Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Územní pracoviště ÚZSVM Plzeň přispělo v roce 2005 realizací odúmrtí do státního rozpočtu částkou 1,

23.03.2006

Jednou z mnoha agend, kterou se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) rovněž zabývá je řešení případů odúmrtí. Ročně jich ÚZSVM v celé České republice vyřeší několik tisíc, a přispívá tak do státního rozpočtu nemalými finančními částkami. Územnímu pracovišti Plzeň v roce 2005 přibylo 113 nových případů tohoto druhu a jejich realizací odvedlo v minulém roce do státního rozpočtu finanční částku 1,4 milionu korun.


Mezi nejčastější druhy majetku, které státu z odúmrtí připadnou patří nemovitosti (bytová zařízení, domy) a z movitého majetku pak vybavení bytů, někdy vozidla, drobné šperky, rodinné starožitnosti, obrazy a další. Ne vždy však stát získá jen cenné věci, ale často i řadu zcela bezcenných movitých věcí, které zůstanou v bytech po zemřelých (obnošené šatstvo a boty, staré bytové zařízení, staré kuchyňské nádobí, použité lůžkoviny, knihy), jejichž vyklizení z bytu a následnou likvidaci zajišťuje ÚZSVM na náklady státu.


V případech, kdy jsou součástí odúmrtí věci, o které mají zájem galerie či muzea provádí ÚZSVM bezúplatný převod na tyto organizace. Odbor odloučené pracoviště Cheb tak například řešil odúmrť, jejíž součástí byly pohlednice, alba, knihy, soubory fotografií, úřední listiny z roku 1931 a dobové oblečení. Ř˜ada těchto předmětů byla předána Krajskému muzeu v Chebu, Městskému muzeu a Městské knihovně v Mariánských Lázních.


Ve většině případů ale ÚZSVM přebírá značně poškozené a zchátralé nemovitosti. Snaží se je tedy co nejrychleji realizovat a to nejčastěji formou výběrového řízení, aby našly nového majitele a nové využití a aby nedocházelo k jejich další devastaci.


Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění. Na základě rozhodnutí soudu vysílá ÚZSVM své právní zástupce, kteří zmapují a řádně zaevidují pozůstalost. Dědictví v případech odúmrtí realizuje ÚZSVM převážně formou výběrového řízení a výtěžek z prodeje je odváděn do státní pokladny.


Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.


Izabela Filová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace