Pondělí, 14. října 2019

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu ve sporu o náhradu škody uzavřené mezi ČR “ Mi

15.06.2007
Dne 11. 6. 2007 vláda České republiky na svém zasedání přijala usnesení, kterým uložila ministru zdravotnictví zajistit podepsání vládou schváleného znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu ve sporu o náhradu škody mezi ČR - Ministerstvem zdravotnictví a společností Diag Human, a. s. uzavřené dne 7. 12. 2001, o zrušení vzájemné povinnosti mlčenlivosti.

Dne 11. 6. 2007 vláda České republiky na svém zasedání přijala usnesení, kterým uložila ministru zdravotnictví zajistit podepsání vládou schváleného znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu ve sporu o náhradu škody mezi ČR - Ministerstvem zdravotnictví a společností Diag Human, a. s. uzavřené dne 7. 12. 2001, o zrušení vzájemné povinnosti mlčenlivosti.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) jedná ze zákona v rozhodčím řízení namísto Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR), není účastníkem shora uvedeného smluvního vztahu a tedy ani neuzavírá dodatek o zrušení mlčenlivosti, jak bylo ostatně správně rozhodnuto vládou ČR (viz citované usnesení).

Vládou schválené znění dodatku se nedotýká samotného procesního průběhu řízení.Dle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ustanovení § 17, jsou zaměstnanci ÚZSVM povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své činnosti nebo v souvislosti s ní. Postavení ÚZSVM je tedy dáno zákonem, obdobně jako u ostatních složek v rámci soudního řízení, trestního vyšetřování apod.Zbavení závazku mlčenlivosti se tedy týká skutečností mezi účastníky smlouvy, tj. MZ ČR a společností Diag Human, a. s. Obě tyto strany jsou jediné, které mohou na základě uzavřené smlouvy a dodatku o zrušení mlčenlivosti, poskytovat informace, které vedly k uzavření takovéto smlouvy a jejímu obsahu. Originály smlouvy by se měly nacházet u obou smluvních partnerů.
Děkuji za informování veřejnosti.
Mgr. Jana Lysá, v. r.

samostatné oddělení Komunikace