Sobota, 14. prosince 2019

ÚZSVM došetřil vlastnictví majetku evidovaného dosud pro Velkostatek Chotělice

02.12.2019
ÚZSVM došetřil vlastnictví majetku evidovaného dosud pro Velkostatek Chotělice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové podal ke katastrálnímu úřadu potvrzení o vzniku vlastnického práva České republiky k majetku v katastrálním území Chotělice v obci Smidary, který byl dosud evidovaný pro Velkostatek Chotělice.

Smidary leží nedaleko Nového Bydžova na hranici okresů Hradec Králové a Jičín. Prověřením archivních fondů bylo zjištěno, že majetek byl předmětem konfiskace podle dekretu presidenta republiky z roku 1945, ale zřejmě v důsledku administrativního nedopatření, kdy dotčené pozemky nebyly předmětem následného přídělového řízení, evidence nebyla uvedena do souladu s právním stavem.

V pozemkové knize bylo poznamenáno zavedení národní správy, ve sbírkách listin příslušných katastrálních úřadů však nebyl nalezen ani nabývací titul státu, ani výměr týkající se zavedení této správy, přestože se jednalo o velmi rozsáhlý majetek ležící v několika katastrálních územích.

Šetření navíc komplikoval fakt, že toto území patřilo do soudního a politického okresu, který zanikl při reformě státní správy v roce 1960, a jeho poválečné archiválie se z velké části nedochovaly. Úspěšné bylo nakonec pátrání v Národním archivu, kde byla původní konfiskační vyhláška nalezena ve fondu Zemského úřadu Praha.
 
Po prověření restitučních nároků tak po více než sedmdesáti letech mohlo dojít k narovnání evidence vlastnického práva.