Datové schránky a elektronické podatelny

Základní způsoby doručování datových zpráv (DZ) do Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM):

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) (datové schránky pro Ústředí a jednotlivá Územní pracoviště)
  • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu
  • osobním doručením technického nosiče dat

 

ID datové schránky a e-mail podatelny:

 

Územní pracoviště ID datové schránky e-mail
Ústředí a Praha 96vaa2e podatelna@uzsvm.cz
Střední Čechy 4bdfs4u podatelna.strednicechy@uzsvm.cz
Plzeň 3mafszi podatelna.plzen@uzsvm.cz
Ústí n. Labem va2fsxs podatelna.usti@uzsvm.cz
Hradec Králové x3eftbz podatelna.hradeckralove@uzsvm.cz
Brno rq6fs9a podatelna.brno@uzsvm.cz
Ostrava c4nfs5n podatelna.ostrava@uzsvm.cz
České Budějovice 8upftbv podatelna.ceskebudejovice@uzsvm.cz

 

Podmínky pro podání učiněná prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS)

Podmínky doručování prostřednictvím ISDS jsou ustanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení byla vydána vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb. V příloze č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb. jsou stanoveny přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky.

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv z informačního systému datových schránek (ISDS)

Datové zprávy z ISDS jsou přijímány ve všech povolených formátech pro doručování v ISDS, upřednostňovány jsou formáty:

csv, doc, docx, edi, eml, fo, gif, htm, html, isdoc, isdocx, jfif, jpreg, jpg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, pptx, rtf, tif, tiff, txt, xls, xlsx, xml, zfo.

Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na max. 20 MB. Upozorňujeme na to, že tzv. velkoobjemové datové zprávy (o velikosti větší než 20 MB) Úřad nepřijímá.

Předpoklad příjmu velkoobjemových datových zpráv je v polovině roku 2024.

 

Podmínky pro podání doručovaná e-mailem a potvrzení o přijetí

Datové zprávy doručované e mailem jsou přijímány v těchto formátech:

doc, docx, gif, jfif, jpeg, jpg, pdf, png, ppt, pptx, rtf, tiff, txt, xls, xlsx, zfo.

Zpracování nepovolených formátů není zaručeno.

Datové zprávy doručované e-mailem maximální velikosti 20MB.

O doručení podání e mailem bude odesílatel vyrozuměn certifikovanou e-mailovou zprávou s časovým razítkem s vypsanými identifikačními údaji podání (potvrzením).

 

Podmínky pro podání doručená na technickém nosiči dat

Přípustnými technickými nosiči jsou CD a DVD. Technický nosič dat lze doručit osobně či prostředky poštovních a doručovacích služeb. V případě osobního doručení elektronického podání v úředních hodinách podatelny musí být předáno jedno elektronické podání na jednom technickém nosiči dat. Datové zprávy na CD a DVD nejsou přijímány samostatně, ale jen jako příloha vlastního podání. Předaný technický nosič se nevrací.

 

Zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy, posuzování datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu. Datová zpráva je posuzována také z hlediska své čitelnosti, vlastností elektronického podpisu/značky a časového razítka. Není-li možné z důvodu poškození, neúplnosti nebo nečitelnosti doručenou datovou zprávu zpracovat, nebude vyřizována. Za nedoručený digitální dokument je považován dokument, který není dostupný elektronické podatelně nebo nesplňuje podmínky zveřejněné na internetových stránkách Úřadu. Pokud má zjištěná neplatnost, uznávaného elektronického podpisu nebo uznávané elektronické značky, příp. časového razítka právní důsledky pro další zpracování nebo není podání opatřeno elektronickým podpisem, vyrozumí vlastník dokumentu, tj. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o této skutečnosti odesílatele s požadavkem na odstranění nedostatků.

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.