Neděle, 26. ledna 2020

Obrazy z dědictví předal ÚZSVM archivu v Děčíně

19.03.2014
Děčín - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal 15 movitých věcí muzejní hodnoty Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích, Okresnímu archivu v Děčíně.
Jednalo se o obrazy, např. obraz Žně pod Troskami, Jezdec u jezera, Skalní hrad nebo obraz Moře, a dále o vázu z lazurovaného skla.
 
ÚZSVM již v minulosti předal z tohoto dědictví další hodnotné věci muzejní hodnoty do vlastnictví Krkonošskému muzeu v Jilemnici nebo Oblastnímu muzeu v Děčíně a šperky, Puncovnímu úřadu v Praze. Dosud se nepodařilo zrealizovat všechny movité předměty z dědictví, mimo jiné soubor 104 obrazů, 26 uměleckořemeslných artefaktů a 37 movitých věcí, zejména šperků, o které již neprojevila zájem žádná organizační složka státu ani státní organizace, proto ÚZSVM přistoupí k  prodeji ve výběrovém řízení.
 
ÚZSVM získal majetek na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z.  Mgr. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace