Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM zajistil více než 700 tisíc korun

30.04.2004

Na odbor Odloučené pracoviště Znojmo ÚZSVM přešlo po zániku Okresního úřadu Znojmo cca 1800 spisů týkajících se níže uvedených státních příspěvků. Od počátku svého působení tak zaměstnanci odboru OP Znojmo vymohli částku v celkové výši 707 tisíc korun a v plné výši ji odvedli do státního rozpočtu.Odbor Odloučené pracoviště Znojmo provedl kontrolu dodržování podmínek stanovených ve smlouvách o poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu, které byly poskytovány v minulých letech.V případě jejich nedodržení je dle platných právních předpisů rozhodnuto: občané, kteří podmínky porušili, musí příspěvky vrátit.ÚZSVM získal po zániku Okresního úřadu Znojmo na základě zákona právo hospodařit s pohledávkami státu a tedy i právo na úhradu dlužných částek s účinností od 1. 1. 2003 (ve smyslu bodu 14 části 117 citovaného zákona a dle zákona č. 201/2002 Sb., přešlo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových).Od roku 1986 poskytoval bývalý Okresní národní výbor ve Znojmě a poté tamější okresní úřad státní příspěvky na výstavby, nástavby, půdní vestavby rodinných domků, příp. zřízení nových bytových jednotek z nebytových prostor (dle vyhlášky č. 136/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů).Smlouva o poskytnutí státního příspěvku udává jednak podmínky poskytnutí a ponechání finanční částky, jednak slouží k zajištění pohledávek státu. Pohledávky vzniklé z titulu těchto poskytnutých příspěvků, jsou zajištěny omezením převodu nemovitosti případně zástavním právem.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM