Středa, 22. května 2019

Pardubice získaly od ÚZSVM bezúplatně park

13.06.2018
Pardubice získaly od ÚZSVM bezúplatně park
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích převedl Statutárnímu městu Pardubice pozemek, na němž je park.

Park slouží široké veřejnosti a trvalé porosty zajišťují potřebnou zeleň ve městě. Tím byl naplněn veřejný zájem, který odůvodňoval bezúplatný převod s omezujícími podmínkami do vlastnictví města. Převodní smlouva byla opatřena doložkou Ministerstva financí a pozemek je již zapsán v katastru nemovitostí ve vlastnictví města.

Uvedený majetek získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Pardubicích jako tzv. odúmrť.