Středa, 1. dubna 2020

Obec a Lesy ČR získaly státní pozemky

Pozemky v hodnotě téměř 770 tisíc korun převedl Lesům České republiky a městu Doksy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

Předmětem bezúplatného převodu Lesům ČR bylo 8 lesních pozemků nesouvisle rozmístěných po katastrálním území Vítkov u Dobranova a jeden pozemek ve stejném katastrálním území, který tvoří nezpevněnou lesní komunikaci a slouží jako přístupová cesta k ostatním lesním pozemkům. Celková výměra pozemků činí více než 12 tisíc m2, jejich hodnota převyšuje 735 tisíc korun.

Městu Doksy ÚZSVM bezúplatně převedl 2 pozemky. Nemovitý majetek se nachází v katastrálním území Doksy u Máchova jezera. Větší pozemek o výměře 1.378 m2 je označený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Město jej hodlá využít jako místní komunikaci v souladu se schváleným projektem regenerace sídliště Pražská “ Doksy a zajistit tak propojení s obytnou zástavbou. Druhý pozemek o výměře 942 m2 se nachází pod místní komunikací III. třídy a zajišťuje přístup k řadové zástavbě rodinných domů. Celková účetní hodnota obou pozemků je téměř 35 tisíc korun.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace