Neděle, 17. listopadu 2019

ÚZSVM vypořádal na Domažlicku majetek státu po Plzeňském pivovaru

09.09.2019
ÚZSVM vypořádal na Domažlicku majetek státu po Plzeňském pivovaru
​Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dokončil složité majetkoprávní vypořádání dodatečně zjištěného majetku státu po Plzeňském pivovaru s. p., který nebyl předmětem jeho privatizace.
Jednalo se o tři pozemky v katastrálním území Kout na Šumavě. Jeden pozemek byl vypořádán v rámci komplexní pozemkové úpravy. Další pozemek s opěrnou zdí využívaný jako veřejné prostranství u kostela byl převeden bezúplatně ve veřejném zájmu do vlastnictví Obce Kout na Šumavě.
Posledním a největším oříškem zůstávalo majetkoprávní vypořádání zatravněného pozemku u kostela, využívaného též jako veřejné prostranství, na kterém se nachází nadzemní část sklepů, jejichž rozsáhlá podzemní část dále zasahuje do pozemku pod stavbou kostela ve vlastnictví církve a do pozemku ve vlastnictví obce. 
Bylo nutné dořešit vlastnictví sklepů, neboť Římskokatolická farnost Kdyně jako vlastník kostela se k vlastnictví sklepů nehlásila, ani je nevyužívala ke své činnosti. Sklepy byly v minulosti využívány Státním pivovarem v Koutě na Šumavě. K prokázání vlastnictví sklepů probíhalo ze strany ÚZSVM rozsáhlé šetření a souběžně s tím probíhala v této věci jednání za účasti obce a církve, neboť statické posudky prokazovaly jejich havarijní stav, který bylo nutné řešit. 
Situaci objasnil až znalecký posudek vypracovaný znalcem z odboru stavebnictví, který prokázal, že stavba sklepů je součástí kostela sv. Jiří v Koutě na Šumavě, neboť tyto stavby jsou propojeny. Ve znaleckém posudku bylo mimo jiné konstatováno, že na nosných konstrukcích sklepa bylo pokračováno se stavbou lodi kostela a stavby tedy spolu technicky souvisejí.  Na základě této skutečnosti bylo souhlasným prohlášením ze strany církve s konečnou platností odsouhlaseno, že výhradním vlastníkem sklepů je tedy Římskokatolická farnost Kdyně, která je vlastníkem kostela Sv. Jiří. Následně mohlo být tento pozemek převeden se souhlasem církve bezúplatně ve veřejném zájmu do vlastnictví obce, která zajišťuje jeho úklid a sekání veřejné zeleně.