Jak si koupit/pronajmout/propachtovat majetek od ÚZSVM

Kdo si může koupit, pronajmout nebo propachtovat majetek od ÚZSVM?

Zletilá svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která musí být zastoupena osobou nebo osobami oprávněnými jednat a podepisovat jménem právnické osoby. Zájemce o koupi, pronájem či pacht majetku nesmí mít vůči ÚZSVM žádný vykonatelný dluh.

 

Jakým způsobem ÚZSVM majetek nabízí?

Majetek ÚZSVM může být nabízen k prodeji především formou veřejné dražby, výběrového řízení (VŘ) s aukcí a elektronickou aukcí. ÚZSVM může také přenechat nemovitou věc do užívání formou výběrového řízení (s aukcí) na pronájem nebo pacht.

 

 

Prodej majetku

 

Kde mohu zjistit, jaký majetek ÚZSVM prodává?

Majetek, který je v současné době k prodeji, je například uveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.nabidkamajetku.cz.

 

Jakým způsobem ÚZSVM stanovuje kupní cenu?

Kupní cena je stanovena nejméně ve výši, která je v souladu se zákonem v daném místě a čase obvyklá.

 

Za jakých podmínek se mohu zúčastnit elektronické aukce, dražby nebo výběrového řízení s aukcí na prodej majetku, o který mám zájem?

  • O podmínkách účasti se dozvíte:
  • u elektronické aukce – z aukční vyhlášky,
  • u dražby – z dražební vyhlášky,
  • u výběrového řízení (s aukcí) – z oznámení o výběrovém řízení.

Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách ÚZSVM.

V podmínkách účasti se dozvíte např.: datum, čas a místo zahájení dražby nebo VŘ s aukcí, datum a čas zahájení a ukončení elektronické aukce, informace o prohlídkách a stavu majetku, o nejnižším podání, minimální výši příhozu, zda je nutno složit dražební jistotu nebo kauci ve VŘ a její výši a podobně.

 

Jaké jsou podmínky účasti v dražbě?

Podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce, zejména je třeba včas se dostavit k zápisu do dražby, doložit svou totožnost, převzít dražební číslo, v případě, že je vyžadována, složit dražební jistotu a doložit čestné prohlášení o tom, že nejste osobou vyloučenou z dražby.

 

Jakým způsobem se mohu do VŘ s aukcí přihlásit?

Podmínky jsou uvedeny v oznámení o výběrovém řízení, zejména je třeba podat písemnou nabídku a prohlášení účastníka výběrového řízení na předepsaném formuláři, jenž je k dispozici na webu www.nabidkamajetku.cz u informace o prodeji konkrétního majetku. Je možné jej získat i na pracovišti ÚZSVM, které předmětný majetek prodává.

 

Jakým způsobem se mohu do elektronické aukce přihlásit?

K přihlášení do aukce je nutné se nejdříve zaregistrovat do elektronického aukčního systému. Všechny potřebné informace najdete v uživatelské příručce umístěné na webových stránkách ÚZSVM, (https://www.uzsvm.cz/uzivatelska-dokumentace) proces je také zjednodušeně popsán v informačním materiálu Elektronický aukční systém v kostce.

 

Mohu si prodávaný majetek prohlédnout?

Ano. U konkrétní nabídky majetku je informace, zda a kdy se koná prohlídka majetku. U volně přístupného majetku (zejm. pozemků) prohlídka zvlášť organizována není, protože si tyto nemovitosti může kdokoli prohlédnout sám.

 

Do jakého termínu a kam mohu podat nabídku do výběrového řízení s následnou aukcí?

Nabídku lze podat v termínu, způsobem a na adresu, které jsou uvedené v dokumentu Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Na nabídky doručené ÚZSVM po termínu nebude možné brát zřetel, a to i kdyby byla nabídka v dostatečném předstihu odeslána prostřednictvím poštovní služby. Rozhodný je okamžik doručení nabídky na ÚZSVM.

 

Jakým způsobem mohu podat nabídku do dražby?

Nabídky do dražby se podávají po jejím zahájení na místě jejího konání. Místo, datum a čas konání dražby je uvedeno v dražební vyhlášce.

 

Jak a kdy si mohu koupit majetek v elektronické aukci?

Probíhajících elektronických aukcí je možné se zúčastnit po registraci do EAS a přihlášení do konkrétní aukce, pak je možné činit příhozy. Konkrétní údaje o času zahájení a ukončení aukce jsou uvedeny v aukční vyhlášce. Všechny potřebné informace najdete v uživatelské příručce umístěné na webových stránkách ÚZSVM https://www.uzsvm.cz/uzivatelska-dokumentace, proces je také zjednodušeně popsán v informačním materiálu Elektronický aukční systém v kostce.

 

Musím při podání nabídky složit i nějakou zálohu?

Podmínkou pro účast ve výběrovém řízení s aukcí nebo v dražbě může být složení části minimální kupní ceny (tzv. kauce/dražební jistota). Její výše je zpravidla 10 % z vyhlašované minimální kupní ceny, avšak může být stanovena i v jiné výši. Informace, zda ÚZSVM požaduje složení části kupní ceny, je vždy uvedena v podmínkách konkrétního VŘ v dokumentu Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách nebo v dražební vyhlášce v případě dražby.

 

Podal jsem nabídku do výběrového řízení s aukcí. Jaký bude další postup?

K prodeji státního majetku ve formě výběrového řízení s aukcí dochází v případě, že jsou ve výběrovém řízení doručené alespoň dvě nabídky splňující podmínky výběrového řízení. Po otevření poslední nabídky předseda komise zahájí aukci na výši nabídnuté ceny. Počet účastníků aukce se určí jako ¾ všech bezvadných nabídek doručených do VŘ. Počet účastníků aukce se zaokrouhluje směrem nahoru. V tomto počtu se aukce mohou zúčastnit přítomní účastníci VŘ v pořadí od nejvyšší nabídky kupní ceny. Tito účastníci mohou na místě přihazovat nad nejvyšší písemně zaslanou nabídnutou cenu. Průběh přihazování řídí předseda komise, přičemž před začátkem stanoví minimální výši příhozu (v rozpětí 100 Kč až 10 % nejvyšší písemně nabídnuté ceny). Aukce je ukončena trojí výzvou k dalšímu příhozu bez odezvy. Ihned po ukončení oznámí předseda komise jméno účastníka, který podal nejvyšší nabídku.

 

Jaké budou moje náklady s odkoupením majetku?

Pokud VŘ/dražbu/elektronickou aukci vyhrajete, je Vaší povinností zaplatit ve stanoveném termínu kupní cenu. U nemovitých věcí po provedeném vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí Vám pak dle platných právních předpisů vznikne povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň z nabytí nemovité věci. V případě dražby přechází vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu, pokud vydražitel uhradí cenu za vydraženou nemovitou věc dle dražební vyhlášky. I v tomto případě je potřeba podat daňové přiznání a zaplatit daň z nabytí nemovitosti.

 

Mám zájem o majetek ÚZSVM, který není v aktuální nabídce, co mám dělat?

Pro získání potřebných informací a k posouzení konkrétních případů prodeje je vhodné kontaktovat územně příslušné pracoviště ÚZSVM, a to nejlépe písemnou nebo e-mailovou žádostí s uvedením identifikace majetku (katastrální území, parcelní číslo pozemku, čp. budovy, popis movité věci), o který máte zájem. Preferovanou formou pro prodej majetku je v souladu se zákonnými předpisy výběrové řízení s aukcí nebo dražba, v případě movitého majetku pak elektronická aukce.

 

Mohu dostávat pravidelné informace o majetku prodávaném ÚZSVM?

V případě, že si přejete dostávat informace o nových nabídkách majetku k prodeji/pronájmu/propachtování, můžete se zaregistrovat k odběru nabídek na www.nabidkamajetku.cz. Po registraci budete e-mailem pravidelně dostávat informace o novinkách v nabídce. Při registraci můžete přednastavit požadavky na nabídky podle jednotlivých regionů či druhu majetku, jenž vás konkrétně zajímá.

 

 

Pronajmutí nebo propachtování majetku od ÚZSVM

 

Kde mohu zjistit, který majetek ÚZSVM se nabízí k pronajmutí nebo propachtování?

Majetek, který je v současné době k pronájmu či propachtování, je uveřejněn na internetových stránkách ÚZSVM www.nabidkamajetku.cz, v záložce Jiné formy prodeje a pronájmy. Pronajmout si lze od ÚZSVM například nebytové prostory, propachtovat pozemky.

 

Jakým způsobem ÚZSVM stanovuje cenu při pronájmu nebo propachtování?

Nájemné nebo pachtovné je v souladu se zákonem stanoveno nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Vychází ze znaleckého posudku nebo interního ocenění cenovým pracovníkem ÚZSVM.

 

Na jakou dobu je možno přenechat nemovité věci do pronájmu nebo propachtování?

Přenechat nemovité věci do pronájmu nebo do propachtování lze vždy pouze na dobu určitou v trvání nejdéle 8 let. Výjimku z této doby může ze závažných důvodů povolit Ministerstvo financí.

 

Pokud jste zde nenašli odpověď na svoji otázku, kontaktujte nás prosím na e-mailu: promedia@uzsvm.cz

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.