Úterý, 28. ledna 2020

Obce v Ústeckém kraji získaly nové pozemky

07.10.2019
Obce v Ústeckém kraji získaly nové pozemky
Obce ležící v Ústeckém kraji, v okrese Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice a Louny získaly nové nemovitosti.

V okrese Teplice byly bezúplatně převedeny obcím tři pozemky v celkové účetní hodnotě 32 787 Kč. Nejmenší pozemek získalo město Bílina. Pozemek o výměře 1 m2 byl evidován v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka. Původní pozemek měl před rozdělením rozlohu 530 m2 a v minulosti byl v zemských deskách jako vlastník uveden Moritz Lobkowitz. Později je na záznamu z roku 1906 jako další vlastník uvedený Ferdinand Zdenko Fürsten von Lobkowitz . Roku 1948 je jako poslední vlastník uveden další Lobkowicz, a to Dr. Max Ervín Lobkowicz. Posledním záznamem je zápis z 26. 4. 1948, kde se podle výměru zemského národního výboru v Praze poznamenává národní správa. Stát se tedy stal vlastníkem pozemku na základě zákona o revizi první pozemkové reformy. Následně byla tato parcela dána do přídělu národnímu pozemkovému fondu při ministerstvu zemědělství.

V roce 2006 pak došlo k opravě chyby v údajích v katastru nemovitostí kvůli špatně zapsané přídělové listině a tím se pozemek dostal na list vlastnictví neznámého vlastníka. Nový pozemek, dle geometrického plánu o výměře 1 m2, je travnatý a vklíněný mezi pozemky ve vlastnictví Města Bílina u areálu garáží a tvoří s nimi jeden funkční celek.

Druhý pozemek získala obec Jeníkov. Tento pozemek o výměře 503 m2 ležící v katastrálním území Jeníkov u Duchcova se nachází pod místní komunikací III. třídy, která je vedena v pasportu místních komunikací.
 
Poslední převedený pozemek o rozloze 54 m2 v okrese Teplice přibyl do vlastnictví obce Zabrušany. Z převážné části se na něm nachází chodník, který je veden v pasportu místních komunikací, a zbylou část pozemku tvoří zeleň.
             
Jeden pozemek byl převeden v okrese Ústí nad Labem, a to obci Libouchec. Tento pozemek o rozloze 63 m2 byl v minulosti zapsán v katastru nemovitostí pro dnes již zaniklý subjekt Československá státní automobilová doprava, státní podnik. Při prověřování nabývacích titulů bylo tedy zjištěno, že se jedná o majetek, s nímž podle zákona o majetku státu nehospodaří žádná organizační složka, a proto byl zapsán na ÚZSVM. Obec Libouchec tak poté mohla bezúplatně získat pozemek pod místní komunikací III. třídy.
 
Bezúplatně získalo pozemek i město Roudnice nad Labem. Tento pozemek o výměře 335 m2, na kterém se nachází řada vzrostlých tújí tvořících živý plot, leží v zastavěné části města a nachází se v oploceném areálu mateřské školky, o kterou město jako vlastník řádně pečuje. S tímto pozemkem nešlo nakládat dříve, neboť byl předmětem církevní restituce. Oprávněné osobě však nebyl vydán a proto mohl být bezúplatně převeden do vlastnictví města.
 
Kupní smlouvou získalo město Louny do svého vlastnictví spoluvlastnický podíl ve výši ¼ ke dvěma pozemkům o celkové výměře 470 m2 ležícím v katastrálním území Hrádek u Loun. Jedná se o veřejně přístupné pozemky mimo zastavěné území místí části Hrádek, obce Raná. Pozemky se nacházejí na obtížně přístupném úbočí údolí, kde byla v minulosti zbourána vesnická zástavba. Okolí slouží jako pastviny. Pozemky jsou přírodního charakteru, zarostlé zelení a křovisky. ÚZSVM získal tyto pozemky jako odúmrť. Město Louny je spoluvlastníkem zbývajících ¾ pozemků. Prodejem tak došlo ke sjednocení vlastnického podílu.