Středa, 23. října 2019

Muzeum v Turnově získalo cenné exponáty

14.04.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal Muzeu Českého ráje v Turnově cennou sbírku předmětů kulturní hodnoty, jejíž celková hodnota přesahuje 29 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal Muzeu Českého ráje v Turnově cennou sbírku předmětů kulturní hodnoty, jejíž celková hodnota přesahuje 29 milionů korun. ÚZSVM převedl muzeu soubor soch Getsemanská zahrada, který v roce 1829 vytvořil Ignác Martinec, a dále předměty sbírkové povahy čítající asi 35 tisíc kusů.Jde o umělecky a kulturně cenný a dodnes v podstatě neporušený soubor soch, který se skládá z celkem 11 sochařských děl (modlící se Kristus, sv. Jan Evangelista, sv. Jakub, sousoší loučení panny Marie s Kristem, anděl s kalichem, sv. Petr, anděl na sloupku a další). Autor se při vytváření souboru soch inspiroval obdobným sousoším z Jiřetína pod Jedlovou. Všechny tyto movité předměty připadly ÚZSVM usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou jako tzv. odúmrť.Z velkého množství předmětů sbírkové povahy lze jmenovat např. soubory, které souvisí s oborem technologie skla, s etnologií, s oborem umělecké řemeslo.

ÚZSVM dále předal 240 kusů knih (převážně rukopisů), 3.511 starých tisků, 28.062 položek odborné literatury, 99 kusů dlouhohrajících LP desek, 6.758 kusů knih, 8 složek (kramářských tisků) a mnoho dalších cenných předmětů.V závěru roku 2009 ÚZSVM bezúplatně převedl městu Jablonci nad Nisou další kulturní památky. Jednalo se o 2 pozemky a o budovu bývalé fary z počátku 18. století.

Součástí převodu byly také další movité věci nesbírkové povahy nacházejících se v domě jako jeho běžné vybavení (např. užitkové sklo, keramika a porcelán, textil, koberce, nábytek, lustry apod.). Další součástí tohoto dědictví byla také majetková autorská práva, movité věci nemající charakter sbírkových předmětů, finanční hotovost a vkladní knížky. Finanční prostředky představuje zisk pro státní rozpočet.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace