Středa, 1. dubna 2020

Obec získala pozemky v areálu bývalých kasáren

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl obci Jistebnice 2 pozemky v prostoru bývalých kasáren.

Jeden pozemek se nachází pod stavbou plechové garáže, která slouží k uskladnění věcí, materiálu a techniky místní základní a mateřské škole, jednotce Sboru dobrovolných hasičů Jistebnice a samotné obci. ÚZSVM tímto převodem sjednotil vlastnictví pozemku a budovy. V případě druhého převedeného pozemku se jedná o účelovou komunikaci, která vede rovněž areálem bývalých kasáren.

Celková výměra předaných nemovitostí je 1.600 m2. Součástí bezúplatného převodu je taktéž smluvní závazek obce využívat tento majetek i do budoucna ke stejnému účelu. Obec již dříve získala celý areál na základě darovací smlouvy od Ministerstva obrany ČR.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace