Pondělí, 17. února 2020

Stát může zastupovat obce

03.06.2004

Otázka pro Jana Herdu, ředitele odboru Právních služeb Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Poslanecká sněmovna ČR v minulých dnech znovu schválila novelu zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Co od ní mohou města a obce očekávat?


"Vedle některých spíše drobných technických úprav původního znění zákona novela především přináší možnost zastupování obcí v některých majetkoprávních sporech právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Není sporu o tom, že tato novela byla vyvolána některými konkrétními "restitučními" kauzami, ve kterých obce svoji při o obecní majetek v první instanci prohrály a neodvolaly se s odůvodněním, že na vedení zdlouhavých soudních sporů nemají dostatek finančních prostředků.


Možnost, kterou novela zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových přináší, má napomoci řešení tohoto problému. Na žádost obce by mělo být v budoucnu možné, aby v konkrétním soudním sporu obecní vlastnictví hájili právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Mělo by jít především o takové spory, v nichž je zpochybňováno obecní vlastnictví k majetku, který obce nabyly od státu. Stát by v těchto sporech vystupoval buď přímo namísto obce, nebo by obci v řízení pomáhal jako vedlejší účastník na její straně.


Zejména tato druhá forma právní pomoci je z pohledu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vhodná. Jde totiž o to, že v prvním uvedeném případě, kdy má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vystupovat v řízení namísto obce, skutečně nelze přehlédnout některé zpochybňující hlasy (ty také byly jedním z důvodů odmítnutí novely v Senátu ČR), že tímto postupem může docházet k porušení ústavního principu rovnosti účastníků v řízení.


Proto je vhodnějším řešením možnost využít institutu vedlejšího účastenství v řízení, kdy stát, jako ten, kdo obce vybavil určitým majetkem v zájmu jejich bezproblémového fungování (rovněž v oblasti přenesené působnosti výkonu státní správy), má nepochybně právní zájem na tom, aby vlastnictví obcí k takovému majetku nebylo zpochybňováno. Má jistě i právo přispět k tomu odbornou pomocí, tedy účastí svých právních zástupců v soudním řízení na straně obce.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je organizační složkou státu se specifickým posláním, které je exaktně upraveno zákonem. Proto mu rozhodně nepřísluší výše uvedené pochybnosti řešit.


Novela vstoupila v platnost 19. března 2004, kdy vyšla ve Sbírce zákonů."