Pondělí, 17. února 2020

Bezúplatné převody pouze ve veřejném zájmu

06.04.2006

Územní pracoviště Plzeň Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hospodaří s majetkem státu na území Plzeňského a Karlovarského kraje. V současné době spravuje téměř 600 budov a staveb a více než 29 tisíc pozemků. Obcím těchto dvou krajů nabízíme spolupráci na několika úrovních,« říká Ing. Mgr. Miroslav Kroc, ředitel Územního pracoviště Plzeň.Hovoříte o několika úrovních spolupráce, jakou tedy obcím konkrétně nabízíte?Při realizaci pro stát nepotřebného majetku informujeme o záměru prodat nemovitost starostu územně příslušné obce. Na základě této informace se může obec přihlásit do výběrového řízení na prodej nemovitostí, které mohou být pro obec strategickými. Pokud prokáže veřejný zájem, získá majetek ve svůj prospěch formou bezúplatného převodu.Jakým způsobem obec prokazuje veřejný zájem?Musí doložit záměr budoucího využití majetku. Vyžadujeme také stanovisko příslušného orgánu obce, že záměr realizace odpovídá schválenému územnímu plánu obce.Jsou tyto bezúplatné převody ve veřejném zájmu časté a jakého státního majetku se týkají?Většinou to jsou převody veřejné zeleně v intravilánu obcí, pozemky pod komunikacemi, pozemky či budovy ke školským a sociálním účelům. Výjimečně to mohou být i další případy, například pozemky pod budovami sloužícími charitativním a společensky prospěšným činnostem. Počátkem loňského roku jsme se souhlasem Ministerstva kultury ČR také například převedli pro účely rozvoje obce a regionu obci Trhanov zámek Trhanov na Domažlicku a obci Plánice dům, kde se narodil a žil český vynálezce František Křižík a kde je umístěno Křižíkovo muzeum. Bezúplatně se na obce též převádějí některé administrativní budovy po bývalých okresních úřadech. Nedávno naše územní pracoviště tímto způsobem převedlo dvě administrativní budovy, v nichž obce vykonávají v přenesené působnosti státní správu. V prvním případě to byla budova v Klatovské ulici v Plzni a v druhém administrativní objekt v Mayerově ulici v Klatovech. Již dříve tímto způsobem získala budovy města Domažlice, Rokycany a Sušice. V současné době pracujeme na převodu dalších administrativních objektů na města Karlovy Vary, Cheb, Klatovy a Sokolov.Mohou vás obce také požádat o odbornou pomoc?Náš úřad je připraven zastupovat obec na základě dohody před soudem v majetkových věcech. Někdy se také obce obracejí na naše zaměstnance ohledně konzultace v majetkoprávní oblasti. Zejména menší obce nemají k dispozici odborníky na majetkoprávní agendu, především pracovníky orientující se v problematice zápisů v pozemkových knihách, konfiskačních dekretech a systému přídělového řízení. V těchto případech zaměstnanci ÚZSVM prošetří majetek evidovaný v katastru nemovitostí a po zjištění, že splňuje kritéria určená zákonem č. 172/1991 Sb., vypracují souhlasné prohlášení o přechodu vlastnictví majetku, případně vyzvou obec k převzetí majetku a zajištění opravy v zápisu v katastru nemovitostí. V letošním roce jsme například takto předávali tři objekty městu Aš.
Územní pracoviště PlzeňÚzemní pracoviště Plzeň zahrnuje 7 odborů odloučených pracovišť na území dvou krajů: Plzeňský kraj “ Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov; Karlovarský kraj “ Cheb, Karlovy Vary, Sokolov.


Správu státního majetku v okresech Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever zabezpečuje odbor Hospodaření s majetkem státu.


Adresa: Radobyčická 14, 306 04 Plzeň, tel.: 377 169 111, fax 377 222 341, www.uzsvm.cz