Úterý, 19. listopadu 2019

Měření u haldy Barré pokračuje

11.06.2005

Analýza rizik souvisejících s uvolňováním škodlivin z hořící haldy skončí do konce červnaVinařice - Do konce června by měla být hotová analýza, která má určit rizika vlivu haldy Barré na životní prostředí. Na problém upozornili před časem lidé bydlící v okolí haldy, z nichž někteří onemocněli rakovinou. Domnívali se, že jejich zdravotní problémy mohou s prohořívající haldou souviset. „Analýzu rizik, souvisejících s uvolňováním škodlivin z hořícího odvalu haldy Barré, zpracovává akciová společnost ECO-F, která má zkušenosti se sanacemi ekologických zátěží,“ potvrdila Izabela Filová, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.Měření začala v květnu„Terénní práce v uvedené lokalitě byly zahájeny letos v květnu a budou ukončeny měřením emisí, které se dělá v těchto dnech ve spolupráci se Zdravotním ústavem Kladno,“ uvedla mluvčí.V první fázi bylo podle ní provedeno termometrické proměření povrchu haldy. Jde o metodu geologického průzkumu, která spočívá v měření podpovrchových teplot zemin. Měří se v zarážených sondách, jejichž hloubka je jednotná a je volena tak, aby byl vyloučen vliv vnějších faktorů, jako jsou změny venkovní teploty v průběhu dne.„V případu haldy Barré metoda sloužila k vyhledání oblastí, kde halda dosud prohořívá,“ vysvětlila mluvčí.V těchto místech byla provedena další sondáž. „V odebraných vzorcích půdního vzduchu byly zjištěny organické látky, které běžně vznikají při hoření uhlí. Současně byly odebrány inženýrsko geologické vzorky. Na jejich základě bude posouzena stabilita svahu haldy. Podle výsledků tohoto průzkumu bylo připraveno měření imisí do ovzduší, které bude pro vyhodnocení případných rizik rozhodující,“ dodala mluvčí.Odpovědnost má nyní státUkládání hlušiny a uhelného prachu na haldu Barré bylo ukončeno v roce 1920.
V roce 1991 tu ale bylo zaznamenáno povrchové hoření na odvalu. Okresní úřad Kladno proto zajistil projekt na sanaci hořícího odvalu a zahájil práce na tlumení požáru tak, aby nebyli ohroženi obyvatelé přilehlé zástavby.Po zániku okresních úřadů se problémem zabývá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je i zadavatelem měření. Na základě jeho výsledků pak zabezpečí nezbytná sanační opatření.