Středa, 23. října 2019

ÚZSVM zajišťuje převod pozemků obci a kraji

01.03.2006

ÚZSVM v současné době připravuje převod 26 pozemků pod komunikacemi na Královéhradecký kraj. ÚZSVM takovýmto postupem zajistí sjednocení vlastníka pozemků pod komunikacemi a samotného tělesa komunikace. Smlouvami o bezúplatných převodech pozemků pod komunikacemi ÚZSVM předá obcím a krajům majetek státu v účetní hodnotě milionů korun za rok.


ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Chrudim (Územní pracoviště Hradec Králové) se zabývá postupným majetkovým vypořádáním pozemků pod komunikacemi v celém okrese Chrudim. Dle poskytnutých údajů příslušným katastrem nemovitostí bylo zjištěno, že se jedná cca o 300 pozemků.


Ověřováním těchto pozemků místním šetřením a na základě potvrzení příslušného silničního správního úřadu bylo konstatováno, že přibližně 20% z celkového počtu takto označených pozemků splňuje charakter komunikací a lze s nimi nakládat ve prospěch samospráv. V současné době probíhá realizace 26 pozemků v účetní hodnotě téměř 300 tisíc korun a před schválením záměru “ převod pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy na kraj - je připraveno 9 pozemků v účetní hodnotě více než 150 tisíc korun.


O místní komunikace, včetně jejich příslušenství a součástí (chodníky, krajnice, sjezdy, nájezdy, nástupní ostrůvky, atd.) v obcích se starají samy obce. Pokud nevlastní i dotčené pozemky, musí vždy veškeré stavební úpravy a další svoje záměry řešit s vlastníkem, za kterého v mnoha případech jedná ÚZSVM. Podobně je tomu i u komunikací II. a III. tříd, které v současné době vlastní kraje. Vzhledem k tomu, že ÚZSVM pozemky pod tělesy komunikací ke své činnosti nepotřebuje a ze všech okolností je zřejmé, že je splněn veřejný zájem pro jejich převod, snaží se ÚZSVM postupně jednotlivé parcely převádět do vlastnictví obecních nebo krajských samospráv.


Celý proces je však časově náročný. Představuje v prvé řadě přesnou identifikaci pozemků, které jsou zcela zastavěné komunikacemi a těch, které jsou zastavěné komunikací pouze zčásti. Ty je pak nutno geometricky oddělit. Poté začne etapa zjišťování a dohledávání veškerých listinných podkladů k jednotlivým parcelám, které dokládají jednoznačný přechod majetku do vlastnictví státu v období od roku 1949 až do současnosti.


ÚZSVM často vyhledává potřebné doklady v příručních archivech, ve státních archivech a žádá o případné informace i katastrální úřady, obce a další subjekty. Spoluprací s těmito institucemi se daří ve většině případů archivní materiály zajistit. ÚZSVM musí také získat přesná stanoviska příslušných silničních správních úřadů o jejich skutečném využití.