Pondělí, 21. října 2019

Půl milionu korun z dědictví připadlo státu

13.03.2014
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), odvedl do státní pokladny více než 560 tisíc korun, které získal po zemřelém bez dědiců.
Zmíněné finanční prostředky se nacházely na vkladovém a sporožirovém účtu zůstavitelky, která zemřela bez zanechání závěti a neměla zákonné ani závětní dědice. Na základě usnesení Okresního soudu ve Svitavách pak připadly jako tzv. odúmrť státu – České republice.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.