Úterý, 19. listopadu 2019

Územní pracoviště ÚZSVM Brno přispělo v roce 2005 realizací odúmrtí do státního rozpočtu částkou víc

23.03.2006

Jednou z mnoha agend, kterou se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) rovněž zabývá je řešení případů odúmrtí. Ročně jich ÚZSVM v celé České republice vyřeší několik tisíc, a přispívá tak do státního rozpočtu nemalými finančními částkami. Územnímu pracovišti Brno v roce 2005 přibylo 299 nových případů tohoto druhu. Územní pracoviště Brno odvedlo z jejich realizace v roce 2005 do státního rozpočtu finanční částku více než 13,6 milionů korun.


Mezi nejčastější druhy majetku, které státu z odúmrtí připadnou patří nemovitosti (bytová zařízení, domy), z movitého majetku pak vozidla, drobné šperky, rodinné starožitnosti, obrazy, cenné předměty a také vklady na vkladních knížkách, cenné papíry z privatizace. Hodnoty těchto majetků se pohybují od korunových položek až po milionové částky. Ne vždy však stát získá jen cenné věci, ale často i řadu zcela bezcenných movitých věcí, které zůstanou v bytech po zemřelých (obnošené šatstvo a boty, staré bytové zařízení, staré kuchyňské nádobí, použité lůžkoviny, knihy), jejichž vyklizení z bytu a následnou likvidaci zajišťuje ÚZSVM na náklady státu.


V případech, kdy jsou součástí odúmrtí cenné věci, věnuje je ÚZSVM bezúplatným převodem do galerií a muzeí. Ze zajímavých případů můžeme jmenovat odúmrť po herci Luboru Tokošovi, jejíž součástí byly přibližně tři desítky obrazů malované umělcem.Dále například - převod hřbitovní kaple v Uherském Brodě na město Uherský Brod, který byl dokončen v první polovině roku 2005. Tato budova rovněž připadla státu jako odúmrť.


Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění. Na základě rozhodnutí soudu vysílá ÚZSVM své právní zástupce, kteří zmapují a řádně zaevidují pozůstalost. Dědictví v případech odúmrtí realizuje ÚZSVM převážně formou výběrového řízení a výtěžek z prodeje je odváděn do státní pokladny.


Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.


Izabela Filová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace