Neděle, 26. ledna 2020

Digitalizace katastru nemovitostí zpřesňuje evidenci

16.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), řeší v souvislosti s obnovou katastrálního operátu ve spolupráci s dalšími státními institucemi realizaci nově vzniklých pozemkových parcel.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), řeší v souvislosti s obnovou katastrálního operátu ve spolupráci s dalšími státními institucemi realizaci nově vzniklých pozemkových parcel. Mezi jednu z největších změn patří obnova provedená v katastrálním území Benešov u Prahy, v blízkosti zámku Konopiště.ÚZSVM zavedl v řešené lokalitě celkem 31 nově označených pozemků o celkové výměře 53. 993 m2. Účetní hodnota nemovitostí činí téměř 2,4 miliony korun. Všechny tyto nemovitosti jsou součástí zámeckého parku Konopiště, který spolu se zámkem tvoří rozsáhlý komplex národní kulturní památky.Z toho 10 pozemků o výměře 4. 674 m2 plní funkcí lesa, 10 dalších pozemků o výměře 19. 762 m2 je zastavěno veřejnými komunikacemi, 7 pozemků o celkové výměře 28.146 m2 tvoří vodní plochy nebo koryta vodních toků a zbylé 4 pozemky, jejichž výměra je 1. 411 m2, tvoří tzv. ostatní plochy (zeleň a neplodná půda).
Na základě nově získaných údajů o stavu nemovitostí, jejich zaměřením a převodem údajů do elektronické podoby došlo ke zpřesnění evidence (ve výměrách pozemků, v rozčlenění a ve způsobu využití podle skutečnosti).ÚZSVM tyto nemovitosti přednostně nabídl k využití Ministerstvu kultury ČR, resp. Národnímu památkovému ústavu. V případě, že MK ČR neprojeví o hospodaření s těmito pozemky zájem, ÚZSVM s nimi dále naloží v souladu se zákonem o majetku státu.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace