Středa, 27. května 2020

ÚZSVM přispívá do státní pokladny

15.06.2004


Výpisy ze sporožirového účtu byly nalezeny po zemřelém, který neměl zákonného ani závětního dědice. Jde o případ tzv. odúmrťi, a tento majetek ze zákona připadá státu. ÚZSVM na základě rozhodnutí soudu vysílá právní zástupce, kteří zmapují a zaevidují majetek, který po zesnulém zůstává.V usnesení Okresního soudu v Teplicích však nebyl žádný účet zmíněn. Z toho důvodu byla oslovena notářka, která předmětné dědictví zpracovávala a ta sdělila ÚZSVM, že dědický spis po zemřelém byl předán Okresnímu soudu v Teplicích. Tam zároveň postoupila sdělení ÚZSVM, na jehož základě proběhlo šetření k dohledání nově nalezeného majetku.Po proběhlém šetření bylo usnesením Okresního soudu v Teplicích potvrzeno, že veškerý nově najevo vyšlý majetek spadá do dědictví.V původním usnesení soudu byla vyčíslena výše dědictví na částku cca 44 tisíc Kč. Cena nově zjištěného majetku činí cca 330 tisíc Kč. Celková hodnota dědictví tak dosahuje částky více než 370 tisíc Kč, a v plné výši bude odvedena do státní pokladny.