Pondělí, 21. října 2019

Mimořádná tisková konference k případu uvalení exekuce Obvod. soudem pro Prahu 10 na ÚZSVM

22.03.2006
Mimořádná tisková konference k případu uvalení exekuce Obvod. soudem pro Prahu 10 na ÚZSVM

Dne 22. března 2006 proběhla v sídle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) mimořádná tisková konference k případu uvalení exekuce Obvodním soudem pro Prahu 10 na ÚZSVM. Tisková konference se konala za přítomnosti generálního ředitele ÚZSVM Ing. Miloslava Vaňka, I. náměstka generálního ředitele JUDr. Petra Posledního, náměstkyně pro Právní služby a stanoviska JUDr. Milady Šípkové a ředitele Územního pracoviště Střední Čechy Ing. Vladimíra Hůlky. Konference se zúčastnila hlavní tuzemská tištěná, rozhlasová a televizní média. Bližší informace viz Oficiální prohlášení ÚZSVM z mimořádné tiskové konference.


OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ ÚZSVM Z MIMOŘ˜ÁDNÉ TISKOVÉ KONFERENCE KONANÉ DNE 22. 3. 2006


ÚZSVM nesouhlasí s exekucí uvalenou Obvodním soudem pro Prahu 10


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nesouhlasí s exekucí, která byla na ÚZSVM uvalena 17. 3. 2006 Obvodním soudem pro Prahu 10. "Rozhodnutí soudu je podle našeho právního názoru nesprávné, protože není jasné, že dluh má skutečně splatit ÚZSVM," říká generální ředitel Ing. Miloslav Vaněk.


Případ, který skončil uvalením exekuce na ÚZSVM, se začal rozvíjet už v roce 1994. Rozsudkem Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 7. 4. 1994 byla panu J. Š. uložena povinnost zaplatit České spořitelně, a. s. částku 5,689.559,- Kč (plus úroky a náklady řízení).


Tento rozsudek nabyl právní moci dne 21. 6. 1994. J. Š. však dne 29. 6. 2000 zemřel, aniž dluh splatil. Tato pohledávka byla posléze Českou spořitelnou, a. s. postoupena nejmenované společnosti.


Dědické řízení po zůstaviteli J. Š. k dnešnímu dni dosud probíhá, nebylo tedy ukončeno.


V těchto dnech bylo ÚZSVM doručeno Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10, kterým se nařizuje exekuce dle výše citovaného Rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze na základě návrhu oprávněné (tedy nejmenovanou společností) proti povinnému (České republice “ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových), k uspokojení pohledávky a k úhradě nákladů exekuce a nákladů řízení.


Zároveň byl tímto Usnesením pověřen k provedení exekuce soudní exekutor.


Vzhledem k doručení Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10, které povinnému, tj. v této chvíli ÚZSVM ukládá, že (doručením Usnesení o nařízení exekuce), nesmí ÚZSVM nakládat s veškerým svým majetkem včetně nemovitostí vyjma své běžné obchodní činnosti, udržování a správy majetku.


Pro ÚZSVM tato skutečnost znamená, že ÚZSVM od této chvíle nesmí pokračovat v některých z jeho dosavadních činností, především:
  • uzavírat kupní smlouvy o prodeji majetku movitého i nemovitého, případně i smlouvy darovací, fyzickým a právnickým osobám;

  • uzavírat uplatné i bezúplatné převody movitého i nemovitého majetku na obce a krajská zastupitelstva (např. administrativní budovy po zaniklých okresních úřadech, pozemky pod komunikacemi II. a III. třídy, místní komunikace, pozemky v průmyslových zónách “ Hundai, Nošovice, převody kulturních památek apod.);

  • vykonávat zápisy o převodu příslušnosti hospodaření s organizačními složkami státu, státními organizacemi (ministerstva, Úřady práce, Finanční úřady, Policie ČR apod.), jakož i uzavírání smluv o výpůjčkách (bezúplatný nájem) pro tyto složky v budovách ÚZSVM (např. hraniční přechody, místnosti pro výkon státní správy v krajích a obcích apod.);

  • promíjet pohledávky státu zejména tzv. příspěvky na individuální bytovou výstavbu fyzickým osobám, a to ani z důvodů zvlášť tíživé zdravotní či sociální situace;

  • zajišťovat prodej a převody cenných papírů, majetkových účastí státu;

  • zajišťovat prodeje spoluvlastnických podílů státu ostatním spoluvlastníkům.Elitní tým právních zástupců ÚZSVM profesně nesouhlasí s uvedeným postupem a Česká republika “ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podala proti tomuto Usnesení ihned odvolání. Toto odvolání bylo doručeno Obvodnímu soudu pro Prahu 10.


Právní zástupci ÚZSVM se shodují v tom, že zásadním odvolacím důvodem je skutečnost, že Česká republika “ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nemůže být označen za povinného, neboť dědické řízení dosud neskončilo a není tedy jisté, že Česká republika jako univerzální právní nástupce bude odpovídat za zůstavitelův dluh.


Jde o předlužené dědictví a ÚZSVM bude v probíhajícím dědickém řízení navrhovat jeho likvidaci. V takovém případě dědictví jako "odúmrť" České republice nepřipadne a pasivní legitimace státu nenastane.


V současné chvíli považuje ÚZSVM za vhodné vstoupit v jednání s příslušným exekutorem a opakovaně důrazně upozornit na závažné pochybení soudu, ke kterému při vydání Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 zjevně došlo tím, že za povinného byla označena Česká republika “ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Ihned po obdržení Usnesení soudu vyvinuli právní zástupci ÚZSVM úsilí k nahlédnutí do příslušného soudního spisu, který však dle sdělení exekučního oddělení soudu bude k dispozici až 23. 3. 2006. Právní zástupci ÚZSVM jsou připraveni podniknout veškeré právní kroky k ochraně majetku České republiky.


Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.


Izabela Filová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace