Středa, 27. května 2020

Právní zástupci ÚZSVM zvítězili ve sporu o více než 840 milionů Kč

26.03.2020
Jednalo se o řízení, ve kterém se žalobce domáhal po České republice zaplacení částky 842 400 000 Kč jako náhrady škody, která mu měla být způsobena policií v souvislosti s trestním řízením.
Ta mu zajistila a údajně včas nevrátila originál vkladového certifikátu vystaveného Komerční bankou na částku 780 000 000 Kč. Zbylá část nároku odpovídala úrokům z vložené částky za dobu od splatnosti certifikátu do podání žaloby.
Soud I. stupně již dříve žalobu zamítl, neboť se ztotožnil s argumenty vznesenými zástupci státu, že ke vzniku škody nemohlo dojít, neboť vkladový certifikát byl vystaven v roce 1994 se splatností dne 26. 9. 1995. Žalobce vydal originál vkladového certifikátu policii až v roce 2002, přičemž k promlčení nároku držitele certifikátu na výplatu došlo už marným uplynutím dne 26. 9. 1999.
Žalobce s rozsudkem soudu I. stupně nesouhlasil a napadl jej odvoláním. Městský soud v Praze jako soud odvolací se ztotožnil jednak se závěry soudu I. stupně i s argumentací žalované strany a rozsudek soudu I. stupně jako věcně správný potvrdil
Žaloba na zaplacení požadované částky byla pravomocně zamítnuta a právní zástupce ÚZSVM tak uhájil státu částku převyšující 840 milionů korun.