Kadaň, Havraň, Libědice i Ústecký kraj získaly zdarma další pozemky

21.09.2022 - Chomutov

ÚZSVM v Chomutově předal obcím v okresech Chomutov a Most zdarma další pozemky, tentokrát v celkové hodnotě 296 883 Kč.

Mimo dvou pozemků byly všechny dříve evidované v katastru nemovitostí neznámého vlastníka. ÚZSVM tak musel nejdříve oslovit řadu úřadů, např. Katastrální pracoviště Chomutov, Katastrální pracoviště Most, Státní pozemkový úřad v Chomutově, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, aby mohl provést majetkoprávní šetření a ze získaných dokladů určit skutečného dnešního vlastníka těchto pozemků.

Město Kadaň nově vlastní 2 pozemky, jeden o výměře 8 m2 ležící v katastrálním území Bystřice u Kadaně a druhý o výměře 536 m2 ležící v katastrálním území Kadaň. Pozemky jsou veřejně přístupné a nachází se na nich komunikace IV. třídy – chodníky a místní komunikace navazující na pozemky ve vlastnictví města. Oba pozemky získal ÚZSVM po ukončení činnosti Okresního úřadu Chomutov.

 

Obec Havraň si na svůj list vlastnictví nově připsala pozemek o výměře 2 922 m2 ležící v katastrálním území Havraň. Tento rozlehlý pozemek bez zpevněného povrchu leží ve středové části obce Havraň a jedná se o veřejně přístupný pozemek nepravidelného tvaru sloužící jako přístupová cesta zajišťující dopravní obslužnost obyvatel obce k jejich nemovitostem, na části leží travnatý povrch a rostou zde náletové dřeviny. Obec se o tento pozemek celoročně stará na vlastní náklady. Do majetku ho získala s omezujícími podmínkami po dobu 10 let. Při pátrání po skutečném vlastníkovi pak z nabývacích listin vyplynulo, že původní pozemková parcela, ze které dnešní pozemek vznikl, byla v pozemkových knihách vždy vedena jako veřejný statek, pozemek byl tedy ve vlastnictví státu.

 

Pozemek o výměře 382 m2 ležící v katastrálním území Libědice nově vlastní obec Libědice. Na tomto zatravněném pozemku se nachází dřevěné odpočívadlo pro cyklisty a turisty, dále informační tabule a dřevěné osazovací truhlíky ve vlastnictví obce. Pozemek navazuje na pozemky ve vlastnictví obce, které jsou součástí klidové a relaxační zóny v obci a slouží k volnočasovým aktivitám. Obec se o pozemek v rámci pravidelného úklidu stará na svoje náklady a získala ho s omezujícími podmínkami po dobu 10 let. V minulosti byla původní pozemková parcela předmětem konfiskace, následně součástí zemědělského přídělu. Přídělce se později svého přídělu vzdal ve prospěch státu. Majetek byl následně přidělen JZD Libědice, které bylo v roce 1976 sloučeno do JZD Nástup se sídlem v Račeticích. Následný vývoj vlastnických vztahů k pozemku po roce 1965 již není v archivních fondech zdokladován ani zaznamenán. Jedná se tak o dohledaný majetek státu, s nímž byl příslušný hospodařit ÚZSVM.

 

A poslední pozemek o výměře pouhých 16 m2 ležící v katastrálním území Horní Litvínov získal do majetku Ústecký kraj. Na pozemku leží asfaltové těleso komunikace II. třídy ve správě Správy a údržby silnic Ústeckého kraje a jedná se o komunikaci vedenou v pasportu komunikací. Při zjišťování současného vlastníka bylo z archiválií zjištěno, že původní pozemková parcela nebyla předmětem přídělového řízení, jedná se o nepřidělený konfiskát, který byl ve správě Okresního národního výboru v Mostě. V roce 1979 byla část parcely hospodářskou smlouvou převedena na Silniční investorský útvar Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem se sídlem v Liberci. Jedná se tak opět o dohledaný majetek státu.

Přílohy:CV-06 - Bystrřice u Kadaně.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.