Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM se zabývá státními příspěvky na individuální bytovou výstavbu

01.06.2004

Agendu státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu převzal ÚZSVM ke dni 1. 1. 2003 v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Režim poskytování těchto příspěvků upravovala vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví.Odbor Odloučené pracoviště Chrudim ÚZSVM převzal po zániku Okresního úřadu Chrudim cca 500 spisů týkajících se státních příspěvků, které byly poskytovány v období let 1986 - 1995 na výstavbu rodinných domků nebo bytových jednotek na základě uzavřených smluv s občany. Stavebníci se v citovaných smlouvách zavázali, že výstavbu provedou v souladu s platným stavebním povolením, a že stavební práce dokončí tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do 10 let od uzavření smlouvy. A dále se zavázali, že po dobu 10 let od uzavření smlouvy, nejméně však 8 let od kolaudace nepřevedou nemovitost na jiný subjekt a do uplynutí této doby ji budou užívat k trvalému bydlení.ÚZSVM je sleduje, zda příjemci státních příspěvků plní podmínky sjednané ve smlouvě a v případě porušení závazků vymáhá vrácení dlužné částky v plné výši včetně úroků z prodlení. Zaměstnanci Odboru Odloučeného pracoviště Chrudim od počátku svého působení provedli kontrolu dodržování podmínek u všech uzavřených smluv. V případech, kde bylo zjištěno porušení podmínek, zahájili vymáhání státního příspěvku a to formou dohod s občany o dobrovolném splácení celé částky nebo, jak se stalo v 8 případech, také formou soudní žaloby. V případě, že stavebníci splní všechny podmínky vyplývající z výše citovaných smluv, nebo vrátí státní příspěvek v plné výši, ÚZSVM žádá o výmazy vkladů zástavních práv a záznamů omezujících vlastnická práva.Kontrolou těchto skutečností a jejich řešením přispěl již ÚZSVM do státní pokladny částkou téměř 1 milion korun.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM