Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM předal archivu vzácný starý tisk

23.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), předal v červnu 2008 Okresnímu archivu v Náchodě rozsáhlý soubor archiválií.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), předal v červnu 2008 Okresnímu archivu v Náchodě rozsáhlý soubor archiválií.

Nejvýznamnější částí souboru archiválií je vzácný starý tisk z roku 1596 “ rozšířené české Veleslavínovo vydání Herbáře Pietra Mattioliho. V herbáři jsou mj. dobové rukopisné vpisky, které obsahují také místopisné názvy náchodského regionu. Mattioliho Herbář je proto cenný zejména pro tuto geografickou oblast.
Kromě Mattioliho Herbáře ÚZSVM předal Okresnímu archivu v Náchodě také 59 kartonů a balík knih, novin, časopisů, kalendářů a dalších dokumentů.

Uvedený majetek získal stát jako tzv. odúmrť, a to na základě rozhodnutí soudu, Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.

Mattioliho Herbář (v češtině též Herbář neboli bylinář, latinsky původně Commentarrii in sex libros Pedacii Dioscoridis) je jednou z nejvýznamnějších botanických knih 16. století. Jeho autorem byl Pietro Andrea Mattioli, jeden z nejvýznamnějších italských botaniků a lékařů.

Mattioli byl vystudovaný lékař. Zájem o botaniku u něj pramenil ze zájmu o lékařské využití rostlin, kterým se zabývá také antický text De materia medica napsaný Pedaciem Dioskúridem z Anazarby, učencem a lékařem 1. století. Tento text Mattioli ve 40. letech 16. století překládal z latiny do italštiny. První verze textu Herbáře vyšla italsky v roce 1544 jako komentář italského překladu De materia medica pod názvem Commentarrii in sex libros Pedacii Dioscoridis.

Roku 1554 rozšířené latinské vydání Herbáře vydal v Benátkách Vincento Valgrisio. Téhož roku Mattioli přichází do Prahy jako osobní lékař arciknížete a českého místodržícího Ferdinanda Tyrolského. V Praze Mattioli v roce 1561 publikoval u Jiřího Melantricha z Aventina nejprve knihu svých latinských lékařských dopisů Epistolarum Medicinalium libri quinque (Pět knih lékařských dopisů). O rok později vyšel český překlad Herbáře, který v rozšířené podobě do češtiny přeložil humanista Tadeáš Hájek z Hájku. Po dokončení tisku českého překladu Melantrich v roce 1563 vytiskl německý překlad, který přeložil pražský lékař a přírodovědec Georg Handsch z Limuz.
Herbář byl opatřen řadou dřevorytových ilustrací, V českém i německém vydání je něco přes 200 ilustrací. Kvalita ilustrací herbáře a celá typografická úprava knihy je velmi vysoká a odpovídá potřebě přesného zachycení zobrazených rostlin
Herbář byl knihou praktickou, šlo ale zároveň o práci na vysoké odborné úrovni. V měšťanských domácnostech Herbář sloužil nejen jako praktická příručka k léčení, ale také k vaření. Herbář byl dokonce čten jako beletrie, a to ještě v průběhu 18. století.

Herbář byl vydán ještě mnohokrát, jednotlivá vydání autor stále doplňoval. Herbář je vydáván až do současnosti, dnes je však chápán již jako literární a jazyková památka.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace