Úterý, 19. listopadu 2019

Odbor OP Beroun podporuje záměr převést SOŠ Hořovice do vlastnictví Středočeského kraje

10.03.2004
Odbor OP Beroun podporuje záměr převést SOŠ Hořovice do vlastnictví Středočeského kraje


Odbor Odloučené pracoviště Beroun patřící pod Územní pracoviště Střední Čechy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) respektuje názor Krajského úřadu Středočeského kraje převést bezúplatně Střední odbornou školu Hořovice do vlastnictví Středočeského kraje. Myšlenku, že by tento historický objekt měl také v budoucnu sloužit místnímu školství, podporuje rovněž vedení ÚZSVM. S tímto záměrem bude tento poměrně rozsáhlý a značný majetek předán do Komise pro nakládání s majetkem ÚZSVM.Areál učiliště v Oseku u Komárova nabyla ČR - Školský úřad Beroun v roce 1998 po zaniklém státním SOU Buzuluk Komárov. Společně s nemovitostmi byly převedeny také věci movité, zahrnující zejména vybavení a zařízení učeben a dílen. Nově vzniklé SOU Buzuluk Komárov o.p.s. (obecně prospěšná společnost) užíval předmětné nemovitosti k zajištění výuky žáků včetně odborné praktické přípravy na základě nájemní smlouvy se Školským úřadem Beroun. Jeho zánikem k 31. 12. 2000 byl však majetek převeden k 1. 1. 2001 na Okresní úřad Beroun a užívání majetku podle původní nájemní smlouvy a dodatků k nájemní smlouvě pokračovalo. Areál využívalo v období od 1. 1. 2003 do 31. 8. 2003 pro výuku učňů SOU Buzuluk Komárov o.p.s. a od 1. 9. 2003 převzala výuku Střední odborná škola Hořovice.Druhým případem, který v současné době odbor OP Beroun řeší, je rekreační zařízení v obci Stříbrná, s příslušenstvím, vnitřním vybavením a pozemky v okrese Sokolov. Zmíněný objekt sloužil původně pro rekreaci zaměstnanců Okresního úřadu Beroun. ÚZSVM, jemuž přísluší hospodařit s tímto majetkem, nyní zajišťuje jeho údržbu. Snahou odboru OP Beroun je najít tomuto zařízení nového majitele ještě v tomto roce.Odbor OP Beroun sídlí v jedné z budov bývalého okresního úřadu. Usnesení vlády č. 663/2002 určilo využití těchto budov pro organizační složky státu a územní samosprávné celky, které převzaly správní agendy po zaniklých okresních úřadech. Zajištění a využití jejich provozu bylo jedním z důležitých úkolů odboru OP Beroun. V současné době tak sídlí v těchto budovách Nejvyšší kontrolní úřad, Okresní soud, Okresní státní zastupitelství, Školní inspekce, Pozemkový úřad a Městský úřad Beroun. Všechny zmíněné organizace využívají poskytnuté prostory zdarma a od 1. dubna tohoto roku bude v části jedné ze tří budov umístěno také pracoviště Úřadu práce.Hlavní činností odboru OP Beroun je správa majetku státu na území okresu Beroun, to znamená přebírání majetku, jeho evidence, zápisy vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí, příprava právních úkonů, účast na soudních jednáních, převody a prodeje majetku, pro stát nepotřebného. Odbor OP Beroun ÚZSVM přebírá majetek, který na základě zákona o majetku, jinými zákony, děděním, darem, odúmrtí, rozhodnutím příslušných orgánů, mezinárodní smlouvou nebo na základě jiných skutečností stanovených zákony připadá do vlastnictví státu na území v působnosti odboru OP Beroun.