Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM prodal pozemky v Brništi na Českolipsku

29.03.2013
ÚZSVM prodal pozemky v Brništi na Českolipsku
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem pozemků více než 600 tisíc korun do státního rozpočtu. Nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Brniště.
Ve třetím kole výběrového řízení se prodaly tři pozemky o celkové výměře 54.849 m2.  Všechny parcely leží mimo zastavěné území obce Brniště. Dva pozemky jsou zemědělského charakteru – orná půda a třetí je porostlý trvalým travním porostem a je také částečně dotčen ochranným pásmem lesa. Nemovitosti získal ÚZSVM do svého vlastnictví na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.