Neděle, 26. ledna 2020

ÚؘAD JE V ROLI VELKÉHO STÁTNÍHO "DOMOVNÍKA"

16.04.2003

Chránit a spravovat státní majetek a zastupovat stát ve sporech o něj je úkolem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Pracuje od 1. července 2002 a má osm sekcí územních pracovišť. Ing. Vladimíru Hůlkovi, který je ředitelem sekce Územní pracoviště Střední Čechy, jsme položili několik otázek.


Můžete sekci představit?


Středočeský kraj měl 12 okresů a sekce Územní pracoviště Střední Čechy (dále jen sekce) má 12 odloučených pracovišť. To je dáno tím, že krajské uspořádání Středočeského kraje zůstalo v podstatě stejné. V současné době pracuje v sekci 420 zaměstnanců. Již proběhla první vlna snižování jejich stavu a stejný průběh lze očekávat i v případě likvidačních skupin. Bude se to týkat celkem asi 40 zaměstnanců. Likvidační skupiny, které měly za úkol na základě zákona číslo 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činností okresních úřadů vypořádání mzdové agendy, zrušení účetnictví okresních úřadů, vypořádání se státním rozpočtem, dotací, výkaznictví obcí a podobně, ukončí svoji činnost k 30. červnu 2003.


Centrální sídlo sekce je v Praze?


V Praze jsou dvě pracoviště. Jedno je spojené s ředitelstvím ÚZSVM pro Prahu, druhé je pro střední Čechy. Dříve tam sídlil Okresní úřad Praha - východ a byl tam naplánovaný předpoklad zhruba 45 míst pro sekci. V současné době však sdílíme prostory s některými pražskými odbory ÚZSVM.Co má sekce na starosti?


Nejdůležitějším úkolem bylo přebírání státního majetku po okresních úřadech a jejich likvidace. To se podařilo. Je to zásluha především likvidačních skupin. Bylo zapotřebí zaevidovat veškerý státní majetek, zkontrolovat a přepsat hospodaření s majetkem na katastrálních úřadech. Povedlo se také dokončit smlouvy o výpůjčkách s institucemi veřejné správy, které sídlí v budovách, s nimiž je příslušný hospodařit ÚZSVM.Pomáháte přesouvat majetek z okresů do pověřených obcí?


Je to běžná agenda Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Majetek může být převáděn několika způsoby. Lze jej jednak nabídnout státu, nebo dále prodat, jednak může být předán obcím; vždy se tak děje na základě zákona. Při převodu na obce lze uvažovat o veřejných prostranstvích, pozemních komunikacích atd. V rámci snahy sestěhovat pracoviště úřadu vždy do jednoho objektu, a vyloučit tak případy, kdy stát platí nájemné jiným subjektům, chceme vytipovat objekty, které slouží veřejné správě a bylo by možné převést je se souhlasem státu na obce. Příkladem může být budova v Benešově, kterou ÚZSVM spravuje, ale nesídlí tam.Zastupujete stát také u mezinárodního soudu?


Zatím se sekce zastupováním u mezinárodního soudu nezabývala, avšak je na takové jednání plně připravena.Co ještě čeká vaše pracoviště v prvním pololetí?


Dohledávání státního nemovitého majetku po okresních úřadech. Přestože tento majetek byl evidován na katastru nemovitostí, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových musí dále postupovat v plnění úkolů v souladu s platnými zákony, a proto si případy znovu ověřuje. Na sekci se také začínají obracet odborné složky státu ve smyslu zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ádají o zastupování před soudy - například Krajský hasičský záchranný sbor. Je předpoklad, že těchto případů bude postupem času přibývat.Jak komunikujete s Krajským úřadem Středočeského kraje?


V budovách, které spravuje ÚZSVM, sídlí 10 detašovaných pracovišť krajského úřadu. Vztahy s krajským úřadem jsou dobré. Navzájem si obě instituce snaží vyjít vstříc. ÚZSVM je v pozici velkého státního "domovníka".Publikováno: Moderní obec, 16.4.2003, str. 23