Neděle, 18. srpna 2019

Kostel v Pražské ulici již patří Žatci

28.01.2019
Kostel v Pražské ulici již patří Žatci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Lounech bezúplatně převedl městu Žatec stavbu kostela. Kostel nebyl před provedením právního pořádku v katastru nemovitostí zapsán na žádném listu vlastnictví.
Stavba kostela stojí na pozemku ve vlastnictví města Žatec v Pražské ulici a byla postavena pravděpodobně kolem roku 1867, je tedy cca 150 let stará. V minulosti byla užívána jako hřbitovní kaple sv. Antonína.
Město Žatec nechalo v 80. letech opravit střechu, takže zabránilo statickému narušení stavby, přesto ji již k žádným účelům neužívá, neobsahuje ani žádné vnitřní vybavení. Lavice a oltář jsou zapůjčeny z jiného kostela. Stavba vyžaduje celkovou rekonstrukci. Veřejný přístup do kostela je z městského hřbitova po nezpevněné přístupové cestě.
Před vlastním převodem ÚZSVM provést majetkoprávní šetření za účelem zjištění skutečných vlastnických vztahů. V průběhu šetření bylo zjištěno, že dle výpisu knihovní vložky bylo na základě kupní smlouvy roku 1867 vloženo vlastnické právo pro město Žatec a v roce 1963 pak bylo vloženo vlastnické právo Československému státu – Městskému národnímu výboru v Žatci. V minulosti se tedy jednalo o historický majetek města Žatec, ale vzhledem tomu, že podle zákona o převodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí nebyl důkaz o vlastnictví obce prokázán a obec neuplatnila návrh vůči katastrálnímu úřadu ani nepodala žalobu na určení vlastnického práva, přešlo dnem 1.4.2013 vlastnické právo na stát. Jedná se tedy podle zákona o majetku státu o majetek, o němž bylo zjištěno, že s ním žádná organizační složka podle tohoto zákona nehospodaří, a proto byl na základě prohlášení tento majetek zapsán na ÚZSVM.
Bezúplatným převodem došlo ke sjednocení vlastníka pozemku s vlastníkem stavby. Město Žatec tak získalo do svého portfolia majetek v účetní hodnotě 600 000 Kč.