Pátek, 22. února 2019

ÚZSVM převedl Lesům ČR k pozemek neznámého vlastníka v Jevišovicích

10.07.2018
ÚZSVM převedl Lesům ČR k pozemek neznámého vlastníka v Jevišovicích
Regionální pracoviště ÚZSVM ve Znojmě provedlo kompletní lustraci nabývacích listin u pozemku v katastrálním území Jevišovice, vedeném na list vlastnictví č. 11000 jako tzv. „neznámý vlastník“. Na základě listin bylo následně prokázáno, že se jedná o majetek České republiky a majetek byl zapsán do příslušnosti hospodařit pro ÚZSVM.

Jde o lesní pozemek o výměře 953 m2, nacházející se v katastrálním území Jevišovice. Při prověřování nabývacích listin bylo zjištěno, že byl původně ve vlastnictví člena slezského šlechtického rodu Larisch-Mönnich, který byl označen za osobu německé národnosti a jako takovému mu byl tento majetek zkonfiskován dle dekretu prezidenta republiky z roku 1945. Protože daný majetek nebyl v rámci přídělového řízení následně přidělen, zůstal tak ve vlastnictví Československého státu. Na základě uvedených skutečností byl pozemek ohlášen do příslušnosti hospodařit pro ÚZSVM.

S ohledem na skutečnost, že v rámci nabídky majetku státním institucím o majetek projevil zájem státní podnik Lesy České republiky, mu uvedený kus lesa byl následně převeden.