025021052"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4584Muczkov Terezie 3492178062432"KravaYe ve Slezsku 674231, . 47052504 349218806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4491 349220806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 44962507 349223806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4486 349224806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 45012510 349225806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4498Ve erek JindYich 349226806777"KravaYe ve Slezsku 674231, . 47202513Langerov Marie 3492278061075"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4650 Halfar Josef 349239806955"KravaYe ve Slezsku 674231, . 59022521"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5901"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5899Weczerkov Elfrda 3492458062063%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4073/13"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5293Ve erkov Hedvika 3492598063437"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4813Hahnov Ane~ka 3492628065322"KravaYe ve Slezsku 674231, . 53912539Hahnov Andla 3492858065261"KravaYe ve Slezsku 674231, . 4616 349286806520"KravaYe ve Slezsku 674231, . 583225441276"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5241 3492878062607"KravaYe ve Slezsku 674231, . 54032545 Kotschi Marta 3492988065095"KravaYe ve Slezsku 674231, . 59952556Ferencov Ane~ka 3492998063121"KravaYe ve Slezsku 674231, . 51202557Laskov Otilie 3493018066615"KravaYe ve Slezsku 674231, . 56202559 3498888062180"KravaYe ve Slezsku 674231, . 535234021146"KravaYe ve Slezsku 674231, . 53551092"KravaYe ve Slezsku 674231, . 5357 Mosler Josef 349906806"KravaYe ve Slezsku 674231, . 56163418Michalk Matya 3565838067695Markvartovice 691895, . 879/20!Markvartovice 691895, . 1824/124Fabinov Anna 360824806OldYiaov 710113, . 1106/2364OldYiaov 710113, . 634/165420OldYiaov 710113, . 634/39OldYiaov 710113, . 656/6OldYiaov 710113, . 656/1114230OldYiaov 710113, . 675/30OldYiaov 710113, . 1099/21OldYiaov 710113, . 1100/18OldYiaov 710113, . 1100/1947690OldYiaov 710113, . 1100/692896OldYiaov 710113, . 1100/77OldYiaov 710113, . 1100/78187OldYiaov 710113, . 1100/81OldYiaov 710113, . 1100/82OldYiaov 710113, . 1101/4268OldYiaov 710113, . 1101/5452OldYiaov 710113, . 1101/6OldYiaov 710113, . 1102/13OldYiaov 710113, . 1102/14OldYiaov 710113, . 1102/38OldYiaov 710113, . 1102/39OldYiaov 710113, . 1102/40OldYiaov 710113, . 1102/41244OldYiaov 710113, . 1102/42OldYiaov 710113, . 1102/43OldYiaov 710113, . 1102/44OldYiaov 710113, . 1102/456001OldYiaov 710113, . 1106/27OldYiaov 710113, . 1106/28OldYiaov 710113, . 1106/291254OldYiaov 710113, . 1106/30OldYiaov 710113, . 1106/31 3608288065960OldYiaov 710113, . 675/133367Proske JindYich 3608338063690OldYiaov 710113, . 675/1372480OldYiaov 710113, . 675/1383670OldYiaov 710113, . 675/139Laske Gottlieb 3608348062770OldYiaov 710113, . 675/91Alscher Alfrd 3608478063860OldYiaov 710113, . 675/1359786OldYiaov 710113, . 675/150 Laske BedYich 3608488064796OldYiaov 710113, . 675/1363817200OldYiaov 710113, . 675/178Cimingov Karolina 360850806OldYiaov 710113, . 675/2273833730OldYiaov 710113, . 675/228OldYiaov 710113, . 675/230Heinzer Gustav 3608578068453OldYiaov 710113, . 1086/1116587OldYiaov 710113, . 1086/12 Kolbe Samuel 3608608063111OldYiaov 710113, . 675/1293902313OldYiaov 710113, . 675/130 Gruner Arnoat 3608668067279OldYiaov 710113, . 675/1517401OldYiaov 710113, . 675/152Kreemer Gotlieb 3608718069148OldYiaov 710113, . 675/171OldYiaov 710113, . 675/174 Lamche Gustav 36087280619268OldYiaov 710113, . 675/179398802OldYiaov 710113, . 675/184Schindler Pavel 3608758063265OldYiaov 710113, . 675/1212012OldYiaov 710113, . 675/122 Misochov Ema 3608778065780OldYiaov 710113, . 675/1611080OldYiaov 710113, . 675/1676088OldYiaov 710113, . 675/176Veinerov Berta 3608808064570OldYiaov 710113, . 675/1622290OldYiaov 710113, . 675/168Polonysov Josefa 3610008064945OldYiaov 71< 0113, . 763/102620OldYiaov 710113, . 1025/94 Proka Josef 3610018062560OldYiaov 710113, . 710/9500736OldYiaov 710113, . 763/262634OldYiaov 710113, . 763/85OldYiaov 710113, . 769/365102OldYiaov 710113, . 999/79Uli ka Richard 3610028062259OldYiaov 710113, . 769/145046OldYiaov 710113, . 999/60OldYiaov 710113, . 999/611712OldYiaov 710113, . 1070/11OldYiaov 710113, . 1070/286174OldYiaov 710113, . 1070/51274OldYiaov 710113, . 1076/17OldYiaov 710113, . 1088/574861OldYiaov 710113, . 1100/63OldYiaov 710113, . 1102/8OldYiaov 710113, . 1106/12Schwalbe Alois 361181806OldYiaov 710113, . 1100/119660 361195806OldYiaov 710113, . 874/35675121OldYiaov 710113, . 877/231311OldYiaov 710113, . 878/26OldYiaov 710113, . 878/46Cimingov Marie 361328806OldYiaov 710113, . 1097/64 Hanzlk Josef 361331806OldYiaov 710113, . 763/80815 Harendza Anna 36140880649939OldYiaov 710113, . 1130/39OldYiaov 710113, . 1130/40Maintok Josefa 361409806879OldYiaov 710113, . 1130/12Wawrinzyk Anna 361410806504OldYiaov 710113, . 1130/9Kolarczik Josefa 3614118063671OldYiaov 710113, . 1130/31874Korzenek Franz 3614128063467OldYiaov 710113, . 1130/33875 Kubin Josefa 361414806OldYiaov 710113, . 1130/13OldYiaov 710113, . 1130/14Ulitzka Konrd 361416806OldYiaov 710113, . 1130/5 Gletnik Josef 3614008068008OldYiaov 710113, . 1130/38863Maintok Theodor 361401806OldYiaov 710113, . 1130/8OldYiaov 710113, . 1130/10 Thiemel Anton 361405806OldYiaov 710113, . 1130/258681909OldYiaov 710113, . 1130/26Glettnik Franciszek 3614068062214OldYiaov 710113, . 1130/27845OldYiaov 710113, . 1130/28Ulitzka Johann 3614138063962OldYiaov 710113, . 1130/35 Sobotta Anton 361415806702OldYiaov 710113, . 1130/11878Bitomsky Anton 4465468063455OldYiaov 710113, . 1130/36 Bitomska AnnaMaintokov SophiaThiemelov MagdalenaGlettnikov AntoninaGletnikov LucieUlitzkov JosefaSobottov Maria Malura Rudolf 3831628068842Pae 721085, . 2551Pae 721085, . 2552Adamcov Frantiaka 383181806Pae 721085, . 1470/343371Pae 721085, . 1470/42Pae 721085, . 1470/43Borzigursk JindYich 383189806435Pae 721085, . 2687/29659Pae 721085, . 2666/81437Pae 721085, . 2666/241183Pae 721085, . 2666/30 Bilkov Anna 3832128069099Pae 721085, . 1311/363543076Pae 721085, . 1431/38 383216806Pae 721085, . 2772/13526Pae 721085, . 2759/12Jaroaov Otilie 3832308064991Pae 721085, . 2021/48655 eslov Amlie 3832638066873Pae 721085, . 2772/53 Lask OndYej 3832748063226Pae 721085, . 2975/9696Fichnov }ofie 38329680613949Pae 721085, . 2615/4712Obrusnk Frantiaek 383323806Pae 721085, . 1272 Hulov Beata 3848328062339Pust Polom 736830, . 1059/21}orek Frantiaek 3848368061457Pust Polom 736830, . 1361457Pust Polom 736830, . 1362Skorov Beata 384837806Pust Polom 736830, . 1265Havrlantov Elfrda 384846806Pust Polom 736830, . 1363461Pust Polom 736830, . 13641348Pust Polom 736830, . 1365Tk ov Albna 384847806Pust Polom 736830, . 968/220462 384851806Pust Polom 736830, . 1095/3466Juchelka Vojtch 3848708061987Pust Polom 736830, . 1192/6484Nohlov Josefa 384881806Pust Polom 736830, . 1180/15 VaHkov Anna 384903806Pust Polom 736830, . 968/162519Pust Polom 736830, . 968/223Pust Polom 736830, . 972/9 Vank Adolf 38491780614984Pust Polom 736830, . 1099/35 Pracn Josefa 384922806320Pust Polom 736830, . 1084/284673Pust Polom 736830, . 1085/9 Vchov Marie 3859538069337RaduH 738824, . 626/821906RaduH 738824, . 626/83 Rypel Antonn 3881808062968"Slavkov u Opavy 750280, . 1431/51Vltavsk Rudolf 388186806"Slavkov u Opavy 750280, . 1400/39659#Slavkov u Opavy 750280, . 1398/1012996#Slavkov u Opavy 750280, . 1398/102 Schindler Jan 3882248061341!Slavkov u Opavy 750280, . 1456/36981158"Slavkov u Opavy 750280, . 1459/272409"Slavkov u Opavy 750280, . 1459/28 Vrbka u Opavy 4035718061799Vrbka u Opavy 786021, . 2181005Vrbka u Opavy 786021, . 245Vrbka u Opavy 786021, . 258/11Vrbka u Opavy 786021, . 258/23Korbov Valrie 343375806Jamnice 656631, . 676/2Kavanov Hedvika 3433768067171Jamnice 656631, . 579/4Proske Gottlieb 390382806Sudice 758752, . 581/52272Sudice 758752, . 583/39 Koske Vilm 390384806Sudice 758752, . 578/10116Sudice 758752, . 581/71346Sudice 758752, . 583/37 390388806Sudice 758752, . 583/441892461Sudice 758752, . 583/9 390389806Sudice 758752, . 583/43Gotzmanov Emilie 3903978062730Sudice 758752, . 583/16 Anders Gustav 3904008062202Sudice 758752, . 583/29Ollenik Gustav 3904048065400Sudice 7587< 52, . 578/382021300Sudice 758752, . 583/6Lokotschov Marta 3904058062201Sudice 758752, . 583/30 390408806Sudice 758752, . 6043292Sudice 758752, . 578/14Sudice 758752, . 583/33Sudice 758752, . 588/1Sudice 758752, . 588/2271Sudice 758752, . 591/4Sudice 758752, . 605/1StYbrn Vilm 3904128062799Sudice 758752, . 578/41 390413806Sudice 758752, . 583/7209StYbrn Emilie 3904148062662Sudice 758752, . 578/42Sudice 758752, . 583/31325Sudice 758752, . 583/4Gotzmann Vilm 3904158062004Sudice 758752, . 608Sudice 758752, . 609/1Ollenikov Emilie 390416806Sudice 758752, . 605/13Sudice 758752, . 607/21 Zipsov Emma 390437806Sudice 758752, . 605/11Sudice 758752, . 607/4Sudice 758752, . 607/17 Ollenik Max 3904488067951Sudice 758752, . 638/6Sudice 758752, . 638/20Andersov Mina 3904518067566Sudice 758752, . 578/405374Sudice 758752, . 583/22Slawikov Wiktorie 390452806316Sudice 758752, . 470/13Sudice 758752, . 472/13Sudice 758752, . 472/16 Malich Arnoat 3904558062565Sudice 758752, . 638/4235Sudice 758752, . 638/28Sudice 758752, . 645/3Sudice 758752, . 645/4Slaninov Augusta 3904708061641Sudice 758752, . 482/5Wannek Gottlieb 3904018065288Sudice 758752, . 578/35Wannekov Mina Waschek Karel 393505806`tpnkovice 763390, . 3155Richterov Monika 393622806`tpnkovice 763390, . 2775919`ttinaMartinkov Bo~ena 394309806`ttina 763888, . 1339129`ttina 763888, . 1293Motykov Hedvika 394495806`ttina 763888, . 1235 Vtkov Anna 394531806`ttina 763888, . 12722930`ttina 763888, . 1276 Xepka Adolf 386770806477 Sdek u Opavy 745863, . 1460/11421 Sdek u Opavy 745863, . 1460/12 Foltin Alois 386771806260 Sdek u Opavy 745863, . 1361/42 38677480615241Sdek u Opavy 745863, . 714/2 Schmrch Max 386788806593Sdek u Opavy 745863, . 197/1 Sdek u Opavy 745863, . 1361/31 Sdek u Opavy 745863, . 1361/35 Marx JindYich 3985888061972 Velk Heraltice 778770, . 961/3 Kubicov Anna 399364806 Velk Hoatice 778826, . 1082/15Lorenzov KateYina 3993668061931Velk Hoatice 778826, . 1082/9Borunsk Bernard 3994378062129Velk Hoatice 778826, . 882/43 Sablik Mathes 399475806118Velk Hoatice 778826, . 636/2Velk Hoatice 778826, . 636/3Velk Hoatice 778826, . 637/2Scholasterov Anna 401638806Vtkov 782998, . 12311691Praskov Antonie 3900068062425Strahovice 755826, . 728/69 Krayzel Josef 3511998064660$Kyjovice ve Slezsku 678562, . 978/7415$Kyjovice ve Slezsku 678562, . 979/4%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 980/10%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 983/25%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 983/50&Kyjovice ve Slezsku 678562, . 983/138%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 984/26%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1000/32537&Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1004/20&Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1135/23934%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1138/34106%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1139/37244&Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1139/13275%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1140/5557&Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1150/275117&Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1152/27Homolov Frantiaka 3512058061731&Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1102/53419%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1135/5&Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1144/14%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 1147/8 Stonia Josef 3512138062519%Kyjovice ve Slezsku 678562, . 983/36427Trunczik Frantiaek 341407806Chlebi ov 651141, . 627/115KYeseanov Josefa 3414088061881Chlebi ov 651141, . 627/132Papesch Frantiaek 3414118061286Chlebi ov 651141, . 627/149264Kopcov Augusta 3414378063097Chlebi ov 651141, . 493/332832367Chlebi ov 651141, . 497/24Chlebi ov 651141, . 503/5Schuppikov Anna 3416138065764Chlebi ov 651141, . 627/143453 ern Hedvika 3416148062678Chlebi ov 651141, . 627/127454Schimetka Anton 341612806Chlebi ov 651141, . 535/71Schimetkov Marianna Bison Joseph 18014009010Bl ve Slezsku 601616, . 972 SvatoHovice 318893806SvatoHovice 615536, st. . 50SvatoHovice 615536, . 135/2SvatoHovice 615536, . 2449 Mrvov HelenaPavelkov Terezie 3254848061274 Doln }ivotice 630454, . 804/22432 Doln }ivotice 630454, . 803/201441 Doln }ivotice 630454, . 802/38 Doln }ivotice 630454, . 800/11HlavniceKone n Ladislav 329023806Hlavnice 639036, . 462/7Dehner Miroslav 3369538061461Neplachovice 640816, . 2352Maderov Julie 3154348063045 Branka u Opavy 609382, . 513/15 315435806 Branka u Opavy 609382, . 562/19 359706806Nov Sedlice 706647, . 637VntYkov `tpnka 350440806Star Lublice 675440, st. . < 74. .p. 23, st obce Kru~berk, na parcele st. 74Star Lublice 675440, . 598657Star Lublice 675440, . 612/2Star Lublice 675440, . 500/2Star Lublice 675440, . 500/38570Star Lublice 675440, . 500/4Star Lublice 675440, . 659/5Star Lublice 675440, . 659/62097Star Lublice 675440, . 661/1 Nedbal Adolf 35041580611428Star Lublice 675440, . 924Nedbalov Marie Larisch Alois 350644806!Star Tchanovice 675458, . 1146TchuYov Marie 40430380610272!VYesina u Opavy 786691, . 582/22Stuchlkov Marie 4043048061541!VYesina u Opavy 786691, . 352/12Halfarov Marie 4043138062633!VYesina u Opavy 786691, . 582/15324 357624806Mikolajice 694061, . 676PYibylov Veronika 3923558061809`tblovice 763110, . 644/16Urbiaov Marie 3863398066603Rohov 740438, . 570/16Rohov 740438, . 573/9Rohov 740438, . 574/1 Hork Josef 3863418068528Rohov 740438, . 575Rohov 740438, . 574/7Rohov 740438, . 574/8Rohov 740438, . 574/9Rohov 740438, . 574/10 Halfar Mathes 386344806Rohov 740438, . 631/12Rohov 740438, . 636/4 Koselov Anna 386346806Rohov 740438, . 570/11Rohov 740438, . 581/8Rohov 740438, . 660/10Obrusnkov Josefa 38635180615319Rohov 740438, . 570/27Glassmannov Adla 3863588065940Rohov 740438, . 570/15Rohov 740438, . 573/7762Rohov 740438, . 573/8Baurov Frantiaka 3863608062136Rohov 740438, . 570/29Rohov 740438, . 577/2Rohov 740438, . 660/2 Novk Antonn 386448806Rohov 740438, . 552/89Rohov 740438, . 552/94Rohov 740438, . 552/103830Rohov 740438, . 552/108Grzuna Bernard 3864498063170Rohov 740438, . 561/252170Rohov 740438, . 561/263120Rohov 740438, . 561/27Madrov Frantiaka 3222528061810Dobroslavice 627437, . 782/2312VladaYov Anna 714609806Chvalkovice 655040, . 666 VtYkoviceVtYkovice u VtkovaEhlerov Marie 3998808063041$VtYkovice u Vtkova 781151, . 1676Melionov KateYina Brandlova 2326/11, 69501 Hodonn 375629806"KateYinky u Opavy 711756, . 919/41447#KateYinky u Opavy 711756, . 919/13#KateYinky u Opavy 711756, . 919/16Herv Gerard Antoine Binard Fr Saint Vrain Liberation F91770 380061806!Komrov u Opavy 711845, . 669/62 Komrov u Opavy 711845, . 671/36810!Komrov u Opavy 711845, . 951/752422!Komrov u Opavy 711845, . 951/80Vaakov JindYiakaSuch Lazce 65, 74795 Opava 3804238063431 Komrov u Opavy 711845, . 688/7440!Komrov u Opavy 711845, . 688/12GYeakov Viktorie74706 Nov Sedlice 380460806 Komrov u Opavy 711845, . 688/6472Vchov Libuae$Na Vrchovin 6, Komrov, 74770 Opava 380823806 Komrov u Opavy 711845, . 691/2 Komrov u Opavy 711845, . 705/1 Ritzka JosefMal Hoatice 101, 74705 Opava 381670806Mal Hoatice 711870, . 666/101716Woitek FrantiaekKosteln 40, 74774 Neplachovice 396007806685Dr~kovice 777170, . 126/42 Klement Josef 3960408064726Dr~kovice 777170, . 121/31Komendov Adelheid 3960458061350Dr~kovice 777170, . 146/22Dr~kovice 777170, . 147/3 Rbov Jana 3960468061579Dr~kovice 777170, . 146/21Dr~kovice 777170, . 147/4 Hruszka JosefVvrovice, Polsko 3960558061130Dr~kovice 777170, . 126/97Dr~kovice 777170, . 133/22Dr~kovice 777170, . 136/24Dr~kovice 777170, . 175/25Freiherov MarieDr~kovice p.51 3960628061046Dr~kovice 777170, . 155/2MaYdek TeodorDr~kovice PovodHov 7 396063806576Dr~kovice 777170, . 157/11815Dr~kovice 777170, . 160/1Kretschmer Karel 39618080610624Palhanec 777188, . 190/30Kaller Frantiaek 396203806Palhanec 777188, . 179/41525Palhanec 777188, . 179/5Palhanec 777188, . 181/711629Palhanec 777188, . 183/131312Palhanec 777188, . 183/1421324Palhanec 777188, . 190/919740Palhanec 777188, . 190/35 Plesch Hugo 3962068062754Palhanec 777188, . 1751132Palhanec 777188, . 176Palhanec 777188, . 17714234Palhanec 777188, . 183/20Palhanec 777188, . 183/2134365Palhanec 777188, . 190/1226508Palhanec 777188, . 190/38 Fitzek KarelOpava 7 PYemysla Or e 5 3965278061798Vvrovice 777196, . 350/7273Vvrovice 777196, . 615/7 Gebauer Emil$Jantarov 74, Vvrovice, 74773 Opava 396750806Vvrovice 777196, . 537/7585Zlatnky u OpavyPravda BedYich%Poln 1079/31, PYedmst, 74601 Opava 405438806!Zlatnky u Opavy 793230, . 319/6`tefkov Al~bta 3128828064723%Bohuslavice u Hlu na 606529, . 2703Smolka FerdinandHenneberg 27, 74723 Bolatice 3143938062695Bolatice 606987, . 3189Navrtilov Helena .p. 181, 74723 Bolatice 3144118061096Bolatice 606987, . 33581033Leskovec u VtkovaHelebrand Josef .p. 10, 75611 Leskovec 351689806%Leskovec u Vtkova 679992, st. . 101 Dubov Robert .p. 18, 75611 Leskovec 3516908061126< #Leskovec u Vtkova 679992, . 301/1 Ba~an Vilm$Vondr kova, Marinsk Hory, Ostrava 3231458063859 Doln Beneaov 628638, . 1420/10Jochimov Magdalena!Hlu nsk 38, 74722 Doln Beneaov 323156806Doln Beneaov 628638, . 1236/3Ku era Frantiaek/Nmst Cyprina Lellka 88, 74722 Doln Beneaov 3231588062116Doln Beneaov 628638, . 1653/9591Schulzov Amalie0Hberthgasse An der Thaya 8, Waidhofen, Rakousko 3231668062669 Doln Beneaov 628638, . 1200/14 Doln Beneaov 628638, . 1400/21414 Doln Beneaov 628638, . 1400/22Mserov Marie .p. 8, KYi~anovice, Polsko 3231898062151Doln Beneaov 628638, . 238/186911Doln Beneaov 628638, . 1532/4 Faika Ignc"Hlu nsk 114, 74722 Doln Beneaov 323190806 Doln Beneaov 628638, . 2175/36 Hranoa JosefSmolkov, 74792 Hj ve Slezsku 404719806"ZbYeh u Hlu na 789411, . 476/20197!ZbYeh u Hlu na 789411, . 499/7 Swoboda Magda2Ludwigshafen 25,Oggersheim,Frobelstras. 6, Nmecko 4048078062672"ZbYeh u Hlu na 789411, . 531/161009"ZbYeh u Hlu na 789411, . 531/29Ballarin Walter-Ruckheim 6700, Ebernes, Ludwigshafen, Nmecko 404806806792"ZbYeh u Hlu na 789411, . 442/52"ZbYeh u Hlu na 789411, . 442/93!ZbYeh u Hlu na 789411, . 444/5"ZbYeh u Hlu na 789411, . 538/233798!ZbYeh u Hlu na 789411, . 571/7!ZbYeh u Hlu na 789411, . 579/7Sekczkov AnnaZbYeh 94, 74722 Doln Beneaov 404851806!ZbYeh u Hlu na 789411, . 456/2!ZbYeh u Hlu na 789411, . 454/5!ZbYeh u Hlu na 789411, . 425/4Vitskov Josefa!Smolkov 189, 74792 Hj Ve Slezsku 404870806"ZbYeh u Hlu na 789411, . 391/24Dihel FrantiaekZbYeh 52, 74722 Doln Beneaov 404888806!ZbYeh u Hlu na 789411, . 391/3Schmuckov JanaZbYeh 48, 74722 Doln Beneaov 404891806!ZbYeh u Hlu na 789411, . 391/6387 Folta Jan .p. 193, 74722 Doln Beneaov 326598806%Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1423/3%Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1423/4%Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1425/2 Besuch Julius .p. 40, 74722 Doln Beneaov 326637806&Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1434/12773&Chabi ov ve Slezsku 636495, . 1434/13 .p. 29, 74711 Kozmice 344111806Jileaovice 660035, . 437/79 330260806Hlu n 639711, . 63 Vesel EduardPetYkovice 350, 72529 Ostrava 3307078064447Hlu n 639711, . 40351283Schukardt ArnoatPetYkovice 4, 72529 Ostrava 3307088064511Hlu n 639711, . 233412841287Hlu n 639711, . 2335Hlu n 639711, . 2336Hlu n 639711, . 2377/5Hlu n 639711, . 4098/75153Hlu n 639711, . 4103 Rumpov Marie .p. 102, 74715 `ilheYovice 330710806Hlu n 639711, . 2846Hlu n 639711, . 2847 `losrek JanSedlice, 74101 Nov Ji n 330712806911Hlu n 639711, . 1444/7Litzkov MarieHrn Ysk 267, 74801 Hlu n 330716806Hlu n 639711, . 2255/77827Hlu n 639711, . 2283Hlu n 639711, . 2284Hlu n 639711, . 4468/6Barabaov Pavlna 330718806Hlu n 639711, . 1444/14Hlu n 639711, . 1473/26Kozkov Hedvika Redena 10, Krlovsk Hue, Polsko 3307198063231Hlu n 639711, . 2151/4Frdeck Frantiaka!Vinohradsk 271/49A, 74801 Hlu n 3307218062812Hlu n 639711, . 2650/1 Weber Antonn .p. 74, 74801 Hlu n 330973806Hlu n 639711, . 2608/23243Hlu n 639711, . 2151/33646Hlu n 639711, . 2610/6Pudich Reinhold .p. 1, 74715 `ilheYovice 3309788063741Hlu n 639711, . 18741516Peterek Richard .p. 14, 74801 Hlu n 3309828065654Hlu n 639711, . 256915195070Hlu n 639711, . 2705 Kladiva JiY .p. 344, 74801 Hlu n 3310178062493Hlu n 639711, . 3900/401553Krokerov Julie .p. 128, 74714 LudgeYovice 3310298066499Hlu n 639711, . 27021563Kosmidisov Ane~kaMlnsk 3, 41501 Teplice 331073806Hlu n 639711, . 310315961490Hlu n 639711, . 3104Frydrychov MarieRovniny 525/65, 74801 Hlu n 331202806Hlu n 639711, . 33591749Hlu n 639711, . 3358/1 Matsek KarelBobrovnky 73, 74801 Hlu n 331214806Hlu n 639711, . 33571759Hlu n 639711, . 3358/2Ostravsk 132, 74801 Hlu n 3312198063365Hlu n 639711, . 1300/151765Hole kov Marie .p. 30, 74801 Hlu n 331222806Hlu n 639711, . 1712/14Hlu n 639711, . 18644781Hlu n 639711, . 186610997Hlu n 639711, . 1869Dluhoaov Hedvika .p. 292, 74801 Hlu n 332162806Hlu n 639711, . 31262837 Petrov AnnaNamslau, Polsko 332570806Hlu n 639711, . 218634651065Hlu n 639711, . 2191/104Hlu n 639711, . 2191/108579Hlu n 639711, . 2191/114Hlu n 639711, . 2210/2 Hogler EmilieQueen St. 63, Berry, Austrlie 332948806Hlu n 639711, . 3088/129Hlu n 639711, . 3088/171Kafrnkov Frantiaka 331224806Hlu n 639711, < . 16101771 4549868061482Hlu n 639711, . 1608/304220Hlu n 639711, . 1608/49`ef kov MarieBobrovnky 76, 74801 Hlu n 3329248062983Hlu n 639711, . 3520/1 3329258067733Hlu n 639711, . 36273735Hruschkov Marie .p. 633, 74801 Hlu n 330392806Hlu n 639711, . 1927/41016Osman kov PavlaRovniny 520, 74801 Hlu n 454151806Hlu n 639711, . 2830/21342Hlu n 639711, . 4284 Oleck Albert .p. 350, 74714 LudgeYovice 3310328064297Hlu n 639711, . 26811566Oleck Marianna Paj Arnoat)Kasparstrasse 5, Koln nad Rnem, Nmecko 557640806Hlu n 639711, . 1411781 Kroker Max 3350158062532Hnvoaice 640140, . 594/40 3350188067285Hnvoaice 640140, . 594/78Hartman Frantiaek 3350218061180Hnvoaice 640140, . 617/43461Hnvoaice 640140, . 7231122Hnvoaice 640140, . 7243budova bez p/ e, zemdlsk stavba, na parcele 72414768Hnvoaice 640140, . 594/1321848Hnvoaice 640140, . 594/1451588Hnvoaice 640140, . 594/1462621Hnvoaice 640140, . 565/30Hnvoaice 640140, . 716/4Hnvoaice 640140, . 388/25129Hnvoaice 640140, . 583/41Hnvoaice 640140, . 583/51`van arov AnnaOsmilny 17/2, 74727 KobeYice 335032806Hnvoaice 640140, . 467/6Vehovsk PavlnaHYbitovn 88, 74735 Hnvoaice 335334806Hnvoaice 640140, . 486Ve erkov AnastzieZa humny 53, 74735 Hnvoaice 335343806Hnvoaice 640140, . 583/24 33998280610379&Hradec nad Moravic 646814, . 1826/13Juchelkov Marie&Pseck 222, 74741 Hradec nad Moravic 3408228062969&Hradec nad Moravic 646814, . 2256/571277 Vtek Teodor% .p. 81, 74787 Budiaov Nad Budiaovkou 405733806}imrovice 797006, . 7072181}imrovice 797006, . 708 Zebralla AnnaUrbasika 5, Raciborz, Polsko 3449308062653#KobeYice ve Slezsku 667340, . 29137135114#KobeYice ve Slezsku 667340, . 3081NevYelov Anna .p. 111, 74727 KobeYice 344956806#KobeYice ve Slezsku 667340, . 2664 Kubn Jan 3449578061359#KobeYice ve Slezsku 667340, . 2803#KobeYice ve Slezsku 667340, . 2843Vclavik Josef .p. 164, 74727 KobeYice 3449588062323#KobeYice ve Slezsku 667340, . 2716744#KobeYice ve Slezsku 667340, . 2717Stuchlk Frantiaek .p. 137, 74727 KobeYice 345287806#KobeYice ve Slezsku 667340, . 26821133 Kubn Emil 3453948066349#KobeYice ve Slezsku 667340, . 31871221Uvrov TerezieRud Armdy 4, KravaYe I 3490308062618%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3985/122329Bu~kov Ane~ka&Hlu nsk 157/20, Kouty, 74721 KravaYe 349725806$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4179/23248}dkov JenofefaHlu nsk 222, 74721 KravaYe 349726806$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4192/93249Janiaov Gertruda(Hlu nsk 2042/100, Kouty, 74721 KravaYe 349727806%KravaYe ve Slezsku 674231, . 4205/103250Pape~ov MartaP. Bezru e 510, 74721 KravaYe 3497308064623$KravaYe ve Slezsku 674231, . 4211/73252Vclavkov JosefaOpavsk 17a, 74723 Bolatice 3491748062583%KravaYe ve Slezsku 674231, . 3757/11 Rossak `tefan .p. 32, 74754 Mladecko 352833806dobvac prostorLitultovice 686018, . 910/292571182Litultovice 686018, . 924/4Litultovice 686018, . 924/5Litultovice 686018, . 925/2Litultovice 686018, . 926/3 Lhotsk Marie .p. 55, 74755 Litultovice 352839806566Litultovice 686018, . 2018Barnert FriedrichKolYsk 14, Msto, 74601 Opava 352855806Litultovice 686018, . 815/2Litultovice 686018, . 819/2 LudgeYoviceTomnkov Ro~ena .p. 531, 74714 LudgeYovice 3550758061843LudgeYovice 688410, . 3307/421421LudgeYovice 688410, . 3307/44`amrkov Marie .p. 41, 74784 Mel 357467806893Mel 692778, . 381/1 3608258066630OldYiaov 710113, . 675/140Kremser BedYich 3608368068132OldYiaov 710113, . 1025/5OldYiaov 710113, . 1025/28 Krmer Konrd 3608378063968OldYiaov 710113, . 675/251374Krmer Emerich 3608428062140OldYiaov 710113, . 1130/1Kremser Richard 3608438066476OldYiaov 710113, . 675/1254518OldYiaov 710113, . 675/126OldYiaov 710113, . 675/141Kremserov Emilie 360844806OldYiaov 710113, . 1025/7OldYiaov 710113, . 1025/296996OldYiaov 710113, . 1025/142Kremserov Al~bta 3608498063351OldYiaov 710113, . 675/119OldYiaov 710113, . 675/1204771OldYiaov 710113, . 675/134 May Arnoat 3608568062058OldYiaov 710113, . 675/893260OldYiaov 710113, . 675/901530OldYiaov 710113, . 675/92OldYiaov 710113, . 675/93Kremser Konrd 3608618064761OldYiaov 710113, . 675/1273413OldYiaov 710113, . 675/128Kremserov Berta 3608768061882OldYiaov 710113, . 675/1174013395OldYiaov 710113, . 675/118 Piwon Josef 3608828062490OldYiaov 710113, . 1097/65407 Bitomsk Anna< 3610138065032OldYiaov 710113, . 1027/88 `upkov Anna .p. 82, 74731 Chlebi ov 3610418062223OldYiaov 710113, . 953/332229OldYiaov 710113, . 953/34 Smidov Marta%Der Erkenschwick Recklinghause 18 Nsr 3610728069770OldYiaov 710113, . 1076/10Josefusov Frantiaka 3832078066386Pae 721085, . 2678/1631 Pavelek Josef 3832108063484Pae 721085, . 2772/891740Pae 721085, . 2772/91 Gajda Karel .p. 69, Boleslaw, Polsko 3832158067891Pae 721085, . 2126/22Kostelnkov Anastzie 74723 Zvada 3832728062613Pae 721085, . 1171/23Krieblov Terezie 74723 Bl 3832798061379Pae 721085, . 1263/182317Pae 721085, . 1263/19Janotov Berta 74725 Sudice 3832938061262Pae 721085, . 2975/7708`tefek Antonn .p. 21, 51238 Vtkovice 384911806Pust Polom 736830, . 1001/10Pust Polom 736830, . 1008/1Pust Polom 736830, . 1012/2SkYipovBalharov HedvikaHrabstv 174, 74745 SkYipov 3871728062895SkYipov 748943, . 4099016SkYipov 748943, . 408/1SkYipov 748943, . 408/2)Hany Kvapilov 11, PYedmst, 74601 Opava 3882018068169"Slavkov u Opavy 750280, . 1322/184343!Slavkov u Opavy 750280, . 1324/63939!Slavkov u Opavy 750280, . 1324/7735!Slavkov u Opavy 750280, . 1321/8 .p. 57, 74728 Slu~ovice 389056806Slu~ovice 750832, . 396/17Borzutsk Maxmilin 389063806Slu~ovice 750832, . 396/26 Kamrd Jan .p. 143, KobeYice 40356580610011Vrbka u Opavy 786021, . 174/20Kremser Arnoat&Irenestr. 51, Dsseldorf-Nord, Nmecko 390197806739Sudice 758752, . 319) .p. 71, st obce Sudice, na parcele 319Sudice 758752, . 320 5139228061732Sudice 758752, . 427/184632842Sudice 758752, . 427/224719Sudice 758752, . 427/23Sudice 758752, . 427/265929Sudice 758752, . 427/28Sudice 758752, . 478/18740Sudice 758752, . 478/19Sudice 758752, . 505/771990Sudice 758752, . 505/783240Sudice 758752, . 505/79Sudice 758752, . 505/86Kreis Gottlieb 390383806Sudice 758752, . 578/11Sudice 758752, . 581/62733Sudice 758752, . 583/38Havranke Gottlieb 390385806Sudice 758752, . 578/9439Sudice 758752, . 581/35779Sudice 758752, . 583/36 Matuakov Ema 3903928062090Sudice 758752, . 583/42Krgerov Mina 3903938063270Sudice 758752, . 583/21Kozlov Zuzana 390396806Sudice 758752, . 583/17 Koslerov Ema 39039880610415Sudice 758752, . 578/47Sudice 758752, . 603/3 Koaler Matya 39039980610434Sudice 758752, . 578/46Sudice 758752, . 603/24567Sudice 758752, . 638/3Sudice 758752, . 638/27Sudice 758752, . 645/1Sudice 758752, . 645/2 Kaskeov Emma 39041180610605Sudice 758752, . 578/34Sudice 758752, . 578/43Kolbeov Pavla 3904318066739Sudice 758752, . 607/20 390434806Sudice 758752, . 605/45743Sudice 758752, . 607/11Kremzer Gottlieb 390462806Sudice 758752, . 583/11Kreisov Veronika 3904638064540Sudice 758752, . 583/10Kreisov KateYina 390464806Sudice 758752, . 583/12Kolbeov Marta 390478806Sudice 758752, . 583/5 Kreis Vilm 3904798062810Sudice 758752, . 583/14 Gonsior JiY .p. 46, Ruduswald, Polsko 3917588063476`ilheYovice 762474, . 532/1637`ilheYovice 762474, . 532/23440`ilheYovice 762474, . 532/3Pardubick Elisabeth .p. 44, 74715 `ilheYovice 3918008062386`ilheYovice 762474, . 1435/15Grigar k Vilm 3934178064101`tpnkovice 763390, . 31833299`tpnkovice 763390, . 3184Watzlawikov RosalieBezru ova 502/50, 74721 KravaYe 3934298062036`tpnkovice 763390, . 2802Pavlenkov Ema Zahradn 9/8, 74728 `tpnkovice 393449806`tpnkovice 763390, . 2676Newrzellov Mariana 3934508062697`tpnkovice 763390, . 2519763Pluschkeov Josefa 393451806`tpnkovice 763390, . 2681764Filipov Berta!Hlavn 122/75, 74728 `tpnkovice 3934588061927`tpnkovice 763390, . 3395 3934628065085`tpnkovice 763390, . 3046Rzehnkov Al~bta .p. 618, 74721 KravaYe 393463806`tpnkovice 763390, . 2502774Grygar kov Arnoatka!Hlavn 224/68, 74728 `tpnkovice 393476806`tpnkovice 763390, . 2380784Moravcov HedvikaRybnick 17, 74728 `tpnkovice 393477806`tpnkovice 763390, . 2496785NevYelov Mariana .p. 562, 74721 KravaYe 393479806`tpnkovice 763390, . 2527 Kaan Marie#Rybni n 320/22, 74728 `tpnkovice 3934978062361`tpnkovice 763390, . 2314806Lelkova 199/13, 74721 KravaYe 3935088063877`tpnkovice 763390, . 2729817Kleinov Marie)Vl och 273/2, Svoboda, 74728 `tpnkovice 393514806`tpnkovice 763390, . 1762/2`tpnkovice 763390, . 1763/4`tpnkovice 763390, . 1764/3`tpnkovice 763390, . 3053Onderkov Marie 393536806`tpnkovice 763390, . 2799843`tpnkovice 76< 3390, . 2813Hartmanov Pavla.OldYiaovsk 353/4, Svoboda, 74728 `tpnkovice 3935438061247`tpnkovice 763390, . 2986847Kremserov Eliaka Slezsk 6/18, 74728 `tpnkovice 393546806`tpnkovice 763390, . 2377852 Jaroa Emil'SkYivan 230/139, Kouty, 74721 KravaYe 393547806`tpnkovice 763390, . 2632853Peterek Rudolf&Ibsenova 357/23, PYvoz, 70200 Ostrava 3935668062282`tpnkovice 763390, . 2780Bitomsk Apolonie!Svobody 70/10, 74728 `tpnkovice 3935678067741`tpnkovice 763390, . 2843Stoklasov TerezieKouty 85, 74721 KravaYe 3935688063617`tpnkovice 763390, . 2719PetYkov Al~btaOpavsk 56/33, 74721 KravaYe 3935708062382`tpnkovice 763390, . 2768Jaroaov Berta'Hlu nsk 261/199, Kouty, 74721 KravaYe 3935718065962`tpnkovice 763390, . 2708 }idkov Anna 3936128064423`tpnkovice 763390, . 3376HYibkov Emilie&Hlu nsk 193/63, Kouty, 74721 KravaYe 393613806`tpnkovice 763390, . 2823Bezru ova 490/72, 74721 KravaYe 3936148063996`tpnkovice 763390, . 2731Pluschke Frantiaek 393623806`tpnkovice 763390, . 2807Fernesov Anna*Franz-Heule 10, Frankfurt am Main, Nmecko 3936778062101`tpnkovice 763390, . 2566972 Vaaek KarelSvobody 147, 74733 OldYiaov 393730806`tpnkovice 763390, . 3161 Kurkov Marie/OldYiaovsk 282/14, Svoboda, 74728 `tpnkovice 3937318061705`tpnkovice 763390, . 31541019Harasim Emerich 393739806`tpnkovice 763390, . 27321026`mov Rozlie.OldYiaovsk 312/5, Svoboda, 74728 `tpnkovice 3940748068144`tpnkovice 763390, . 30001434 394086806`tpnkovice 763390, . 2757 3940928065275`tpnkovice 763390, . 3391 Laria Valter/OldYiaovsk 253/20, Svoboda, 74728 `tpnkovice 3940948062931`tpnkovice 763390, . 30411449!Slezsk 10/11, 74728 `tpnkovice 3940958063660`tpnkovice 763390, . 31721451 Kaan Josefa!Hlavn 55/143, 74728 `tpnkovice 394096806`tpnkovice 763390, . 2506 Slan AntonnHrani n 1/2, 74721 KravaYe 394098806`tpnkovice 763390, . 28031454`tpnkovice 763390, . 2821Harazimov Terezie Zahradn 8/6, 74728 `tpnkovice 3941008065002`tpnkovice 763390, . 23461456Jirsikov Mariana 394103806`tpnkovice 763390, . 27111458Harazimov Anna*StYedn 278/3, Svoboda, 74728 `tpnkovice 394106806`tpnkovice 763390, . 2984 Kurka Josef/ eskoslovensk armdy 257/4, 74728 `tpnkovice 394107806`tpnkovice 763390, . 29791462Batrlov Josefa 398473806!Velk Heraltice 778770, . 895/15Mllerov Frantiaka 399017806Velk Hoatice 778826, . 818/78 Velk Hoatice 778826, . 818/169Syptkov LudvkaFu kova 361, 74901 Vtkov 401213806Vtkov 782998, . 12061192OndYekov HildaKloko ov 24, 74747 Vtkov 402938806#Kloko ov u Vtkova 783081, . 146/91821 346079806Kozmice 671878, . 1458/18 Ba~an Eduard .p. 107, 74801 Hlu n 3460918065339Kozmice 671878, . 1257/2475Gajdoakov Anna .p. 34, 74754 Mladecko 3579748062100Mladecko 696820, . 1/7Mladecko 696820, . 16/7478Mladecko 696820, . 16/11`mukov BernardinaOrlovsk 635, 73532 Rychvald 3253288069551 Doln }ivotice 630454, . 791/21Doln }ivotice 630454, . 790/2 KYesean Josef&Benkovice 9, 74741 Hradec nad Moravic 3158008061208Branka u Opavy 609382, . 634/2Weinhold AdolfSelsk 8, 74741 Branka u Opavy 3158068062340Branka u Opavy 609382, . 533/9Weinholdov }ofie .p. 8, 74741 Branka u Opavy ern Jan .p. 133, Ovsiste, Polsko 328310806Hae 637491, . 4340Hae 637491, . 4347516Hae 637491, . 4349Hae 637491, . 435317685Hae 637491, . 4302Hae 637491, . 4333Hae 637491, . 4412 Hanzlk Vilm .p. 150, Ovsiste, Polsko 3283428066178Hae 637491, . 4407Raida Bonifacius .p. 93, Rudyszwald, Polsko 3283538066781Hae 637491, . 4096Sekula Antonn .p. 61, Roskov, Polsko 32831480618715Hae 637491, . 4261669Hae 637491, . 4320 DarkoviceDyrdkov MarieRatiboY, Polsko 3206408067234Darkovice 624756, . 1845Darkovice 624756, . 1846 Kropov Anna3Podbradova 956/36, Moravsk Ostrava, 70200 Ostrava 321174806Dhylov 625418, . 778/1Klement ProkopK Hjku 44/9, 74794 Dhylov 3211868063011Dhylov 625418, . 760/29 RybY JosefVstavn 57/33, 74794 Dhylov 321187806Dhylov 625418, . 717/3Dhylov 625418, . 718/4Dhylov 625418, . 663/206453Dhylov 625418, . 716/17 Prokop Hubert0Cingrova 1566/3, Moravsk Ostrava, 70200 Ostrava 3214748064780Dhylov 625418, . 805/44Svtlk Miroslav74752 BratYkovice 392367806`tblovice 763110, . 573/10074771 Brumovice 329385806Hlubo ec 639508, st. . 25}urkov VilemnaBohnick 51/17, Praha 8 329384806Hlubo ec 639508, st. . 51Stanovsk Cyril< .p. 34, Vakovice 3293988064407Hlubo ec 639508, . 1414/5 Bena RichardVelk Albrechtice p 32 3294018063858Hlubo ec 639508, . 546/81203Hlubo ec 639508, . 546/21Hlubo ec 639508, . 546/36 Novk Josef 3863578065009Rohov 740438, . 378/17 Piela Isidor 386359806Rohov 740438, . 570/30386Rohov 740438, . 577/3Rohov 740438, . 660/3Herrmann Ferdinand Rohov p. 112 386447806Rohov 740438, . 552/90970Rohov 740438, . 552/93Rohov 740438, . 552/104Rohov 740438, . 552/107Solsk Frantiaka .p. 150, 74794 Dhylov 322278806Dobroslavice 627437, . 780/3NOVAK JAROSLAV, I 12125971 .p. 96, 74774 Holasovice 376072806%KateYinky u Opavy 711756, st. . 15071920Abudova bez p/ e, stavba ob anskho vybaven, na parcele st. 1507FIRMA KAREL BARE`, I 46140671#Hyn ice 21, 79395 Msto Albrechtice 387969806Slavkov u Opavy 750280, . 14) .p. 20, st obce Slavkov, na parcele 14 JZD DARKOVICE 725899806Darkovice 624756, . 22271498Darkovice 624756, . 2116 JZD BUDOVATEL 725897806Darkovice 624756, . 196128906324606:Nrodn dom Budiaov nad Budiaovkou, pYspvkov organizace-Partyznsk 229, 74787 Budiaov nad Budiaovkou 27585565010(Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 61< .p. 30, st obce Budiaov nad Budiaovkou, na parcele st. 61(Budiaov nad Budiaovkou 615501, st. . 62< .p. 29, st obce Budiaov nad Budiaovkou, na parcele st. 62&Budiaov nad Budiaovkou 615501, . 4888PERSTAV Hlu n, I 10629548K. Marxe 14, 74801 Hlu n 518068806Kozmice 671878, . 611/7)budova bez p/ e, gar~, na parcele 611/7 6268338062782Velk Hoatice 778826, . 1175/3840Velk Hoatice 778826, . 1081/3 7130818066366Sudice 758752, . 488/811690Sudice 758752, . 488/9(SEVEROMORAVSK XEDITELSTV SPOJn OSTRAVA 357257806Mel 692778, . 2677/71308STTN STATEK KRAVAXE 390240806Sudice 758752, . 665/2 6188328062630Sudice 758752, . 505/9Af3 k9=? D=HNUZsa fukHpcv={Ҁ0 w@;vv&a VѪ 1Hֻ f}li a Hf #)/}5;cCyI PW]i d:ktqwS}CP˚ȡ ̯ AZ&!/:NCFJW RjYhb [k3sx8A _*ha ;_z{ 78?$ ^Cjh* 6 ~@&]" ,4< -D LuT:]g\o+wi={Yɦ1P}ie ccB g2 4LeU~K}1C5'?XrAQ+2Ib%{ wm 7":SlSSEoS75 NfǘSa) / kI c | c W ; / H 7b }{ ] 1 * F b } E K  )5 M f e 1 O A) OB O[ 3t S ټ a4Kc|M--F^w dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",B333333?333333?i&<3U} >} $ >,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >>@>g@ > > > > > > > > > > > >>@>g@ > > > > > > > > > > > >>@>g@ > > >! > > >" ># > > > > >$>@>U@ >% >& >' >( > >" ># > > > > >$>@>U@ >) >* >+ >, >( > >" ># > > > > >$>@>U@ >- >. >/ >( > > >0 >1 >2 >3 >4>?>@ >5 >* >6 >7 >8 > > >0 >1 >2 >3 >4>?>@ >9 >: >; >8 > > >0 >1 >2 >3 >4 >?>@ >< >* >+ >= >8 > > >0 >1 >> >? >?>@ >@ >: >A >B > > >0 >1 >C >D >?>@ >E >: >F >G >H > > >0 >1 >I >J >?>@ >@ >: >A >B > > >0 >1 >K >L >?>@ >E >: >F >G >H > > >M >1 >N >O>?>@ >P >Q >R >S > > >M >1 >T >U>?>@ >V >W >X >Y >Z > > >M >1 >[ >\>?>@ >V >W >X >Y >Z > > >M >1 >] >^>?>@ >V >W >X >Y >Z > > >M >1 >_ >`>?>@ >a >Q >b >c > > >M >1 >d >e>?>@ >f >Q >g >h > > >M >1 >i >j>?>@ >k >Q >l >m > > >M >1 >n >o>?>@ >k >Q >l >m > > >M >1 >p >q>?>@ >P >Q >R >S > > >M >1 >r >s>?>@ >a >Q >b >c > > >M >1 >t >u>?>@ >f >Q >g >h > > >M >1 >v >w>@>@ >x >Q >y >z > > >M >1 >{ >|>?>@ >x >Q >y >z > > >} >1 >~ >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >W >X > > > > > >1 > >>?>@ > >* > > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > >Dl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > > > >1 > > >?>@ > >Q > > !> !> !> !>1 !> !>!>?>@ ! > ! >Q ! > !> "> "> "> ">1 "> ">">?>@ " > " >W " >X " > "> #> #> #> #>1 #> #>#>?>@ # > # >Q # > #> $> $> $> $>1 $> $>$>?>@ $ > $ >W $ >X $ > $> %> %> %> %>1 %> %>3 %>%>@>$@ % > % >Q % > %> &> &> &> &>1 &> &>&>?>@ & > & >Q & > &> '> '> '> '>1 '> '>'>?> @ ' > ' >Q ' > '> (> (> (> (>1 (> (>(>?> @ ( > ( >Q ( > (> )> )> )> )>1 )> )>)>@> @ ) > ) >Q ) > )> *> *> *> *>1 *> *>*>?> @ * > * >Q * > *> +> +> +> +>1 +> +>+>?> @ + > + >Q + > +> ,> ,> ,> ,>1 ,> ,>,>?>@ , > , >Q , > ,> -> -> -> ->1 -> ->->?>,@ - > - >& - > -> .> .> .> .>1 .> .>.>?>,@ . > . >W . >X . > .> /> /> /> />1 /> />/>?><@ / > / >& / > /> 0> 0> 0> 0>1 0> 0>0>?><@ 0 > 0 >W 0 >X 0 > 0> 1> 1> 1> 1>1 1> 1>1>?><@ 1 > 1 >& 1 > 1> 2> 2> 2> 2>1 2> 2>2>?><@ 2 > 2 >W 2 >X 2 > 2> 3> 3> 3> 3>1 3> 3>3>?><@ 3 > 3 >& 3 > 3> 4> 4> 4> 4>1 4> 4>4>?><@ 4 > 4 >W 4 >X 4 > 4> 5> 5> 5> 5>1 5> 5>5>?>,@ 5 > 5 >& 5 > 5> 6> 6> 6> 6>1 6> 6>6>?>,@ 6 > 6 >W 6 >X 6 > 6> 7> 7> 7> 7>1 7> 7>7>?>,@ 7 > 7 >& 7 > 7> 8> 8> 8> 8>1 8> 8>8>?>,@ 8 > 8 >W 8 >X 8 > 8> 9> 9> 9> 9>1 9> 9>9>?>X@ 9 > 9 >& 9 > 9> :> :> :> :>1 :> :>:>?>X@ : > : >W : >X : > :> ;> ;> ;> ;>1 ;> ;>;>?>X@ ; > ; >& ; > ;> <> <> <> <>1 <> <><>?>X@ < > < >W < >X < > <> => => => =>1 => =>=>?>X@ = > = >& = > => >> >> >> >>1 >> >>>>?>X@ > > > >W > >X > > >> ?> ?> ?> ?>1 ?> ?>?>?>X@ ? > ? >& ? > ?>Dhl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @> @>1 @> @>@>?>X@ @ > @ >W @ >X @ > @> A> A> A> A>1 A> A>A>?>X@ A > A >& A > A> B> B> B> B>1 B> B>B>?>X@ B > B >W B >X B > B> C> C> C> C>1 C> C>C>?>X@ C > C >& C > C> D> D> D> D>1 D> D>D>?>X@ D > D >W D >X D > D> E> E> E> E>1 E> E>E>?>X@ E > E >& E > E> F> F> F> F>1 F> F>F>?>X@ F > F >W F >X F > F> G> G> G> G>1 G> G>G>?>,@ G > G >& G > G> H> H> H> H>1 H> H>H>?>,@ H > H >W H >X H > H> I> I> I> I>1 I> I>I>?>L@ I > I >& I > I> J> J> J> J>1 J> J>J>?>L@ J > J >W J >X J > J> K> K> K> K>1 K> K>K>?>,@ K > K >& K > K> L> L> L> L>1 L> L>L>?>,@ L > L >W L >X L > L> M> M> M> M>1 M> M>M>?>@ M > M >Q M > M> N> N> N> N>1 N> N>N>?>@ N > N >Q N > N> O> O> O> O>1 O> O>O>@>@ O > O >& O > O> P> P> P> P>1 P> P>P>@>@ P > P >W P >X P > P> Q> Q> Q> Q>1 Q> Q>Q>?>@ Q > Q > Q > Q> R> R> R> R>1 R> R>R>?>@ R > R >Q R > R> S> S> S> S>1 S> S>S>?>@ S > S > S > S> T> T> T> T>1 T> T>T>?>@ T > T >Q T > T> U> U> U> U>1 U> U> U>?>@ U > U >Q U > U> V> V> V> V>1 V> V>V>?>@ V > V >Q V > V> W> W> W> W>1 W> W>W>?>@ W > W >Q W > W> X> X> X> X>1 X> X>X>?>@ X > X >: X >F X > X> Y> Y> Y> Y>1 Y> Y>Y>?>@ Y > Y >. Y > Y> Z> Z> Z> Z>1 Z> Z>!Z>?>@ Z > Z >: Z >F Z > Z> [> [> [> [>1 [> [>![>?>@ [ > [ >. [ > [> \> \> \> \>1 \>" \>#\>?>@ \ > \ >Q \ > \> ]> ]> ]> ]>1 ]>$ ]>%]>?>@ ] > ] >Q ] > ]> ^> ^> ^> ^>1 ^>& ^>'^>?>@ ^ > ^ >Q ^ > ^> _> _> _> _>1 _>( _>)_>?>@ _ > _ >Q _ > _>DLl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `>* `>1 `>+ `>,`>?>@ ` >- ` >& ` >. `>/ a> a> a>* a>1 a>+ a>,a>?>@ a >0 a >Q a >1 a>/ b> b> b>* b>1 b>2 b>3 b>4b>?>@ b >5 b >Q b >6 b>7 c> c> c>* c>1 c>2 c>3 c>4c>?>@ c >8 c >Q c >9 c>7 d> d> d>* d>1 d>2 d>3 d>4d>?>@ d >: d >Q d >; d>7 e> e> e>* e>1 e>2 e>3 e>4e>?>@ e >< e > e >= e>7 f> f> f>* f>1 f>2 f>3 f>4f>?>@ f >> f >Q f >? f>7 g> g> g>* g>1 g>2 g>3 g>4g>?>@ g >8 g >W g >X g >@ g>7 h> h> h>* h>1 h>A h>3 h>Bh>?>@ h >C h > h >D h>E i> i> i>* i>1 i>A i>3 i>Bi>?>@ i >F i >Q i >G i>E j> j> j>* j>1 j>H j>Ij>?>@ j >J j >Q j >K j>L k> k> k>* k>1 k>M k>3 k>Nk>?>@ k >C k > k >D k>E l> l> l>* l>1 l>M l>3 l>Nl>?>@ l >F l >Q l >G l>E m> m> m>* m>1 m>O m>Pm>?>@ m >J m >Q m >K m>L n> n> n>* n>1 n>Q n>3 n>Rn>?>@ n >5 n >Q n >6 n>7 o> o> o>* o>1 o>Q o>3 o>Ro>?>@ o >8 o >Q o >9 o>7 p> p> p>* p>1 p>Q p>3 p>Rp>?>@ p >: p >Q p >; p>7 q> q> q>* q>1 q>Q q>3 q>Rq>?>@ q >< q > q >= q>7 r> r> r>* r>1 r>Q r>3 r>Rr>?>@ r >> r >Q r >? r>7 s> s> s>* s>1 s>Q s>3 s>Rs>?>@ s >8 s >W s >X s >@ s>7 t> t> t>* t>1 t>S t>Tt>?>@ t >- t >& t >. t>/ u> u> u>* u>1 u>S u>Tu>?>@ u >0 u >Q u >1 u>/ v> v> v>U v>1 v>V v> v>Wv>@> @ v >X v >* v >Y v >Z v>[ w> w> w>U w>1 w>V w> w>Ww>@> @ w >\ w >* w >Y w >] w>[ x> x> x>U x>1 x>V x> x>Wx>@> @ x >^ x >* x >_ x >` x>[ y> y> y>U y>1 y>V y> y>Wy>@> @ y >a y >* y >_ y >b y>[ z> z> z>U z>1 z>V z> z>Wz>@> @ z >c z >& z >d z>[ {> {> {>U {>1 {>V {> {>W{>@> @ { >e { >Q { >f {>[ |> |> |>U |>1 |>V |> |>W|>@> @ | >g | >Q | >h |>[ }> }> }>U }>1 }>V }> }>W}>@> @ } >i } >Q } >j }>[ ~> ~> ~>U ~>1 ~>V ~> ~>W~>@> @ ~ >k ~ >* ~ >_ ~ >l ~>[ > > >U >1 >V > >W>@> @ >m >* >_ >n >[Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >U >1 >o > >p>@> @ >X >* >Y >Z >[ > > >U >1 >o > >p>@> @ >\ >* >Y >] >[ > > >U >1 >o > >p>@> @ >^ >* >_ >` >[ > > >U >1 >o > >p>@> @ >a >* >_ >b >[ > > >U >1 >o > >p>@> @ >c >& >d >[ > > >U >1 >o > >p>@> @ >e >Q >f >[ > > >U >1 >o > >p>@> @ >g >Q >h >[ > > >U >1 >o > >p>@> @ >i >Q >j >[ > > >U >1 >o > >p>@> @ >k >* >_ >l >[ > > >U >1 >o > >p>@> @ >m >* >_ >n >[ > > >U >1 >q >3 >r>?> @ >X >* >Y >Z >[ > > >U >1 >q >3 >r>?> @ >\ >* >Y >] >[ > > >U >1 >q >3 >r>?> @ >^ >* >_ >` >[ > > >U >1 >q >3 >r>?> @ >a >* >_ >b >[ > > >U >1 >q >3 >r>?> @ >c >& >d >[ > > >U >1 >q >3 >r>?> @ >e >Q >f >[ > > >U >1 >q >3 >r>?> @ >g >Q >h >[ > > >U >1 >q >3 >r>?> @ >i >Q >j >[ > > >U >1 >q >3 >r>?> @ >k >* >_ >l >[ > > >U >1 >q >3 >r>?> @ >m >* >_ >n >[ > > >s >1 >t >u>@>2@ >v >Q >w >x > > >s >1 >t >u>@>2@ >y >Q >z >x > >{ >| >1 >} >~>?>@ > >Q > > > >{ >| >1 >} >~>?>@ > >Q > > > >{ >| >1 > >>?>@ > >Q > > > >{ >| >1 > >>?>@ > >Q > > > >{ >| >1 > >>?>@ > >Q > > > >{ >| >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >* >_ > > > > > >1 > >>?>@ > >* >_ > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >>?>@ > >& > > > > > >1 > > >>?>@ > >: > > > > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >: > > > > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >& > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > >9 > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > >9 > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > >: > > > > > > >1 > >>?>@ > >: > > > > > > >1 > >>?>@ > >: > > > > > > >1 > >>?>@ > >: > > > > > > >1 > >>?>@ > >& > > > > > >1 > >>?>@ > >* >+ > > > > > >1 > >>?>@ > >& > > > > > >1 > >>?>@ > >* >+ > > > > > >1 > >>?>@ > >* >+ > > > > > >1 > >>?>@ >( >* >+ > > > > > >1 > >>@>@ > >Q > > > > > >1 > >>@>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >* >Y > > > > > >1 > > >>?>@ > >: > > > > > >1 > > >?>@ > > > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 >!>?>@ >" >Q ># >$ > > > >1 >% >3 >&>?>@ >" >Q >' >( > > > >1 >) >3 >*>?>@ >+ >Q >, >- > > > >1 >. >/>?>@ >0 >Q >1 >2 > > > >1 >3 >4>?>@ >0 >Q >1 >2 > > > >1 >5 >3 >6>?>@ >+ >Q >, >- > > > >1 >7 > >8>?>@ > >Q > > > > > >1 >7 > >8>?>@ > >Q > > > > > >1 >9 >3 >:>?>@ > >Q >; >< > > > >1 >= >> >?>?>@ >@ >Q >A >B > > > >1 >C >3 >D>?>@ >" >Q >' >( > > > >1 >E >3 >F>?>@ >" >Q ># >$ > > > >1 >G >3 >H>?>@ > >Q > > > > > >1 >I >3 >J>?>@ > >Q > > > >K >K >1 >L >M>?>@ >N >Q >O >P > >K >K >1 >Q >R>?>@ >S >Q >T >U > >K >K >1 >V >W>?>@ >X >W >X >Y >Z > >K >K >1 >[ >\>?>@ >] >. >^ >_ > >K >K >1 >[ >\>?>@ >` >Q >a >_ > >K >K >1 >b >c>?>@ >d >Q >e >f > >K >K >1 >g >h>?>@ >N >Q >O >P > >K >K >1 >i >j>?>@ >S >Q >T >U > >K >K >1 >k >l>?>@ >] >. >^ >_ > >K >K >1 >k >l>?>@ >` >Q >a >_ > >K >K >1 >m >n>?>@ >X >W >X >Y >Z > >K >K >1 >o >p>?>@ >d >Q >e >f > >K >K >1 >q >r>?>@ >s >Q >t >u > >K >K >1 >v >w>?>@ >s >Q >t >u > >K >K >1 >x >y>?>@ >z >Q >{ >|Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >K >K >1 >} >~>?>@ >z >Q >{ >| > >K >K >1 >x >>?>@ > >Q > > > >K >K >1 >} >>?>@ > >Q > > > >K >K >1 > >>?>@ > >Q > > > >K >K >1 > >>?>@ > >Q > > > >K >K >1 > >>?>@ > >Q > > > >K >K >1 > >>?>@ > >Q > > > >K >K >1 > >>?>@ > >Q > > > >K >K >1 > >>?>@ > >Q > > > >K > >1 > >>?>:@ > > > > > >K > >1 > >>?>:@ > > > > > >K > >1 > >>?>R@ > > > > > >K > >1 > >>?>R@ > >& > > > >K > >1 > >>?>:@ > >* >Y > > > >K > >1 > >>?>:@ > > > > > >K > >1 > >>?>:@ > > > > > >K > >1 > >>?>R@ > >& > > > >K > >1 > >>?>:@ > >& > > > >K > >1 > >>@>T@ > >Q > > > >K > >1 > >> @>T@ > >Q > > > >K > >1 > >>?>@ > >* >6 > > > >K > >1 > >>?>@ > >Q > > > >K > >1 > >>?>8@ > >Q > > > >K > >1 > >>?>@ > >Q > > > >K > >1 > >>?>@ > >Q > > > >K > >1 > >>?>@ > >Q > > > >K > >1 > >>@>S@ > >Q > > > >K > >1 > >>@>S@ > >Q > > > >K > >1 > >>?><@ > >Q > >F > >K > >1 > >>@>,@ > >* >+ > > > >K > >1 > >>?>8@ > >Q > > > >K > >1 > >>@>S@ > >Q > >Dl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >K > >1 > >>?><@ > >Q > >F > >K > >1 > >>?>@ > >& > > > >K > >1 > >>?>@ > >* >_ > > > >K > >1 > >>?>@ > >* >Y > > > >K > >1 > >>?>@ > >W > > > > >K > >1 > >>?>@ > >W >X > > > >K > >1 > >>?>@ > >& > > > >K > >1 > >>?>8@ > >W > > > > >K > >1 > >>?>8@ > >* >_ > > > >K > >1 > > >?>@ >V >& > > > >K > >1 > > >?>@ > >* > > > > >K > >1 > > >?>@ > >* >Y > > > >K > >1 > > >?>@ > >& > > > >K > >1 > > >?>8@ > >W > > > > >K > >1 > >>?>8@ > >* >_ > > > >K > >1 > > >?>8@ > >W > > > > >K > >1 > > >?>8@ > >* >_ > > > >K > >1 > > >@>T@ >  >Q > > > >K > >1 > >>@>T@ >  >Q > > > >K > >1 > >>@>S@ > >* >_ > > > >K > >1 > >>@>S@ > >* >_ > > > >K > >1 > >>@>S@ > >* >_ > > > >K > >1 > >>@>S@ > >* >_ > > > >K > >1 > >>@>S@ > >* >_ > > > >K > >1 > >>@>S@ > >* >_ > > > >K > >1 > >>?>,@ > >Q > > > >K > >1 > >!>@>,@ > >Q > > > >K > >1 >" >#>@>8@ >$ >Q >% >& > >K > >1 >" >'>@>8@ >( >Q >) >* > >K > >1 >" >+>@>,@ >, >Q >- >E > >K > >1 >. >/>?>@ > >& > > > >K > >1 >. >/>?>@ > >* >_ > >Dl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > >K > >1 >. >/ >?>@ > >* >Y > > !> !>K !> !>1 !>. !>/!>?>@ ! > ! >W ! > ! > !> "> ">K "> ">1 ">. ">/">?>@ " > " >W " >X " > "> #> #>K #> #>1 #>. #>/#>?>@ # > # >& # > #> $> $>K $> $>1 $>. $>0$>?>8@ $ > $ >W $ > $ > $> %> %>K %> %>1 %>. %>0%>?>8@ % > % >* % >_ % > %> &> &>K &> &>1 &>1 &>2&>?>@ & >V & >& & > &> '> '>K '> '>1 '>1 '>2'>?>@ ' > ' >* ' > ' > '> (> (>K (> (>1 (>1 (>2(>?>@ ( > ( >* ( >Y ( > (> )> )>K )> )>1 )>1 )>2)>?>@ ) > ) >& ) > )> *> *>K *> *>1 *>3 *>4*>?>8@ * > * >W * > * > *> +> +>K +> +>1 +>3 +>4+>?>8@ + > + >* + >_ + > +> ,> ,>K ,> ,>1 ,>5 ,>6,>@>S@ , > , >* , >_ , > ,> -> ->K -> ->1 ->7 ->8->@>S@ - > - >* - >_ - > -> .> .>K .> .>1 .>9 .>:.>?>,@ . > . >Q . > .> /> />" />; />1 />< />=/>?>,@ / >> / >& / >? />@ 0> 0>" 0>; 0>1 0>< 0>=0>?>,@ 0 >A 0 > 0 >B 0>@ 1> 1>" 1>; 1>1 1>C 1>D1>?>,@ 1 >> 1 >& 1 >? 1>@ 2> 2>" 2>; 2>1 2>C 2>D2>?>,@ 2 >A 2 > 2 >B 2>@ 3> 3>" 3>; 3>1 3>E 3>F3>?>,@ 3 >> 3 >& 3 >? 3>@ 4> 4>" 4>; 4>1 4>E 4>F4>?>,@ 4 >A 4 > 4 >B 4>@ 5> 5>" 5>; 5>1 5>G 5>H5>?>,@ 5 >> 5 >& 5 >? 5>@ 6> 6>" 6>; 6>1 6>G 6>H6>?>,@ 6 >A 6 > 6 >B 6>@ 7> 7>" 7>; 7>1 7>I 7>J7>?>,@ 7 >> 7 >& 7 >? 7>@ 8> 8>" 8>; 8>1 8>I 8>J8>?>,@ 8 >A 8 > 8 >B 8>@ 9> 9>" 9>; 9>1 9>K 9>L9>?>,@ 9 >> 9 >& 9 >? 9>@ :> :>" :>; :>1 :>K :>L:>?>,@ : >A : > : >B :>@ ;> ;>" ;>; ;>1 ;>M ;>N;>?>,@ ; >> ; >& ; >? ;>@ <> <>" <>; <>1 <>M <>N<>?>,@ < >A < > < >B <>@ => =>" =>; =>1 =>O =>P=>?>,@ = >> = >& = >? =>@ >> >>" >>; >>1 >>O >>P>>?>,@ > >A > > > >B >>@ ?> ?>" ?>; ?>1 ?>Q ?>R?>?>,@ ? >> ? >& ? >? ?>@DZl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @>" @>; @>1 @>Q @>R@>?>,@ @ >A @ > @ >B @>@ A> A>" A>; A>1 A>S A>TA>?>,@ A >> A >& A >? A>@ B> B>" B>; B>1 B>S B>TB>?>,@ B >A B > B >B B>@ C> C>" C>; C>1 C>U C>VC>?>@ C >W C >* C >X C >Y C>Z D> D>" D>; D>1 D>U D>VD>?>@ D >[ D >* D >X D >\ D>Z E> E>" E>; E>1 E>U E>VE>?>@ E >] E > E >^ E>Z F> F>" F>; F>1 F>U F>VF>?>@ F >_ F > F >` F>Z G> G>" G>; G>1 G>a G>bG>?>@ G >c G > G >d G>e H> H>" H>; H>1 H>f H>gH>?>@ H >c H > H >d H>e I> I>" I>" I>1 I>h I>iI>@>R@ I >j I >* I >+ I >k I> J> J>" J>" J>1 J>l J>mJ>?>R@ J >j J >* J >+ J >k J> K> K>" K>" K>1 K>n K>oK>?>R@ K >j K >* K >+ K >k K> L> L>" L>p L>1 L>q L> L>rL>?>@ L >s L >& L >t L> M> M>" M>p M>1 M>q M> M>rM>?>@ M >u M >Q M >v M> N> N>" N>p N>1 N>w N> N>xN>?>@ N >E N >* N >+ N >y N>e O> O>" O>p O>1 O>z O> O>{O>?>@ O >| O >Q O >} O>~ P> P>" P>p P>1 P> P> P>P>?>@ P > P >Q P > P> Q> Q>" Q>p Q>1 Q> Q> Q>Q>?>@ Q >| Q >Q Q >} Q>~ R> R>" R>p R>1 R> R> R>R>?>@ R > R >Q R > R> S> S>" S>p S>1 S> S> S>S>?>@ S >s S >& S >t S> T> T>" T>p T>1 T> T> T>T>?>@ T >u T >Q T >v T> U> U> U> U>1 U> U>3 U>U>?>@ U > U >Q U > U> V> V> V> V>1 V> V>3 V>V>?>@ V > V >Q V > V> W> W> W> W>1 W> W>3 W>W>?>@ W > W >Q W > W> X> X> X> X>1 X> X>3 X>X>?>@ X > X >Q X > X> Y> Y> Y> Y>1 Y> Y>Y>?>@ Y >\ Y >Q Y > Y> Z> Z> Z> Z>1 Z> Z>Z>?>@ Z >\ Z >Q Z > Z> [> [> [> [>1 [> [>[>?>(@ [ > [ >Q [ > [>F \> \> \> \>1 \> \>\>?>(@ \ > \ >Q \ > \>F ]> ]> ]> ]>1 ]> ]>]>?>(@ ] > ] >Q ] > ]>F ^> ^> ^> ^>1 ^> ^>^>?>(@ ^ > ^ >Q ^ > ^>F _> _> _> _>1 _> _>_>?>(@ _ > _ >Q _ > _>FDl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>1 `> `>`>?>(@ ` > ` >Q ` > `>F a> a> a> a>1 a> a>a>?>(@ a > a >Q a > a>F b> b> b> b>1 b> b>b>?>(@ b > b >Q b > b>F c> c> c> c>1 c> c> c>c>?>@ c > c >Q c > c>@ d> d> d> d>1 d> d> d>d>@>2@ d > d >* d >+ d > d>- e> e> e> e>1 e> e> e>e>@>2@ e > e >* e >+ e > e>- f> f> f> f>1 f> f> f>f>@>2@ f > f >* f >+ f > f>- g> g> g> g>1 g> g> g>g>?>@ g > g >Q g > g> h> h> h> h>1 h> h> h>h>?>@ h > h >Q h > h> i> i> i> i>1 i> i> i>i>?>@ i > i >Q i > i> j> j> j> j>1 j> j> j>j>?> @ j > j >Q j > j> k> k> k> k>1 k> k> k>k>?> @ k > k >Q k > k> l> l> l> l>1 l> l> l>l>?> @ l > l >Q l > l> m> m> m> m>1 m> m> m>m>?> @ m > m >Q m > m> n> n> n> n>1 n> n> n>n>?>@ n > n >Q n > n> o> o> o> o>1 o> o> o>o>?>@ o > o >& o > o> p> p> p> p>1 p> p> p>p>?>@ p > p >Q p > p> q> q> q> q>1 q> q> q>q>?>@ q > q >& q > q> r> r> r> r>1 r> r> r>r>?>@ r > r >& r > r> s> s> s> s>1 s> s> s>s>?>@ s > s >Q s > s> t> t> t> t>1 t> t> t>t>?>@ t > t >& t > t> u> u> u> u>1 u> u> u>u>?>@ u > u > u > u> v> v> v> v>1 v> v> v>v>?>@ v > v > v > v> w> w> w> w>1 w> w> w>w>?>@ w > w >Q w > w> x> x> x> x>1 x> x> x>x>?>@ x > x >Q x > x> y> y> y> y>1 y> y> y>y>?>@ y > y >Q y > y> z> z> z> z>1 z> z> z>z>?>@ z > z >* z >Y z > z> {> {> {> {>1 {> {> {>{>?>@ { > { >Q { > {> |> |> |> |>1 |> |> |>|>?>@ | > | >Q | > |> }> }> }> }>1 }> }> }>}>?>@ } > } >* } >Y } > }> ~> ~> ~> ~>1 ~> ~> ~>~>?>@ ~ > ~ >Q ~ > ~> > > > >1 > > >>?>@ > >W > > > Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >>?>@ >  >& > > > > > >1 > > >>?>@ >  >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >& > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 >! > >">?>@ ># >Q >$ >% > > > >1 >& > >'>?>@ >( >Q >) >* > > > >1 >+ > >,>?>@ >( >Q >) >* > > > >1 >- > >.>?>@ >( >Q >) >* > > > >1 >/ > >0>?>@ >( >Q >) >* > > > >1 >1 > >2>?>@ >3 >Q >4 >5 > > > >1 >6 > >7>?>@ >3 >Q >4 >5 > > > >1 >8 > >9>?>@ >: >* >Y >; >< > > > >1 >= > >>>?>@ >? > >@ >A > > > >1 >B > >C>?>@ >D > >E >F > > > >1 >G > >H>?>@ >I >Q >J >K > > > >1 >L > >M>?>@ >N >& >O >P > > > >1 >Q > >R>$@>(@ >S >Q >T >U > > > >1 >V > >W>?>(@ >S >Q >T >U > > > >1 >X > >Y>?>(@ >S >Q >T >U > > > >1 >Z > >[>?>@ > >& >\ >] > > > >1 >Z > >[>?>@ >^ >& >_ >] > > > >1 >Z > >[>?>@ > >W > >` >] > > > >1 > > >a>?>@ >b >Q >c >d > > > >1 >e > >f>?>@ >g >Q >h >i > > > >1 >j > >k>?>@ >l >Q >m >n > > > >1 >o > >p>?>@ >q >& >r >s > > > >1 >t > >u>?>H@ >v >& >w >x > > > >1 >y > >z>?>@ >{ >Q >| >} > > > >1 >~ > >>?>@ >{ >Q >| >}Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >>?>@ >{ >Q >| >} > > > >1 > > >>?>@ >{ >Q >| >} > > > >1 > > >>?>@ >{ >Q >| >} > > > >1 > > >>?>@ >{ >Q >| >} > > > >1 > > >>?>@ >{ >Q >| >} > > > >1 > > >>?>H@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>@ > >& > > > > > >1 > > >>?>@ > >& > > > > > >1 > > >>?>@ > >W > > > > > > >1 > > >>?>@ > >& > > > > > >1 > > >>?>@ > >& > > > > > >1 > > >>?>@ > >W > > > > > > >1 > > >>?>H@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>H@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>X@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>X@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>X@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>H@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>@>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>H@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>H@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>H@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>H@ >v >& >w >xDl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >>?>X@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>H@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>H@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>H@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>,@ > >* >+ > > > > > >1 > > >>@>,@ > >* >+ > > > > > >1 > > >>@>,@ > >* >+ > > > > > >1 > > >>@>,@ > >* >+ > > > > > >1 > > >>@>^@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>^@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>^@ > >Q > > > > > >1 > > >>1@>^@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>8@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>8@ > > > > > > > >1 > > >>1@>^@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>8@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>8@ > > > > > > > >1 > > >>1@>^@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>8@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>8@ > > > > > > > >1 > > >>@>^@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>8@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>8@ > > > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>@ > >& > > > > > >1 > > >>@>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >& > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>X@ >v >& >w >x > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ >g >Q >h >i > > > >1 > > > >?>@ >l >Q >m >n > > > >1 >! > >">?>,@ > >* >+ > > > > > >1 ># > >$>?>X@ >v >& >w >x > > > >1 ># > >%>?>@ > >Q > > > > > >1 ># > >%>?>@ > >Q > > > > > >1 >& > >'>?>@ >I >Q >J >K > > > >1 > > >(>?>@ > >Q > > > > > >1 >) > >*>?>@ > >Q > > > > > >1 >+ > >,>?>@ > >Q > > > > > >1 >- > >.>?>@ >? > >@ >A > > > >1 >/ > >0>?>@ >N >& >O >P > > > >1 >1 > >2>?>@ > >& >\ >] > > > >1 >1 > >2>?>@ >^ >& >_ >] > > > >1 >1 > >2>?>@ > >W > >` >] > > > >1 >3 > >4>?>@ >b >Q >c >d > > > >1 >5 > >6>?>@ > >W > > > > > > >1 >5 > >6>?>@ >  >& > > > > > >1 >5 > >6>?>@ >  >Q > > > > > >1 >5 > >6>?>@ > >Q > > > > > >1 >7 > >8>?>@ > >& > > > > > >1 >9 > >:>?>@ ># >Q >$ >% > > > >1 >; > ><>?>@ >= >* >+ >> >? > > > >1 >@ > >A>?>@ >= >* >+ >> >? > >B >B >1 >C >D>?>@ >E >* >+ >F >G > >B >B >1 >H > >I>?>@ >J >Q >K >L > >B >B >1 >H > >I>?>@ >M >. >N >L > >B >B >1 >H > >I>?>@ >O >* >+ >P >LDl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >B >B >1 >H > >I>?>@ >Q >& >R >L > >B >B >1 >S >T>3@>8@ >U >Q >V >X > >B >B >1 >S >T>3@>8@ >W >* >+ >X >X > >B >B >1 >S >T>3@>8@ >Y >& >Z >X > >B >B >1 >S >T>3@>8@ >[ >Q >\ >X > >B >B >1 >S >T>3@>8@ >] >& >^ >X > >B >B >1 >S >T>3@>8@ >_ >Q >` >X > >B >B >1 >S >T>3@>8@ >a > >b >X > >B >B >1 >S >T>3@>8@ >= >& >c >X > >B >B >1 >S >T >3@>8@ >d >* >Y >e >X > >B >B >1 >S >T >3@>8@ >f >& >g >X > >B >B >1 >S >h >2@>8@ >i >* >+ >j >k > >B >B >1 >S >h >2@>8@ > >* >+ >l >k > >B >B >1 >S >h >2@>8@ >m > >n >k > >B >B >1 >S >h>2@>8@ >o >Q >p >k > >B >B >1 >S >h>2@>8@ >q > >r >k > >B >B >1 >S >h>2@>8@ >^ >* >_ >s >k > >B >B >1 >S >h>2@>8@ >t >* >+ >u >k > >B >B >1 >S >h>2@>8@ >  >& >v >k > >B >B >1 >S >h>2@>8@ >w >Q >x >k > >B >B >1 >y >z>?>8@ >U >Q >V >X > >B >B >1 >y >z>?>8@ >W >* >+ >X >X > >B >B >1 >y >z>?>8@ >Y >& >Z >X > >B >B >1 >y >z>?>8@ >[ >Q >\ >X > >B >B >1 >y >z>?>8@ >] >& >^ >X > >B >B >1 >y >z>?>8@ >_ >Q >` >X > >B >B >1 >y >z>?>8@ >a > >b >X > >B >B >1 >y >z>?>8@ >= >& >c >X > >B >B >1 >y >z>?>8@ >d >* >Y >e >X > >B >B >1 >y >z>?>8@ >f >& >g >X > >B >B >1 >y >{>?>8@ >i >* >+ >j >k > >B >B >1 >y >{>?>8@ > >* >+ >l >kDZl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > >B >B >1 >y >{ >?>8@ >m > >n >k !> !>B !>B !>1 !>y !>{!>?>8@ ! >o ! >Q ! >p !>k "> ">B ">B ">1 ">y ">{">?>8@ " >q " > " >r ">k #> #>B #>B #>1 #>y #>{#>?>8@ # >^ # >* # >_ # >s #>k $> $>B $>B $>1 $>y $>{$>?>8@ $ >t $ >* $ >+ $ >u $>k %> %>B %>B %>1 %>y %>{%>?>8@ % > % >& % >v %>k &> &>B &>B &>1 &>y &>{&>?>8@ & >w & >Q & >x &>k '> '>B '>B '>1 '>| '>}'>?>8@ ' >U ' >Q ' >V '>X (> (>B (>B (>1 (>| (>}(>?>8@ ( >W ( >* ( >+ ( >X (>X )> )>B )>B )>1 )>| )>})>?>8@ ) >Y ) >& ) >Z )>X *> *>B *>B *>1 *>| *>}*>?>8@ * >[ * >Q * >\ *>X +> +>B +>B +>1 +>| +>}+>?>8@ + >] + >& + >^ +>X ,> ,>B ,>B ,>1 ,>| ,>},>?>8@ , >_ , >Q , >` ,>X -> ->B ->B ->1 ->| ->}->?>8@ - >a - > - >b ->X .> .>B .>B .>1 .>| .>}.>?>8@ . >= . >& . >c .>X /> />B />B />1 />| />}/>?>8@ / >d / >* / >Y / >e />X 0> 0>B 0>B 0>1 0>| 0>}0>?>8@ 0 >f 0 >& 0 >g 0>X 1> 1>B 1>B 1>1 1>| 1>~1>?>8@ 1 >i 1 >* 1 >+ 1 >j 1>k 2> 2>B 2>B 2>1 2>| 2>~2>?>8@ 2 > 2 >* 2 >+ 2 >l 2>k 3> 3>B 3>B 3>1 3>| 3>~3>?>8@ 3 >m 3 > 3 >n 3>k 4> 4>B 4>B 4>1 4>| 4>~4>?>8@ 4 >o 4 >Q 4 >p 4>k 5> 5>B 5>B 5>1 5>| 5>~5>?>8@ 5 >q 5 > 5 >r 5>k 6> 6>B 6>B 6>1 6>| 6>~6>?>8@ 6 >^ 6 >* 6 >_ 6 >s 6>k 7> 7>B 7>B 7>1 7>| 7>~7>?>8@ 7 >t 7 >* 7 >+ 7 >u 7>k 8> 8>B 8>B 8>1 8>| 8>~8>?>8@ 8 > 8 >& 8 >v 8>k 9> 9>B 9>B 9>1 9>| 9>~9>?>8@ 9 >w 9 >Q 9 >x 9>k :> :>B :>B :>1 :> :>:>?>8@ : >U : >Q : >V :>X ;> ;>B ;>B ;>1 ;> ;>;>?>8@ ; >W ; >* ; >+ ; >X ;>X <> <>B <>B <>1 <> <><>?>8@ < >Y < >& < >Z <>X => =>B =>B =>1 => =>=>?>8@ = >[ = >Q = >\ =>X >> >>B >>B >>1 >> >>>>?>8@ > >] > >& > >^ >>X ?> ?>B ?>B ?>1 ?> ?>?>?>8@ ? >_ ? >Q ? >` ?>XD>l@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @>B @>B @>1 @> @>@>?>8@ @ >a @ > @ >b @>X A> A>B A>B A>1 A> A>A>?>8@ A >= A >& A >c A>X B> B>B B>B B>1 B> B>B>?>8@ B >d B >* B >Y B >e B>X C> C>B C>B C>1 C> C>C>?>8@ C >f C >& C >g C>X D> D>B D>B D>1 D> D>D>?>8@ D >i D >* D >+ D >j D>k E> E>B E>B E>1 E> E>E>?>8@ E > E >* E >+ E >l E>k F> F>B F>B F>1 F> F>F>?>8@ F >m F > F >n F>k G> G>B G>B G>1 G> G>G>?>8@ G >o G >Q G >p G>k H> H>B H>B H>1 H> H>H>?>8@ H >q H > H >r H>k I> I>B I>B I>1 I> I>I>?>8@ I >^ I >* I >_ I >s I>k J> J>B J>B J>1 J> J>J>?>8@ J >t J >* J >+ J >u J>k K> K>B K>B K>1 K> K>K>?>8@ K > K >& K >v K>k L> L>B L>B L>1 L> L>L>?>8@ L >w L >Q L >x L>k M> M>B M>B M>1 M> M>M>?>8@ M >U M >Q M >V M>X N> N>B N>B N>1 N> N>N>?>8@ N >W N >* N >+ N >X N>X O> O>B O>B O>1 O> O>O>?>8@ O >Y O >& O >Z O>X P> P>B P>B P>1 P> P>P>?>8@ P >[ P >Q P >\ P>X Q> Q>B Q>B Q>1 Q> Q>Q>?>8@ Q >] Q >& Q >^ Q>X R> R>B R>B R>1 R> R>R>?>8@ R >_ R >Q R >` R>X S> S>B S>B S>1 S> S>S>?>8@ S >a S > S >b S>X T> T>B T>B T>1 T> T>T>?>8@ T >= T >& T >c T>X U> U>B U>B U>1 U> U>U>?>8@ U >d U >* U >Y U >e U>X V> V>B V>B V>1 V> V>V>?>8@ V >f V >& V >g V>X W> W>B W>B W>1 W> W>W>?>8@ W >i W >* W >+ W >j W>k X> X>B X>B X>1 X> X>X>?>8@ X > X >* X >+ X >l X>k Y> Y>B Y>B Y>1 Y> Y>Y>?>8@ Y >m Y > Y >n Y>k Z> Z>B Z>B Z>1 Z> Z>Z>?>8@ Z >o Z >Q Z >p Z>k [> [>B [>B [>1 [> [>[>?>8@ [ >q [ > [ >r [>k \> \>B \>B \>1 \> \>\>?>8@ \ >^ \ >* \ >_ \ >s \>k ]> ]>B ]>B ]>1 ]> ]>]>?>8@ ] >t ] >* ] >+ ] >u ]>k ^> ^>B ^>B ^>1 ^> ^>^>?>8@ ^ > ^ >& ^ >v ^>k _> _>B _>B _>1 _> _>_>?>8@ _ >w _ >Q _ >x _>kDZl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `>B `>B `>1 `> `>`>?>8@ ` >U ` >Q ` >V `>X a> a>B a>B a>1 a> a>a>?>8@ a >W a >* a >+ a >X a>X b> b>B b>B b>1 b> b>b>?>8@ b >Y b >& b >Z b>X c> c>B c>B c>1 c> c>c>?>8@ c >[ c >Q c >\ c>X d> d>B d>B d>1 d> d>d>?>8@ d >] d >& d >^ d>X e> e>B e>B e>1 e> e>e>?>8@ e >_ e >Q e >` e>X f> f>B f>B f>1 f> f>f>?>8@ f >a f > f >b f>X g> g>B g>B g>1 g> g>g>?>8@ g >= g >& g >c g>X h> h>B h>B h>1 h> h>h>?>8@ h >d h >* h >Y h >e h>X i> i>B i>B i>1 i> i>i>?>8@ i >f i >& i >g i>X j> j>B j>B j>1 j> j>j>@>8@ j >i j >* j >+ j >j j>k k> k>B k>B k>1 k> k>k>@>8@ k > k >* k >+ k >l k>k l> l>B l>B l>1 l> l>l>@>8@ l >m l > l >n l>k m> m>B m>B m>1 m> m>m>@>8@ m >o m >Q m >p m>k n> n>B n>B n>1 n> n>n>@>8@ n >q n > n >r n>k o> o>B o>B o>1 o> o>o>@>8@ o >^ o >* o >_ o >s o>k p> p>B p>B p>1 p> p>p>@>8@ p >t p >* p >+ p >u p>k q> q>B q>B q>1 q> q>q>@>8@ q > q >& q >v q>k r> r>B r>B r>1 r> r>r>@>8@ r >w r >Q r >x r>k s> s>B s>B s>1 s> s>s>?>@ s > s >* s >+ s > s> t> t>B t>B t>1 t> t>t>?>@ t >E t >* t >+ t >F t>G u> u>B u>B u>1 u> u>u>?>@ u > u >* u >+ u > u> v> v> v> v>1 v> v>v>?>@ v > v >Q v > v> w> w> w> w>1 w> w> w>w>?>@ w > w >Q w > w> x> x> x> x>1 x> x> x>x>?>@ x > x >Q x > x> y> y> y> y>1 y> y> y>y>?>@ y > y >Q y > y> z> z> z> z>1 z> z> z>z>?>@ z > z >Q z > z> {> {> {> {>1 {> {>3 {>{>@>@ { > { >Q { > {> |> |> |> |>1 |> |>3 |>|>?>@ | > | >Q | > |> }> }> }> }>1 }> }>3 }>}>?>@ } > } >Q } > }> ~> ~> ~> ~>1 ~> ~>3 ~>~>?>@ ~ > ~ >Q ~ > ~> > > > >1 > >3 >>?>@ > >Q > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>@>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > >? > > > >1 > >3 >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>0@ > >* >+ > > > > > >1 > >>@>0@ > >* >+ > > > > > >1 > >>@>0@ > >* >+ > > > > > >1 > >>?>0@ > >* >+ > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > >? > > > >1 > >3 >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>@>2@ > >: > > > > > > > > >1 > >>?>2@ > >: > > > > > > > > >1 > >>?>2@ > >: > > > > > > > > >1 > >>@>2@ > >Q > > > > > >1 > >>?>2@ > >Q > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >?>2@ > >Q > > > > > >1 > > >@>2@ > >Q > > > > > >1 > >>?>2@ > >Q > > > > > >1 > >>?>2@ > >Q > > > > > >1 > >>@>2@ > >Q > > > > > >1 > >>?>2@ > >Q > > > > > >1 > >>?>2@ > >Q > > > > > >1 > >>?>2@ > >Q > > > > > >1 > >>?>2@ > >Q > > > > > >1 > >>?>2@ > >Q > > > > > >1 > >>?>$@ > >Q > >! > > > >1 >" >#>?>@ >$ >Q >% >& > > > >1 >' >3 >(>@> @ >) >Q >* >+ > > > >1 >' >3 >(>@> @ >, >Q >- >+ > > > >1 >' >3 >(>@> @ >. >Q >/ >+ > > > >1 >' >3 >(>@> @ >0 >Q >1 >+ > > > >1 >' >3 >(>@> @ > >Q >2 >+ > > > >1 >' >3 >(>@> @ >3 >W >4 >5 >+ > > > >1 >' >3 >(>@> @ >6 >W >4 >7 >+ > > > >1 >8 >3 >9>?> @ >) >Q >* >+ > > > >1 >8 >3 >9>?> @ >, >Q >- >+ > > > >1 >8 >3 >9>?> @ >. >Q >/ >+ > > > >1 >8 >3 >9>?> @ >0 >Q >1 >+ > > > >1 >8 >3 >9>?> @ > >Q >2 >+ > > > >1 >8 >3 >9>?> @ >3 >W >4 >5 >+ > > > >1 >8 >3 >9>?> @ >6 >W >4 >7 >+ > > > >1 >: >;>?> @ >) >Q >* >+ > > > >1 >: >;>?> @ >, >Q >- >+ > > > >1 >: >;>?> @ >. >Q >/ >+ > > > >1 >: >;>?> @ >0 >Q >1 >+ > > > >1 >: >;>?> @ > >Q >2 >+ > > > >1 >: >;>?> @ >3 >W >4 >5 >+Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 >: >;>?> @ >6 >W >4 >7 >+ > > > >1 >< >3 >=>?> @ >) >Q >* >+ > > > >1 >< >3 >=>?> @ >, >Q >- >+ > > > >1 >< >3 >=>?> @ >. >Q >/ >+ > > > >1 >< >3 >=>?> @ >0 >Q >1 >+ > > > >1 >< >3 >=>?> @ > >Q >2 >+ > > > >1 >< >3 >=>?> @ >3 >W >4 >5 >+ > > > >1 >< >3 >=>?> @ >6 >W >4 >7 >+ > > > >1 >> >3 >?>?> @ >) >Q >* >+ > > > >1 >> >3 >?>?> @ >, >Q >- >+ > > > >1 >> >3 >?>?> @ >. >Q >/ >+ > > > >1 >> >3 >?>?> @ >0 >Q >1 >+ > > > >1 >> >3 >?>?> @ > >Q >2 >+ > > > >1 >> >3 >?>?> @ >3 >W >4 >5 >+ > > > >1 >> >3 >?>?> @ >6 >W >4 >7 >+ > > > >1 >@ >3 >A>?> @ >) >Q >* >+ > > > >1 >@ >3 >A>?> @ >, >Q >- >+ > > > >1 >@ >3 >A>?> @ >. >Q >/ >+ > > > >1 >@ >3 >A>?> @ >0 >Q >1 >+ > > > >1 >@ >3 >A>?> @ > >Q >2 >+ > > > >1 >@ >3 >A>?> @ >3 >W >4 >5 >+ > > > >1 >@ >3 >A>?> @ >6 >W >4 >7 >+ > > > >1 >B >C>?>@ >$ >Q >% >& > >D >D >1 >E >F>@>2@ >G >Q >H >I > >D >D >1 >J >K>?>@ >L >Q >M >N > >D >D >1 >O >P>?>@ >Q >Q >R >S > >D >D >1 >T >U>?>@ >V >Q >W >X > >D >D >1 >Y >Z>?>@ >) > >[ >\ > >D >D >1 >Y >Z>?>@ >] >Q >^ >\ > >D >D >1 >_ >`>?>@ >) > >[ >\ > >D >D >1 >_ >`>?>@ >] >Q >^ >\ > >D >D >1 >a >b>?>@ >) > >[ >\DHl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >D >D >1 >a >b>?>@ >] >Q >^ >\ > >D >D >1 >c >d>?>@ >) > >[ >\ > >D >D >1 >c >d>?>@ >] >Q >^ >\ > >D >D >1 >e >f>?>@ >) > >[ >\ > >D >D >1 >e >f>?>@ >] >Q >^ >\ > >D >D >1 >g >h>?>@ >) > >[ >\ > >D >D >1 >g >h>?>@ >] >Q >^ >\ > >D >D >1 >i >j>?>@ >k >& >l > > >D >D >1 >m >n>?>@ >o >& >p >q > >D >D >1 >r >s>?>@ >t >* >+ >u >v > >D >D >1 >w >x>@>8@ > >* >+ >y >z > >D >D >1 >{ >|>?>8@ > >* >+ >y >z > >D >D >1 >} >~>?>8@ > >* >+ >y >z > >D >D >1 > >>?>8@ > >* >+ >y >z > >D >D >1 >T >>?>8@ > >* >+ >y >z > >D >D >1 >J >>@>8@ > >* >+ >y >z > >D >D >1 > >>?>8@ > >* >+ >y >z > >D >D >1 > >>?>8@ > >* >+ >y >z > >D >D >1 >O >>?>8@ > >* >+ >y >z > >D >D >1 > >>?>8@ > >* >+ >y >z > >D >D >1 > >>@>8@ > >* >+ >y >z > >D >D >1 > >>?>@ >L >Q >M >N > >D >D >1 > >>?>@ >V >Q >W >X > >D >D >1 > >>?>@ >k >& >l > > >D >D >1 > >>?>@ >o >& >p >q > >D >D >1 > >>?>@ >t >* >+ >u >v > >D >D >1 > >>?>8@ > >* >+ >y >z > >D >D >1 > >>@>8@ > >* >+ >y >z > > > >1 > >>?>I@ > >Q > > > > > >1 > >>@>I@ > >Q > > > > > >1 > >>?>I@ > >Q > > > > > >1 > >>@>I@ > >Q > >Dl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > >>?>4@ >M >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >& > > > > > >1 > >>?>@ >@ >W >X > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ >W >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > >?>I@ > >Q > > > > > >1 > > >?>4@ >M >Q > > > > > >1 > > >?>@ > >& > > > > > >1 > >>?>@ >@ >W >X > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ >W >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > >>@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > >>@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > >>@>n@ > >Q > > > > > >1 > >>@>n@ > >Q > > > > > >1 > >>@>n@ > >Q > > > > > >1 > >>@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > >>@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > >>@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > >>@>n@ > >Q > > > > > >1 > >>@>n@ > >Q > >D0l ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > > > >1 > > >@>n@ > >Q > > !> !> !> !>1 !> !>!> @>n@ ! > ! >* ! >Y ! > !> "> "> "> ">1 "> ">"> @>n@ " > " >* " >Y " > "> #> #> #> #>1 #> #>#> @>n@ # > # >* # >Y # > #> $> $> $> $>1 $> $>$> @>n@ $ > $ >Q $ > $> %> %> %> %>1 %> %>%> @>n@ % > % >Q % > %> &> &> &> &>1 &> &>&> @>n@ & > & >Q & > &> '> '> '> '>1 '> '>'> @>n@ ' > ' >* ' >Y ' > '> (> (> (> (>1 (> (>(> @>n@ ( > ( >* ( >Y ( > (> )> )> )> )>1 )> )>)> @>n@ ) > ) >* ) >Y ) > )> *> *> *> *>1 *> *>*> @>n@ * > * >Q * > *> +> +> +> +>1 +> +>+> @>n@ + > + >Q + > +> ,> ,> ,> ,>1 ,> ,>,> @>n@ , > , >Q , > ,> -> -> -> ->1 -> ->->@>4@ - > - >* - >+ - > -> .> .> .> .>1 .> .>.>?>@ . > . >Q . > .> /> /> /> />1 /> />/>@>4@ / > / >Q / > /> 0> 0> 0> 0>1 0> 0>3 0>0>?>@ 0 > 0 >Q 0 > 0>. 1> 1> 1> 1>1 1> 1>3 1>1>?>@ 1 > 1 >Q 1 > 1>. 2> 2> 2> 2>1 2>% 2>3 2>2>?>@ 2 > 2 >Q 2 > 2> 3> 3> 3> 3>1 3>% 3>3 3>3>?>@ 3 > 3 >Q 3 > 3> 4> 4> 4> 4>1 4>% 4>3 4>4>?>@ 4 > 4 >Q 4 > 4> 5> 5> 5> 5>1 5> 5> 5>5>?>@ 5 > 5 >Q 5 > 5> 6> 6> 6> 6>1 6> 6> 6>6>?>@ 6 > 6 >& 6 > 6> 7> 7> 7> 7>1 7> 7> 7>7>?>@ 7 > 7 >& 7 > 7> 8> 8> 8> 8>1 8> 8>3 8> 8>?>@ 8 > 8 >Q 8 > 8> 9> 9> 9> 9>1 9> 9>3 9> 9>?>@ 9 > 9 >Q 9 > 9> :> :> :> :>1 :> :> :>:>?>@ : > : >Q : > :> ;> ;> ;> ;>1 ;> ;> ;>;>?>@ ; > ; >* ; >+ ; > ;>$ <> <> <> <>1 <> <> <><>?>@ < > < >Q < > <>$ => => => =>1 => =>3 =>=>?>@ = > = >* = >+ = > => >> >> >> >>1 >> >>3 >>>>?>@ > > > >Q > > >> ?> ?> ?> ?>1 ?>! ?>3 ?>"?>?>@ ? ># ? >* ? >+ ? >$ ?>D,l@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @> @>1 @>! @>3 @>"@>?>@ @ >% @ >Q @ >& @> A> A> A> A>1 A>' A> A>(A>?>@ A >) A >Q A >* A>[ B> B> B> B>1 B>' B> B>(B>?>@ B >+ B >& B >, B>[ C> C> C> C>1 C>- C> C>.C>?>@ C >/ C >Q C >0 C>1 D> D> D> D>1 D>2 D> D>3D>?>@ D >4 D >Q D >5 D>6 E> E> E> E>1 E>7 E> E>8E>?>@ E >9 E >* E >+ E >: E>; F> F> F> F>1 F>7 F> F>8F>?>@ F >< F >Q F >= F>; G> G> G> G>1 G>> G>3 G>?G>?>@ G >@ G >Q G >A G> H> H> H> H>1 H>B H>3 H>CH>?>@ H > H >Q H >D H>E I> I> I> I>1 I>B I>3 I>CI>?>@ I >F I >Q I >G I>E J> J> J> J>1 J>B J>3 J>CJ>?>@ J >H J >Q J >I J>E K> K> K> K>1 K>B K>3 K>CK>?>@ K >J K >Q K >K K>E L> L> L> L>1 L>L L> L>ML>?>@ L > L >Q L > L> M> M> M> M>1 M>N M> M>OM>?>@ M > M >& M > M> N> N> N> N>1 N>N N> N>ON>?>@ N > N >& N > N> O> O> O> O>1 O>P O>3 O>QO>?>@ O > O >Q O > O> P> P> P> P>1 P>R P>3 P>SP>?>@ P >T P >Q P >U P> Q> Q> Q> Q>1 Q>V Q>3 Q>WQ>?>@ Q > Q >Q Q > Q> R> R> R> R>1 R>X R> R>YR>?>@ R > R >Q R > R> S> S> S> S>1 S>Z S> S>[S>?>@ S > S >* S >+ S > S>$ T> T> T> T>1 T>Z T> T>[T>?>@ T > T >Q T > T>$ U> U> U> U>1 U>\ U>3 U>]U>?>@ U > U >* U >+ U > U> V> V> V> V>1 V>\ V>3 V>]V>?>@ V > V >Q V > V> W> W> W> W>1 W>^ W>3 W>_W>?>@ W ># W >* W >+ W >$ W> X> X> X> X>1 X>^ X>3 X>_X>?>@ X >% X >Q X >& X> Y> Y> Y> Y>1 Y>` Y> Y>aY>?>@ Y >) Y >Q Y >* Y>[ Z> Z> Z> Z>1 Z>` Z> Z>aZ>?>@ Z >+ Z >& Z >, Z>[ [> [> [> [>1 [>b [> [>c[>?>@ [ >/ [ >Q [ >0 [>1 \> \> \> \>1 \>d \> \>e\>?>@ \ >4 \ >Q \ >5 \>6 ]> ]> ]> ]>1 ]>f ]> ]>g]>?>@ ] >9 ] >* ] >+ ] >: ]>; ^> ^> ^> ^>1 ^>f ^> ^>g^>?>@ ^ >< ^ >Q ^ >= ^>; _> _> _> _>1 _>h _>3 _>i_>?>@ _ > _ >Q _ >D _>EDl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>1 `>h `>3 `>i`>?>@ ` >F ` >Q ` >G `>E a> a> a> a>1 a>h a>3 a>ia>?>@ a >H a >Q a >I a>E b> b> b> b>1 b>h b>3 b>ib>?>@ b >J b >Q b >K b>E c> c> c> c>1 c>j c>3 c>kc>?>@ c > c >Q c > c>. d> d> d> d>1 d>j d>3 d>kd>?>@ d > d >Q d > d>. e> e> e> e>1 e>C e>3 e>le>?>@ e > e >Q e > e> f> f> f> f>1 f>C f>3 f>lf>?>@ f > f >Q f > f> g> g> g> g>1 g>C g>3 g>lg>?>@ g > g >Q g > g> h> h> h> h>1 h>m h>nh>?>@ h > h >* h >+ h >o h>p i> i>q i>q i>1 i>r i>3 i>si>?>@ i >t i >Q i >u i>f j> j>v j>w j>1 j>x j>yj>?>@ j >J j >. j >z j>{ k> k>v k>w k>1 k>| k>}k>?>@ k >J k >. k >z k>{ l> l>v l>~ l>1 l> l>l>?>:@ l > l >Q l > l> m> m>v m>~ m>1 m> m>m>?>@ m > m >* m >_ m > m>8 n> n>v n>~ n>1 n> n>n>@>@ n > n >* n >_ n > n> o> o>v o>~ o>1 o> o>o>@>@ o > o >. o > o> p> p>v p>~ p>1 p> p>p>@>@ p >5 p >Q p > p> q> q>v q>~ q>1 q> q>q>?>@ q > q >* q >_ q > q> r> r>v r>~ r>1 r> r>r>?>@ r > r >. r > r> s> s>v s>~ s>1 s> s>s>?>@ s >5 s >Q s > s> t> t>v t>~ t>1 t> t>t>@> @ t > t >Q t > t> u> u>v u>~ u>1 u> u>u>@>4@ u > u >Q u > u>V v> v>v v>~ v>1 v> v>v>?>4@ v > v >Q v > v>V w> w>v w>~ w>1 w> w>w>?>@ w > w >Q w > w> x> x>v x>~ x>1 x> x>x>?>@ x > x >Q x > x> y> y>v y>~ y>1 y> y>y>?>@ y > y >Q y > y> z> z>v z>~ z>1 z> z>z>?>@ z >\ z >* z >Y z > z> {> {>v {>~ {>1 {> {>{>?>@ { > { >* { >Y { > {> |> |>v |>~ |>1 |> |>|>?>@ | > | >Q | > |> }> }>v }>~ }>1 }> }>}>?>@ } > } >Q } > }> ~> ~>v ~>~ ~>1 ~> ~>~>?>@ ~ > ~ >Q ~ > ~> > >v >~ >1 > >>?>@ > >: > > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >v >~ >1 > >>?>@ > >. > > > >v >~ >1 > >>?>@ > >: > > > > >v >~ >1 > >>?>@ > >. > > > >v >~ >1 > >>?>@ > >Q > > > >v >~ >1 > >>?>@ > >Q > > > >v >~ >1 > >>?>@ > >Q > > > >v >~ >1 > >>?>@ >\ >* >Y > > > >v >~ >1 > >>?>@ > >* >Y > > > >v >~ >1 > >>?>:@ > >Q > > > >v >~ >1 > >>@>:@ > >Q > > > >v >~ >1 > >>@>:@ > >Q > > > >v > >1 > >>?>@ > >Q > > > >v > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >& > > > > > >1 > >>?>@ > >& > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >* >+ > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >* >+ > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ >% > > > > > > >1 > >>?>@ > >W >X > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ >% > > > > > > >1 > >>?>@ > >W >X > > > > > >1 > >>?>@ > >. > > > > > >1 > >>?>@ > >. > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > > > >D"l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 >>@>q@ > >: > > > > > > >1 > > > >@>q@ > >: > > > > > > >1 > > >>@>q@ > >: > > > > > > >1 > >3 >>@>q@ > >: > > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >?>@ > >W >X >! > > >" ># >1 >$ >%>?>@ >& >Q >' >( > >" ># >1 >$ >%>?>@ >) >& >* >( > >" ># >1 >+ >,>?>@ >& >Q >' >( > >" ># >1 >+ >,>?>@ >) >& >* >( > >" ># >1 >- >.>?>@ >/ >& >0 >1 > >" ># >1 >- >.>?>@ > >W >2 >3 >1 > >" ># >1 >- >.>?>@ >4 >& >5 >1 > >" ># >1 >- >.>?>@ >5 >W >X >6 >1 > >" ># >1 >7 >8>?>@ >9 > >: >; > >" ># >1 >7 >8>?>@ > >& >< >; > >" ># >1 >= > >>>?>@ >/ >& >0 >1 > >" ># >1 >= > >>>?>@ > >W >2 >3 >1 > >" ># >1 >= > >>>?>@ >4 >& >5 >1 > >" ># >1 >= > >>>?>@ >5 >W >X >6 >1Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >? >? >1 >@ >A>?>@ >B >Q >C > > >? >? >1 >D >E>?>@ >B >Q >C > > >? >? >1 >F >G>?>@ >H >Q >I >J > >? >? >1 >K >L>?>@ >H >Q >I >J > >? >? >1 >M >N>@>4@ >O >Q >P >- > >? >? >1 >M >Q>@>4@ > >& >R >S > >? >? >1 >M >Q>@>4@ >T >& >U >S > >? >? >1 >M >Q>@>4@ >V >W > >W >S > >? >? >1 >X >Y>@>4@ >O >Q >P >- > >? >? >1 >X >Z>@>4@ > >& >R >S > >? >? >1 >X >Z>@>4@ >T >& >U >S > >? >? >1 >X >Z>@>4@ >V >W > >W >S > >? >? >1 >[ >\>@>4@ >O >Q >P >- > >? >? >1 >[ >]>@>4@ > >& >R >S > >? >? >1 >[ >]>@>4@ >T >& >U >S > >? >? >1 >[ >]>@>4@ >V >W > >W >S > >? >? >1 >^ >_>@>4@ >O >Q >P >- > >? >? >1 >^ >`>@>4@ > >& >R >S > >? >? >1 >^ >`>@>4@ >T >& >U >S > >? >? >1 >^ >`>@>4@ >V >W > >W >S > >a >b >1 >c >3 >d>?>0@ > >* >+ >e >f > >a >b >1 >c >3 >d>?>0@ >g >Q >h >f > >a >b >1 >i >3 >j>?>0@ > >* >+ >e >f > >a >b >1 >i >3 >j>?>0@ >g >Q >h >f > >k >k >1 >l >m>?>@ > >* >+ >n >o > >k >k >1 >p >q>?>@ > >* >+ >n >o > >r >r >1 >V >s>?>@ >t >Q >u > > >r >r >1 >v >w>?>@ >x >Q >y >G > >r >r >1 >z >{>?>@ >| >Q >} >~ > >r >r >1 > >>?>@ >< >Q > > > >r >r >1 > >>?>@ >| >Q >} >~ > >r >r >1 >m >>?>@ >t >Q >u >Dhl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >r >r >1 > >>?>@ >< >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >* >+ > > > > > >1 > >>?>@@ > >Q > > > > > >1 > >>@>B@ > >* >Y > > > > > >1 > >>@>B@ > >* >+ > > > > > >1 > >>?>B@ > >* >Y > > > > > >1 > >>?>B@ > >* >+ > > > > > >1 > >3 >>@>P@ > >Q > > > > > >1 > >3 >>@>P@ > >Q > > > > > >1 > >3 >>@>P@ > >* >Y > > > > > >1 > >3 >>O@>@ > >Q > > > > > >1 > >3 >>@>P@ > >Q > > > > > >1 > >3 >>@>P@ > >Q > > > > > >1 > >3 >>@>P@ > >* >Y > > > > > >1 > >3 >>O@>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > > > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ >J >. > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ >J >. > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>?>@ > >Q > >Dl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > >>@>$@ > >: > > > > > >1 > >>@>$@ > >. > > > > > >1 > >>@>$@ > >* >Y > > > > > >1 > >>@>$@ > >: > > > > > >1 > >>@>$@ > >. > > > > > >1 > >>@>$@ > >* >Y > > > > > >1 > >>@>,@ >[ >Q > > > > > >1 > >>@>,@ > >Q > > > > > >1 > >>@>,@ > >Q > > > > > >1 > > >?>,@ >[ >Q > > > > > >1 > > >?>,@ > >Q > > > > > >1 > > >?>,@ > >Q > > > > > >1 > > >?>,@ >[ >Q > > > > > >1 > > >?>,@ > >Q > > > > > >1 > >>?>,@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > > >>?>@ > >Q > > > > > >1 > >>@>N@ > >Q > > > > > >1 > >>@>N@ > >Q > > > > > >1 > >>@>N@ > >Q > > > > > >1 > > >@>N@ > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>@ > >W > > > > > > >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>@ > >W > > > > > > >1 > >3 > >?>@ >] >& > >i > > > >1 > >3 > >?>@ > >& > >i > > > >1 > >3 > >?>@ > >Q > >iDl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > > > >1 > >3 > >?>@ > >Q > >i !> !> !> !>1 !> !>3 !> !>?>@ ! > ! >& ! > !>i "> "> "> ">1 "> ">3 "> ">?>@ " > " >& " > ">i #> #> #> #>1 #> #> #> #>?>@ # >] # >& # > #>i $> $> $> $>1 $> $> $> $>?>@ $ > $ >& $ > $>i %> %> %> %>1 %> %> %> %>?>@ % > % >Q % > %>i &> &> &> &>1 &> &> &> &>?>@ & > & >Q & > &>i '> '> '> '>1 '> '> '> '>?>@ ' > ' >& ' > '>i (> (> (> (>1 (> (> (> (>?>@ ( > ( >& ( > (>i )> )> )> )>1 )> )> )> )>?>@ ) > ) >W ) >X ) > )> *> *> *> *>1 *> *>3 *> *>?>@ * > * >Q * >! *>" +> +> +> +>1 +># +>$ +>?>@ + >% + >Q + >& +>' ,> ,> ,> ,>1 ,>( ,>) ,>?>@ , > , >Q , >* ,>+ -> -> -> ->1 ->( ->) ->?>@ - >, - >Q - >- ->+ .> .> .> .>1 .>. .>/ .>?>@ . >0 . >Q . >1 .>2 /> /> /> />1 />3 />4 />?>@ / >0 / >Q / >1 />2 0> 0> 0> 0>1 0>5 0> 0>6 0>?>@ 0 > 0 >W 0 >X 0 > 0> 1> 1> 1> 1>1 1>7 1>3 1>8 1>?>@ 1 > 1 >Q 1 >! 1>" 2> 2> 2> 2>1 2>9 2>: 2>?>@ 2 >% 2 >Q 2 >& 2>' 3> 3>; 3>; 3>1 3>< 3>= 3>?>@ 3 >> 3 >Q 3 >? 3>@ 4> 4>; 4>; 4>1 4>< 4>= 4>?>@ 4 > 4 >* 4 >+ 4 >A 4>@ 5> 5>; 5>; 5>1 5>< 5>= 5>?>@ 5 > 5 >& 5 >B 5>@ 6> 6>; 6>; 6>1 6>C 6>D 6>?>@ 6 >> 6 >Q 6 >? 6>@ 7> 7>; 7>; 7>1 7>C 7>D 7>?>@ 7 > 7 >* 7 >+ 7 >A 7>@ 8> 8>; 8>; 8>1 8>C 8>D 8>?>@ 8 > 8 >& 8 >B 8>@ 9> 9>E 9>E 9>1 9>F 9>G 9>H 9>@>@ 9 > 9 >* 9 >_ 9 >I 9>J :> :>E :>E :>1 :>F :>G :>H :>@>@ : >K : >Q : >L :>J ;> ;>E ;>E ;>1 ;>F ;>G ;>H ;>@>@ ; >M ; >& ; >N ;>J <> <>E <>E <>1 <>O <>P <>?>@ < >Q < >Q < >R <> => =>E =>E =>1 =>O =>P =>?>@ = > = >* = >+ = >S => >> >>E >>E >>1 >>O >>P >>?>@ > >T > >Q > >U >> ?> ?>E ?>E ?>1 ?>O ?>P ?>?>@ ? >V ? >W ? >4 ? >W ?>Dl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @>E @>E @>1 @>X @>Y @>?>@ @ >Q @ >Q @ >R @> A> A>E A>E A>1 A>X A>Y A>?>@ A > A >* A >+ A >S A> B> B>E B>E B>1 B>X B>Y B>?>@ B >T B >Q B >U B> C> C>E C>E C>1 C>X C>Y C>?>@ C >V C >W C >4 C >W C> D> D>Z D>Z D>1 D>[ D>\ D>@>@@ D >] D >Q D >^ D> E> E>_ E>_ E>1 E>` E>a E>?>@ E >b E >* E >Y E >c E>d F> F>_ F>_ F>1 F>` F>a F>?>@ F >e F >Q F >f F>d G> G>_ G>_ G>1 G>` G>a G>?>@ G >g G >* G > G >h G>d H> H>_ H>_ H>1 H>` H>a H>?>@ H >i H >Q H >j H>d I> I>_ I>_ I>1 I>` I>a I>?>@ I >k I >Q I >l I>d J> J>_ J>_ J>1 J>m J>n J>?>@ J >o J >Q J >p J>q K> K>_ K>_ K>1 K>r K>s K>?>@ K >o K >Q K >p K>q L> L>_ L>_ L>1 L>t L>u L>?>@ L >b L >* L >Y L >c L>d M> M>_ M>_ M>1 M>t M>u M>?>@ M >e M >Q M >f M>d N> N>_ N>_ N>1 N>t N>u N>?>@ N >g N >* N > N >h N>d O> O>_ O>_ O>1 O>t O>u O>?>@ O >i O >Q O >j O>d P> P>_ P>_ P>1 P>t P>u P>?>@ P >k P >Q P >l P>d Q> Q> Q>0 Q>1 Q>v Q>w Q>x Q>?>@ Q >y Q >Q Q >z Q>4 R> R> R>0 R>1 R>v R>w R>x R>?>@ R >{ R >Q R >| R>4 S> S> S>0 S>1 S>v S>w S>x S>?>@ S > S >Q S >} S>4 T> T> T>0 T>1 T>v T>w T>x T>?>@ T > T >W T >X T >~ T>4 U> U> U>0 U>1 U>v U>w U>x U>?>@ U >{ U >W U >X U > U>4 V> V> V> V>1 V> V> V> V>?>@ V > V >Q V > V> W> W> W> W>1 W>) W> W> W>?>@ W > W >Q W > W> X> X> X> X>1 X>v X> X> X>?>@ X > X >Q X > X> Y> Y> Y> Y>1 Y>v Y> Y> Y>?>@ Y >< Y >Q Y > Y> Z> Z> Z> Z>1 Z> Z> Z> Z>?>@ Z > Z >Q Z > Z> [> [> [> [>1 [>v [> [> [>?><@ [ > [ >& [ > [> \> \> \> \>1 \>v \> \> \>?><@ \ > \ >W \ >X \ > \> ]> ]> ]> ]>1 ]> ]> ]> ]>?>@ ] > ] >Q ] > ]> ^> ^> ^> ^>1 ^> ^> ^> ^>@>@ ^ > ^ >: ^ > ^ > ^>@ _> _> _> _>1 _> _> _> _>@>@ _ > _ >: _ > _ > _>@ D,l`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>1 `> `> `> `>@>@ ` >@ ` >: ` > ` > `>@ a> a> a> a>1 a> a> a> a>@>@ a > a >* a >6 a > a>@ b> b> b> b>1 b> b> b> b>?>@ b > b >& b > b> c> c> c> c>1 c> c> c> c>?>@ c > c >Q c > c> d> d> d> d>1 d> d> d> d>?>@ d > d >& d > d> e> e> e> e>1 e> e> e> e>?>@ e > e >Q e > e> f> f> f> f>1 f> f> f> f>?>@ f > f >Q f > f> g> g> g> g>1 g> g> g> g>?>@ g > g >Q g > g> h> h> h> h>1 h> h> h> h>?>@ h > h >Q h > h> i> i> i> i>1 i> i> i> i>?>@ i > i >Q i > i> j> j> j> j>1 j> j> j> j>?>@ j > j >Q j > j> k> k> k> k>1 k> k> k> k>?>@ k > k >Q k > k> l> l> l> l>1 l> l> l> l>?>@ l > l > l > l> m> m> m> m>1 m> m> m> m>?>@ m > m > m > m> n> n> n> n>1 n> n> n> n>?>@ n > n >Q n > n> o> o> o> o>1 o> o> o> o>?>@ o > o >Q o > o> p> p> p> p>1 p> p> p> p>?>@ p > p >Q p > p> q> q> q> q>1 q> q> q> q>?>@ q > q >& q > q> r> r> r> r>1 r> r> r> r>?>@ r > r > r > r> s> s> s> s>1 s> s> s> s>?>@ s > s > s > s> t> t> t> t>1 t> t> t> t>?>@ t > t >Q t > t> u> u> u> u>1 u> u> u> u>?>@ u > u >Q u > u> v> v> v> v>1 v> v> v> v>?>@ v > v >Q v > v> w> w> w> w>1 w> w> w> w>?>@ w > w >& w > w> x> x> x>* x>1 x> x>3 x> x>?>@ x > x >Q x > x> y> y> y>* y>1 y> y>3 y> y>?>@ y > y >& y > y> z> z> z>* z>1 z> z>3 z> z>?>@ z > z >Q z > z> {> {> {>* {>1 {> {>3 {> {>?>@ { > { >& { > {> |> |> |>* |>1 |> |>3 |> |>?>@ | > | >Q | > |> }> }> }>* }>1 }> }>3 }> }>?>@ } > } >Q } > }> ~> ~> ~>* ~>1 ~> ~>3 ~> ~>?>@ ~ > ~ > ~ > ~> > > >* >1 > >3 > >?>@ > >Q > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >* >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > >W >X > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > >W >X > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > >& > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > > > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > >W >X > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > >W >X > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > >s >1 > > > >?>@ > >Q > >e > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >: > >E > > >E > > > >1 > > > >?>@ > >: > >E > > >E > > > >1 > > > >?>@ > >* >6 >! >" > > > >1 ># >$ >% >?>@ >& >& >' > > > > >1 >( >$ >) >?>@ >& >& >' > > > > >1 >* >+ >, >?>@ >) >. >- >. Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >/ >1 >0 >1 >2 >?>@ > >* >Y >3 >4 > > >/ >1 >0 >1 >2 >?>@ > >* >+ >5 >4 > > >/ >1 >6 >7 >8 >?>@ > >* >Y >3 >4 > > >/ >1 >6 >7 >8 >?>@ > >* >+ >5 >4 > > > >1 >9 >: >; >?>@ >< >* > >= >> > > > >1 >9 >: >; >?>@ >? >Q >@ >> > > > >1 >A >B >C >?>@ >D >& >E >F > > > >1 >A >B >C >?>@ >G >& >H >F > > > >1 >I >B >J >?>@ >D >& >E >F > > > >1 >I >B >J >?>@ >G >& >H >F > > > >1 >K >L >M >?>@ > >* >+ >N > > > > >1 >O >L >P >?>@ > >* >+ >N > > > > >1 >Q >R >S >?>@ >T >Q >U >V > > > >1 >Q >R >S >?>@ >W > >X >V > > > >1 >Q >R >S >?>@ > >* >+ >Y >V > > > >1 >Q >R >S >?>@ >Z >* >+ >[ >V > > > >1 >Q >R >S >?>@ >\ > >] >V > > > >1 >^ >_ >` >?>@ >a >Q >b >c > > > >1 >^ >_ >` >?>@ >d >Q >e >c > > > >1 >f >g >h >?> @ >i >& >j >k > > > >1 >f >g >h >?> @ >l >& >m >k > > > >1 >f >g >h >?> @ >n >& >o >k > > > >1 >f >g >h >?> @ >p >Q >q >k > > > >1 >f >g >h >?> @ >r >* >+ >s >k > > > >1 >t >g >u >?> @ >i >& >j >k > > > >1 >t >g >u >?> @ >l >& >m >k > > > >1 >t >g >u >?> @ >n >& >o >k > > > >1 >t >g >u >?> @ >p >Q >q >k > > > >1 >t >g >u >?> @ >r >* >+ >s >k > > > >1 >v >g >w >?> @ >i >& >j >k > > > >1 >v >g >w >?> @ >l >& >m >k > > > >1 >v >g >w >?> @ >n >& >o >k Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 >v >g >w >?> @ >p >Q >q >k > > > >1 >v >g >w >?> @ >r >* >+ >s >k > > > >1 >x >g >y >?> @ >i >& >j >k > > > >1 >x >g >y >?> @ >l >& >m >k > > > >1 >x >g >y >?> @ >n >& >o >k > > > >1 >x >g >y >?> @ >p >Q >q >k > > > >1 >x >g >y >?> @ >r >* >+ >s >k > > > >1 >z >{ >| >?>@ > >* >Y > > > > > >1 >z >{ >} >?>@ > >: > > > > > >1 >~ > > >?>@ > >Q > > > > > >1 >~ > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >@> @ > >& > > > > > >1 > > > >?> @ > >& > > > > > >1 > > > >?> @ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ >\ >* >+ > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ >q >Q > > Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ >q >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ >q >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ >q >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ >q >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ >q >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ >\ >* >+ > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >* >_ > > > > > >1 > > > >?>@ > >* >_ > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ >@ >Q >A >BDl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > >3 > >?>@ > >* >+ > > > > > >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>@ > >Q > >E > > > >1 > >3 > >?>@ > >Q >; >< > > > >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>@ > >Q > >E > > > >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>@ > >* >+ > > > > > >1 > >3 > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > >K >K >1 > >! >" >@>@@ ># >Q >$ >% > >K > >1 >& >' >( >?>@ > >* >_ >) >r > >K > >1 >& >' >( >?>@ >r >Q >* >r > >K > >1 >+ >, >- >@>R@ > > > > > >K > >1 >+ >, >. >@>R@ > >& > > > >K > >1 >+ >, >/ >@>R@ > >& > > > >K > >1 >0 >1 >2 >?>@ >3 >Q >4 > > >K > >1 >& >' >5 >?>@ >6 >Q >7 > > > > >1 >8 >9 >: >?>,@ >; >* >+ >< > > > > >1 >= >> >? >?>,@ >; >* >+ >< > > > > >1 >@ >> >A >?>,@ >; >* >+ >< > > > > >1 >B >9 >C >?>,@ >; >* >+ >< > > > > >1 >D >E >F >@>g@ ># >: >G > > > > >1 >D >E >F >@>g@ >x >: >H > > > > >1 >D >E >F >@>g@ >I >* >X >J > > > > >1 >D >E >F >@>g@ >K >& >L > > > > >1 >D >E >F >@>g@ >M >& >N > > > > >1 >D >E >F >@>g@ >f >& >O > > > > >1 >D >E >F >@>g@ >P >& >Q > > > > >1 >D >E >F >@>g@ >R >* >+ >S > > > > >1 >D >E >F >@>g@ >6 >& >T >Dl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > > > >1 >D >E >F >@>g@ > >& >U > !> !> !> !>1 !>D !>E !>F !>@>g@ ! >( ! >& ! >V !> "> "> "> ">1 ">D ">E ">F ">@>g@ " > " >& " >W "> #> #> #> #>1 #>D #>E #>F #>@>g@ # >X # >& # >Y #> $> $> $> $>1 $>D $>E $>F $>@>g@ $ > $ >& $ >Z $> %> %> %> %>1 %>D %>E %>F %>@>g@ % > % >& % >[ %> &> &> &> &>1 &>D &>E &>F &>@>g@ & > & >& & >\ &> '> '> '> '>1 '>D '>E '>F '>@>g@ ' >] ' >& ' >^ '> (> (> (> (>1 (>D (>E (>F (>@>g@ ( >d ( >& ( >_ (> )> )> )> )>1 )>D )>E )>F )>@>g@ ) >` ) >& ) >a )> *> *> *> *>1 *>D *>E *>F *>@>g@ * > * >& * >b *> +> +> +> +>1 +>D +>E +>F +>@>g@ + >c + >& + >d +> ,> ,> ,> ,>1 ,>D ,>E ,>F ,>@>g@ , >- , >& , >e ,> -> -> -> ->1 ->D ->E ->f ->@>g@ - >g - > - >h -> .> .> .> .>1 .>D .>E .>f .>@>g@ . >i . > . >j .> /> /> /> />1 />D />E />k />@>g@ / > / > / > /> 0> 0> 0> 0>1 0>D 0>E 0>k 0>@>g@ 0 > 0 > 0 > 0> 1> 1> 1> 1>1 1>D 1>E 1>k 1>@>g@ 1 > 1 > 1 >! 1> 2> 2> 2> 2>1 2>l 2>m 2>n 2>@>g@ 2 ># 2 >: 2 >G 2> 3> 3> 3> 3>1 3>l 3>m 3>n 3>@>g@ 3 >x 3 >: 3 >H 3> 4> 4> 4> 4>1 4>l 4>m 4>n 4>@>g@ 4 >I 4 >* 4 >X 4 >J 4> 5> 5> 5> 5>1 5>l 5>m 5>n 5>@>g@ 5 >K 5 >& 5 >L 5> 6> 6> 6> 6>1 6>l 6>m 6>n 6>@>g@ 6 >M 6 >& 6 >N 6> 7> 7> 7> 7>1 7>l 7>m 7>n 7>@>g@ 7 >f 7 >& 7 >O 7> 8> 8> 8> 8>1 8>l 8>m 8>n 8>@>g@ 8 >P 8 >& 8 >Q 8> 9> 9> 9> 9>1 9>l 9>m 9>n 9>@>g@ 9 >R 9 >* 9 >+ 9 >S 9> :> :> :> :>1 :>l :>m :>n :>@>g@ : >6 : >& : >T :> ;> ;> ;> ;>1 ;>l ;>m ;>n ;>@>g@ ; > ; >& ; >U ;> <> <> <> <>1 <>l <>m <>n <>@>g@ < >( < >& < >V <> => => => =>1 =>l =>m =>n =>@>g@ = > = >& = >W => >> >> >> >>1 >>l >>m >>n >>@>g@ > >X > >& > >Y >> ?> ?> ?> ?>1 ?>l ?>m ?>n ?>@>g@ ? > ? >& ? >Z ?>Dl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @> @>1 @>l @>m @>n @>@>g@ @ > @ >& @ >[ @> A> A> A> A>1 A>l A>m A>n A>@>g@ A > A >& A >\ A> B> B> B> B>1 B>l B>m B>n B>@>g@ B >] B >& B >^ B> C> C> C> C>1 C>l C>m C>n C>@>g@ C >d C >& C >_ C> D> D> D> D>1 D>l D>m D>n D>@>g@ D >` D >& D >a D> E> E> E> E>1 E>l E>m E>n E>@>g@ E > E >& E >b E> F> F> F> F>1 F>l F>m F>n F>@>g@ F >c F >& F >d F> G> G> G> G>1 G>l G>m G>n G>@>g@ G >- G >& G >e G> H> H> H> H>1 H>l H>m H>o H>@>g@ H >g H > H >h H> I> I> I> I>1 I>l I>m I>o I>@>g@ I >i I > I >j I> J> J> J> J>1 J>l J>m J>p J>@>g@ J > J > J > J> K> K> K> K>1 K>l K>m K>p K>@>g@ K > K > K > K> L> L> L> L>1 L>l L>m L>p L>@>g@ L > L > L >! L> M> M> M> M>1 M>q M>r M>s M>@>g@ M ># M >: M >G M> N> N> N> N>1 N>q N>r N>s N>@>g@ N >x N >: N >H N> O> O> O> O>1 O>q O>r O>s O>@>g@ O >I O >* O >X O >J O> P> P> P> P>1 P>q P>r P>s P>@>g@ P >K P >& P >L P> Q> Q> Q> Q>1 Q>q Q>r Q>s Q>@>g@ Q >M Q >& Q >N Q> R> R> R> R>1 R>q R>r R>s R>@>g@ R >f R >& R >O R> S> S> S> S>1 S>q S>r S>s S>@>g@ S >P S >& S >Q S> T> T> T> T>1 T>q T>r T>s T>@>g@ T >R T >* T >+ T >S T> U> U> U> U>1 U>q U>r U>s U>@>g@ U >6 U >& U >T U> V> V> V> V>1 V>q V>r V>s V>@>g@ V > V >& V >U V> W> W> W> W>1 W>q W>r W>s W>@>g@ W >( W >& W >V W> X> X> X> X>1 X>q X>r X>s X>@>g@ X > X >& X >W X> Y> Y> Y> Y>1 Y>q Y>r Y>s Y>@>g@ Y >X Y >& Y >Y Y> Z> Z> Z> Z>1 Z>q Z>r Z>s Z>@>g@ Z > Z >& Z >Z Z> [> [> [> [>1 [>q [>r [>s [>@>g@ [ > [ >& [ >[ [> \> \> \> \>1 \>q \>r \>s \>@>g@ \ > \ >& \ >\ \> ]> ]> ]> ]>1 ]>q ]>r ]>s ]>@>g@ ] >] ] >& ] >^ ]> ^> ^> ^> ^>1 ^>q ^>r ^>s ^>@>g@ ^ >d ^ >& ^ >_ ^> _> _> _> _>1 _>q _>r _>s _>@>g@ _ >` _ >& _ >a _>Dl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>1 `>q `>r `>s `>@>g@ ` > ` >& ` >b `> a> a> a> a>1 a>q a>r a>s a>@>g@ a >c a >& a >d a> b> b> b> b>1 b>q b>r b>s b>@>g@ b >- b >& b >e b> c> c> c> c>1 c>q c>r c>t c>@>g@ c >g c > c >h c> d> d> d> d>1 d>q d>r d>t d>@>g@ d >i d > d >j d> e> e> e> e>1 e>q e>r e>u e>@>g@ e > e > e > e> f> f> f> f>1 f>q f>r f>u f>@>g@ f > f > f > f> g> g> g> g>1 g>q g>r g>u g>@>g@ g > g > g >! g> h> h> h> h>1 h>v h>w h>x h>@>g@ h ># h >: h >G h> i> i> i> i>1 i>v i>w i>x i>@>g@ i >x i >: i >H i> j> j> j> j>1 j>v j>w j>x j>@>g@ j >I j >* j >X j >J j> k> k> k> k>1 k>v k>w k>x k>@>g@ k >K k >& k >L k> l> l> l> l>1 l>v l>w l>x l>@>g@ l >M l >& l >N l> m> m> m> m>1 m>v m>w m>x m>@>g@ m >f m >& m >O m> n> n> n> n>1 n>v n>w n>x n>@>g@ n >P n >& n >Q n> o> o> o> o>1 o>v o>w o>x o>@>g@ o >R o >* o >+ o >S o> p> p> p> p>1 p>v p>w p>x p>@>g@ p >6 p >& p >T p> q> q> q> q>1 q>v q>w q>x q>@>g@ q > q >& q >U q> r> r> r> r>1 r>v r>w r>x r>@>g@ r >( r >& r >V r> s> s> s> s>1 s>v s>w s>x s>@>g@ s > s >& s >W s> t> t> t> t>1 t>v t>w t>x t>@>g@ t >X t >& t >Y t> u> u> u> u>1 u>v u>w u>x u>@>g@ u > u >& u >Z u> v> v> v> v>1 v>v v>w v>x v>@>g@ v > v >& v >[ v> w> w> w> w>1 w>v w>w w>x w>@>g@ w > w >& w >\ w> x> x> x> x>1 x>v x>w x>x x>@>g@ x >] x >& x >^ x> y> y> y> y>1 y>v y>w y>x y>@>g@ y >d y >& y >_ y> z> z> z> z>1 z>v z>w z>x z>@>g@ z >` z >& z >a z> {> {> {> {>1 {>v {>w {>x {>@>g@ { > { >& { >b {> |> |> |> |>1 |>v |>w |>x |>@>g@ | >c | >& | >d |> }> }> }> }>1 }>v }>w }>x }>@>g@ } >- } >& } >e }> ~> ~> ~> ~>1 ~>v ~>w ~>y ~>@>g@ ~ >g ~ > ~ >h ~> > > > >1 >v >w >y >@>g@ >i > >j >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 >v >w >z >@>g@ > > > > > > > >1 >v >w >z >@>g@ > > > > > > > >1 >v >w >z >@>g@ > > >! > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ ># >: >G > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >x >: >H > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >I >* >X >J > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >K >& >L > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >M >& >N > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >f >& >O > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >P >& >Q > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >R >* >+ >S > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >6 >& >T > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ > >& >U > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >( >& >V > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ > >& >W > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >X >& >Y > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ > >& >Z > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ > >& >[ > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ > >& >\ > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >] >& >^ > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >d >& >_ > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >` >& >a > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ > >& >b > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >c >& >d > > > > >1 >{ >w >| >@>g@ >- >& >e > > > > >1 >{ >w >} >@>g@ >g > >h > > > > >1 >{ >w >} >@>g@ >i > >j > > > > >1 >{ >w >~ >@>g@ > > > > > > > >1 >{ >w >~ >@>g@ > > > > > > > >1 >{ >w >~ >@>g@ > > >! > > > > >1 >^ > > >?>g@ ># >: >G > > > > >1 >^ > > >?>g@ >x >: >H >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 >^ > > >?>g@ >I >* >X >J > > > > >1 >^ > > >?>g@ >K >& >L > > > > >1 >^ > > >?>g@ >M >& >N > > > > >1 >^ > > >?>g@ >f >& >O > > > > >1 >^ > > >?>g@ >P >& >Q > > > > >1 >^ > > >?>g@ >R >* >+ >S > > > > >1 >^ > > >?>g@ >6 >& >T > > > > >1 >^ > > >?>g@ > >& >U > > > > >1 >^ > > >?>g@ >( >& >V > > > > >1 >^ > > >?>g@ > >& >W > > > > >1 >^ > > >?>g@ >X >& >Y > > > > >1 >^ > > >?>g@ > >& >Z > > > > >1 >^ > > >?>g@ > >& >[ > > > > >1 >^ > > >?>g@ > >& >\ > > > > >1 >^ > > >?>g@ >] >& >^ > > > > >1 >^ > > >?>g@ >d >& >_ > > > > >1 >^ > > >?>g@ >` >& >a > > > > >1 >^ > > >?>g@ > >& >b > > > > >1 >^ > > >?>g@ >c >& >d > > > > >1 >^ > > >?>g@ >- >& >e > > > > >1 >^ > > >?>g@ >g > >h > > > > >1 >^ > > >?>g@ >i > >j > > > > >1 >^ > > >?>g@ > > > > > > > >1 >^ > > >?>g@ > > > > > > > >1 >^ > > >?>g@ > > >! > > > > >1 > > > >@>g@ ># >: >G > > > > >1 > > > >@>g@ >x >: >H > > > > >1 > > > >@>g@ >I >* >X >J > > > > >1 > > > >@>g@ >K >& >L > > > > >1 > > > >@>g@ >M >& >N > > > > >1 > > > >@>g@ >f >& >O > > > > >1 > > > >@>g@ >P >& >Q >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > > >@>g@ >R >* >+ >S > > > > >1 > > > >@>g@ >6 >& >T > > > > >1 > > > >@>g@ > >& >U > > > > >1 > > > >@>g@ >( >& >V > > > > >1 > > > >@>g@ > >& >W > > > > >1 > > > >@>g@ >X >& >Y > > > > >1 > > > >@>g@ > >& >Z > > > > >1 > > > >@>g@ > >& >[ > > > > >1 > > > >@>g@ > >& >\ > > > > >1 > > > >@>g@ >] >& >^ > > > > >1 > > > >@>g@ >d >& >_ > > > > >1 > > > >@>g@ >` >& >a > > > > >1 > > > >@>g@ > >& >b > > > > >1 > > > >@>g@ >c >& >d > > > > >1 > > > >@>g@ >- >& >e > > > > >1 > > > >@>g@ >g > >h > > > > >1 > > > >@>g@ >i > >j > > > > >1 > > > >@>g@ > > > > > > > >1 > > > >@>g@ > > > > > > > >1 > > > >@>g@ > > >! > > > > >1 > > > >@>g@ ># >: >G > > > > >1 > > > >@>g@ >x >: >H > > > > >1 > > > >@>g@ >I >* >X >J > > > > >1 > > > >@>g@ >K >& >L > > > > >1 > > > >@>g@ >M >& >N > > > > >1 > > > >@>g@ >f >& >O > > > > >1 > > > >@>g@ >P >& >Q > > > > >1 > > > >@>g@ >R >* >+ >S > > > > >1 > > > >@>g@ >6 >& >T > > > > >1 > > > >@>g@ > >& >U > > > > >1 > > > >@>g@ >( >& >V > > > > >1 > > > >@>g@ > >& >W >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > > >@>g@ >X >& >Y > > > > >1 > > > >@>g@ > >& >Z > > > > >1 > > > >@>g@ > >& >[ > > > > >1 > > > >@>g@ > >& >\ > > > > >1 > > > >@>g@ >] >& >^ > > > > >1 > > > >@>g@ >d >& >_ > > > > >1 > > > >@>g@ >` >& >a > > > > >1 > > > >@>g@ > >& >b > > > > >1 > > > >@>g@ >c >& >d > > > > >1 > > > >@>g@ >- >& >e > > > > >1 > > > >@>g@ >g > >h > > > > >1 > > > >@>g@ >i > >j > > > > >1 > > > >@>g@ > > > > > > > >1 > > > >@>g@ > > > > > > > >1 > > > >@>g@ > > >! > > > > >1 > > > >?>g@ ># >: >G > > > > >1 > > > >?>g@ >x >: >H > > > > >1 > > > >?>g@ >I >* >X >J > > > > >1 > > > >?>g@ >K >& >L > > > > >1 > > > >?>g@ >M >& >N > > > > >1 > > > >?>g@ >f >& >O > > > > >1 > > > >?>g@ >P >& >Q > > > > >1 > > > >?>g@ >R >* >+ >S > > > > >1 > > > >?>g@ >6 >& >T > > > > >1 > > > >?>g@ > >& >U > > > > >1 > > > >?>g@ >( >& >V > > > > >1 > > > >?>g@ > >& >W > > > > >1 > > > >?>g@ >X >& >Y > > > > >1 > > > >?>g@ > >& >Z > > > > >1 > > > >?>g@ > >& >[ > > > > >1 > > > >?>g@ > >& >\ > > > > >1 > > > >?>g@ >] >& >^ >Dl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > > >?>g@ >d >& >_ > > > > >1 > > > >?>g@ >` >& >a > > > > >1 > > > >?>g@ > >& >b > > > > >1 > > > >?>g@ >c >& >d > > > > >1 > > > >?>g@ >- >& >e > > > > >1 > > > >?>g@ >g > >h > > > > >1 > > > >?>g@ >i > >j > > > > >1 > > > >?>g@ > > > > > > > >1 > > > >?>g@ > > > > > > > >1 > > > >?>g@ > > >! > > > > >1 > > > >?>g@ ># >: >G > > > > >1 > > > >?>g@ >x >: >H > > > > >1 > > > >?>g@ >I >* >X >J > > > > >1 > > > >?>g@ >K >& >L > > > > >1 > > > >?>g@ >M >& >N > > > > >1 > > > >?>g@ >f >& >O > > > > >1 > > > >?>g@ >P >& >Q > > > > >1 > > > >?>g@ >R >* >+ >S > > > > >1 > > > >?>g@ >6 >& >T > > > > >1 > > > >?>g@ > >& >U > > > > >1 > > > >?>g@ >( >& >V > > > > >1 > > > >?>g@ > >& >W > > > > >1 > > > >?>g@ >X >& >Y > > > > >1 > > > >?>g@ > >& >Z > > > > >1 > > > >?>g@ > >& >[ > > > > >1 > > > >?>g@ > >& >\ > > > > >1 > > > >?>g@ >] >& >^ > > > > >1 > > > >?>g@ >d >& >_ > > > > >1 > > > >?>g@ >` >& >a > > > > >1 > > > >?>g@ > >& >b > > > > >1 > > > >?>g@ >c >& >d > > > > >1 > > > >?>g@ >- >& >e >Dl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > > > >1 > > > >?>g@ >g > >h > !> !> !> !>1 !> !> !> !>?>g@ ! >i ! > ! >j !> "> "> "> ">1 "> "> "> ">?>g@ " > " > " > "> #> #> #> #>1 #> #> #> #>?>g@ # > # > # > #> $> $> $> $>1 $> $> $> $>?>g@ $ > $ > $ >! $> %> %> %> %>1 %> %> %> %>?> @ % > % >Q % > %> &> &> &> &>1 &> &> &> &>?>@ & > & >Q & > &> '> '> '> '>1 '> '>E '> '>@>g@ ' ># ' >: ' >G '> (> (> (> (>1 (> (>E (> (>@>g@ ( >x ( >: ( >H (> )> )> )> )>1 )> )>E )> )>@>g@ ) >I ) >* ) >X ) >J )> *> *> *> *>1 *> *>E *> *>@>g@ * >K * >& * >L *> +> +> +> +>1 +> +>E +> +>@>g@ + >M + >& + >N +> ,> ,> ,> ,>1 ,> ,>E ,> ,>@>g@ , >f , >& , >O ,> -> -> -> ->1 -> ->E -> ->@>g@ - >P - >& - >Q -> .> .> .> .>1 .> .>E .> .>@>g@ . >R . >* . >+ . >S .> /> /> /> />1 /> />E /> />@>g@ / >6 / >& / >T /> 0> 0> 0> 0>1 0> 0>E 0> 0>@>g@ 0 > 0 >& 0 >U 0> 1> 1> 1> 1>1 1> 1>E 1> 1>@>g@ 1 >( 1 >& 1 >V 1> 2> 2> 2> 2>1 2> 2>E 2> 2>@>g@ 2 > 2 >& 2 >W 2> 3> 3> 3> 3>1 3> 3>E 3> 3>@>g@ 3 >X 3 >& 3 >Y 3> 4> 4> 4> 4>1 4> 4>E 4> 4>@>g@ 4 > 4 >& 4 >Z 4> 5> 5> 5> 5>1 5> 5>E 5> 5>@>g@ 5 > 5 >& 5 >[ 5> 6> 6> 6> 6>1 6> 6>E 6> 6>@>g@ 6 > 6 >& 6 >\ 6> 7> 7> 7> 7>1 7> 7>E 7> 7>@>g@ 7 >] 7 >& 7 >^ 7> 8> 8> 8> 8>1 8> 8>E 8> 8>@>g@ 8 >d 8 >& 8 >_ 8> 9> 9> 9> 9>1 9> 9>E 9> 9>@>g@ 9 >` 9 >& 9 >a 9> :> :> :> :>1 :> :>E :> :>@>g@ : > : >& : >b :> ;> ;> ;> ;>1 ;> ;>E ;> ;>@>g@ ; >c ; >& ; >d ;> <> <> <> <>1 <> <>E <> <>@>g@ < >- < >& < >e <> => => => =>1 => =>E => =>@>g@ = >g = > = >h => >> >> >> >>1 >> >>E >> >>@>g@ > >i > > > >j >> ?> ?> ?> ?>1 ?> ?>E ?> ?>@>g@ ? > ? > ? > ?>Dl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @> @>1 @> @>E @> @>@>g@ @ > @ > @ > @> A> A> A> A>1 A> A>E A> A>@>g@ A > A > A >! A> B> B> B> B>1 B> B> B> B>?>g@ B ># B >: B >G B> C> C> C> C>1 C> C> C> C>?>g@ C >x C >: C >H C> D> D> D> D>1 D> D> D> D>?>g@ D >I D >* D >X D >J D> E> E> E> E>1 E> E> E> E>?>g@ E >K E >& E >L E> F> F> F> F>1 F> F> F> F>?>g@ F >M F >& F >N F> G> G> G> G>1 G> G> G> G>?>g@ G >f G >& G >O G> H> H> H> H>1 H> H> H> H>?>g@ H >P H >& H >Q H> I> I> I> I>1 I> I> I> I>?>g@ I >R I >* I >+ I >S I> J> J> J> J>1 J> J> J> J>?>g@ J >6 J >& J >T J> K> K> K> K>1 K> K> K> K>?>g@ K > K >& K >U K> L> L> L> L>1 L> L> L> L>?>g@ L >( L >& L >V L> M> M> M> M>1 M> M> M> M>?>g@ M > M >& M >W M> N> N> N> N>1 N> N> N> N>?>g@ N >X N >& N >Y N> O> O> O> O>1 O> O> O> O>?>g@ O > O >& O >Z O> P> P> P> P>1 P> P> P> P>?>g@ P > P >& P >[ P> Q> Q> Q> Q>1 Q> Q> Q> Q>?>g@ Q > Q >& Q >\ Q> R> R> R> R>1 R> R> R> R>?>g@ R >] R >& R >^ R> S> S> S> S>1 S> S> S> S>?>g@ S >d S >& S >_ S> T> T> T> T>1 T> T> T> T>?>g@ T >` T >& T >a T> U> U> U> U>1 U> U> U> U>?>g@ U > U >& U >b U> V> V> V> V>1 V> V> V> V>?>g@ V >c V >& V >d V> W> W> W> W>1 W> W> W> W>?>g@ W >- W >& W >e W> X> X> X> X>1 X> X> X> X>?>g@ X >g X > X >h X> Y> Y> Y> Y>1 Y> Y> Y> Y>?>g@ Y >i Y > Y >j Y> Z> Z> Z> Z>1 Z> Z> Z> Z>?>g@ Z > Z > Z > Z> [> [> [> [>1 [> [> [> [>?>g@ [ > [ > [ > [> \> \> \> \>1 \> \> \> \>?>g@ \ > \ > \ >! \> ]> ]> ]> ]>1 ]>D ]> ]> ]>@>@@ ] ># ] >* ] > ] > ]> ^> ^> ^> ^>1 ^>l ^> ^> ^>2@>@@ ^ ># ^ >* ^ > ^ > ^> _> _> _> _>1 _> _> _> _>@>@@ _ ># _ >* _ > _ > _> Dl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>1 `>q `> `> `>@>@@ ` ># ` >* ` > ` > `> a> a> a> a>1 a>v a> a> a>@>@@ a ># a >* a > a > a> b> b> b> b>1 b>{ b> b> b>@>@@ b ># b >* b > b > b> c> c> c> c>1 c>^ c> c> c>@>@@ c ># c >* c > c > c> d> d> d> d>1 d> d> d> d>"@>@@ d ># d >* d > d > d> e> e> e> e>1 e> e> e> e>@>@@ e ># e >* e > e > e> f> f> f> f>1 f> f> f> f>@>@@ f ># f >* f > f > f> g> g> g> g>1 g> g> g> g>@>@@ g ># g >* g > g > g> h> h> h> h>1 h> h> h> h>@>@@ h ># h >* h > h > h> i> i> i> i>1 i> i> i> i>@>@@ i ># i >* i > i > i> j> j> j> j>1 j> j> j> j>@>@@ j ># j >* j > j > j> k> k>" k> k>1 k> k> k> k>?>@ k > k >Q k > k> l> l>" l> l>1 l> l> l> l>?>@ l > l >Q l > l> m> m>" m>" m>1 m> m> m> m>?>@ m > m >Q m > m> n> n>" n>" n>1 n> n> n> n>?>@ n > n >Q n > n> o> o>" o>" o>1 o> o> o> o>?>@ o >B o >& o > o> p> p> p> p>1 p> p> p> p>?>@ p > p >* p >_ p > p> q> q> q> q>1 q> q> q> q>?>@ q > q >Q q > q> r> r> r> r>1 r> r> r> r>?>@ r > r >Q r > r> s> s> s> s>1 s> s> s> s>?>@ s > s >* s >_ s > s> t> t> t> t>1 t> t> t> t>?>@ t > t >Q t > t> u> u> u> u>1 u> u> u> u>?>@ u > u >Q u > u> v> v> v> v>1 v> v> v> v>?>(@ v > v >Q v > v>F w> w> w> w>1 w> w> w> w>?>(@ w > w >Q w > w>F x> x> x> x>1 x> x> x> x>?>8@ x > x >Q x > x>F y> y> y> y>1 y> y> y> y>?>8@ y > y >Q y > y>F z> z> z> z>1 z> z> z> z>?>@ z > z >& z > z> {> {> {> {>1 {> {> {> {>?>@ { >x { >W { >X { > {> |> |> |> |>1 |> |> |> |>?>@ | > | >& | > |> }> }> }> }>1 }> }> }> }>?>@ } >x } >W } >X } > }> ~> ~> ~> ~>1 ~> ~> ~> ~>?>H@ ~ >v ~ >& ~ >w ~>x > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > DRl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ >] > > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > >J > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > >J > > > >1 > > > >?>@ >] > > > > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ > >& > > > > > >1 > > > >?>@ >! >* >Y >" ># > > > >1 > > > >?>@ >$ >Q >% ># > > > >1 >& > >' >?>@ >! >* >Y >" ># > > > >1 >& > >' >?>@ >$ >Q >% ># > >B >B >1 >( >) >* >?>@ > >* >+ >+ >, > >B >B >1 >( >) >* >?>@ >W >* >Y >- >, > >B >B >1 >. >/ >0 >?>@ >4 >* >+ >1 >2 > > > >1 >3 >3 >4 >?>@ >5 >Q >6 > > > > >1 >7 >3 >8 >?>@ >9 >Q >: >; > > > >1 >7 >3 >8 >?>@ >< >Q >= >; > > > >1 >7 >3 >8 >?>@ >> >Q >? >; > > > >1 >7 >3 >8 >?>@ >@ >Q >A >; > > > >1 >7 >3 >8 >?>@ >B >Q >C >; > > > >1 >7 >3 >8 >?>@ >D >Q >E >; > > > >1 >F >3 >G >?>@ >H >Q >I >2 > > > >1 >F >3 >G >?>@ >J >Q >K >2 > > > >1 >F >3 >G >?>@ >L >Q >M >2 > > > >1 >F >3 >G >?>@ >N >Q >O >2 > > > >1 >P >3 >Q >?>@ >R >Q >S >pDl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 >P >3 >Q >?>@ >T >Q >U >p > > > >1 >P >3 >Q >?>@ > >Q >V >p > > > >1 >W >3 >X >?>@ >Y >Q >Z >[ > > > >1 >W >3 >X >?>@ >\ >Q >] >[ > > > >1 >W >3 >X >?>@ >^ >Q >_ >[ > > > >1 >W >3 >X >?>@ >` >Q >a >[ > > > >1 >b >3 >c >?>@ >Y >Q >Z >[ > > > >1 >b >3 >c >?>@ >\ >Q >] >[ > > > >1 >b >3 >c >?>@ >^ >Q >_ >[ > > > >1 >b >3 >c >?>@ >` >Q >a >[ > > > >1 >d >3 >e >?>@ >R >Q >S >p > > > >1 >d >3 >e >?>@ >T >Q >U >p > > > >1 >d >3 >e >?>@ > >Q >V >p > > > >1 >f >3 >g >?>@ >H >Q >I >2 > > > >1 >f >3 >g >?>@ >J >Q >K >2 > > > >1 >f >3 >g >?>@ >L >Q >M >2 > > > >1 >f >3 >g >?>@ >N >Q >O >2 > > > >1 >h >3 >i >?>@ >9 >Q >: >; > > > >1 >h >3 >i >?>@ >< >Q >= >; > > > >1 >h >3 >i >?>@ >> >Q >? >; > > > >1 >h >3 >i >?>@ >@ >Q >A >; > > > >1 >h >3 >i >?>@ >B >Q >C >; > > > >1 >h >3 >i >?>@ >D >Q >E >; > > > >1 >j >3 >k >?>@ >5 >Q >6 > > > > >1 >l >m >n >?>@ >o >Q >p >q > > > >1 >r >s >t >?>@ >u >& >v >w > > > >1 >r >s >t >?>@ >x >& >y >w > > > >1 >z >m >{ >?>@ >o >Q >p >q > > > >1 >| >s >} >?>@ >u >& >v >w > > > >1 >| >s >} >?>@ >x >& >y >w > >D >D >1 > >~ > >?>@ >Q >Q >R >S > > > >1 > > > >?>@ > > > > Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > > >?>@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > > > > > > > >1 > > > >@>4@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>4@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>4@ > >W >X > > > > > >1 > > > >@>4@ >W >W >X > > > > > >1 > > > >@>4@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>4@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>4@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>4@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>4@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>4@ > >& > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > >DRl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > >D`l,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > > > > > >1 > > > > @>n@ > >Q > >DRl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > !> !> !> !>1 !> !> !> !>@>n@ ! > ! >* ! >Y ! > !> "> "> "> ">1 "> "> "> ">@>n@ " > " >* " >Y " > "> #> #> #> #>1 #> #> #> #>@>n@ # > # >Q # > #> $> $> $> $>1 $> $> $> $>@>n@ $ > $ >Q $ > $> %> %> %> %>1 %> %> %> %>@>n@ % > % >Q % > %> &> &> &> &>1 &> &> &> &>@>n@ & > & >* & >Y & > &> '> '> '> '>1 '> '> '> '>@>n@ ' > ' >* ' >Y ' > '> (> (> (> (>1 (> (> (> (>@>n@ ( > ( >* ( >Y ( > (> )> )> )> )>1 )> )> )> )>@>n@ ) > ) >Q ) > )> *> *> *> *>1 *> *> *> *>@>n@ * > * >Q * > *> +> +> +> +>1 +> +> +> +>@>n@ + > + >Q + > +> ,> ,> ,> ,>1 ,> ,> ,> ,> @>n@ , > , >* , >Y , > ,> -> -> -> ->1 -> -> -> -> @>n@ - > - >* - >Y - > -> .> .> .> .>1 .> .> .> .> @>n@ . > . >* . >Y . > .> /> /> /> />1 /> /> /> /> @>n@ / > / >Q / > /> 0> 0> 0> 0>1 0> 0> 0> 0> @>n@ 0 > 0 >Q 0 > 0> 1> 1> 1> 1>1 1> 1> 1> 1> @>n@ 1 > 1 >Q 1 > 1> 2> 2> 2> 2>1 2> 2> 2> 2> @>n@ 2 > 2 >* 2 >Y 2 > 2> 3> 3> 3> 3>1 3> 3> 3> 3> @>n@ 3 > 3 >* 3 >Y 3 > 3> 4> 4> 4> 4>1 4> 4> 4> 4> @>n@ 4 > 4 >* 4 >Y 4 > 4> 5> 5> 5> 5>1 5> 5> 5> 5> @>n@ 5 > 5 >Q 5 > 5> 6> 6> 6> 6>1 6> 6> 6> 6> @>n@ 6 > 6 >Q 6 > 6> 7> 7> 7> 7>1 7> 7> 7> 7> @>n@ 7 > 7 >Q 7 > 7> 8> 8> 8> 8>1 8>. 8> 8> 8>@>n@ 8 > 8 >* 8 >Y 8 > 8> 9> 9> 9> 9>1 9>. 9> 9> 9>@>n@ 9 > 9 >* 9 >Y 9 > 9> :> :> :> :>1 :>. :> :> :>@>n@ : > : >* : >Y : > :> ;> ;> ;> ;>1 ;>. ;> ;> ;>@>n@ ; > ; >Q ; > ;> <> <> <> <>1 <>. <> <> <>@>n@ < > < >Q < > <> => => => =>1 =>. => => =>@>n@ = > = >Q = > => >> >> >> >>1 >>3 >> >> >>@>n@ > > > >* > >Y > > >> ?> ?> ?> ?>1 ?>3 ?> ?> ?>@>n@ ? > ? >* ? >Y ? > ?>Dnl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @> @>1 @>3 @> @> @>@>n@ @ > @ >* @ >Y @ > @> A> A> A> A>1 A>3 A> A> A>@>n@ A > A >Q A > A> B> B> B> B>1 B>3 B> B> B>@>n@ B > B >Q B > B> C> C> C> C>1 C>3 C> C> C>@>n@ C > C >Q C > C> D> D> D> D>1 D> D> D> D>?>n@ D > D >* D >Y D > D> E> E> E> E>1 E> E> E> E>?>n@ E > E >* E >Y E > E> F> F> F> F>1 F> F> F> F>?>n@ F > F >* F >Y F > F> G> G> G> G>1 G> G> G> G>?>n@ G > G >Q G > G> H> H> H> H>1 H> H> H> H>?>n@ H > H >Q H > H> I> I> I> I>1 I> I> I> I>?>n@ I > I >Q I > I> J> J> J> J>1 J> J> J> J>?>n@ J > J >* J >Y J > J> K> K> K> K>1 K> K> K> K>?>n@ K > K >* K >Y K > K> L> L> L> L>1 L> L> L> L>?>n@ L > L >* L >Y L > L> M> M> M> M>1 M> M> M> M>?>n@ M > M >Q M > M> N> N> N> N>1 N> N> N> N>?>n@ N > N >Q N > N> O> O> O> O>1 O> O> O> O>?>n@ O > O >Q O > O> P> P> P> P>1 P> P> P> P>?>n@ P > P >* P >Y P > P> Q> Q> Q> Q>1 Q> Q> Q> Q>?>n@ Q > Q >* Q >Y Q > Q> R> R> R> R>1 R> R> R> R>?>n@ R > R >* R >Y R > R> S> S> S> S>1 S> S> S> S>?>n@ S > S >Q S > S> T> T> T> T>1 T> T> T> T>?>n@ T > T >Q T > T> U> U> U> U>1 U> U> U> U>?>n@ U > U >Q U > U> V> V> V> V>1 V> V> V> V>?>n@ V > V >* V >Y V > V> W> W> W> W>1 W> W> W> W>?>n@ W > W >* W >Y W > W> X> X> X> X>1 X> X> X> X>?>n@ X > X >* X >Y X > X> Y> Y> Y> Y>1 Y> Y> Y> Y>?>n@ Y > Y >Q Y > Y> Z> Z> Z> Z>1 Z> Z> Z> Z>?>n@ Z > Z >Q Z > Z> [> [> [> [>1 [> [> [> [>?>n@ [ > [ >Q [ > [> \> \> \> \>1 \> \> \> \>@>n@ \ > \ >* \ >Y \ > \> ]> ]> ]> ]>1 ]> ]> ]> ]>@>n@ ] > ] >* ] >Y ] > ]> ^> ^> ^> ^>1 ^> ^> ^> ^>@>n@ ^ > ^ >* ^ >Y ^ > ^> _> _> _> _>1 _> _> _> _>@>n@ _ > _ >Q _ > _>D`l`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>1 `> `> `> `>@>n@ ` > ` >Q ` > `> a> a> a> a>1 a> a> a> a>@>n@ a > a >Q a > a> b> b> b> b>1 b>^ b> b> b>@>n@ b > b >* b >Y b > b> c> c> c> c>1 c>^ c> c> c>@>n@ c > c >* c >Y c > c> d> d> d> d>1 d>^ d> d> d>@>n@ d > d >* d >Y d > d> e> e> e> e>1 e>^ e> e> e>@>n@ e > e >Q e > e> f> f> f> f>1 f>^ f> f> f>@>n@ f > f >Q f > f> g> g> g> g>1 g>^ g> g> g>@>n@ g > g >Q g > g> h> h> h> h>1 h> h> h> h>@>n@ h > h >* h >Y h > h> i> i> i> i>1 i> i> i> i>@>n@ i > i >* i >Y i > i> j> j> j> j>1 j> j> j> j>@>n@ j > j >* j >Y j > j> k> k> k> k>1 k> k> k> k>@>n@ k > k >Q k > k> l> l> l> l>1 l> l> l> l>@>n@ l > l >Q l > l> m> m> m> m>1 m> m> m> m>@>n@ m > m >Q m > m> n> n> n> n>1 n> n> n> n> @>n@ n > n >* n >Y n > n> o> o> o> o>1 o> o> o> o> @>n@ o > o >* o >Y o > o> p> p> p> p>1 p> p> p> p> @>n@ p > p >* p >Y p > p> q> q> q> q>1 q> q> q> q> @>n@ q > q >Q q > q> r> r> r> r>1 r> r> r> r> @>n@ r > r >Q r > r> s> s> s> s>1 s> s> s> s> @>n@ s > s >Q s > s> t> t> t> t>1 t> t> t> t>@>n@ t > t >* t >Y t > t> u> u> u> u>1 u> u> u> u>@>n@ u > u >* u >Y u > u> v> v> v> v>1 v> v> v> v>@>n@ v > v >* v >Y v > v> w> w> w> w>1 w> w> w> w>@>n@ w > w >Q w > w> x> x> x> x>1 x> x> x> x>@>n@ x > x >Q x > x> y> y> y> y>1 y> y> y> y>@>n@ y > y >Q y > y> z> z> z> z>1 z> z> z> z>@>n@ z > z >* z >Y z > z> {> {> {> {>1 {> {> {> {>@>n@ { > { >* { >Y { > {> |> |> |> |>1 |> |> |> |>@>n@ | > | >* | >Y | > |> }> }> }> }>1 }> }> }> }>@>n@ } > } >Q } > }> ~> ~> ~> ~>1 ~> ~> ~> ~>@>n@ ~ > ~ >Q ~ > ~> > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > >DRl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >* >Y > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >@>n@ > >Q > > > > > >1 > > > >?>@ > >* >6 > > > > > >1 > > > >?> @ > >* >Y > >x > > > >1 > > > >?> @ > >& > >x > > > >1 > > > >2@>@ > >* >+ > > > > > >1 > > > > @>P@ > > > > > > > >1 > > > >?>P@ > > > > > > > >1 > > > >?>P@ > > > > > > > >1 > > > >E@>@ > >& > > > > > >1 > > > >E@>@ > >& > > > > > >1 > > > >E@>@ > >& > > > > > >1 > > > >E@>@ > >& > > > > > >1 > > > >`q@>@ > >& > > > > > >1 > > > >`q@>@ > >& > > > > > >1 >. > > >f@>@ > >& > > > > > >1 >. > > >f@>@ > >& > > > > > >1 > > > >e@>@ > >* >Y >! > > > > >1 > > >" >h@>@ > >* >Y >! > > > > >1 > > ># >E@>@ > >* >Y >! > > > > >1 > > >$ >E@>@ > >* >Y >! > > > > >1 >% > >& >X@>@ > >* >Y >! > DDl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 >% > >' >?>(@ >( > >) > > > > >1 > > >* >E@>@ >+ >W >, >- >. > > > >1 > > >* >E@>@ > >* >Y >/ >. > > > >1 > > >0 >E@>@ >+ >W >, >- >. > > > >1 > > >0 >E@>@ > >* >Y >/ >. > > > >1 >1 > >2 >2@>@ > >* >+ > > > > > >1 >3 >4 >5 >B@>@ > >* >+ > > > > > >1 >6 >7 >8 >@>@ > >* >+ > > > > > >1 >3 >7 >9 >@>@ > >* >+ > > > > > >1 >: >7 >; >@>@ > >* >+ > > > > > >1 >< >= >> >@>@ > >* >+ > > > > > >1 >? >@ >A >@>@ > >* >+ > > > > > >1 >% >B >C >@>@ > >* >+ > > > > > >1 >D >E >F >@>@ > >* >+ > > > > > >1 >G >H >I >@>@ > >* >+ > > > > > >1 > > >J >B@>@ > >* >+ > > > > > >1 >K >L >M >2@>@ > >* >+ > > > > > >1 >N >L >O >2@>@ > >* >+ > > > > > >1 >P >Q >R >B@>@ > >* >+ > > > > > >1 >S >T >U >2@>@ > >* >+ > > > > > >1 >V >T >W >2@>@ > >* >+ > > > > > >1 >X >Y >Z >8@>@ > >* >+ > > > > > >1 >[ >Y >\ > @>@ > >* >+ > > > > > >1 >] >Y >^ >@>@ > >* >+ > > > > > >1 >_ >` >a >@>@ > >* >+ > > > > > >1 >b >c >d >2@>@ > >* >+ > > > > > >1 >e >c >f >2@>@ > >* >+ > > > > > >1 >% > >g >2@>@ > >* >+ > > > > > >1 > > >h >2@>@ > >* >+ > > > > > >1 >i >j >k >2@>@ > >* >+ > > > > > >1 >X >l >m >B@>@ > >* >+ > > > > > >1 > > >n >@>2@ >o >* >+ >p >D2l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >q >@>2@ >r >* >+ >s >O > > > >1 > > >t >@>2@ >o >* >+ >p > > > > >1 > > >u >?>@ >0 >Q >v >w > > > >1 >x >y >z >?>@ >! >Q >{ > > > > >1 >x >y >z >?>@ >/ >Q >| > > > > >1 >} >y >~ >?>@ > >& > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>@ >T >Q >U > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ > >* >+ > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ >[ >* >+ > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ > >* >+ > >( > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > >( > > > >1 > >y > >?>@ > >* >+ > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ >@ >Q >A > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ > >* >+ > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ >[ >* >+ > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ > >* >+ > >( > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > >( > > > >1 > >y > >?>@ > >* >+ > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > D l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > > > >1 > >y > >?>@ >! >Q >{ > > > > >1 > >y > >?>@ >/ >Q >| > > > > >1 > >y > >?>@ > >& > > > > > >1 > >y > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>$@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>$@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>$@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>$@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 >8 > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 >8 > > >?>@ > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>@ > >Q > > > >v > >1 > > >>?>@ > >. > >V > >v > >1 > > >>?>@ > >. > >V > >v >v >1 > > >>?>@ > >Q > > > >v >v >1 > >v > >?>@ >  >Q > > > > > >1 > > >>?>@ >> >* >+ > > > > > >1 > > >>?>@ >> >* >+ > > > > > >1 > > >>?>@ > >. > > > > > >1 > > >>?>@ > >. > >Dl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >>?>@ > > > >! > > > >1 >" > >#>?>@ > > > >! > > >$ >1 >% >& >'>?>@ >5 >* >_ >( >) > > >$ >1 >* >& >+>?>@ >5 >* >_ >( >) > > > >1 >, >- >.>?>@ >/ >Q >0 > > > > >1 >1 >2 >3>@>q@ > >: > > > > > > >1 >4 >5 >6>@>q@ > >: > > > > > > >1 >7 >8 >9>?>@ >: >Q >; >< > >? >? >1 >= >> >?>?>@ >H >Q >I >J > >a >b >1 >@ >A >B >?>0@ > >* >+ >e >f > >a >b >1 >@ >A >B >?>0@ >g >Q >h >f > >a >b >1 >C >A >D >?>0@ > >* >+ >e >f > >a >b >1 >C >A >D >?>0@ >g >Q >h >f > >a >b >1 >E >A >F >?>0@ > >* >+ >e >f > >a >b >1 >E >A >F>?>0@ >g >Q >h >f > >G >G >1 >H >I >J>?>@ >K >& >L ># > >G >G >1 >M >N >O>?>@ >P >Q >Q >R > >G >G >1 >S >T >U>?>@ > >. >V >W > >G >G >1 >S >T >U>?>@ > >: >X >W > >G >G >1 >S >T >U>?>@ >( >* >Y >Y >W > >G >G >1 >Z >N >[>?>@ >P >Q >Q >R > >G >G >1 >\ >I >]>?>@ >K >& >L ># > >G >G >1 >^ >_ >`>?>@ >a >Q >b >c > >G >G >1 >d >_ >e>?>@ >a >Q >b >c > >f >f >1 >g >h >i>?>@ >c >* >+ >j >k > >f >f >1 >g >h >i>?>@ >. >. >l >k > >f >f >1 >g >h >i>?>@ >m >Q >n >k > >f >f >1 > >o >p>?>@ >q >Q >r >s > >f >f >1 > >o >p>?>@ > >W >4 >t >s > >f >f >1 >u >v >w>?>@ >x >W >4 >y >z > >f >f >1 >u >v >w>?>@ > >Q >{ >z > >| >| >1 >} >~ >>?>@ > >& > >@Dl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > >| >| >1 >} >~ > >?>@ > >& > >@ !> !>| !>| !>1 !>} !>~ !>!>?>@ ! > ! >& ! > !>@ "> ">| ">| ">1 ">} ">~ ">">?>@ " > " >& " > ">@ #> #>| #>| #>1 #>} #>~ #>#>?>@ # > # >& # > #>@ $> $>| $>| $>1 $>} $>~ $>$>?>@ $ > $ >& $ > $>@ %> %>| %>| %>1 %> %> %>%>?>@ % > % >Q % > %>` &> &>| &>| &>1 &> &> &>&>?>@ & >T & >Q & > &>` '> '>| '>| '>1 '> '> '>'>?>@ ' > ' >Q ' > '>` (> (>| (>| (>1 (> (> (>(>?>@ ( >T ( >Q ( > (>` )> )>r )>r )>1 )> )>! )>)>@>@@ ) > ) >W ) >X ) > )> *> *> *> *>1 *> *> *>*>?>@@ * > * >Q * > *> +> +> +> +>1 +> +> +>+>?>@ + > + >Q + > +> ,> ,> ,> ,>1 ,> ,> ,>,>?>@ , > , >Q , > ,> -> -> -> ->1 -> -> ->->?>@@ - > - >Q - > ->W .> .> .> .>1 .> .> .>.>?>@@ . > . >* . >_ . > .>W /> /> /> />1 /> /> />/>?>@@ / > / >Q / > />W 0> 0> 0> 0>1 0> 0> 0>0>?>@ 0 > 0 >Q 0 > 0> 1> 1> 1> 1>1 1> 1> 1>1>?>@ 1 > 1 >Q 1 > 1> 2> 2> 2> 2>1 2> 2> 2>2>@>P@ 2 > 2 >Q 2 > 2> 3> 3> 3> 3>1 3> 3> 3>3>@>P@ 3 > 3 >Q 3 > 3> 4> 4> 4> 4>1 4> 4> 4>4>@>P@ 4 > 4 >* 4 >Y 4 > 4> 5> 5> 5> 5>1 5> 5> 5>5>f@>@ 5 > 5 >Q 5 > 5> 6> 6> 6> 6>1 6> 6> 6>6>@>P@ 6 > 6 >Q 6 > 6> 7> 7> 7> 7>1 7> 7> 7>7>@>P@ 7 > 7 >Q 7 > 7> 8> 8> 8> 8>1 8> 8> 8>8>@>P@ 8 > 8 >* 8 >Y 8 > 8> 9> 9> 9> 9>1 9> 9> 9>9>f@>@ 9 > 9 >Q 9 > 9> :> :> :> :>1 :> :> :>:>N@>@ : > : >Q : > :> ;> ;> ;> ;>1 ;> ;> ;>;>N@>@ ; > ; >Q ; > ;> <> <> <> <>1 <> <> <><>D@>@ < > < >Q < > <> => => => =>1 => => =>=>D@>@ = > = >Q = > => >> >> >> >>1 >> >> >>>>@>(@ > > > >Q > > >> ?> ?> ?> ?>1 ?> ?> ?>?>?>@ ? > ? >Q ? > ?>Dl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @> @>1 @> @> @>@>?>@ @ > @ >& @ > @> A> A> A> A>1 A> A> A>A>?>@ A >e A >W A > A > A> B> B> B> B>1 B> B> B>B>?>@ B > B >: B > B> C> C> C> C>1 C> C> C>C>?>@ C > C >: C > C> D> D> D> D>1 D> D> D>D>?>@ D > D >& D > D> E> E> E> E>1 E> E> E>E>?>@ E >V E >& E > E> F> F> F> F>1 F> F> F>F>?>@ F > F >W F > F > F> G> G> G> G>1 G> G> G>G>?>@ G >c G >W G >X G > G> H> H> H> H>1 H> H> H>H>?>@ H > H >W H >X H > H> I> I> I> I>1 I> I> I>I>?>@ I > I >W I >X I > I> J> J> J> J>1 J> J> J>J>?>@ J > J >* J >Y J > J> K> K> K> K>1 K> K> K>K>?>@ K > K >Q K > K> L> L> L> L>1 L> L> L>L>?>@ L > L >Q L > L> M> M> M> M>1 M> M> M>M>?>@ M > M >: M > M> N> N> N> N>1 N> N> N>N>?>@ N > N >: N > N> O> O> O> O>1 O> O> O>O>?>@ O > O >& O > O> P> P> P> P>1 P> P> P>P>?>@ P >V P >& P > P> Q> Q> Q> Q>1 Q> Q> Q>Q>?>@ Q > Q >W Q > Q > Q> R> R> R> R>1 R> R> R>R>?>@ R >c R >W R >X R > R> S> S> S> S>1 S> S> S>S>?>@ S > S >W S >X S > S> T> T> T> T>1 T> T> T>T>?>@ T > T >W T >X T > T> U> U> U> U>1 U> U> U>U>?>@ U > U >* U >Y U > U> V> V> V> V>1 V> V> V>V>?>@ V > V >Q V > V> W> W> W> W>1 W> W> W>W>?>@ W > W >Q W > W> X> X> X> X>1 X> X> X>X>?>@ X > X >: X > X> Y> Y> Y> Y>1 Y> Y> Y>Y>?>@ Y > Y >: Y > Y> Z> Z> Z> Z>1 Z> Z> Z>Z>?>@ Z > Z >& Z > Z> [> [> [> [>1 [> [> [>[>?>@ [ >V [ >& [ > [> \> \> \> \>1 \> \> \>\>?>@ \ > \ >W \ > \ > \> ]> ]> ]> ]>1 ]> ]> ]>]>?>@ ] >c ] >W ] >X ] > ]> ^> ^> ^> ^>1 ^> ^> ^>^>?>@ ^ > ^ >W ^ >X ^ > ^> _> _> _> _>1 _> _> _>_>?>@ _ > _ >W _ >X _ > _>DRl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>1 `> `> `>`>?>@ ` > ` >* ` >Y ` > `> a> a> a> a>1 a> a> a>a>?>@ a > a >Q a > a> b> b> b> b>1 b> b> b>b>?>@ b > b >Q b > b> c> c> c> c>1 c> c> c>c>?>@ c > c >: c > c> d> d> d> d>1 d> d> d>d>?>@ d > d >: d > d> e> e> e> e>1 e> e> e>e>?>@ e > e >& e > e> f> f> f> f>1 f> f> f>f>?>@ f >V f >& f > f> g> g> g> g>1 g> g> g>g>?>@ g > g >W g > g > g> h> h> h> h>1 h> h> h>h>?>@ h >c h >W h >X h > h> i> i> i> i>1 i> i> i>i>?>@ i > i >W i >X i > i> j> j> j> j>1 j> j> j>j>?>@ j > j >W j >X j > j> k> k> k> k>1 k> k> k>k>?>@ k > k >* k >Y k > k> l> l> l> l>1 l> l> l>l>?>@ l > l >Q l > l> m> m> m> m>1 m> m> m>m>?>@ m > m >Q m > m> n> n> n> n>1 n> n> n>n>?>@ n > n >& n > n> o> o> o> o>1 o> o> o>o>?>@ o > o >Q o > o> p> p> p> p>1 p> p> p>p>?>@ p > p >& p > p> q> q> q> q>1 q> q> q>q>?>@ q >e q >W q > q > q> r> r> r> r>1 r> r> r>r>?>@ r > r >Q r > r>; s> s> s> s>1 s> s> s>s>?>@ s > s >& s > s>; t> t> t> t>1 t> t> t>t>?>@ t > t >& t > t> u> u> u> u>1 u> u> u>u>?>@ u > u >& u > u> v> v> v> v>1 v> v> v>v>?>@ v > v >* v >_ v > v> w> w> w> w>1 w> w> w> w>?>@ w > w >& w > w> x> x> x> x>1 x> x> x> x>?>@ x > x >* x >_ x > x> y> y> y> y>1 y>( y> y> y>?>@ y > y >& y > y> z> z> z> z>1 z>( z> z> z>?>@ z > z >& z > z> {> {> {> {>1 {>( {> {> {>?>@ { > { >Q { > {> |> |> |> |>1 |>( |> |> |>?>@ | >p | > | > |> }> }> }> }>1 }>( }> }> }>?>@ } > } > } > }> ~> ~> ~> ~>1 ~> ~> ~>~>@> @ ~ > ~ >Q ~ > ~> > > > >1 > > >>@> @ > >Q > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >>?> @ > >Q > > > > > >1 >q > > >@>A@ >W >* >+ >! >- > > > >1 >q > > >@>A@ >" >* >6 ># >- > > > >1 >$ >% >&>@>A@ >W >* >+ >! >- > > > >1 >$ >% >&>@>A@ >" >* >6 ># >- > > > >1 >' >( >)>@>A@ >W >* >+ >! >- > > > >1 >' >( >)>@>A@ >" >* >6 ># >- > > > >1 >* >+ >,>@>A@ >W >* >+ >! >- > > > >1 >* >+ >,>@>A@ >" >* >6 ># >- > > > >1 >- >. >/>@>A@ >W >* >+ >! >- > > > >1 >- >. >/>@>A@ >" >* >6 ># >- > > > >1 >0 >1 >2>@>A@ >W >* >+ >! >- > > > >1 >0 >1 >2>@>A@ >" >* >6 ># >- > > > >1 >3 >4 >5>@>A@ >W >* >+ >! >- > > > >1 >3 >4 >5>@>A@ >" >* >6 ># >- > > > >1 >6 >7 >8>@>A@ >W >* >+ >! >- > > > >1 >6 >7 >8>@>A@ >" >* >6 ># >- > > > >1 >9 >: >;>?>A@ >W >* >+ >! >- > > > >1 >9 >: >;>?>A@ >" >* >6 ># >- > > > >1 >< > >=>?> @ > >Q > > > > > >1 >> > >?>@> @ > >Q > > > > > >1 >@ >A >B>@>N@ > >Q > > > > > >1 >C >A >D>@>N@ > >Q > > > > > >1 >E >F >G>@>N@ > >Q > > > > > >1 >H >I >J>@>N@ > >Q > > > > > >1 >K >L >M>@>N@ > >Q > > > > > >1 >N >: >O>?>A@ >W >* >+ >! >- > > > >1 >N >: >O>?>A@ >" >* >6 ># >- > >P >P >1 > > >Q>@> @ >R >Q >S > > >P >P >1 > > >T>@> @ >R >Q >S > > >P >P >1 > > >U>?> @ >R >Q >S > > >P >P >1 >< > >V>?> @ >R >Q >S >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >P >P >1 >> > >W>@> @ >R >Q >S > > >X >X >1 >Y >Z >[>?>@ >\ >& >] >^ > >X >X >1 >Y >Z >[>?>@ >_ >& >` >^ > >X >X >1 >a >Z >b>?>@ >\ >& >] >^ > >X >X >1 >a >Z >b>?>@ >_ >& >` >^ > > > >1 >c >3 >d>?>@ >e >Q >f >@ > > > >1 >c >3 >d>?>@ > >W >X >g >@ > > > >1 >c >3 >d>?>@ > >* >_ >h >@ > > > >1 >i >2 >j>?>@ >k >Q >l >[ > > > >1 >m >3 >n>?>@ >e >Q >f >@ > > > >1 >m >3 >n>?>@ > >W >X >g >@ > > > >1 >m >3 >n>?>@ > >* >_ >h >@ > >E >E >1 >o >p >q>?>@ > >* >_ >I >J > >E >E >1 >o >p >q>?>@ >K >Q >L >J > >E >E >1 >o >p >q>?>@ >M >& >N >J > >E >E >1 >r >s >t>?>@ > >* >_ >I >J > >E >E >1 >r >s >t>?>@ >K >Q >L >J > >E >E >1 >r >s >t>?>@ >M >& >N >J > >E >E >1 >u >v >w>?>@ > > >x >y > >E >E >1 >z >v >{>?>@ > > >x >y > > > > >| >} >~>?>@ > >W > > >? > > > > > > >>@>g@ > > > > > > > > > > >>@>g@ > > > > > > > > > > >>@>g@ > > >! > > > > > > > >>@>g@ ># >: >G > > > > > > > >>@>g@ >x >: >H > > > > > > > >>@>g@ >K >& >L > > > > > > > >>@>g@ >M >& >N > > > > > > > >>@>g@ >f >& >O > > > > > > > >>@>g@ >P >& >Q > > > > > > > >>@>g@ >- >& >e > > > > > > > >>@>g@ >R >* >+ >S >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > > > > >>@>g@ >6 >& >T > > > > > > > >>@>g@ > >& >U > > > > > > > >>@>g@ >( >& >V > > > > > > > >>@>g@ > >& >W > > > > > > > >>@>g@ >X >& >Y > > > > > > > >>@>g@ > >& >Z > > > > > > > >>@>g@ > >& >[ > > > > > > > >>@>g@ > >& >\ > > > > > > > >>@>g@ >] >& >^ > > > > > > > >>@>g@ >d >& >_ > > > > > > > >>@>g@ >` >& >a > > > > > > > >>@>g@ > >& >b > > > > > > > >>@>g@ >c >& >d > > > > > > > >>@>g@ >I >* >X >J > > > > > > > >>8@>@@ ># >* > > > > > > > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? >Z >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? >x >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? >x >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? >x >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? >- >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > >; > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > >DTl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? >@ >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? >x >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? >x >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? >@ >: >A >B > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > ># > > > > > >0 > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >M > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >M > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >M > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >M > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >} > > > > >>?>? > >: > > > > > > > >} > > > > >>?>? > >: > > > > > > > > > > > > >>?>? > >: > > > > > > > > > > > > >>?>? > >: > >s > > > > > > > > > > >>?>? >> >: > >T > > > > > > > > > > >>?>? > >: > >] > > > >Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > > > > > > >?>? >< >: > >] > > > > > > > > > > > >?>? > >: > > > > > > > > > > > > > >?>? > >: > > > > > > > > > > > > > >?>? > >: > > > > > > > > > > > > > >?>? > >: > > > > > > > > > > > > > >?>? > >: > > > > > > > > > > > > > >?>? > >: > > > > > > > > > > > > > >?>? >\ >: >  > > >! > > > > > > > > > >?>? >" >: >" > > ># > > > > > > > > > >?>? > >: >$ > > >% > > > > > > > > > >?>? > >: >& > > >' > > > > > > > > > >?>? > >: >( > > >) > > > > > > > > > >?>? > >: >* > > >+ > > > > > > > > > >?>? >@ >: >, > > >- > > > > > > > > > >?>? > >: >. > > >/ > > > > > > > > > >?>? > >: >0 > > >1 > > > >2 > > > > >3 >?>? > >: >4 > >  >5 > > > > > > > > >6 >?>? >x >: >7 >8 > >9 > > >" >: > > > > >; >?>? >" >: >< >= > >> > > >" >" > > > > >? >?>? >< >: >@ >A >  >B > > >" ># > > > > >C >?>? >6 >: >D >E >  >F > > >" ># > > > > >C >?>? > >: >G >H > >I > > >" ># > > > > >C >?>? >x >: >J >S >  >K > > > >L > > > > >M >?>? > >: >N > >  >O > > > > > > > > >P >?>? >8 >: >Q > >  >R > > > > > > > > >P >?>? > >: >S > > >T > > > > > > > > >P >?>? >U >: >V > >W >X > > > > > > > > >Y >?>? > >: >Z > >  >[ > > > > > > > > >\ >?>? >@ >: >] > > >^ > > > > > > > > >_ >?>? > >: >` >C > >a > > > > > > > > >_ >?>? >V >: >b > >  >c > > > > > > > > >_ >?>? > >: >d > > >e >Dl ,! ," ,# ,$ ,% ,& ,' ,( ,) ,* ,+ ,, ,- ,. ,/ ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,: ,; ,< ,= ,> ,? , > > > > > > > >_ >?>? >f >: >g > > >h > ! > ! >B ! >B ! > ! > ! > ! > ! >i! >?>? ! >8 ! >: ! >j ! > ! > ! >k ! > " > " > " > " > " > " > " > " >l" >?>? " > " >: " >m " >n " > " >o " > # > # > # > # > # > # > # > # >p# >?>? # > # >: # >q # >< # > # >r # > $ > $ > $ > $ > $ > $ > $ > $ >s$ >?>? $ > $ >: $ >t $ >E $ >u $ >v $ > % > % > % > % > % > % > % > % >s% >?>? % >0 % >: % >w % > % > % >x % > & > & >v & >w & > & > & > & > & >y& >?>? & > & >: & >z & > & > & >{ & > ' > ' >v ' >v ' > ' > ' > ' > ' >|' >?>? ' > ' >: ' >} ' > ' > ' >~ ' > ( > ( > ( > ( > ( > ( > ( > ( >( >?>? ( > ( >: ( > ( >+ ( > ( > ( > ) > ) > ) > ) > ) > ) > ) > ) >) >?>? ) >< ) >: ) > ) > ) > ) > ) > * > * > * > * > * > * > * > * >* >?>? * >@ * >: * > * > * > * > * > + > + > + > + > + > + > + > + >+ >?>? + > + >: + > + >C + > + > + > , > , > , > , > , > , > , > , >, >?>? , >6 , >: , > , > , > , > , > - > - > - >$ - > - > - > - > - >- >?>? - > - >: - > - > - > - > - > . > . > . > . > . > . > . > . >. >?>? . > . >: . > . > . > . > . > / > / > / > / > / > / > / > / >/ >?>? / >x / >: / > / >+ / > / > / > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 >0 >?>? 0 >< 0 >: 0 > 0 >& 0 > 0 > 0 > 0 > 1 > 1 >f 1 >f 1 > 1 > 1 > 1 > 1 >1 >?>? 1 > 1 >: 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 2 > 2 >f 2 >f 2 > 2 > 2 > 2 > 2 >2 >?>? 2 > 2 >: 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 3 > 3 >f 3 >f 3 > 3 > 3 > 3 > 3 >3 >?>? 3 >s 3 >: 3 > 3 > 3 > 3 > 3 > 4 > 4 >f 4 >f 4 > 4 > 4 > 4 > 4 >4 >?>? 4 > 4 >: 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 5 > 5 >f 5 >f 5 > 5 > 5 > 5 > 5 >5 >?>? 5 > 5 >: 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 6 > 6 >| 6 >| 6 > 6 > 6 > 6 > 6 >6 >?>? 6 >7 6 >: 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 7 > 7 >| 7 >| 7 > 7 > 7 > 7 > 7 >7 >?>? 7 > 7 >: 7 > 7 > 7 >| 7 > 7 > 7 > 8 > 8 >r 8 >r 8 > 8 > 8 > 8 > 8 >8 >?>? 8 >f 8 >: 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 9 > 9 >r 9 >r 9 > 9 > 9 > 9 > 9 >9 >?>? 9 >V 9 >: 9 > 9 >q 9 > 9 > 9 > : > : > : > : > : > : > : > : >: >?>? : > : >: : > : > : > : > : > ; > ; > ; > ; > ; > ; > ; > ; >; >?>? ; > ; >: ; > ; > ; > ; > ; > < > < > < > < > < > < > < > < >< >?>? < > < >: < > < > < > < > < > = > = > = > = > = > = > = > = >= >?>? = > = >: = > = > = > = > = > > > > > > > > > > > > > > > > >> >?>? > > > >: > > > > > > > > > > ? > ? >; ? >; ? > ? > ? > ? > ? >? >?>? ? >W ? >: ? > ? > ? > ? > ? >Dl@ ,A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y ,Z ,[ ,\ ,] ,^ ,_ , @ > @ > @ > @ > @ > @ > @ > @ >@ >?>? @ > @ >: @ > @ > @ > @ > @ > A > A > A >0 A >1 A > A > A >A >?>? A >x A >: A > A > A > A > A > B > B > B >0 B >1 B > B > B >B >?>? B >f B >: B > B > B > B > B > C > C > C >0 C > C > C > C > C >C >?>? C >< C >. C > C > D > D > D >M D > D > D > D > D >D >?>? D > D >. D > D > E > E > E >M E > E > E > E > E >E >?>? E > E >W E >X E > E > F > F > F >M F > F > F > F > F >F >?>? F > F >Q F > F > G > G > G >M G > G > G > G > G >G >?>? G > G >* G >+ G > G > H > H > H >M H > H > H > H > H >H >?>? H > H >* H >+ H > H > I > I > I >M I > I > I > I > I >I >?>? I > I >* I >6 I > I > J > J > J > J > J > J > J > J >J >?>? J > J >: J > J > K > K > K >U K > K > K > K > K >K >?>? K >G K >& K > K > L > L > L >U L > L > L > L > L >L >?>? L > L >* L >+ L > L > M > M > M >U M > M > M > M > M >M >?>? M >V M >* M >+ M > M > N > N > N >U N > N > N > N > N >N >?>? N > N >* N >_ N > N > O > O > O > O > O > O > O > O >O >?>? O > O >W O >X O > O > P > P > P > P > P > P > P > P >P >?>? P > P >* P >Y P > P > Q > Q > Q > Q > Q > Q > Q > Q >Q >?>? Q >3 Q >* Q >Y Q > Q > R > R > R > R > R > R > R > R >R >?>? R >E R >* R >Y R > R > S > S > S > S > S > S > S > S >S >?>? S > S >& S > S > T > T > T > T > T > T > T > T >T >?>? T > T >* T >Y T > T > U > U > U > U > U > U > U > U >U >?>? U > U >* U >6 U > U > V > V > V > V > V > V > V > V >V >?>? V > V >* V >6 V > V > W > W > W > W > W > W > W > W >W >?>? W > W >* W >_ W > W > X > X > X >/ X > X > X > X > X >X >?>? X >Z X >* X >+ X > X > Y > Y > Y > Y > Y > Y > Y > Y >Y >?>? Y > Y >* Y >+ Y > Y > Z > Z > Z > Z > Z > Z > Z > Z >Z >?>? Z > Z > Z > Z > [ > [ > [ > [ > [ > [ > [ > [ >[ >?>? [ > [ >W [ > [ > [ > \ > \ > \ > \ > \ > \ > \ > \ >\ >?>? \ > \ >& \ > \ > ] > ] > ] > ] > ] > ] > ] > ] >] >?>? ] > ] >* ] >6 ] > ] > ^ > ^ > ^ > ^ > ^ > ^ > ^ > ^ >^ >?>? ^ > ^ >Q ^ > ^ > _ > _ > _ > _ > _ > _ > _ > _ >_ >?>? _ >; _ >& _ > _ >Dl` ,a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h ,i ,j ,k ,l ,m ,n ,o ,p ,q ,r ,s ,t ,u ,v ,w ,x ,y ,z ,{ ,| ,} ,~ , , ` > ` > ` > ` > ` > ` > ` > ` >` >?>? ` > ` >W ` >4 ` > ` > a > a > a > a > a > a > a > a >a >?>? a > a >W a >4 a > a > b > b > b > b > b > b > b > b >b >?>? b > b >W b >X b > b > c > c > c > c > c > c > c > c >c >?>? c >5 c >W c >X c > c > d > d > d > d > d > d > d > d >d >?>? d >* d >Q d > d > e > e > e > e > e > e > e > e >e >?>? e > e >W e >X e > e > f > f > f > f > f > f > f > f >f >?>? f > f >W f >X f > f > g > g > g > g > g > g > g > g >g >?>? g >t g >W g >X g > g > h > h > h > h > h > h > h > h >h >?>? h > h >Q h > h > i > i > i > i > i > i > i > i >i >?>? i > i >* i >Y i > i > j > j > j > j > j > j > j > j >j >?>? j >Z j >Q j >! j > k > k > k > k > k > k > k > k >k >?>? k > k >Q k >" k > l > l > l > l > l > l > l > l >l >?>? l >5 l >Q l ># l > m > m > m > m > m > m > m > m >m >?>? m >$ m >W m > m >% m > n > n > n > n > n > n > n > n >n >?>? n >t n >& n >& n > o > o > o > o > o > o > o > o >'o >?>? o >X o >Q o >( o > p > p > p > p > p > p > p > p >'p >?>? p > p >& p >) p > q > q > q > q > q > q > q > q >'q >?>? q >* q >Q q >+ q > r > r > r >, r > r > r > r > r >-r >?>? r >. r >Q r >/ r > s > s > s >, s > s > s > s > s >-s >?>? s >\ s > s >0 s > t > t > t >, t > t > t > t > t >-t >?>? t >X t >& t >1 t > u > u > u >, u > u > u > u > u >-u >?>? u >& u >& u >2 u > v > v > v > v > v > v > v > v >6v >?>? v >3 v >W v >X v >4 v > w > w > w > w > w > w > w > w >6w >?>? w > w >W w >X w >5 w > x > x > x > x > x > x > x > x >6x >?>? x > x >* x >+ x >6 x > y > y > y > y > y > y > y > y >6y >?>? y >A y >* y >X y >7 y > z > z > z > z > z > z > z > z >6z >?>? z > z >* z >X z >8 z > { > { > { > { > { > { > { > { >6{ >?>? { >4 { >* { >+ { >9 { > | > | > | > | > | > | > | > | >6| >?>? | >* | >& | >: | > } > } > } > } > } > } > } > } >6} >?>? } >; } >& } >< } > ~ > ~ > ~ > ~ > ~ > ~ > ~ > ~ >6~ >?>? ~ >= ~ >W ~ >X ~ >> ~ > > > > > > > > >6 >?>? > >W >X >? >D.l , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > > > > > >6 >?>? >@ >: >A > > > > > > > > >6 >?>? > >* >_ >B > > > > > > > > >6 >?>? >C >* >_ >D > > > > > > > > >6 >?>? >E >* >_ >F > > > > > > > > >6 >?>? >) >W >X >G > > > > > > > > >6 >?>? >H >W >X >I > > > > > > > > >6 >?>? > >W >X >J > > > > > > > > >6 >?>? >@ >W >X >K > > > > > > > > >6 >?>? >L >& >M > > > > > > > > >6 >?>? >N >* >_ >O > > > > > > > > >6 >?>? >P >Q >Q > > > > > > > > >6 >?>? > >* >_ >R > > > > > > > > >6 >?>? >S >Q >T > > > > > > > > >6 >?>? > >* >+ >U > > > > > > > > >6 >?>? > >& >V > > > > > > > > >6 >?>? > >W >X >W > > > > > > > > >6 >?>? > >W >X >X > > > > > > > > >6 >?>? > >W >X >Y > > > > > > > > >Z >?>? >[ >Q >\ > > >" >" > > > > >? >?>? >] >& >^ > > >" >" > > > > >? >?>? >_ >& >` > > >" >" > > > > >? >?>? >% >& >a > > >" >" > > > > >? >?>? >b >& >c > > >" >" > > > > >? >?>? >d >& >e > > >" >" > > > > >? >?>? >f >& >g > > > > > > > > >h >?>? >i >Q >j > > > > > > > > >h >?>? >k >Q >l > > > > > > > > >h >?>? >m >Q >n > > > > > > > > >Y >?>? >o >W >X >p > > > > > > > > >Y >?>? > > >q > > > > > > > > >Y >?>? >r >W >X >s > > > > > > > > >Y >?>? > >* >Y >t >D l , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > > > > > >Y >?>? >V >* >+ >u > > > > > > > > >\ >?>? >> > >v > > > > > > > > >\ >?>? >w >* >+ >x > > >y >y > > > > >z >?>? >{ >W >4 >| > > >y >y > > > > >z >?>? >} >W >4 >~ > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? >. >Q > > > > > > > > > > >?>? >; >Q > > > > > > > > > > >?>? >% >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? >< >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? >[ >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > >Dxl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? >@ >Q > > > > > > > > > > >?>? >- >Q > > > > > > > > > > >?>? > >W >X > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >W >X > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? >$ >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >* >Y > > > > > > > > > > >?>? >L >W >X > > > > > > > > > > >?>? > >W >X > > > > > > > > > > >?>? > >W >X > > > > > > > > > > >?>? > >W >X > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? >I >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >* >+ > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >W >X > >Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > > > > > > >?>? > >W >X > > > > > > > > > > >?>? > >* >_ > > > > > > > > > > >?>? >s >* >+ > > > > > > > > > > >?>? > >* >6 > > > > > > > > > > >?>? > >* >+ > > > > > > > > > > >?>? > >* >+ > > > > > > > > > > >?>? > >* >+ > > > > > > > > > > >?>? > >W >X > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? >q >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >W >X > > > > > > > > > > >?>? > >W >X > > > > > > > > > > >?>? > >* >6 > > > > > > > > > > >?>? > >* >6 > > > > > > > > > > >?>? > >* >6 > > > > > > > > > >p >?>? > >Q > > > > > > > > > > >?>? > >: > > > > > > > > > > >?>? > >: > > > >q >q > > > > > >?>? > >: > > > > > > > >q >q > > > > > >?>? > >. > > > >q >q > > > > > >?>? > >Q > > > >q >q > > > > > >?>? > >Q > > > >q >q > > > > > >?>? >{ >Q > > > >v >~ > > > > > >?>? > >* >+ > > > >v >~ > > > > > >?>? > >* >_ > > > >v >~ > > > > > >?>? > >* >+ > >DXl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > >v >~ > > > > > >?>? > >. > > > >v >~ > > > > > >?>? > >. > > > >v >~ > > > > > >?>? >T > > > > >v >~ > > > > > >?>? > > > > > >v >~ > > > > > >?>? > >. > > > >v >~ > > > > > >?>? > >. > > > >v >~ > > > > > >?>? >E >. > > > >v >~ > > > > > >?>? > >. > > > >v >~ > > > > > >?>? > >* >+ > > > >v >~ > > > > > >?>? >< >* >+ > > > >v >~ > > > > > >?>? > >* >+ > > > >v >~ > > > > > >?>? > >* >+ > > > >v >~ > > > > > >?>? >E >* >+ >! > > >v >~ > > > > > >?>? > >* >+ >" > > >v >~ > > > > > >?>? > >* >+ ># > > > > > > > > >$ >?>? >% >W >X >& > > > > > > > > >$ >?>? >' >& >( > > > > > > > > >$ >?>? > >& >) > > > > > > > > >$ >?>? >* >& >+ > > > > > > > > >$ >?>? >* >W >X >, > > > > > > > > > >?>? > >: >- > > > > > > > > > >?>? >8 >: >. > > > > > > > > > >?>? > >: >/ > > > > > > > > > >?>? > >: >0 > > > > > > > > > >?>? > >: >1 > > > > > > > > > >?>? >2 >Q >3 > > > > > > > > > >?>? >4 >& >5 > > > > > > > > > >?>? >6 >* >Y >7 > > > > > > > > > >?>? >8 >* >+ >9 > > > > > > > > > >?>? >: > >; > > > > > > > > > >?>? > > >< > > > > > > > > > >?>? >= >* >+ >> >Dl ,! ," ,# ,$ ,% ,& ,' ,( ,) ,* ,+ ,, ,- ,. ,/ ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,: ,; ,< ,= ,> ,? , > > > > > > > > >?>? > >W >4 >? > ! > ! > ! >$ ! > ! > ! > ! > ! >! >?>? ! > ! >: ! > ! >@ ! > " > " > " >$ " > " > " > " > " >" >?>? " >A " >. " >B " > # > # > # >$ # > # > # > # > # ># >?>? # > # >W # >X # >C # > $ > $ > $ >$ $ > $ > $ > $ > $ >$ >?>? $ >D $ >W $ >X $ >E $ > % > % > % >$ % > % > % > % > % >% >?>? % >F % >W % >X % >G % > & > & > & >$ & > & > & > & > & >& >?>? & >i & >W & >X & >H & > ' > ' >" ' ># ' > ' > ' > ' > ' >I' >?>? ' >J ' >Q ' >K ' > ( > ( >? ( >? ( > ( > ( > ( > ( >L( >?>? ( >M ( >* ( >+ ( >N ( > ) > ) >? ) >? ) > ) > ) > ) > ) >L) >?>? ) > ) >Q ) >O ) > * > * >? * >? * > * > * > * > * >L* >?>? * >& * >* * >_ * >P * > + > + >? + >? + > + > + > + > + >L+ >?>? + > + >* + >+ + >Q + > , > , >? , >? , > , > , > , > , >L, >?>? , >f , >W , >X , >R , > - > - >G - >G - > - > - > - > - >S- >?>? - >T - >W - > - >U - > . > . >G . >G . > . > . > . > . >S. >?>? . > . >& . >V . > / > / >G / >G / > / > / > / > / >S/ >?>? / > / >& / >W / > 0 > 0 >G 0 >G 0 > 0 > 0 > 0 > 0 >S0 >?>? 0 >X 0 >* 0 >+ 0 >Y 0 > 1 > 1 >G 1 >G 1 > 1 > 1 > 1 > 1 >S1 >?>? 1 >Z 1 >* 1 >+ 1 >[ 1 > 2 > 2 >G 2 >G 2 > 2 > 2 > 2 > 2 >S2 >?>? 2 >\ 2 >W 2 >X 2 >] 2 > 3 > 3 >G 3 >G 3 > 3 > 3 > 3 > 3 >S3 >?>? 3 >0 3 >W 3 >X 3 >^ 3 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 >4 >?>? 4 >_ 4 >& 4 >` 4 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 >5 >?>? 5 >a 5 >Q 5 >b 5 > 6 > 6 >| 6 >| 6 > 6 > 6 > 6 > 6 >6 >?>? 6 >c 6 >* 6 >+ 6 >d 6 > 7 > 7 >e 7 >e 7 > 7 > 7 > 7 > 7 >f7 >?>? 7 >g 7 >& 7 >h 7 > 8 > 8 >e 8 >e 8 > 8 > 8 > 8 > 8 >f8 >?>? 8 >i 8 >& 8 >j 8 > 9 > 9 > 9 > 9 > 9 >k 9 > 9 >l9 >?>? 9 > 9 >* 9 >+ 9 >m 9 >n : > : > : > : > : >k : > : >l: >?>? : >9 : >* : >+ : >o : >n ; > ; > ; > ; > ; >k ; > ; >l; >?>? ; >p ; >* ; >+ ; >q ; >n < > < > < > < > < >k < > < >l< >?>? < > < >* < >+ < >r < >n = > = > = > = > = >k = > = >l= >?>? = >@ = >* = >+ = >s = >n > > > > > > > > > >k > > > >l> >?>? > > > >* > >+ > >t > >n ? > ? > ? > ? > ? >k ? > ? >l? >?>? ? > ? >* ? >+ ? >u ? >nD l@ ,A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y ,Z ,[ ,\ ,] ,^ ,_ , @ > @ > @ > @ > @ >k @ > @ >l@ >?>? @ >v @ >& @ >w @ >n A > A > A > A > A >k A > A >lA >?>? A > A >& A >x A >n B > B > B > B > B >k B > B >lB >?>? B > B >& B >y B >n C > C > C > C > C > C > C > C >zC >?>? C >+ C >Q C >{ C > D > D > D > D > D > D > D > D >zD >?>? D > D >Q D >| D > E > E > E > E > E > E > E > E >}E >?>? E >~ E >& E > E > F > F > F > F > F > F > F > F >F >?>? F > F >& F > F > G > G > G > G > G >k G > G >G >?>? G > G >W G > G > G >n H > H > H > H > H >k H > H >H >?>? H > H >W H > H > H >n I > I >E I >E I > I > I > I > I >I >?>? I >E I >& I > I > J > J > J >0 J >1 J > J >J >?>? J >3 J >: J >F J > J > K > K > K >0 K >1 K > K >K >?>? K > K >: K > K > L > L > L >0 L >1 L > L >L >?>? L > L >: L > L > M > M > M >0 M >1 M > M >M >?>? M > M >. M > M > N > N > N > N >1 N > N > N >N >?>? N > N >: N > N > O > O > O > O >1 O > O > O >O >?>? O > O >. O > O > P > P > P > P >1 P > P > P >P >?>? P > P >. P > P > Q > Q > Q > Q >1 Q > Q > Q >Q >?>? Q > Q >Q Q > Q > R > R > R >M R >1 R > R >R >?>? R > R >* R >_ R > R > S > S > S >M S >1 S > S >S >?>? S > S >* S >Y S > S > T > T > T >M T >1 T > T >T >?>? T > T > T > T > U > U > U >M U >1 U > U >U >?>? U >/ U >* U >_ U > U > V > V > V >M V >1 V > V >V >?>? V > V >Q V > V > W > W > W >M W >1 W > W >W >?>? W > W >W W >X W > W > X > X > X >M X >1 X > X >X >?>? X > X >* X >+ X > X > Y > Y > Y >M Y >1 Y > Y >Y >?>? Y > Y >Q Y > Y > Z > Z > Z >M Z >1 Z > Z >Z >?>? Z > Z >Q Z > Z > [ > [ > [ >M [ >1 [ > [ >[ >?>? [ >& [ >Q [ > [ >T \ > \ > \ >M \ >1 \ > \ >\ >?>? \ >& \ >Q \ > \ >T ] > ] > ] >M ] >1 ] > ] >] >?>? ] >& ] >Q ] > ] >T ^ > ^ > ^ >M ^ >1 ^ > ^ >^ >?>? ^ >& ^ >Q ^ > ^ >T _ > _ > _ >M _ >1 _ > _ >_ >?>? _ >& _ >Q _ > _ >T D:l` ,a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h ,i ,j ,k ,l ,m ,n ,o ,p ,q ,r ,s ,t ,u ,v ,w ,x ,y ,z ,{ ,| ,} ,~ , , ` > ` > ` >M ` >1 ` > ` >` >?>? ` >& ` >Q ` > ` >T a > a > a >M a >1 a > a >a >?>? a > a >Q a > a > b > b > b >M b >1 b > b >b >?>? b > b >Q b > b > c > c > c >M c >1 c > c >c >?>? c > c >Q c > c > d > d > d >M d >1 d > d >d >?>? d > d >Q d > d > e > e > e >M e >1 e > e >e >?>? e > e >Q e > e > f > f > f >M f >1 f >k f >f >?>? f > f >Q f > f > g > g > g >M g >1 g >k g >g >?>? g > g >Q g > g > h > h > h >M h >1 h >k h >h >?>? h > h >* h >+ h > h > i > i > i >M i >1 i > i >i >?>? i > i >Q i > i > j > j > j >M j >1 j > j >j >?>? j > j >Q j > j > k > k > k >M k >1 k > k >k >?>? k > k >Q k > k > l > l > l >M l >1 l > l >l >?>? l > l >Q l > l > m > m > m >M m >1 m > m >m >?>? m > m >Q m > m > n > n > n >M n >1 n > n >n >?>? n > n >Q n > n > o > o > o >} o >1 o > o >o >?>? o > o >Q o > o >q p > p > p >} p >1 p > p >p >?>? p >G p >Q p > p > q > q > q >} q >1 q > q >q >?>? q > q >Q q > q > r > r > r >} r >1 r > r > r >?>? r > r >Q r > r > s > s > s > s >1 s > s >s >?>? s > s >Q s > s > t > t > t > t >1 t > t >t >?>? t > t >Q t > t > u > u > u > u >1 u > u >u >?>? u > u >Q u > u > v > v > v > v >1 v > v >v >?>? v > v >Q v > v > w > w > w > w >1 w > w >w >?>? w > w >Q w > w >t x > x > x > x >1 x > x >!x >?>? x > x >Q x >" x > y > y > y > y >1 y ># y >$y >?>? y >% y >Q y >& y > z > z > z > z >1 z ># z >$z >?>? z > z >* z >+ z >' z > { > { > { > { >1 { >( { >){ >?>? { >* { >Q { >+ { >, | > | > | > | >1 | >- | >.| >?>? | >/ | >Q | >0 | >1 } > } > } > } >1 } >2 } >3} >?>? } > } >Q } >4 } >5 ~ > ~ > ~ > ~ >1 ~ >2 ~ >3~ >?>? ~ >6 ~ >& ~ >7 ~ >5 > > > >1 >2 >3 >?>? >= >& >8 >5Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 >2 >3 >?>? >9 >& >: >5 > > > >1 >; >< >?>? > >W >X >= >> > > > >1 >? >@ >?>? > >Q >A > > > > >1 >? >@ >?>? > >Q >B > > > > >1 >? >@ >?>? >< >* >+ >C > > > > >1 >? >@ >?>? >D >Q >E > > > > >1 >F >G >?>? >H >Q >I > > > > >1 >J >K >?>? >L >Q >M >N > > > >1 >J >K >?>? > > >O >N > > >* >1 >P >3 >Q >?>? >= >Q >R >4 > > >* >1 >P >3 >Q >?>? >V >Q >S >4 > > >* >1 >P >3 >Q >?>? >T >Q >U >4 > > >* >1 >P >3 >Q >?>? >V >Q >W >4 > > >* >1 >P >3 >Q >?>? >4 >* >_ >X >4 > > >* >1 >P >3 >Q >?>? >Y > >Z >4 > > >* >1 >P >3 >Q >?>? >[ >Q >\ >4 > > >* >1 >P >3 >Q >?>? > >W >X >] >4 > > >* >1 >P >3 >Q >?>? > >* >_ >^ >4 > > >* >1 >P >3 >Q >?>? > >* >_ >_ >4 > > >* >1 >` >3 >a >?>? >b >Q >c >` > > >* >1 >` >3 >a >?>? >Z >Q >d >` > > >* >1 >` >3 >a >?>? >e >Q >f >` > > >* >1 >` >3 >a >?>? >+ >Q >g >` > > >* >1 >` >3 >a >?>? >e >Q >h >` > > >* >1 >` >3 >a >?>? >9 > >i >` > > >* >1 >` >3 >a >?>? >( > >j >` > > >* >1 >` >3 >a >?>? > >* >_ >k >` > > >* >1 >` >3 >a >?>? >l > >m >` > > >* >1 >` >3 >a >?>? >n >Q >o >` > > >* >1 >` >3 >a >?>? >4 >W >X >p >` > > >* >1 >q >3 >r >?>? >s >Q >t > > > >* >1 >u >3 >v >?>? >c >& >w >xDrl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > >* >1 >u >3 >v >?>? >y >Q >z >x > > >* >1 >{ >3 >| >?>? >< > >} >V > > >* >1 >{ >3 >| >?>? > >Q >~ >V > > >* >1 >{ >3 >| >?>? > >& > >V > > >* >1 > > > >?>? > > > >& > > >* >1 > > > >?>? > >Q > >& > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > >E > > >* >1 > >3 > >?>? > > > >E > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > >E > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > >E > > >* >1 > >3 > >?>? > >W >X > >E > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>? >! > > > > > >* >1 > >3 > >?>? > > > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >W >X > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >W >X > > > > >* >1 > >3 > >?>? > > > >0 > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > >0 > > >* >1 > >3 > >?>? >, >W >X > >0 > > >* >1 > > > >?>? > >Q > >) > > >* >1 > > > >?>? > >Q > >) > > >* >1 > > > >?>? > >Q > >) > > >* >1 > > > >?>? >x > > >) > > >* >1 > > > >?>? > >Q > >) > > >* >1 > > > >?>? > >Q > >) > > >* >1 > > > >?>? > >W >X > >) > > >* >1 > > > >?>? > >W >X > >)Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > >* >1 > > > >?>? > >Q > >U > > >* >1 > > > >?>? > >Q > >U > > >* >1 > > > >?>? >C > > >U > > >* >1 > > > >?>? > >Q > >U > > >* >1 > > >?>? > >Q > >. > > >* >1 > > >?>? >i >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>? > > > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >W >X > > > > >* >1 > >3 > >?>? > >Q > ># > > >* >1 > > >?>? > >Q > > > > >* >1 > > >?>? > >Q > > > > >* >1 > > >?>? > >Q > > > > >* >1 > > >?>? > > > > > > >* >1 > > >?>? > >Q > > > > >* >1 > > >?>? > >W >X > > > > >* >1 > > >?>? > >Q > ># > > >U >1 > > >?>? > >& > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >* >_ > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >& > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >& > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >& > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > >Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > >U >1 > >3 > >?>? > >* >_ > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >& > >( > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > >( > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > >( > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > >( > > >U >1 > >3 > >?>? >n >* >_ > >V > > >U >1 > >3 > >?>? > >* >+ > >V > > >U >1 > >3 > >?>? > >* >_ > >V > > >U >1 > >3 > >?>? > >* >_ > >V > > >U >1 > >3 > >?>? > >* >Y > >V > > >U >1 > >3 > >?>? >f >* >Y > >V > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > >V > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > >V > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > >V > > >U >1 > >3 > >?>? >a >* >_ > >V > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > >V > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > >V > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > >V > > >U >1 > > >?>? > >Q > > > > >U >1 > > >?>? > >Q > > > > >s >1 > > >?>? > >Q > >" > >{ >| >1 > > >?>? > >Q > > > >{ >| >1 > > >?>? > >& > >x > > > >1 >! >" >?>? > >& ># >$ > > > >1 >% > >& >?>? >' >Q >( >) > > > >1 >* >+ >?>? >, >Q >- >. > > > >1 >/ >0 >?>? >1 >Q >2 >3 > > > >1 >4 >5 >?>? >6 >Q >7 >8 > > > >1 >9 >: >?>? >; >Q >< >= > > > >1 >> >? >?>? >@ >Q >A >B > > > >1 >C > >D >?>? > >Q >E >F > > > >1 >G >H >?>? >I >Q >J >KDHl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > >L >1 >M > >N >?>? >1 >. >O >P > > >L >1 >M > >N >?>? > >* >_ >Q >P > > > >1 >R >S >?>? >c >Q >T >] > > > >1 >R >S >?>? >U >Q >V >] > > > >1 >R >S >?>? >W >Q >X >] > > > >1 >Y >Z >?>? >@ >. >[ >\ > > >/ >1 >] >^ >?>? >_ >Q >` >7 > > >/ >1 >a >b >?>? >5 >& >c >d > > > >1 >e >f >?>? > >: >g >h > >i >h > > > >1 >j >3 >k >?>? >l >Q >m > > > > >1 >n >o >?>? >( >* >+ >p >i > > > >1 >q >r >?>? > >& >s >t > > > >1 >q >r >?>? >u >Q >v >t > > > >1 >q >r >?>? > >W >4 >w >t > > > >1 >q >r >?>? >. >& >x >t > > > >1 > >y >?>? > >Q >z > > > > >1 > >y >?>? > >* >{ >| > > > > >1 >} >~ >?>? > >Q > > > > > >1 >} >~ >?>? > >* >{ > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >W >4 > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > > > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? >U >W >X > > > > > >1 > > > >?>? > >: > > > > > > >1 > > > >?>? >] >: > > > > > > >1 > > > >?>? > >* >Y > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > >Dl ,! ," ,# ,$ ,% ,& ,' ,( ,) ,* ,+ ,, ,- ,. ,/ ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,: ,; ,< ,= ,> ,? , > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > ! > ! > ! > ! >1 ! > ! > ! >! >?>? ! > ! >Q ! > ! > " > " > " > " >1 " > " > " >" >?>? " > " >Q " > " > # > # > # > # >1 # > # > # ># >?>? # > # >& # > # > $ > $ > $ > $ >1 $ > $ > $ >$ >?>? $ > $ >W $ >X $ > $ > % > % > % > % >1 % > % > % >% >?>? % > % >& % > % > & > & > & > & >1 & > & > & >& >?>? & >[ & >W & >X & > & > ' > ' > ' > ' >1 ' > ' > ' >' >?>? ' > ' >Q ' > ' > ( > ( > ( > ( >1 ( > ( > ( >( >?>? ( > ( >Q ( > ( >* ) > ) > ) > ) >1 ) > ) > ) >) >?>? ) > ) >& ) > ) >* * > * > * > * >1 * > * > * >* >?>? * >[ * >W * >X * > * >* + > + > + > + >1 + > + > + >+ >?>? + > + >Q + > + >* , > , > , > , >1 , > , >3 , >, >?>? , > , >Q , > , >= - > - > - > - >1 - > - >3 - >- >?>? - > - >Q - > - >= . > . > . > . >1 . > . > . >. >?>? . > . >Q . > . > / > / > / > / >1 / > / > / >/ >?>? / > / >Q / > / > 0 > 0 > 0 > 0 >1 0 >- 0 > 0 >0 >?>? 0 > 0 >Q 0 > 0 > 1 > 1 > 1 > 1 >1 1 > 1 >3 1 >1 >?>? 1 > 1 >Q 1 > 1 > 2 > 2 > 2 > 2 >1 2 > 2 > 2 >2 >?>? 2 > 2 >Q 2 > 2 >1 3 > 3 > 3 > 3 >1 3 > 3 > 3 >3 >?>? 3 > 3 >Q 3 > 3 > 4 > 4 > 4 > 4 >1 4 > 4 >4 >?>? 4 > 4 >& 4 > 4 > 5 > 5 >K 5 >K 5 >1 5 >g 5 >5 >?>? 5 > 5 >Q 5 > 5 > 6 > 6 >K 6 >K 6 >1 6 > 6 >6 >?>? 6 > 6 >Q 6 > 6 > 7 > 7 >K 7 >K 7 >1 7 > 7 >7 >?>? 7 > 7 >Q 7 > 7 > 8 > 8 >K 8 >K 8 >1 8 > 8 >8 >?>? 8 >E 8 >* 8 >_ 8 > 8 > 9 > 9 >K 9 >K 9 >1 9 > 9 >9 >?>? 9 >Z 9 >* 9 >+ 9 > 9 > : > : >K : >K : >1 : > : >: >?>? : > : >Q : > : > ; > ; >K ; >K ; >1 ; > ; >; >?>? ; >c ; >Q ; > ; > < > < >K < >K < >1 < > < >< >?>? < > < >Q < > < > = > = >K = >K = >1 = >q = >= >?>? = >N = >Q = > = > > > > >K > >K > >1 > >q > >> >?>? > > > >& > > > > ? > ? >K ? >K ? >1 ? >q ? >? >?>? ? > ? >& ? > ? >Dl@ ,A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y ,Z ,[ ,\ ,] ,^ ,_ , @ > @ >K @ >K @ >1 @ > @ >@ >?>? @ > @ >Q @ > @ > A > A >K A >K A >1 A > A >A >?>? A > A >Q A > A > B > B >K B >K B >1 B > B >B >?>? B >j B >Q B > B > C > C >K C >K C >1 C > C > C >?>? C >> C >Q C > C > D > D >K D >K D >1 D > D >D >?>? D > D >Q D > D > E > E >K E >K E >1 E > E >E >?>? E > E >Q E > E > F > F >K F >K F >1 F > F >F >?>? F > F >Q F > F > G > G >K G >K G >1 G > G >G >?>? G > G >Q G > G > H > H >K H >K H >1 H > H >H >?>? H > H >Q H > H > I > I >K I >K I >1 I > I >!I >?>? I >" I >Q I ># I >, J > J >K J >K J >1 J >$ J >%J >?>? J > J >Q J >& J > K > K >K K >K K >1 K >' K >(K >?>? K >) K >Q K >* K > L > L >K L >K L >1 L >+ L >,L >?>? L > L >Q L >- L > M > M >K M >K M >1 M >. M >/M >?>? M >[ M >Q M >0 M >1 N > N >K N >K N >1 N >2 N >3N >?>? N >4 N >Q N >5 N > O > O >K O >K O >1 O >6 O >7O >?>? O >8 O >Q O >9 O >: P > P >K P >K P >1 P >; P ><P >?>? P > P >Q P >= P >> Q > Q >K Q >K Q >1 Q >? Q >@Q >?>? Q >A Q >Q Q >B Q >C R > R >K R >K R >1 R >D R >ER >?>? R > R >Q R >F R >G S > S >K S >K S >1 S >H S >IS >?>? S >J S >Q S >K S >L T > T >K T >K T >1 T >M T > T >NT >?>? T >z T >Q T >O T >P U > U >K U >K U >1 U >Q U >RU >?>? U >S U >Q U >T U >U V > V >K V >K V >1 V >V V >WV >?>? V >X V >Q V >Y V >Z W > W >K W >K W >1 W >[ W >\W >?>? W >Y W >Q W >] W >^ X > X >K X >K X >1 X >_ X >`X >?>? X >a X >Q X >b X > Y > Y >K Y >K Y >1 Y >c Y >dY >?>? Y >e Y >& Y >f Y > Z > Z >K Z >K Z >1 Z >c Z >dZ >?>? Z >g Z >& Z >h Z > [ > [ >K [ >K [ >1 [ >c [ >d[ >?>? [ >M [ >Q [ >i [ > \ > \ >K \ >K \ >1 \ >j \ >k\ >?>? \ >l \ >Q \ >m \ >D ] > ] >K ] >K ] >1 ] >n ] >o] >?>? ] > ] >Q ] >p ] >q ^ > ^ >K ^ >K ^ >1 ^ >r ^ >s^ >?>? ^ > ^ >Q ^ >t ^ > _ > _ >K _ >K _ >1 _ >u _ >v_ >?>? _ >w _ >Q _ >x _ >yDl` ,a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h ,i ,j ,k ,l ,m ,n ,o ,p ,q ,r ,s ,t ,u ,v ,w ,x ,y ,z ,{ ,| ,} ,~ , , ` > ` >K ` >K ` >1 ` > ` >z` >?>? ` >{ ` >Q ` >| ` >} a > a >K a >K a >1 a >~ a >a >?>? a > a >Q a > a > b > b >K b >K b >1 b > b >db >?>? b >e b >& b >f b > c > c >K c >K c >1 c > c >dc >?>? c >g c >& c >h c > d > d >K d >K d >1 d > d >dd >?>? d >M d >Q d >i d > e > e >K e >K e >1 e > e >ke >?>? e >l e >Q e >m e >D f > f >K f >K f >1 f > f >of >?>? f > f >Q f >p f >q g > g >K g >K g >1 g > g >sg >?>? g > g >Q g >t g > h > h >K h >K h >1 h > h >zh >?>? h >{ h >Q h >| h >} i > i >K i >K i >1 i > i >i >?>? i > i >Q i > i > j > j >K j >K j >1 j > j >vj >?>? j >w j >Q j >x j >y k > k >K k > k >1 k > k >k >?>? k > k >* k >Y k > k > l > l >K l > l >1 l > l >l >?>? l > l >Q l > l > m > m >K m > m >1 m > m >m >?>? m > m >Q m > m > n > n >K n > n >1 n > n >n >?>? n > n >& n > n > o > o > o > o >1 o > o >o >?>? o > o >& o > o > p > p >" p >; p >1 p > p >p >?>? p > p >Q p > p > q > q >" q >; q >1 q > q >q >?>? q > q >& q > q >P r > r >" r >: r >1 r > r >r >?>? r > r > r > r >7 s > s >" s >: s >1 s > s >s >?>? s >K s >& s > s > t > t >" t >: t >1 t > t >t >?>? t > t >& t > t > u > u >" u >: u >1 u > u >u >?>? u > u > u > u > v > v >" v >" v >1 v > v >v >?>? v >\ v > v > v > w > w > w > w >1 w > w >w >?>? w >d w >Q w > w >$ x > x > x > x >1 x > x >x >?>? x > x >Q x > x > y > y > y > y >1 y > y >y >?>? y > y >Q y > y > z > z > z > z >1 z > z > z >z >?>? z > z >Q z > z > { > { > { > { >1 { > { > { >{ >?>? { > { >Q { > { > | > | > | > | >1 | > | > | >| >?>? | > | >Q | > | > } > } > } > } >1 } > } > } >} >?>? } > } >Q } > } > ~ > ~ > ~ > ~ >1 ~ > ~ > ~ >~ >?>? ~ > ~ > ~ > ~ > > > > >1 > > > >?>? >{ >Q > >D"l , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >* >Y > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > > > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? >' >& > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >W > > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? >I >W > > > > > > >1 > > > >?>? >T >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? >i >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 >' > > >?>? > >& > > > > > >1 >' > > >?>? > >& > > > > > >1 >' > > >?>? >L >W > > > > > > >1 > > > >?>? > >* >Y > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >* >+ > > > > > >1 > > > >?>? > >W >X >! > > > > >1 > > > >?>? >" >Q ># > > > > >1 > > > >?>? >$ >* > >% > > > > >1 > > > >?>? >& >Q >' >Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 >5 > >( >?>? >) >& >* >+ > > > >1 >5 > >( >?>? >, >& >- >+ > > > >1 >5 > >( >?>? > >W >X >. >+ > > > >1 >5 > >( >?>? >/ >Q >0 >+ > > > >1 > > >1 >?>? >2 >& >3 >4 > > > >1 > > >1 >?>? >5 >& >6 >4 > > > >1 > > >1 >?>? >7 >Q >8 >4 > > > >1 >9 > >: >?>? >; >& >< >= > > > >1 >9 > >: >?>? >> >Q >? >= > > > >1 >@ > >A >?>? >B >& >C >D > > > >1 >@ > >A >?>? >E >& >F >D > > > >1 >@ > >A >?>? >- >W > >G >D > > > >1 >@ > >A >?>? >H >Q >I >D > > > >1 >J > >K >?>? >L >Q >M >N > > > >1 >O > >P >?>? > >& >Q >R > > > >1 > > >S >?>? >T >Q >U > > > > >1 >V > >W >?>? >X >& >Y >Z > > > >1 >[ > >\ >?>? >] >& >^ >_ > > > >1 >` > >a >?>? >b >Q >c >d > > > >1 >e > >f >?>? > >Q >g >h > > > >1 >i > >j >?>? > >& >k > > > > >1 >l > >m >?>? >n > >o > > > > >1 >l > >m >?>? >= >W >X >p > > > > >1 >l > >m >?>? >q > >r > > > > >1 >s > >t >?>? >u >& >v >w > > > >1 >s > >t >?>? >x >& >y >w > > > >1 >z > >{ >?>? >| >& >} >~ > > > >1 > > > >?>? >d >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > >Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >* >+ > > > > > >1 > > > >?>? >5 >* >+ > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? >8 >* >X > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > > > > > > > >1 > > > >?>? >T >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > >z > > > >1 > > > >?>? > >& > >z > > > >1 > > > >?>? > >& > >z > > > >1 > > > >?>? > >& > >z > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >* >Y > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? >| >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > >q > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >W >X > >Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 >- > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? >A >* >X > > > > > >1 >t > > >?>? > >Q > > > > > >1 >t > > >?>? > >Q >! > > > > >1 >" > ># >?>? > > >$ >q > > > >1 >" > ># >?>? >% >Q >& >q > > > >1 >" > ># >?>? > >Q >' >q > > > >1 >( > >) >?>? > > >* >+ > > > >1 >( > >) >?>? >, >Q >- >+ > > > >1 >. > >/ >?>? >0 >& >1 >2 > > > >1 > > >3 >?>? >4 >* >Y >5 >6 > > > >1 > > >3 >?>? >= >W >X >7 >6 > > > >1 > > >3 >?>? > >* >_ >8 >6 > > > >1 > > >3 >?>? >9 >& >: >6 > > > >1 > > >3 >?>? >I >& >; >6 > > > >1 > > >3 >?>? >< >Q >= >6 > > > >1 >> > >? >?>? >@ >Q >A > > > > >1 >> > >? >?>? >B >Q >C > > > > >1 >D > >E >?>? >F >& >G > > > > >1 >D > >E >?>? >H >Q >I > > > > >1 >D > >E >?>? >J >& >K > > > > >1 >L > >M >?>? >e >. >N >O > > > >1 >P > >Q >?>? >R >& >S >T > > > >1 >U > >V >?>? >W >Q >X >Y > > > >1 >9 > >Z >?>? >[ > >\ >] > > > >1 >9 > >Z >?>? >^ >& >_ >] > > > >1 >9 > >Z >?>? >` >Q >a >]Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 >b > >c >?>? >d > >e >f > > > >1 >b > >c >?>? >g >& >h >f > > > >1 >i > >j >?>? > > >k >5 > > > >1 >i > >j >?>? > >W >X >l >5 > > > >1 >i > >j >?>? >m > >n >5 > > > >1 > > >o >?>? >p > >q >r > > > >1 >s > >t >?>? >u >& >v > > > > >1 > > >w >?>? > >Q >x >y > > > >1 > > >z >?>? >3 >Q >{ >| > > > >1 >} > >~ >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > >d > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? >n >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > >  > > > >1 > > > >?>? >i >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >* >Y > > > > > >1 > > > >?>? >u >& > >Dl ,! ," ,# ,$ ,% ,& ,' ,( ,) ,* ,+ ,, ,- ,. ,/ ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,: ,; ,< ,= ,> ,? , > > > >1 > > > >?>? > >& > >| ! > ! > ! > ! >1 ! > ! > ! >! >?>? ! > ! >Q ! > ! >| " > " > " > " >1 " > " > " >" >?>? " > " >& " > " > # > # > # > # >1 # > # > # ># >?>? # > # >Q # > # > $ > $ > $ > $ >1 $ > $ > $ >$ >?>? $ > $ >Q $ > $ > % > % > % > % >1 % > % > % >% >?>? % > % >Q % > % > & > & > & > & >1 & > & > & >& >?>? & > & >Q & > & > ' > ' > ' > ' >1 ' >- ' > ' >' >?>? ' > ' >Q ' > ' > ( > ( > ( > ( >1 ( > ( > ( >( >?>? ( > ( >Q ( > ( > ) > ) > ) > ) >1 ) > ) > ) >) >?>? ) > ) >Q ) > ) > * > * > * > * >1 * > * > * >* >?>? * > * >Q * > * > + > + > + > + >1 + >' + > + >+ >?>? + > + >& + > + > , > , > , > , >1 , >' , > , >, >?>? , > , >* , >Y , > , > - > - > - > - >1 - >' - > - >- >?>? - > - >& - > - > . > . > . > . >1 . > . > . >. >?>? . > . >Q . > . > / > / > / > / >1 / > / >/ >?>? / > / >Q / > / >3 0 > 0 > 0 > 0 >1 0 > 0 >0 >?>? 0 > 0 >* 0 >+ 0 > 0 >3 1 > 1 > 1 > 1 >1 1 > 1 >1 >?>? 1 >/ 1 >* 1 >Y 1 > 1 > 2 > 2 > 2 > 2 >1 2 > 2 >2 >?>? 2 > 2 >Q 2 > 2 > 3 > 3 > 3 > 3 >1 3 > 3 >3 >?>? 3 > 3 >Q 3 > 3 > 4 > 4 > 4 > 4 >1 4 > 4 >4 >?>? 4 > 4 >& 4 > 4 > 5 > 5 > 5 > 5 >1 5 > 5 >5 >?>? 5 >; 5 >& 5 > 5 > 6 > 6 > 6 > 6 >1 6 > 6 >6 >?>? 6 > 6 >Q 6 > 6 > 7 > 7 > 7 > 7 >1 7 > 7 >7 >?>? 7 > 7 >W 7 >X 7 > 7 > 8 > 8 > 8 > 8 >1 8 > 8 >8 >?>? 8 >@ 8 >Q 8 > 8 > 9 > 9 > 9 > 9 >1 9 > 9 >9 >?>? 9 > 9 >Q 9 > 9 > : > : > : > : >1 : > : >: >?>? : > : >Q : > : > ; > ; > ; > ; >1 ; > ; >; >?>? ; > ; >Q ; > ; > < > < > < > < >1 < > < >< >?>? < > < >Q < > < > = > = > = > = >1 = > = >= >?>? = > = >Q = > = > > > > > > > > >1 > > > >> >?>? > > > >Q > > > > ? > ? > ? > ? >1 ? > ? >? >?>? ? > ? >* ? >Y ? > ? > Dl@ ,A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y ,Z ,[ ,\ ,] ,^ ,_ , @ > @ > @ > @ >1 @ > @ >@ >?>? @ > @ >* @ >Y @ > @ > A > A > A > A >1 A > A >A >?>? A > A >* A >Y A > A > B > B > B > B >1 B > B >B >?>? B > B >W B >X B >! B > C > C > C > C >1 C > C >C >?>? C >X C >W C >X C >" C > D > D > D > D >1 D > D >D >?>? D > D >W D >X D ># D > E > E > E > E >1 E > E >E >?>? E > E >W E >X E >$ E > F > F > F > F >1 F > F >F >?>? F > F >W F >X F >% F > G > G > G > G >1 G > G >G >?>? G >r G >W G >X G >& G > H > H > H > H >1 H > H >H >?>? H >' H >W H >X H >( H > I > I > I > I >1 I > I >I >?>? I > I >W I >X I >) I > J > J > J > J >1 J > J >J >?>? J > J >W J >X J >* J > K > K > K > K >1 K > K >K >?>? K > K >W K >X K >+ K > L > L > L > L >1 L > L >L >?>? L >, L >Q L >- L > M > M > M > M >1 M > M >M >?>? M > M >Q M >. M > N > N > N > N >1 N > N >N >?>? N > N >* N >Y N >/ N > O > O > O > O >1 O > O >O >?>? O >0 O >* O >Y O >1 O > P > P > P > P >1 P > P >P >?>? P > P >* P >Y P >2 P > Q > Q > Q > Q >1 Q > Q > Q >3Q >?>? Q >4 Q >Q Q >5 Q >6 R > R > R > R >1 R >7 R > R >8R >?>? R >9 R >Q R >: R > S > S > S > S >1 S >7 S > S >8S >?>? S >; S >Q S >< S > T > T > T > T >1 T >7 T > T >8T >?>? T >= T >Q T >> T > U > U > U > U >1 U >? U > U >@U >?>? U >A U >Q U >B U > V > V > V > V >1 V >C V >3 V >DV >?>? V >E V >Q V >F V > W > W > W > W >1 W >C W >3 W >DW >?>? W >G W >Q W >H W > X > X > X > X >1 X >I X > X >JX >?>? X >K X >Q X >L X >M Y > Y > Y > Y >1 Y >I Y > Y >JY >?>? Y >N Y >Q Y >O Y >M Z > Z > Z > Z >1 Z >P Z >3 Z >QZ >?>? Z >g Z >Q Z >R Z >S [ > [ > [ > [ >1 [ >P [ >3 [ >Q[ >?>? [ >T [ >Q [ >U [ >S \ > \ > \ > \ >1 \ >P \ >3 \ >Q\ >?>? \ > \ >Q \ >V \ >S ] > ] > ] > ] >1 ] >W ] >3 ] >X] >?>? ] >Y ] >Q ] >Z ] >/ ^ > ^ > ^ > ^ >1 ^ >W ^ >3 ^ >X^ >?>? ^ >[ ^ >Q ^ >\ ^ >/ _ > _ > _ > _ >1 _ >] _ >3 _ >^_ >?>? _ >_ _ >Q _ >` _ >aDdl` ,a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h ,i ,j ,k ,l ,m ,n ,o ,p ,q ,r ,s ,t ,u ,v ,w ,x ,y ,z ,{ ,| ,} ,~ , , ` > ` > ` > ` >1 ` >] ` >3 ` >^` >?>? ` >b ` >Q ` >c ` >a a > a > a > a >1 a >d a > a >ea >?>? a >f a >Q a >g a >t b > b > b > b >1 b >d b > b >eb >?>? b >h b >Q b >i b >t c > c > c > c >1 c >j c >3 c >kc >?>? c >l c >Q c >m c > d > d > d > d >1 d >j d >3 d >kd >?>? d >= d >Q d >n d > e > e > e > e >1 e >o e >3 e >pe >?>? e >q e >Q e >r e >s f > f > f > f >1 f >o f >3 f >pf >?>? f >t f >Q f >u f >s g > g > g > g >1 g >v g > g >wg >?>? g >x g >Q g >y g > h > h > h > h >1 h >v h > h >wh >?>? h >z h >Q h >{ h > i > i > i > i >1 i >| i >3 i >}i >?>? i >~ i >Q i > i >c j > j > j > j >1 j >| j >3 j >}j >?>? j > j >Q j > j >c k > k > k > k >1 k >| k >3 k >}k >?>? k > k >Q k > k >c l > l > l > l >1 l > l >3 l >l >?>? l > l >Q l > l > m > m > m > m >1 m > m >3 m >m >?>? m > m >Q m > m > n > n > n > n >1 n > n >n >?>? n > n >Q n > n >T o > o > o > o >1 o > o >o >?>? o > o >Q o > o >T p > p > p > p >1 p > p >p >?>? p > p >Q p > p > q > q > q > q >1 q > q >q >?>? q > q >Q q > q > r > r > r > r >1 r > r >r >?>? r > r >Q r > r > s > s > s > s >1 s > s >s >?>? s >l s >Q s > s > t > t > t > t >1 t > t >t >?>? t > t >Q t > t > u > u > u > u >1 u > u >u >?>? u > u >Q u > u > v > v > v > v >1 v > v >v >?>? v > v >Q v > v > w > w > w > w >1 w > w >w >?>? w > w >Q w > w > x > x > x > x >1 x > x >x >?>? x > x >Q x > x > y > y > y > y >1 y > y >y >?>? y > y >Q y > y > z > z > z > z >1 z > z >z >?>? z > z >Q z > z > { > { > { > { >1 { > { >{ >?>? { > { >Q { > { > | > | > | > | >1 | > | >| >?>? | > | >Q | > | > } > } > } > } >1 } > } >} >?>? } > } >Q } > } > ~ > ~ > ~ > ~ >1 ~ > ~ >~ >?>? ~ > ~ >W ~ >X ~ > ~ > > > > >1 > > >?>? > >Q > >Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >W >X > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > >| > > > >1 > > > >?>? > >Q > >| > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? >U >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > >P > > > >1 > > >?>? > >Q > >P > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > >Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? >f >& > > > > > >1 > >3 > >?>? >1 >Q > >A > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > >A > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > >A > > > >1 > >3 > >?>? > >* >_ > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >& >! >" > > > >1 > > >?>? ># >Q >$ >" > > > >1 > >% >?>? > >Q >& > > > > >1 > >% >?>? >' >& >( > > > > >1 >) >* >?>? >+ >Q >, >- > > > >1 >. >/ >?>? >0 >Q >1 >> > > > >1 >2 >3 >?>? >4 >& >5 >6 > > > >1 >7 >3 >8 >?>? >9 >Q >: >; > > > >1 >< >= >?>? >$ >Q >> > > >D >D >1 >? >@ >?>? >A >Q >B > > >D >D >1 >C >D >?>? >E >Q >F >G > >D >D >1 >C >D >?>? > >* >_ >H >G > >D >D >1 >I >J >?>? > >Q >K > > >D >D >1 >L >M >?>? > >* >_ >N >O > >D >D >1 >L >M >?>? >; >& >P >O > >D >D >1 >L >M >?>? >Q >Q >R >O > >D >D >1 >S >T >?>? > >Q >U >V > >D >D >1 > >W >?>? > >Q >X >Y > >D >D >1 >Z >[ >?>? >\ >& >] >^Dvl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > >D >D >1 >_ >` >?>? >\ >& >a > > >D >D >1 >b >c >?>? > >Q >d > > >D >D >1 >b >c >?>? >e >Q >f > > >D >D >1 >b >c >?>? > > >g > > >D >D >1 >h >i >?>? >j >Q >k >d > >D >D >1 >l >m >?>? >n > >o > > >D >D >1 >l >m >?>? >p >& >q > > > > >1 >r >s >?>? >t >Q >u >L > > > >1 >r >s >?>? >v >Q >w >L > > > >1 >x >y >?>? >z >Q >{ >a > > > >1 >| >} >?>? > >W >X >~ > > > > >1 >| >} >?>? >d >Q > > > > > >1 >| >} >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >* >{ > > > > > >1 > > >?>? > >* >{ > > > > > >1 > > >?>? > >* >{ > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > >B > > > >1 > > > >?>? > >Q > >B > > > >1 > > > >?>? >, >Q > >B > > > >1 > > > >?>? > >Q > >B > > > >1 > > >?>? > > > >0 > > > >1 > > >?>? > > > >U > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 >B >3 > >?>? >m >Q > > > > > >1 >B >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? >F >Q > >@ > > > >1 > > > >?>? > >Q > >t > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > >Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 >2 > > >?>? > >* >+ > > > > > >1 >2 > > >?>? > >Q > > > > > >1 >2 > > >?>? > >Q > > > > > >1 >2 > > >?>? > >Q > > > > > >1 >2 > > >?>? > >Q > > > > > >1 >2 > > >?>? > > > > > > > >1 >2 > > >?>? >5 >* >+ > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 >% >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > > > > > > > >1 > > > >?>? >H >& > > > > > >1 > >3 > >?>? > >* >+ > > > > > >1 > >3 > >?>? >n >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? >[ >* >+ > >= > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > >= > > > >1 > >3 > >?>? >B >Q > >= > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > >- > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > >- > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > > > >Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 > > >?>? ># > > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > >q >q >1 >  > >?>? > >Q >  > > >q >q >1 >  > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? >$ >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >?>? > >Q > >l > > > >1 > > >?>? > >Q > >l > >v >~ >1 > > >?>? > >* >6 >! >r > >v >~ >1 > > >?>? >" >* >6 ># >r > >v >~ >1 >$ >% >?>? >& >* >+ >' > > >v >~ >1 > >( >?>? >) >Q >* > > >v >~ >1 >+ >, >?>? >- >. >. >e > >v >~ >1 >+ >, >?>? > >* >+ >/ >e > >v >~ >1 >+ >, >?>? > >* >+ >0 >e > >v >v >1 >1 >2 >?>? >3 >& >4 >S > > > >1 >5 >6 >?>? > >& >7 > > > > >1 >8 >9 >?>? >: >& >; >8 > > > >1 >< >= >?>? >> >Q >? > > > > >1 >@ > >A >?>? >B >* >Y >C > > > > >1 >@ > >A >?>? > >: >D > > > > >1 >@ > >A >?>? >c >. >E > > > > >1 >F >G >?>? >+ >. >H >I > > > >1 >J >K >?>? >L >Q >M >- > >" ># >1 >N >O >?>? >P >& >Q >R > >" ># >1 >N >O >?>? ># >W >X >S >R > >" ># >1 >N >O >?>? >" >W >2 >T >R > >" ># >1 >N >O >?>? >  >Q >U >R > >" ># >1 >N >O >?>? > >Q >V >RDvl ,! ," ,# ,$ ,% ,& ,' ,( ,) ,* ,+ ,, ,- ,. ,/ ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,: ,; ,< ,= ,> ,? , > >" ># >1 >N >O >?>? > >Q >W >R ! > ! >" ! ># ! >1 ! >N ! >O! >?>? ! > ! >& ! >X ! >R " > " >" " ># " >1 " >N " >O" >?>? " > " > " >Y " >R # > # >" # ># # >1 # >N # >O# >?>? # >Z # >Q # >[ # >R $ > $ >" $ ># $ >1 $ >N $ >O$ >?>? $ > $ >* $ >+ $ >\ $ >R % > % >" % ># % >1 % >N % >O% >?>? % >] % > % >^ % >R & > & >" & ># & >1 & >N & >O& >?>? & >_ & >Q & >` & >R ' > ' >" ' ># ' >1 ' >N ' >O' >?>? ' >a ' >Q ' >b ' >R ( > ( >" ( ># ( >1 ( >N ( >O( >?>? ( >c ( > ( >d ( >R ) > ) >" ) ># ) >1 ) >N ) >O) >?>? ) >e ) > ) >f ) >R * > * >" * ># * >1 * >N * >O* >?>? * >g * >& * >h * >R + > + >" + ># + >1 + >i + >j+ >?>? + >k + >Q + >l + >m , > , >" , ># , >1 , >i , >j, >?>? , >E , >* , >+ , >n , >m - > - >" - ># - >1 - >i - >j- >?>? - > - > - >o - >m . > . >" . ># . >1 . >i . >j. >?>? . > . >& . >p . >m / > / >" / ># / >1 / >q / >r/ >?>? / >s / >Q / >t / >u 0 > 0 >? 0 >? 0 >1 0 >v 0 >w0 >?>? 0 > 0 >Q 0 >x 0 >+ 1 > 1 >? 1 >? 1 >1 1 >y 1 >z1 >?>? 1 >{ 1 >Q 1 >| 1 > 2 > 2 >? 2 >? 2 >1 2 >} 2 >~2 >?>? 2 > 2 >Q 2 > 2 > 3 > 3 >? 3 >? 3 >1 3 > 3 >3 >?>? 3 > 3 >Q 3 > 3 > 4 > 4 >? 4 >? 4 >1 4 > 4 >4 >?>? 4 > 4 >Q 4 > 4 > 5 > 5 >? 5 >? 5 >1 5 > 5 >5 >?>? 5 >I 5 >* 5 >_ 5 > 5 > 6 > 6 >? 6 >? 6 >1 6 > 6 >6 >?>? 6 > 6 >Q 6 > 6 > 7 > 7 >? 7 >? 7 >1 7 > 7 >7 >?>? 7 > 7 >Q 7 > 7 > 8 > 8 >? 8 >? 8 >1 8 > 8 >8 >?>? 8 >u 8 >Q 8 > 8 > 9 > 9 >? 9 >? 9 >1 9 > 9 >9 >?>? 9 >u 9 >Q 9 > 9 > : > : >a : >b : >1 : > : > : >: >?>? : >N : >* : >Y : > : > ; > ; > ; > ; >1 ; > ; >; >?>? ; > ; >: ; > ; > < > < > < > < >1 < > < >< >?>? < >\ < >* < >X < > < > = > = > = > = >1 = > = >= >?>? = > = >* = >+ = > = > > > > > > > > >1 > > > >> >?>? > > > >: > > > > ? > ? > ? > ? >1 ? > ? >? >?>? ? >\ ? >* ? >X ? > ? >D0l@ ,A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y ,Z ,[ ,\ ,] ,^ ,_ , @ > @ > @ > @ >1 @ > @ >@ >?>? @ > @ >* @ >+ @ > @ > A > A >f A >f A >1 A > A > A >A >?>? A > A >Q A > A > B > B >f B >f B >1 B > B > B >B >?>? B >= B >W B >4 B > B > C > C >f C >f C >1 C > C > C >C >?>? C > C >Q C > C > D > D >f D >f D >1 D > D > D >D >?>? D > D >& D > D > E > E > E > E >1 E > E >E >?>? E > E >Q E > E > F > F >r F >r F >1 F > F >F >?>? F > F >Q F > F > G > G > G > G >1 G > G >G >?>? G > G >& G > G > H > H > H > H >1 H > H >H >?>? H >{ H >& H > H >c I > I > I > I >1 I >? I >I >?>? I ># I >Q I > I > J > J > J > J >1 J > J >J >?>? J > J >: J > J > J > J > J > J > K > K > K > K >1 K > K >K >?>? K > K >. K > K > L > L > L > L >1 L > L >L >?>? L > L >. L > L > M > M > M > M >1 M > M >M >?>? M > M >Q M > M > N > N > N > N >1 N > N >N >?>? N > N >Q N > N > O > O > O > O >1 O > O >O >?>? O > O >Q O > O > P > P > P > P >1 P > P >P >?>? P > P >Q P > P > Q > Q > Q > Q >1 Q > Q >Q >?>? Q > Q >Q Q > Q > R > R > R > R >1 R > R >R >?>? R > R >Q R > R > S > S > S > S >1 S > S >S >?>? S > S >& S > S > T > T > T > T >1 T > T >T >?>? T > T >& T > T > U > U >e U >e U >1 U > U >U >?>? U > U >* U >+ U > U ># V > V > V > V >1 V > V >V >?>? V > V >Q V > V >F W > W > W > W >1 W > W >W >?>? W > W >Q W > W > X > X > X > X >1 X > X >X >?>? X > X >Q X > X > Y > Y > Y > Y >1 Y >3 Y >Y >?>? Y > Y >& Y > Y > Z > Z > Z > Z >1 Z > Z > Z >Z >?>? Z > Z >Q Z > Z > [ > [ > [ > [ >1 [ > [ >3 [ >[ >?>? [ > [ >Q [ > [ > \ > \ > \ > \ >1 \ > \ >3 \ >\ >?>? \ > \ >W \ > \ > \ > ] > ] > ] > ] >1 ] > ] >3 ] >] >?>? ] > ] >W ] >X ] > ] > ^ > ^ > ^ > ^ >1 ^ > ^ >3 ^ >^ >?>? ^ > ^ >& ^ > ^ > _ > _ > _ > _ >1 _ > _ >3 _ >_ >?>? _ >* _ >W _ >X _ > _ >Dl` ,a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h ,i ,j ,k ,l ,m ,n ,o ,p ,q ,r ,s ,t ,u ,v ,w ,x ,y ,z ,{ ,| ,} ,~ , , ` > ` > ` > ` >1 ` > ` >3 ` >` >?>? ` > ` >W ` >X ` > ` > a > a > a > a >1 a > a >3 a >a >?>? a >e a >W a >X a > a > b > b > b > b >1 b > b >3 b >b >?>? b > b >W b >X b > b > c > c > c > c >1 c > c > c >c >?>? c >g c >Q c > c > d > d > d > d >1 d > d > d >d >?>? d >a d >Q d > d > e > e > e > e >1 e > e >3 e >e >?>? e > e >Q e > e >- f > f > f > f >1 f > f >3 f >f >?>? f >s f >W f > f > f >- g > g > g > g >1 g > g >3 g >g >?>? g > g >W g >X g > g >- h > h > h > h >1 h > h >3 h >h >?>? h > h >Q h > h >t i > i > i > i >1 i > i > i >i >?>? i > i >Q i > i > j > j > j > j >1 j > j > j >j >?>? j > j >W j > j > j > k > k > k > k >1 k > k > k >k >?>? k > k >W k > k > k > l > l > l > l >1 l > l >3 l >l >?>? l > l >Q l > l > m > m > m > m >1 m > m >3 m >m >?>? m > m >W m > m > m > n > n > n > n >1 n > n >3 n >n >?>? n > n >W n >X n > n > o > o > o > o >1 o > o > o >?>? o >s o >Q o > o > p > p > p > p >1 p > p > p >?>? p >A p >Q p > p > q > q > q > q >1 q > q > q >?>? q > q >Q q > q > r > r > r > r >1 r > r > r >?>? r > r >Q r > r > s > s > s > s >1 s > s >s >?>? s > s >Q s > s > t > t > t > t >1 t > t >t >?>? t > t >Q t > t > u > u > u > u >1 u > u >u >?>? u > u >Q u > u > v > v >E v >E v >1 v > v >v >?>? v > v >* v >Y v > v > w > w >Z w >Z w >1 w > w >!w >?>? w >n w >Q w >" w >t x > x ># x >$ x >1 x >% x >&x >?>? x >' x >Q x >( x > y > y > y >M y >1 y >) y >* y >+y >?>? y > y >Q y >, y >- z > z > z >M z >1 z >) z >* z >+z >?>? z > z >. z >. z >- { > { > { >M { >1 { >) { >* { >+{ >?>? { >} { >. { >/ { >- | > | > | > | >1 | >0 | >1 | >2| >?>? | > | >Q | >3 | > } > } > } > } >1 } >0 } >1 } >2} >?>? } > } >& } >4 } > ~ > ~ > ~ > ~ >1 ~ >0 ~ >1 ~ >2~ >?>? ~ >5 ~ >Q ~ >6 ~ > > > > >1 >0 >1 >2 >?>? >7 >Q >8 >Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 >9 >: >; >?>? >< >Q >= >> > > > >1 >9 >: >; >?>? >i >Q >? >> > > > >1 >@ >A >B >?>? >b >Q >C >D > > > >1 >E >F >G >?>? > >W >X >H > > > > >1 >E >F >G >?>? >d >Q >I > > > > >1 >J >K >L >?>? > >* >Y >M >N > > >* >1 >O >P >Q >?>? >R >Q >S > > > >* >1 >T >3 >U >?>? >V >Q >W > > > >* >1 >X >3 >Y >?>? >Z >Q >[ > > > >* >1 >X >3 >Y >?>? > >& >\ > > > >* >1 >] >3 >^ >?>? >_ >Q >` > > > >* >1 >] >3 >^ >?>? > >& >a > > > >* >1 >b >c >d >?>? >e >Q >f >c > > >* >1 >b >c >d >?>? >E > >g >c > > >* >1 >b >c >d >?>? >d >Q >h >c > > >* >1 >b >c >d >?>? > >W >X >i >c > > >* >1 >j >k >l >?>? >m >* >_ >n >s > > >* >1 >o >p >q >?>? >r >* >_ >s >3 > > >* >1 >o >p >q >?>? >t >Q >u >3 > > >U >1 >v >3 >w >?>? >x >Q >y > > > >U >1 >z >3 >{ >?>? > >* >Y >| > > > >U >1 >z >3 >{ >?>? >} >* >Y >~ > > > >U >1 >z >3 >{ >?>? >, >& > > > > >U >1 >z >3 >{ >?>? > >Q > > > > >U >1 >z >3 >{ >?>? > >Q > > > > >U >1 >z >3 >{ >?>? > >Q > > > > >U >1 >z >3 >{ >?>? > >Q > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >& > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >* >_ > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >U >1 > >3 > >?>? >< >Q > >Dl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > >U >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >W >X > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? >3 >* >6 > >@ > >{ >| >1 > >N > >?>? > >Q > >\ > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >: > > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > >V > > > >1 > > > >?>? > >Q > >J > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >& > >y > > > >1 > > > >?>? >Z >Q > >y > > > >1 > > > >?>? > >Q > >y > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >* >X > > > > > >1 > > > >?>? >C >* >Y > > > > > >1 > > > >?>? >C >& > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >W > > > > > > >1 > > > >?>? > >W >X > > > > > >1 > > > >?>? > >W >X > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? >r >W >4 > > > > > >1 > > > >?>? >] >W >4 > >n > > > >1 > > > >?>? > >& > >nD l , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 > > > >?>? >= >* >+ > >n > > > >1 > > > >?>? > >* >+ > > > > > >1 > > > >?>? > >* >+ > >2 > > > >1 > > > >?>? >Z >* >+ > > > > > >1 > > > >?>? >" >& > >d > > > >1 > > > >?>? > >& > >d > > > >1 > > > >?>? >T >& > >d > > > >1 > > > >?>? > >& > >8 > > > >1 > > > >?>? > >& > >8 > > >2 >1 > > > >?>? > >W >X > > > > > >1 >z >{ > >?>? >E >: > > > > > > >1 > > > >?>? >! >Q >" ># > > > >1 >$ >% >& >?>? >' >Q >( >) > > > >1 >$ >% >& >?>? >* >* >Y >+ >) > > > >1 >$ >% >& >?>? > >W > >, >) > > > >1 >$ >% >& >?>? >r >W >X >- >) > > > >1 >$ >% >& >?>? > >* >+ >. >) > > > >1 >$ >% >& >?>? >/ >& >0 >) > > > >1 >1 >2 >3 >?>? > >. >4 > > > > >1 >1 >2 >3 >?>? > >: >F >5 > > > > >1 >6 >7 >8 >?>? >9 >& >: > > > > >1 >; >< >= >?>? > >* >Y >> >O > > > >1 >; >< >= >?>? >? >Q >@ >O > > > >1 >; >< >= >?>? >x >* >_ >A >O > > > >1 >; >< >= >?>? >X >* >+ >B >O > > > >1 >C > >D >?>? >w >& >E >9 > > > >1 >C > >D >?>? >d >& >F >9 > > > >1 >G >H >I >?>? >J >Q >K > > > > >1 >L >M >N >?>? >O >Q >P >I > > > >1 >Q >R >S >?>? >m >. >T > > > > >1 >Q >R >S >?>? >U >Q >V > > > > >1 >Q >R >S >?>? >W >& >X > DDl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , > > > >1 >Y >Z >[ >?>? >\ >Q >] >^ > > > >1 >_ >` >a >?>? >b >& >c >d > > > >1 >_ >` >a >?>? >e >Q >f >d > > > >1 >g >h >i >?>? >j >Q >k >l > > > >1 >m >n >o >?>? >p >Q >q >r > > > >1 >s >t >u >?>? > >& >v >w > > > >1 >s >t >u >?>? >x >& >y >w > > > >1 >z >{ >| >?>? > >& >} >~ > > > >1 >z >{ >| >?>? >x >& > >~ > > > >1 > > > >?>? >, >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >W >X > >W > > > >1 > > > >?>? >* > > >W > > > >1 > > > >?>? > >Q > >W > > > >1 > > > >?>? > >Q > >W > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >: >F > > > > > >1 > > > >?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? > >* >+ > >\ > > > >1 > > > >?>? > >: >F > >\ > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >* >Y > > > > > >1 > > > >?>? >N >: > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > >2 > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >* >Y > > > > > >1 > > > >?>? > >& > >Dl,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >>?>? > >Q > > > > > >1 > > >>?>? > >Q > > > > > >1 > > >>?>? > >* >+ > > > > > >1 > >3 >>?>? > >Q > > > > > >1 > >3 >>?>? > >Q > > > > > >1 > >3 >>?>? > >& > > > > > >1 > >3 >>?>? > >& > > > > > >1 > >3 >>?>? > >: > > > > > > > > >1 > >3 >>?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > >Q > > > > > >1 > >3 > >?>? > > > > > > > >1 > >3 > >?>? > >& > > > > > >1 > >3 > >?>? > >W >X > > > > > >1 > >3 >>?>? > > > > > > > >1 > >3 >>?>? > > > > > > > >1 > > >>?>? > >Q > >; > > > >1 > > >>?>? >{ >W >X > > > > > >1 > > >>?>? > > > >1 > >" >" >1 > > >>?>? > >Q > >J > >" >" >1 > > >>?>? > >Q > > > >" ># >1 > > >>?>? >[ >* >_ > > > >" ># >1 > > >>?>? > >& > > > > > >1 > > > >?>? >  >Q > > > > > >1 > > > >?>? > >Q > > > > > >1 > > >>?>? >d >* >Y > > > > > >1 > > >>?>? > >& > >r > > > >1 > > >>?>? >] >& > >r > > > >1 > > >>?>? > >& > > > > > >1 > > >>?>? > >& >! > > > > >1 >" ># >$>?>? > >Q >% >& > > > >1 >' > >(>?>? >) >Q >* >+Dl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, > > > >1 >, >- >. >?>? >/ >& >0 >1 !> !> !> !>1 !>2 !>3 !>4!>?>? ! > ! >& ! >5 !>6 "> "> "> ">1 ">7 ">8 ">9">?>? " >; " >& " >: ">; #> #> #> #>1 #>< #>= #>>#>?>? # > # >& # >? #>@ $> $> $> $>1 $>A $>B $>C$>?>? $ >D $ >& $ >E $>F %> %> %> %>1 %>G %>H %>I%>?>? % >J % >Q % >K %> &> &> &> &>1 &>L &>M &>N&>?>? & > & >* & >O & >P &>Q '> '> '> '>1 '>L '>M '>N'>?>? ' >R ' >Q ' >S '>Q (> (> (> (>1 (>L (>M (>N(>?>? ( >N ( >& ( >T (>Q )> )> )> )>1 )>L )>M )>N)>?>? ) >. ) > ) >U )>Q *> *> *> *>1 *>L *>M *>N*>?>? * >s * >Q * >V *>Q +> +> +> +>1 +>W +>X +>Y+>?>? + >Z + >Q + >[ +> ,> ,> ,> ,>1 ,>\ ,>] ,>^,>?>? , >) , >& , >_ ,>L -> -> -> ->1 ->\ ->] ->^->?>? - > - > - >` ->L .> .>a .>a .>1 .>b .>c .>d.>?>? . >e . >Q . >f .>g /> />a />a />1 />b />c />d/>?>? / >9 / >Q / >h />g 0> 0>B 0>B 0>1 0>i 0>j 0>k0>?>? 0 >l 0 >Q 0 >m 0>1 1> 1> 1> 1>1 1>3 1>3 1>n1>?>? 1 >o 1 >Q 1 >p 1> 2> 2> 2> 2>1 2>q 2>3 2>r2>?>? 2 >s 2 >Q 2 >t 2> 3> 3> 3> 3>1 3>q 3>3 3>r3>?>? 3 > 3 >Q 3 >u 3> 4> 4> 4> 4>1 4>v 4>3 4>w4>?>? 4 >x 4 >Q 4 >y 4>z 5> 5> 5> 5>1 5>{ 5>3 5>|5>?>? 5 >} 5 >Q 5 >~ 5>* 6> 6> 6> 6>1 6> 6>3 6>6>?>? 6 > 6 >Q 6 > 6> 7> 7> 7> 7>1 7> 7>3 7>7>?>? 7 > 7 >Q 7 > 7> 8> 8> 8> 8>1 8> 8>3 8>8>?>? 8 > 8 >Q 8 > 8> 9> 9> 9> 9>1 9> 9>3 9>9>?>? 9 >( 9 >* 9 >+ 9 > 9> :> :> :> :>1 :> :>3 :>:>?>? : > : >Q : > :> ;> ;> ;> ;>1 ;> ;>3 ;>;>?>? ; > ; >Q ; > ;> <> <> <> <>1 <> <>3 <><>?>? < > < >Q < > <> => => => =>1 => =>3 =>=>?>? = > = >Q = > => >> >> >> >>1 >> >>3 >>>>?>? > > > >Q > > >> ?> ?> ?> ?>1 ?> ?>3 ?>?>?>? ? > ? >Q ? > ?> Dl@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @> @> @> @>1 @> @>3 @>@>?>? @ > @ >Q @ > @> A> A> A> A>1 A> A>3 A>A>?>? A > A >Q A > A> B> B> B> B>1 B> B>3 B>B>?>? B >Z B >Q B > B> C> C> C> C>1 C> C>3 C>C>?>? C > C >Q C > C> D> D> D> D>1 D> D>3 D>D>?>? D > D >Q D > D> E> E> E> E>1 E> E>3 E>E>?>? E > E >Q E > E> F> F> F> F>1 F> F>3 F>F>?>? F > F >Q F > F> G> G> G> G>1 G> G>3 G>G>?>? G > G >Q G > G> H> H> H> H>1 H> H> H>H>?>? H > H >Q H > H> I> I> I> I>1 I> I> I>I>?>? I > I >Q I > I> J> J> J> J>1 J> J> J>J>?>? J > J >Q J > J> K> K> K> K>1 K> K> K>K>?>? K > K >Q K > K> L> L> L> L>1 L> L>m L>L>?>? L > L >Q L > L> M> M> M> M>1 M> M>m M>M>?>? M > M >Q M > M> N> N> N> N>1 N> N>m N>N>?>? N > N >Q N > N> O> O> O> O>1 O> O> O>O>?>? O > O >Q O > O>W P> P> P> P>1 P> P> P>P>?>? P > P >Q P > P> Q> Q> Q> Q>1 Q> Q> Q>Q>?>? Q > Q >& Q > Q>( R> R> R> R>1 R> R> R>R>?>? R > R >& R > R>( S> S> S> S>1 S> S> S>S>?>? S > S >& S > S> T> T>D T>D T>1 T> T> T>T>?>? T > T >* T >+ T > T> U> U>D U>D U>1 U> U> U>U>?>? U > U > U > U> V> V>D V>D V>1 V> V> V>V>?>? V >Y V >Q V > V> W> W> W> W>1 W> W> W>W>?>? W > W >Q W > W> X> X> X> X>1 X> X> X>X>?>? X > X >Q X > X> Y> Y> Y> Y>1 Y> Y> Y>Y>?>? Y > Y >Q Y > Y> Z> Z> Z> Z>1 Z> Z> Z>Z>?>? Z > Z >Q Z > Z> [> [> [> [>1 [> [> [>[>?>? [ > [ >Q [ > [> \> \> \> \>1 \> \> \>\>?>? \ > \ >Q \ > \> ]> ]> ]> ]>1 ]> ]> ]>]>?>? ] > ] >W ] >X ] > ]> ^> ^> ^> ^>1 ^> ^> ^>^>?>? ^ >@ ^ >* ^ >6 ^ > ^>] _> _> _> _>1 _> _> _>_>?>? _ > _ >* _ >6 _ > _>2Dl`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `> `> `> `>1 `> `> `>`>?>? ` > ` >Q ` > `>] a> a> a> a>1 a> a> a>a>?>? a > a >: a > a> a> a> a> a> b> b> b> b>1 b> b> b>b>?>? b > b >. b > b> c> c> c> c>1 c> c> c> c>?>? c > c >Q c > c> d> d> d> d>1 d> d> d> d>?>? d > d >Q d > d> e> e> e> e>1 e> e> e> e>?>? e > e >Q e > e> f> f> f> f>1 f> f> f> f>?>? f >I f >Q f > f> g> g> g> g>1 g> g> g> g>?>? g > g >Q g > g> h> h> h> h>1 h> h> h> h>?>? h > h >& h > h> i> i> i> i>1 i> i> i> i>?>? i > i >& i > i> j> j> j> j>1 j> j> j> j>?>? j > j >Q j > j> k> k> k> k>1 k> k> k> k>?>? k > k >Q k > k> l> l> l> l>1 l> l> l> l>?>? l > l >Q l > l> m> m> m> m>1 m> m> m> m>?>? m > m >Q m > m> n> n> n> n>1 n> n>y n> n>?>? n > n >Q n >! n> o> o> o> o>1 o> o>y o> o>?>? o >E o >Q o >" o> p> p> p> p>1 p> p>y p> p>?>? p ># p >Q p >$ p> q> q> q> q>1 q>% q>y q>&q>?>? q > q >Q q >' q> r> r> r> r>1 r>% r>y r>&r>?>? r >( r >Q r >) r> s> s> s> s>1 s>% s>y s>&s>?>? s >* s >Q s >+ s> t> t> t> t>1 t>, t>y t>-t>?>? t >. t >Q t >/ t> u> u> u> u>1 u>0 u>y u>1u>?>? u >2 u >Q u >3 u>- v> v> v> v>1 v>4 v>y v>5v>?>? v > v >Q v >6 v>i w> w> w> w>1 w>7 w>y w>8w>?>? w >9 w >Q w >: w> x> x> x> x>1 x>7 x>y x>8x>?>? x > x >& x >; x> y> y> y> y>1 y>< y>y y>=y>?>? y >> y >Q y >? y>n z> z> z> z>1 z>< z>y z>=z>?>? z > z >& z >@ z>n {> {> {> {>1 {>< {>y {>={>?>? { >A { >Q { >B {>n |> |> |> |>1 |>< |>y |>=|>?>? | >` | >Q | >C |>n }> }> }> }>1 }>< }>y }>=}>?>? } >1 } > } >D }>n ~> ~> ~> ~>1 ~>< ~>y ~>=~>?>? ~ >\ ~ > ~ >E ~>n > > > >1 >F >y >G>?>? >H >Q >I > Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 >F >y >G>?>? > >Q >J > > > > >1 >K >y >L>?>? >M >Q >N > > > > >1 > >y >O>?>? > >* >+ >P >* > > > >1 > >y >O>?>? >Q >Q >R >* > > > >1 >S >y >T>?>? >H >Q >U >x > > > >1 >V >y >W>?>? >X >Q >Y >< > > > >1 >Z >y >[>?>? > >Q >\ > > > > >1 >] >y >^>?>? > >Q >_ > > > > >1 >` >y >a>?>? >b >Q >c >< > > > >1 >d >e >f>?>? >g >& >h >l > > > >1 >d >e >f>?>? >i >W >4 >j >l > > > >1 >d >e >f>?>? >k >& >l >l > > > >1 >m >n >o>?>? >p >Q >q > > >q >q >1 >r > >s>?>? >t >Q >u > > >q >q >1 >r > >s>?>? >v >Q >w > > >q >q >1 >x >y >z>?>? >{ >Q >| > > >q >q >1 >} >~ >>?>? >< >Q > > > >q >q >1 > >} >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > >M > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? >; >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > >o > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >& > > > >q >q >1 > > >>?>? > >: > > > >q >q >1 > > >>?>? > >& > > > >q >q >1 > > >>?>? > >& > > > >q >q >1 > >} >>?>? >  >Q > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > >q >q >1 > >} >>?>? > >& > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? >B >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? >K >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > >| > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > >} >>?>? > >Q > >> > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > >G > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > >8 > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? >O >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? >~ >Q > > > >q >q >1 > > > >?>? >  >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? >W >Q > >m > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > >- > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > >>?>? > >Q > > > >q >q >1 > > > >?>? > >Q >! >Q > >q >q >1 >" ># >$>?>? > >Q >% >& > >q >q >1 >" ># >$>?>? >S >& >' >& > >q >q >1 >( >) >*>?>? >+ >Q >, >- > >q >q >1 >. > >/>?>? > >Q >0 >1 > >q >q >1 >2 >3 >4>?>? > >Q >5 > > >q >q >1 >6 >7 >8>?>? > >Q >9 >: > >v >v >1 >; > ><>?>? >2 >Q >= >& > > > >1 >> >+ >?>?>? > >Q >@ > > > > >1 >> >+ >?>?>? >$ >Q >A >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 >B >C >D>?>? >a >. >E >F > > >$ >1 >G >H >I>?>? >r >. >J >K > >G >G >1 > > >L>?>? > >& >M > > >G >G >1 >N >O >P>?>? >Q >Q >R >S > > > >1 >T >U >V>?>? >W >Q >X > > > > >1 >T >U >V>?>? > >& >Y > > > > >1 >T >U >V>?>? >Z >* >Y >[ > > >f >f >1 >\ >] >^>?>? >_ >Q >` >' > >f >f >1 >\ >] >^>?>? >$ >& >a >' > > > >1 >b >c >d>?>? >e >Q >f >& > > > >1 >g >h >i>?>? >j > >k > > > > >1 >l >m >i>?>? >j > >k > > > > >1 >n >o >p>?>? > > >q > > > > >1 >n >o >p>?>? > >W > >r > > > > >1 >n >o >p>?>? >s > >t > > > > >1 >n >o >p>?>? > >* >Y >u > > > > >1 >n >o >p>?>? >v >Q >w > > > > >1 >n >o >p>?>? >Z >* >Y >x > > > > >1 >n >o >p>?>? >\ >* >Y >y > > > > >1 >z >{ >|>?>? >} >Q >~ > > > > >1 > > >>?>? > >Q > >( > > > >1 > > >>?>? > >Q > > > > > >1 > > >>?>? > >W >4 > > > > > >1 > > >>?>? > >Q > > > > > >1 > > >>?>? > >* >6 > > > > > >1 > > >>?>? >B >& > > > > > >1 > > >>?>? > >& > >6 > > > >1 > > >>?>? >\ >& > > > > > >1 > > >>?>? > >* >_ > > > > > >1 > > >>?>? > >* >+ > > > > > >1 > > >>?>? > >& > > > > > >1 > > >>?>? > >Q > >Dl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > > > >1 > > >>?>? > >Q > >O > >X >X >1 >a > >>?>? > >: > > > > >X >X >1 > > >>?>? > >: > > > > >X >X >1 > > >>?>? > >& > > > >X >X >1 > > >>?>? > >Q > >. > >X >X >1 > > >>?>? > >Q > >. > >X >X >1 > > >>?>? > >* >+ > >. > > > >1 > >3 >>?>? > >Q > > > > > >1 > >3 >>?>? >A >Q > > > > > >1 > >3 >>?>? > >W > > > > > > >1 > >3 >>?>? >@ >W >X > > > > > >1 > > >>?>? > >Q > > > > > >1 > > >>?>? > >Q > > > > > >1 > > >>?>? > >Q > > > > > >1 > > >>?>? > >Q > > > >E >E >1 > > >>?>? >G >Q > >] > > >M > > > >>?>? > >: > > >W > > > > > > > > >>?>? > >: > >S > >W > >S > > > > > > >>?>? >t >* >Y > > > > > > > > >>?>? > >& > > > > > > > > >>?>? >0 >Q > > > > > > > > > >>?>? > >: > >Z > >W > >Z > > > > > > > >>?>? > >: > >Z > >W > >Z > > > > > > > >>?>? >- >* >Y > >Z > >G >G > > > >>?>? > >: > > > > > > > > > >| >} >>?>? > >W >X > > > > > > >| >} >>?>? > >W >X > > > > > > >| >} >>?>? > >Q > > > > > > >| >} >>?>? > >Q > > > >B >B > > > > >?>? >- >W >X > > > > > > > > > >?>? >; >W >X > > > > > > > > > >?>? > >Q > >%D@l>- @>:E E E ggD Oh+'0@H\l Ryant IvangorcosaMicrosoft Excel@(h@3E(6՜.+,0 PXl t| Microsoft tabOpava tabOpava listyPojmenovan oblasti !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F{dxZ Workbook/SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore{dxZ{dxZBXF4JUSUVKTA==2{dxZ{dxZItem Properties34LH3DGF3OGR13==2 {dxZ{dxZItem Properties