Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM jedná o uvedení schodiště do řádného stavu

20.06.2003

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) sekce Územní pracoviště Střední Čechy odbor Odloučené pracoviště Rakovník jedná o uvedení schodiště k železničnímu nádraží v Rakovníku do řádného stavu.ÚZSVM je příslušný hospodařit s parcelou 633/1 v kat. území Rakovník, na které se schodiště k železničnímu nádraží v Rakovníku nachází. V současné době se připravují podklady pro převod parcely 633/1 o výměře cca 2 tisíce m2 do majetku Města Rakovník. V záležitosti však bude nutné ještě zabezpečit geometrické odměření, protože část parcely 633/1 je možné využít i jiným způsobem než jen jako přístupovou cestu k uvedeným schodům. Po předložení žádosti o bezúplatný převod se zdůvodněním veřejného zájmu a vydání rozhodnutí o nepotřebnosti je možné vyhotovit smlouvu o převodu odměřené parcely do vlastnictví Města Rakovník za předpokladu, že budou dodržena příslušná ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí oddělení Komunikace