Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM zajišťuje došetřování majetku bez vlastníka

23.06.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), došetřil zatím v letošním roce v rámci agendy neznámých vlastníků a ve spolupráci s dalšími státními institucemi 51 nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí bez vlastníka nebo neexistujícího vlastníka.

Při řešení této agendy spolupracuje ÚZSVM zejména s katastrálním úřadem, archivy, dále s Ministerstvem vnitra ČR a Pozemkovým fondem ČR.Celková výměra došetřených pozemků je 24.599 m2. Na základě provedených šetření připadlo 21 pozemků do příslušnosti hospodaření ÚZSVM. Celková hodnota majetku je 153 tisíc korun a má výměru 15.607 m2.

Další 4 pozemky připadly do správy PF ČR a 13 pozemků bylo majetkem obcí. Zbývajících 13 případů se týkalo fyzických osob, zejména oprávněných dědiců, kterým ÚZSVM zaslal výzvu k podání žádosti o dodatečné projednání dědictví. Z uvedených případů byly 3 pozemky vydány v restituci, také byly zjištěny i případy nesprávného zápisu údajů v katastru nemovitostí, u kterých na základě dohledaných listin došlo k opravě evidovaného stavu.

V rámci těchto šetření bylo zároveň dořešeno 5 duplicitních zápisů vlastnictví.