Pondělí, 17. února 2020

Náboženská matice získala zpět dva pozemky na severu Čechy

23.07.2013
Náboženská matice získala zpět dva pozemky na severu Čechy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), přijal dne 22. 3. 2013 výzvu Náboženské matice se sídlem Thákurova 676/3, Praha 6 - Dejvice, o vydání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb.
Dohodou o vydání majetku vydal ÚZSVM tyto nemovitosti: pozemek, způsob využití - jiná plocha o výměře 1.209 m2 a pozemek, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 1497 m², vše zapsané pro katastrální území Klíny II, obec Klíny. Účetní hodnota přesahuje 99 tisíc korun.
 
Předávaný majetek přešel do vlastnictví státu způsobem uvedeným v ust. § 5 písm. e) zákona č. 428/2012 Sb. (darovací smlouva ze dne 8. 5. 1965 a ze dne 18. 7. 1966, uzavřená v tísni na základě pokynů a směrnic Státního úřadu pro věci církevní). Předávaný majetek v rozhodném období sloužil k duchovním a pastoračním účelům.
 
Právní účinky vkladu práva vznikly 20. 6. 2013. Nemovitosti byly zapsány na list vlastnictví č. 316 pro Náboženskou matici se sídlem v Praze 6.