Pondělí, 21. října 2019

Nový ředitel Územního pracoviště České Budějovice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkovýc

04.06.2007
ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, má od dnešního dne nového ředitele. Ing. Zdeněk Prokopec byl do funkce jmenován Ing. Miloslavem Vaňkem, generálním ředitelem ÚZSVM.

ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, má od dnešního dne nového ředitele. Ing. Zdeněk Prokopec byl do funkce jmenován Ing. Miloslavem Vaňkem, generálním ředitelem ÚZSVM.Ing. Zdeněk Prokopec je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Do roku 1990 působil jako výzkumný pracovník v oblasti jaderných reaktorů ve Škodových závodech v Plzni. Poté se stal přednostou Okresního úřadu v Písku. Po zániku okresních úřadů byl Zdeněk Prokopec jmenován ředitelem odboru Odloučené pracoviště Písek, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde působil až dosud.
ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, hospodaří s majetkem v účetní hodnotě více než 1,638 miliardy korun. V roce 2006 řešilo 416 případů soudních jednání a správních řízení, zrealizovalo majetek v účetní hodnotě více než 442,45 milionu korun (včetně bezúplatných převodů). Zaměstnanci ÚZSVM, Územního pracoviště České Budějovice, v roce 2006 odvedli do státního rozpočtu více než 36,39 milionu korun.

Nejzajímavějším případem byla realizace areálu Buškův Hamr na město Trhové Sviny. Předmětem převodu jsou objekty evidované jako kulturní památka a také zařízení hamru evidovaná jako technická památka. Hodnota převáděných věcí dle účetní evidence ÚZSVM činí 3,5 milionu korun. Smlouva byla oboustranně podepsána a 13. 3. 2007 postoupena ke schválení Ministerstvu kultury ČR.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb., k 1. 7. 2002.
ÚZSVM je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Dle platných právních předpisů ÚZSVM jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se určených skupin majetku státu. Na základě dohody může v některých majetkových záležitostech poskytovat právní pomoc také obcím a městům, a to buď tak, že v řízení vystupuje namísto obce, nebo jako vedlejší účastník na její straně. ÚZSVM rovněž zpracovává právní stanoviska týkající se majetku státu, a to na základě žádosti organizačních složek státu a státních organizací nebo Pozemkového fondu.
Svou činnost ÚZSVM vykonává prostřednictvím Územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze.Děkuji za informování veřejnosti.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace