Pondělí, 21. října 2019

Model moždíře putuje do sbírek Vojenského historického ústavu

17.03.2014
Model moždíře putuje do sbírek Vojenského historického ústavu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do sbírek Vojenského historického ústavu Praha model moždíře na podstavci. Jde o model 30,5 cm moždíře vzor 11, systém Škoda, vyráběný v Plzni.

ÚZSVM získal tento majetek rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.

Pozn.: Počátky moždíře spadají do začátku 20. století, kdy byly vyrobeny první 30,5 cm exempláře, určené pro rakousko – uherskou armádu. Během první světové války byly tyto moždíře zapůjčeny i německé armádě, která je používala např. pro dobývání betonových pevností v Belgii a také při obléhání Verdunu. Rakousko - uherská armáda je používala při obléhání pevností Osowiec a Přemyšl, později i na italské frontě.