Čtvrtek, 21. listopadu 2019

ÚZSVM převedl pozemky na Benešovsku Středočeskému kraji

02.03.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl Středočeskému kraji celkem 46 pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, které se nacházejí ve 14 katastrálních územích okresu Benešov. Celková výměra pozemků je 26. 236 m2 a účetní hodnota téměř 237 tisíc korun. Převod proběhl ve spolupráci s bývalou Správou a údržbou silnic Benešov a Krajským úřadem Středočeského kraje.
ÚZSVM přistupuje k převodu vlastnických práv po důkladné lustraci předmětných nemovitostí. Provádí doložení nabývacích titulů, následný vývoj majetkoprávních vztahů v průběhu vlastnictví, dále identifikaci pozemků v terénu a zmapování způsobu jejich skutečného užívání.

Jedním z prioritních úkolů ÚZSVM je přispět ke sjednocení vlastnictví pozemku zastavěného silnicí a vlastnictví stavby silničního tělesa. Subjekty, které vlastní veřejné komunikace vymezuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, umožňuje na kraje a obce bezúplatně a ve veřejném zájmu cíleně převádět některé silniční pozemky, neboť právě na tyto subjekty jsou přeneseny některé činnosti s plněním veřejného zájmu spojené.