Čtvrtek, 20. února 2020

Vrchní soud v Praze potvrdil J. Schwarze rozhodcem v kauze Diag Human

27.03.2013
Praha - Vrchní soud v Praze dnes potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. červena 2012, kterým byl jmenován doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. rozhodcem tříčlenného rozhodčího senátu, jenž má ve sporu Diag Human SE proti České republice přezkoumat rozhodčí nález vydaný dne 4. srpna 2008. Docent Schwarz má nahradit rozhodce původně jmenovaného Diag Human SE, který ze své funkce v březnu 2010 odstoupil.
Na základě rozhodčí smlouvy z roku 1996 a na základě zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, soud dospěl k závěru, že náhradní rozhodce může být jmenován dvěma způsoby. Prvým je dohoda stran rozhodčího řízení, ke které však nikdy nedošlo. Druhým způsobem je jmenování rozhodce soudem, a to na návrh některé strany rozhodčího řízení nebo některého jmenovaného rozhodce. Diag Human SE ani jmenovaní rozhodci svého práva nevyužili. Soudní řízení o jmenování rozhodce v souladu s rozhodčí smlouvou a v souladu s citovaným zákonem zahájil v květnu 2010 stát.
 
Jmenováním tohoto člena senátu se stane přezkumný rozhodčí senát kompletní. Rozhodčí senát nyní přezkoumá závěry uvedené v rozhodčím nálezu ze dne 4. srpna 2008 a ve věci vydá nové rozhodnutí.  
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace