Úterý, 12. listopadu 2019

Tři miliony z pozůstalostí putovaly do státního rozpočtu

02.07.2013
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), odvedl v prvním pololetí roku 2013 do státního rozpočtu více než 2,8 milionu korun uložených na vkladních knížkách u tří domácích bank.
Finanční prostředky pocházely z pozůstalosti po čtyřech osobách, jejichž majetek jako tzv. „odúmrť“ připadl státu na základě rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.